+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Cemaatler Olmasa Ne Olur?

 1. #1
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart
  Cemaatler olmasa ne olur?


  Programda konuşan Dr. Senai Demirci, herkesi kalbiyle seven, onlar?n ebedî hayatlar?n? kurtarmak için ç?rp?nan insanlardan meydana gelen cemaatlerin verdiği hizmetlerin önemini anlat?rken, “Onlar?n sesini k?st?ğ?n?zda, onlar? suçluymuş gibi ihbar ettiğinizde, onlar?n müesseselerini ve yay?nlar?n? d?şlad?ğ?n?zda, onlar? düşman gösterdiğinizde, ortal?k mafya cemaatine ve Kurtlar Vadisine kal?r. Delikanl?lar onlar? dinler, onlar? izler” dedi.

  Ankara temsilciliğimiz taraf?ndan düzenlenen “Bediüzzaman’?n dilinden Peygamberimiz (asm) ve Sevgi” konulu program Ankaral?lara sevgi dolu bir gece yaşatt?. Mesut Nurver’in sunuculuğunu yapt?ğ? ve Anatolian Gösteri Merkezi’inde düzenlenen program aşr-? şerif okunmas?yla başlad?.

  Bediüzzaman Said Nursî’nin talebelerinden Mustafa Sungur ve Mehmet F?r?nc?’n?n da kat?ld?ğ? programda “ağabeyler” salonda bulunan binlere, Risâle-i Nur hizmetinin gayesini anlat?rken eserlerden baz? bölümler okudular.

  Daha sonra konuşmas?n? yapmak üzere kürsüye gelen Yeni Asya Gazetesi ?mtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular, Sungur ve F?r?nc? Ağabeylere hizmetlerinden dolay? teşekkür etti. Kutlular, “Sungur abimizin de F?r?nc? abimizin de bütün diğer abilerimizin de üzerlerine düşen hizmeti bihakk?n yapt?ğ?na şahsen ben şahitlik ediyorum. Çünkü ben onlar? hizmet baş?nda gördüm ve o kafileye ben de sonradan dahil oldum” dedi.

  Peygamberimiz Efendimiz (asm) hakk?nda Bediüzzaman’?n eserlerinde çok güzel ifadeler bulunduğuna dikkat çeken Kutlular, “Said Nursî Hazretleri, o kadar güzel ifadeler kullanm?ş ki, o kadar büyük güzel senalarda bulunmuş ki daha onun ötesinde güzel lâf söylemek benim için mümkün değildir” şeklinde konuştu.

  Mesnevî-i Nuriye’de “Şu gördüğün büyük âleme büyük bir kitap nazar?yla bak?l?rsa, Nur-u Muhammedî (a.s.m.) o kitab?n kâtibinin kaleminin mürekkebidir. Eğer o âlem-i kebir bir şecere tahayyül edilirse, Nur-u Muhammedî hem çekirdeği, hem semeresi olur” cümlelerini hat?rlatan Kutlular, “Ağac?n en sonunda meyve gelir. O en son peygamberdir, O geldikten sonra kâinat, yeryüzü, insanlar bir hayli gelişmiş, terakki etmiş. O’na, Rabbimizin ihsan ettiği Kur’ân da en mükemmel ve en tafsilatl? bir kitap olarak 1400 küsur senedir hükmünü icra ediyor. Kâinat?n s?rlar?n?, yarat?l?ş?n hikmetlerini bize anlat?yor. Peygamberimiz (asm) bütün insanl?ğa, dünya ve ahiret saadetini bilenlere huzur getirmiş. O ayn? zamanda, Kur’ân’a muhatap olduğu gibi Kur’ân’a herkesten daha fazla inanm?ş ve herkesten fazla hayat?na yans?tm?ş ve en güzel şekilde uygulamas?n? da yap?p insanl?ğa örnek olmuş bir zatt?r” dedi.


  PEYGAMBER?M?Z

  KÂ?NATIN HAYATIDIR  Kutlular şöyle konuştu:

  “Bediüzzaman Hazretleri, Belki maddi ve manevî hayat-? Muhammediye (asm) dahi asar?n?n şehadetiyle hayat-? kâinat?n hayat?d?r ve Risâlet-i Muhammediye (asm) şuur-u kâinat?n şuurudur ve nurudur. Ve Kur’ân dahi hayattar hakaik?n?n şehadetiyle hayat-? kâinat?n ruhu ve şuur-u kâinatt?r. Eğer kâinattan risâlet-i Muhammediye (asm)’?n nuru ç?ksa, gitse kâinat vefat edecek. Eğer Kur’ân gitse kâinat divane olacak ve küre-i arz kafas?n? akl?n? kaybedecek, belki şuursuz kalm?ş baş?n? bir seyyareye çarparak bir k?yameti koparacakt?r diyor eserlerinde.

  “Bütün bu kâinat?n ve küre-i arz?m?z?n devam? Allah’?n mukaddes kitab?na ve onun peygamberine inan?p gereğini yapmakla mümkündür. O olmad?ğ? zaman bu kâinat?n k?yameti kopacakt?r. Zaten bak?yoruz ilim de ‘ozon tabakas? deliniyor, buzullar eriyor’ diyor. Dünyay? kendi kendimize yaşanmaz hale getiriyoruz. Bu da yine mukaddes kitab?m?zda yazd?ğ? gibi yine k?yamet alâmetleridir.


  CEMAATLER TOPLUMUN S?GORTASIDIR


  Sunucu Mesut Nurver’in asr-? saadetten aktard?ğ? k?sa anekdotlarla devam eden programda daha sonra Dr. Senai Demirci konuştu.

  Bir şeyin unutulmamas? gerektiğine dikkat çeken Demirci, “beğenin ya da beğenmeyin, itiraz edin ya da etmeyin ülkede her genci, her çocuğu, yaşl?y?, kad?n? kalbiyle seven, onlardan hiçbir menfaat beklemeksizin ebedî hayatlar?n? kurtarmak; onlar? Efendimiz’e (asm) muhatap etme derecesine yükseltmek için ç?rp?n?p duran, bu ülkede insan yetiştiren cemaatlerdir. Kendisini hakim zannedenlerin bilmesi gereken, şu anda çaresizliğimizi 17 yaş?nda katillerle hatta çok daha küçük yaşta uyuşturucu kullanabilen gençlerimizde gördüğümüz o boşluğu umar?m bugünlerde okuyorlard?r. Çünkü siz s?rf vatan sevgisi, Kur’ân muhabbeti, bayrak sevgisi için ç?rp?n?p duran ve asla ve asla sizden bu vatan? sevmekten zerre kadar geri kalmayan bu insanlar?n sesini k?st?ğ?n?zda, onlar? yapt?klar?ndan utand?rd?ğ?n?zda, onlar? suçluymuş gibi ihbar ettiğinizde, onlar?n gruplar?n?, müesseselerini, yay?nlar?n? d?şlad?ğ?n?zda, düşman gösterdiğinizde, yani o cemaatleri susturduğunuzda o cemaatlerin yerine ortal?k internet cafe cemaatine kal?r, sokaktaki mafya cemaatine kal?r. Delikanl?lar onlar? izler, onlar? dinler. Cemaatler kenara çekilince ortal?k Kurtlar Vadisine kal?r ve biz ne kadar seversek sevelim, ne kadar muhabbet edersek edelim büyüyen gençlerimiz adam olman?n yolunu elinde kitap tutmak değil, elinde silâh tutmak olarak görürler, o zaman da baş?m?za bu haller gelir” dedi.

  Hucurat Sûresindeki “Peygamber (asm) aran?zdad?r” âyetini hat?rlatan Demirci, “Bizi birbirimize sevdiren, bizi birbirimizin yard?m?na koşturan O… O’nu unutturduğunuzda, O’nun nurunu perdelemeye kalkt?ğ?n?zda geriye sadece boşluk, sadece karanl?k, sadece anlams?zl?k kalacak” şeklinde konuştu.


  ULUSALCILIK VE IRKÇILIK ŞEYTAN MESLEĞ?D?R


  Ulusalc?l?ğ?n, ?rkç?l?ğ?n şeytan mesleği olduğunu vurgulayan Demirci, “Kendi ?rk?, bedeni üzerinden kendine üstünlük ç?karmaya çal?şan ilk kişi şeytand?r. ?lk ?rkç?–ki hâlâ aram?zdad?r o, sinsice dolaş?r—şeytand?r. Secdeden bizi al?koyan şeydir” dedi. Demirci konuşmas?n? şöyle sürdürdü: “Peygamberimiz Veda Hutbesinde ‘Ey Müslümanlar’ diye hitap etmez, ‘Ey insanlar’ diye hitap eder. Çağ?m?z?n Müslümanlar?n?n ve Müslümanl?ğ? alg?layanlar?n en büyük sorunu bu. ?nsan olmay? atlayarak Müslüman olunmaz. Çünkü insan olmay? atlad?ğ?n?zda Müslüman olmay? bir futbol taraftarl?ğ?na indirgersiniz. Ondan sonra da oryantalistlerin tan?mlad?ğ? gibi ‘Biz ?slâmc?y?z’ demek zorunda kal?rs?n?z. Kur’ân’da Cenâb-? Hak bize ?slâmc? olmak gibi bir makam hiç vermedi. Müslümans?n?zd?r, ya da değilsinizdir. ?slâmc?l?k Bat?n?n üzerimize giydirdiği deli gömleğidir. Güya Müslümanlar hep Müslüman taraftar?d?r, ‘Müslümanlar-Müslüman olmayanlar’ gibi sürekli bir kin, nefret ve d?şlama içindedir.

  “?nsan olduğumuzda Müslümanl?ğ?m?z?n başkalar?n? d?şlayan değil, başkalar?n? k?yafetiyle, giyimiyle hatta inanc?yla sorgulay?p, d?şar?da b?rakan bir bölücülükle değil; bizden az da inansa, bizim gibi giyinmese de, bizim gibi düşünmese de hepsini kardeşimiz bilip kucaklamay?, ay?rmamay?, bölmemeyi, d?şlamamay? gerektiriyor ki Rahmet Peygamberinin (asm) ümmeti olmak o demek. Birilerinin bize kendi ön yarg?lar?n? pazarlamaya çal?şmas? gibi bir durum değil.


  M?LLET B?RB?R?N? SEV?YOR  “Bizim kamusal alan?m?z yok. Bizim alan?m?z?n ad? rahmet. Bizim rahmetler alan?m?z var. O alana aç?k olan da kapal? olan da girer. Hepsi kardeşimizdir. Onlar zannediyorlar ki kamusal alan? biz birilerini d?şlamak için kulland?k; s?ra onlara geçerse onlar da başkalar?n? d?şlayacaklar. Hay?r, siz bizim öğretmenimiz değilsiniz ki. Biz sizden öğrenmeyeceğiz nas?l davranacağ?m?z?… Hiçbir mü’mine intikam ve misilleme yak?şmaz. Efendimiz intikam?n ve misillemenin olduğu yerde, düşman?m?z?, bizim gibi düşünmeyeni k?nad?ğ?m?z?, beğenmediğimizi kendimize öğretmen seçtiğimizi ikaz eder. Hay?r! Onlar bizim öğretmenimiz değil, olmayacaklar da… Bu ülkede dekolte giyinen han?m kardeşim de, çarşaflara bürünmüş han?m kardeşim de birbirlerini seviyor. Onlar?n birbirleriyle bir problemi yok. Hepimizin problemleri olabilir ama bu ülkede biz birbirimizi seviyoruz.

  “Peygamberimiz (asm) ‘Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazs?n?z’ buyuruyor. Eğer birbirimizi sevmiyorsak iman?n alt? şart?n? yerine getirmekte de s?ğ kald?ğ?m?z anlam?na gelebilir. Çünkü biz Allah’a iman ediyoruz. Allah’?n bir olduğuna inan?yoruz. Bir olan Allah’?n yaratt?ğ? canl? cans?z bütün mahlûkat? sevmiyorsak, sevemiyorsak biz Allah’?n birliğine inanma konusunda samimî değiliz demektir.

  “?kincisi Allah’?n meleklerine inan?yoruz. Görünen görünmeyen her yerde onlar?n varl?ğ?n? kabul ediyoruz. Peki bir kardeşimizi arkas?ndan çekiştiriyorsak, bizim meleklere inanma konusunda sorunumuz var demektir. Peygamberlere inan?yorsun, peki o Peygambere inanan kardeşlerinin ufak tefek çak?l taşlar? gibi kusurlar?na bak?p o kardeşimizin büyük ve güzel özelliklerini görmüyorsan senin Peygamberimiz’e (asm) inanma konusunda sorunun var demektir."

  Kemal Benek / Ahmet ?hsan Kaya / ANKARA

  08.05.2007


  http://www.yeniasya.com.tr/2007/05/08/haber/h2.htm
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 14:03 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Allah raz? olsun;

  Emre Aköz'ün Sabah Gazetesindeki yaz?s?n? hat?rlad?m:


  "Göç durmayacak... Büyük kentlerin nüfusu artmaya devam edecek... Ancak bu insanlar?n metropol hayat?na uyum sağlamas? ve daha da önemlisi uygun bir iş bulmas? zaman alacak... Dolay?s?yla suç oran?nda (h?rs?zl?k, kapkaç vs.) ve şiddette art?ş meydana gelecek... Değerler ve gelenekler erozyona uğrayacak... Bu gerçeği kabul ederek çözüm üretmek gerekiyor."
  Bunlar? tart?şmaya çal?ş?rken de konu ?slami gruplara, özellikle de Nurcular'a gelmişti.
  O alanda da şöyle demiştim: "Bir sivil toplum örgütü gibi davranan Nurcu gruplar, yukar?da sözünü ettiğimiz sorunlar karş?s?nda işlev kazanabilir. Sevseniz de sevmeseniz de, sadece dindar değil, ahlakl? ve disiplinli gençler eğiten bu gruplar giderek artan şiddete ve suça karş? engel oluşturabilir." Bu fikrimi sadece yazmad?m, baz? konferanslarda yüzlerine karş? da söyledim. Hatta itiraz edenler oldu: " Ne yani, toplumsal sorunlara karş? bizi mi kullans?nlar? "
  Halbuki ben olaya 'siyasi' ( ne yap?lmal?, kim yapmal? ) aç?dan değil, 'sosyolojik' ( kitlesel aç?dan ne oluyor, nas?l ve neden oluyor ) aç?dan bakmaya çal?ş?r?m: Yani ortada bir ' görev' yükleme değil, ' kendiliğinden' oluşan bir gerçek var.
  Din ve ahlak konusunda hassas olan çevrelerde yaşayan gençler, şiddetten ve suçtan, diğer akranlar?na oranla uzak duruyor. San?r?m bu da okurlar?m?z?n sorusuna cevap oluşturuyor
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 14:03 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı HASAN- Nickli Üyeden Alıntı
  Bir şeyin unutulmamas? gerektiğine dikkat çeken Demirci, “beğenin ya da beğenmeyin, itiraz edin ya da etmeyin ülkede her genci, her çocuğu, yaşl?y?, kad?n? kalbiyle seven, onlardan hiçbir menfaat beklemeksizin ebedî hayatlar?n? kurtarmak; onlar? Efendimiz’e (asm) muhatap etme derecesine yükseltmek için ç?rp?n?p duran, bu ülkede insan yetiştiren cemaatlerdir.

  “Bizim kamusal alan?m?z yok. Bizim alan?m?z?n ad? rahmet. Bizim rahmetler alan?m?z var. O alana aç?k olan da kapal? olan da girer. Hepsi kardeşimizdir. Onlar zannediyorlar ki kamusal alan? biz birilerini d?şlamak için kulland?k; s?ra onlara geçerse onlar da başkalar?n? d?şlayacaklar. Hay?r, siz bizim öğretmenimiz değilsiniz ki. Biz sizden öğrenmeyeceğiz nas?l davranacağ?m?z?… Hiçbir mü’mine intikam ve misilleme yak?şmaz. Efendimiz intikam?n ve misillemenin olduğu yerde, düşman?m?z?, bizim gibi düşünmeyeni k?nad?ğ?m?z?, beğenmediğimizi kendimize öğretmen seçtiğimizi ikaz eder. Hay?r! Onlar bizim öğretmenimiz değil, olmayacaklar da… Bu ülkede dekolte giyinen han?m kardeşim de, çarşaflara bürünmüş han?m kardeşim de birbirlerini seviyor. Onlar?n birbirleriyle bir problemi yok. Hepimizin problemleri olabilir ama bu ülkede biz birbirimizi seviyoruz.


  Peygamberimiz (asm) ‘Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazs?n?z’ buyuruyor...
  Muhteşem tek kelimeyle...
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 14:04 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. ah o elmada olmasa...
  By havf_reca in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 02.12.08, 13:32
 2. Ah O Elma Olmasa...
  By şakirt04 in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 09.07.08, 14:39
 3. Çay Olmasa Biz Ne Yapardık ?
  By zahid in forum Mizah
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 02.12.07, 09:17
 4. Cemaatler ve TSK
  By elff in forum Gündem
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 27.09.06, 16:03

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0