+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Mühim Bir İhtar!....

 1. #1
  Pürheves muhammedyahya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Yozgat
  Mesajlar
  152

  Standart

  NUR R?SALELER?N? SADELEŞT?RME HEVES?NE KAPILANLARA MÜH?M B?R ?HTAR

  ?şittim ki, Nur Risalelerini "sadeleştirme" sevdas?na kap?lm?şs?n?z. Bunun baz? örneklerini de gördüm. Bu husustaki fikirlerimi madde madde söylemek niyetindeyim. Beni dinlemeseniz bile samimiyetime kulak vermenizi rica ediyorum:

  Birincisi: Bu hakk? nereden ve kimden al?yorsunuz? Bir müellifin eserlerinden istifade etmek, okuyucuya, onun kitaplar?nda tasarruf etme yetkisini verir mi?

  ?kincisi: Nur Risaleleri zengin bir kelime kadrosuna sahiptir. Ben lügatini haz?rlad?m ve bu günkü nesillerce bilinmeyen on bir bin kelime buldum. Bilinenleri de sayarsak kelime say?s? en az ikiye katlan?r. Oysa, sade dille yaz?nca okumalar?n? ve anlamalar?n? umduğunuz insanlar azami bin kelime kullan?yorlar. Bu durumda, lisan ve lügat ilmine vak?f herkes bilir ki, manalar? zayi etmeksizin sadeleştirme yapmak muhaldir. ?nsaf edin, yirmi bin kelimeyi bin kelimeyle ifade etmek nas?l mümkün olabilir?

  Üçüncüsü: Erbab?na malumdur ki, dil ile düşünce aras?nda paralellik vard?r. ?nsan, sahibi olduğu kelimeler kadar düşünebilir. Risale diline sahip olmak demek ayn? zamanda tefekkür alan?n? genişletmek demektir. Bu k?ymetli eserlerin önemli faydalar?ndan biri de budur. Bu hikmeti kesip atmak zulüm olamaz m??

  Dördüncüsü: Risalelerde Bediüzzaman Hazretlerinin kendine has bir üslubu vard?r. Belagat, fesahat, cezalet ve selasetten süzülen fevkalade tesirli bir üslup. Hem akla, hem de kalbe tesir ediyor. Bu bedi üslubu parçalamak ve tesirini k?rmak cinayet olmaz m??

  Beşincisi: Lisan?m?z bir as?rd?r sadmelerle sars?l?yor. K?rp?la k?rp?la fakir b?rak?ld?, tefekkür dili olmaktan uzaklaşt?r?ld?. Nur Risalelerinin bir hizmeti de lisan? muhafaza etmek ve ortak bir dil kurmakt?r. Siz aksi istikamette hareket etmekle y?k?c?lar? sevindirmiş olmuyor musunuz?

  Alt?nc?s?: Siz de bilirsiniz ki, her ilmin kendine has ?st?lahlar?, terimleri, kavramlar? vard?r. O ilmi elde etmek isteyen adam bu kelimeleri öğrenmek zorundad?r. O ilmi bilmek, terimleri sindirmekle mümkündür. Risalelerde de iman ilmi anlat?l?yor. Onun da ?st?lahlar? var. Bu ?st?lahlar?n günlük dilde karş?l?klar? yoktur ki yerine konabilsin. Risalelerin dili, iman?n dilidir. ?man dili tercüme edilebilir mi, edilirse ruhu incinmez mi?

  Yedincisi: Baz? kimseler Risaleleri okumak istiyorlar da anlamakta zorland?klar? için mi okumuyorlar san?yorsunuz. Zehi gaflet! Nurlar?, enfüsi aleminde sorgulamas? olan ve hakikati arayanlar okur. Bu vas?flara sahip her yaştan ve her baştan insan okuyor zaten. Anlamak için lügatlere bak?yor, bilmediklerini soruyor ve istifade ediyorlar. Bu o kadar bedihi ki delil bile istemiyor. ?nsanlar daha çok namaz k?ls?n diye caminin d?ş?na seccade sermekle namaz k?lanlar?n say?s? artar m??

  Sekizincisi: Baz? sadeleştirmeleri inceledim, hakiki metinden hiç de daha anlaş?l?r olmad?klar? gördüm. Risalelerin anlaş?l?p anlaş?lamamas? sadece kelimelerle ilgili değil ki. Ortada derin ve ince bir ilim var, dikkat ve itina istiyor. Zengin kelime kadrosu onun sadece bir yönü. Baz? kelimelerin yerine başkalar?n? koymakla, belki bir derece bilinen kelimelerin say?s?n? art?r?yorsunuz, ama esas dokuyu bozmakla da onu daha kar?ş?k bir hale getiriyorsunuz. Bunun neresinde sadelik?

  Dokuzuncusu: Risalelerin şiirli bir dili vard?r. Ahengi ruhlara tesir eder, kalbin en derin ve ince hislerini lerzeye getirir. ?nsan da sadece ak?ldan ibaret değildir. Akla iyilik edeceğim diye kalbe darbe vurmak ak?ll?l?k m?d?r? Sadeleştirme ünvan? alt?nda bu harika, sanatl?, revnakl?, fasih ve selis üslubu tahrip etmek nurlara en büyük zarar? vermektir. Malum ya, bazen gafil dostumuz düşman?m?zdan ziyade zarar verebilir!

  Onuncusu: Kald? ki, nurlardan istifade ettikten sonra, kalem erbab? zatlar, bu hakikatleri yazabilir, her edebi türde eserler verebilirler. Buna hiçbir engel yoktur. Nurlar, yaz?lar?n?za ruh olmak kayd?yla roman, hikaye, deneme, şiir ve saire yazman?za ne mani var? Risalelere hemen muhatap olamayanlar sizin eserlerinizi okur, istifade eder, hakikati bulabilirler. Daha fazlas?n? isteyince de nurlar? okumaya başlarlar. Nitekim böyle de oluyor. Nice Nur Talebesi yazar var dünyada. Kitaplar? bas?l?yor, sat?l?yor, okunuyor. Sizin de madem ilminiz ve edebi kabiliyetiniz var, gösteriniz, işte meydan! Bu yazarlar kendileri ad?na yaz?yor ve konuşuyorlar. Nurlara halel getirmeleri söz konusu olmuyor. Çünkü Risaleler ad?na konuşmuyor ve yazm?yorlar.

  On birincisi: Muar?zlar, Nurlar?n önüne perde çekmek ve insanlar? onu tan?maktan al?koymak için her yolu denediler, ama muvaffak olamad?lar. Siz ise, Nurlar?n sadesi, lügatlisi, meallisi ve saire derken araya perdeler koyuyorsunuz ve koyacaks?n?z. "Kötü para iyi paray? kovar" misali, sizin uyduruk dilinizle yaz?lanlar Nurlara perde oluyor ve olacak. Zamanla bu perdeler hem daha da artacak, hem de daha fazla kal?nlaşacak. Hakiki Nurlar, zaman zaman hat?rlanan birer mübarek yadigar haline gelecek!

  On ikincisi: ?nsanlar? z?vanadan ç?karan mühim amillerden biri de para h?rs?d?r. Bu mübarek eserler iyi de al?c? buluyor, çünkü herkesin ihtiyac? var. Sade bas?m, yal?n yay?m derken korkar?m ki, baz? parac?lar?n iştah?n? kabart?rs?n?z. Cevşen ticareti meydanda! O zaman her bezirgan, can? nas?l isterse ve ne kadar isterse o kadar basar ve satar. Bu yolu açmaktan korkmuyor musunuz? Malum, “sebep olan yapan gibidir” diye bir düsturumuz var!

  On üçüncüsü: Sizin Risale neşir hakk?n?z yok diye biliyorum. Var da ben mi bilmiyorum. Sahi, siz risale basma ve yayma hakk?n? kimden ald?n?z? Muhterem müellifin varis tayin ettikleri malum. Siz de onlardan m?s?n?z? ?zniniz yoksa bu fiilinizin hesab?n? nas?l vereceksiniz? Biliyorum ki, varislerden hiç biri yapt?klar?n?z? uygun bulmuyor. Öyleyse siz yapt?klar?n?z? ne hakla yap?yor ve hangi hukuka dayanarak bas?p yay?yorsunuz!

  On dördüncüsü: Mesele sadece sadeleştirme de değil. Kiminiz sayfan?n alt?na meal koyuyorsunuz, kiminiz metnin yan?na sözlük yerleştiriyorsunuz, kiminiz kitab?n önüne önsöz, takdim, biyografi ekliyorsunuz. Öyle ya, bu mübarek Kuran tefsirine herkes ne isterse yapabilir! Yeter ki asl?n? kaybetsin! Her yol mübah! Bunlar? yapmak için fetvay? kimden ald?n?z?

  On beşincisi: Tercümeleri kendinize delil yap?yormuşsunuz. Böyle k?yas m? olur, insaf ediniz! Hiç lisan bilmeyenlere tercüme etmek bir zarurettir. Zaruret ise haram? bile helal k?lar. Açl?ktan ölme tehlikesi geçiren adam haram etten doymayacak kadar yiyebilir. Ama başkas? bu ruhsattan istifade edemez. Bu misali meselemize tatbik ediniz! Türki lisan bilmeyenler, muztar adamlard?r. Sizin muhataplar?n?z böyle mi! Nas?l unutursunuz ki, Risaleler onlar?n diliyle yaz?ld?. Risale dili muhataplar?n?za yabanc? değil, muhataplar?n?z bu dile yabani. Onlar? buraya getirmek gerek. Yoksa bunu oraya taş?mak için derisini yüzmek ak?l kar? değildir. Müfsitler de dil uygulamalar?yla bunu yapmak niyetindeydiler zaten. Ezan? ve namaz surelerini tahrif için az m? didindiler! Nurlarda dil ve üslup canl? deri gibidir. Elbise gibi olsa, belki onu soyar, kendi modan?za göre bir libas giydirebilirdiniz!

  On alt?nc?s?: Evet, Risalelerde manas? hemen kavranamayan bölümler vard?r. Ama hepsi böyle mi? Kolayca anlaş?lan, sezilen, sevilen bölümler de var. Nurlara yeni muhatap olan bunlardan başlamal?. Sonra öbürlerini de okur, onlardan da faydalan?r.

  On yedincisi: Risalelerin bir gazete yaz?s? gibi basit olmay?ş?ndan dolay? bir cazibesi var. O bezme ancak lay?k olanlar girebilir. ?htiyac?n? hisseden ve iştiyak duyanlar talebe olabilir. Onu arayanlar bulabilir, bulmal?d?r. O, popüler bir meta değildir. Biraz istek, biraz talep, biraz da gayret laz?m. Ucuz bir mal olmamal? Nurlar. Hemencecik tüketilememeli. Tüketim kültürü yayg?nlaşt?. Bu kültürün etkisinde kalanlar kolay elde ettiklerinin k?ymetini bilmezler. Pahal? olan ve zor elde edilen daha değerlidir. Bu sakat kültürün bir aktörü mü olmak istiyorsunuz? Olabilir, sözüm yok, ama yeter ki bunu Nurlarla yapmay?n!

  On sekizincisi: Nurlardaki derin meseleleri anlamak ve tam feyiz almak için toplu okumalar ve müzakereler yap?l?r. Talebeler, birbirinin anlay?ş?ndan ve uygulamas?ndan istifade ederler. Mesleğimizin mühim bir esas? da budur. Zaman cemaat zaman?d?r. Bu hususa ne kadar ehemmiyet verilse azd?r. ?lminiz ve iktidar?n?z varsa buraya sarfediniz!

  On dokuzuncusu: Bu biçare kardeşiniz Risaleleri üniversitede tan?d?. Ne arabi bilirdi, ne farisi, ne de tam anlam?yla türki. Nurun talebelerinden etkilendi ve anlad? ki onlar? böyle yapan Kuran Nurlar?d?r. Okumaya başlad?. Anlamakta biraz zorland?. Ama önemini inanm?şt? okuman?n. Yüzünde ve hayat?nda nur parlayan talebeleri görüyordu. Şevke geldi, gayret etti, sonunda Nurlar kap?lar?n? ona da açt?... ?şte f?tri yol budur. Risaleler, kalbime iman, akl?ma nur, dilime söz ve elime kalem verdi. Herkese de verebilir. Siz de ayn? yollardan geçmediniz mi? Öyleyse bu bidat niye? Öyle ya, bidat her sahada olabilir. Her bidat mebdede cazip görünür. Oysa, devam? ve neticesi vahimdir. Sonra nedamet cehenneminde yanars?n?z, ama kar etmez!

  Yirmincisi: Dehşetli bir zamanday?z. Her tarafta dalalet selleri ak?yor. Bidat f?rt?nalar? esiyor. Nurun duvarlar?nda delikler açmak ak?l kar? değildir. Dalalet hücumuna karş? en son kale Nur Risaleleridir. Bidat f?rt?nalar?n? neticesiz b?rakan da yine odur. Niyetiniz ne olursa olsun, yapt?klar?n?zla bu son kaleyi de içeriden tahrip ediyorsunuz. ?çtihat Risalesinin muhataplar? aras?nda siz de yerinizi ald?n?z. Mübarek olsun!  Ömer Sevinçgül
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 14:12 ) değiştirilmiştir.
  'Her şakirdin vazifesi, yalnız kendi imanını kurtarmak değil;
  belki başkasının imanlarını da muhafaza etmeye mükelleftir.
  O da, hizmete ciddi devam ile olur..KASTOMONU LAHİKASI

 2. #2
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Aziz, s?dd?k kardeşlerim,

  Onuncu Şuâ nam?nda yazd?ğ?n?z Fihristenin ikinci k?sm? bana şöyle kuvvetli bir ümit verdi ki: Risale-i Nur, benim gibi âciz ve ihtiyar ve zay?f bir biçareye bedel, genç, kuvvetli çok Said'leri içinizde bulmuş ve bulacak. Onun için bundan sonra Risale-i Nur'un tekmil-i izah? ve haşiyelerle beyan? ve ispat? size tevdi edilmiş, tahmin ediyorum. Bir emaresi de şudur ki:

  Bu sene çok defa ihtar edilen hakikatleri kaydetmek için teşebbüs ettimse de çal?şt?r?lamad?m.

  Evet, Risale-i Nur size mükemmel bir mehaz olabilir. Ve ondan erkân-? imaniyenin her birisine, mesela Kur'ân kelâmullah olduğuna ve i'câzî nüktelerine dair müteferrik risalelerdeki parçalar toplansa veya haşre dair ayr? ayr? burhanlar cem edilse ve hâkezâ, mükemmel bir izah ve bir hâşiye ve bir şerh olabilir. Zannederim ki, hakaik-i âliye-i imaniyeyi tamam?yla Risale-i Nur ihata etmiş; başka yerlerde aramaya lüzum yok. Yaln?z bazan izah ve tafsile muhtaç kalm?ş. Onun için vazifem bitmiş gibi bana geliyor. Sizin vazifeniz devam ediyor. Ve inşaallah vazifeniz şerh ve izahla ve tekmil ve tahşiye ile ve neşir ve tâlimle, belki Yirmi Beşinci ve Otuz ?kinci Mektuplar? telif ve Dokuzuncu Şuân?n Dokuz Makam?n? tekmille ve Risale-i Nur'u tanzim ve tertip ve tefsir ve tashihle devam edecek.

  Risale-i Nur'un samimî, hâlis şakirtlerinin heyet-i mecmuas?n?n kuvvet-i ihlâs?ndan ve tesanüdünden süzülen ve tezahür eden bir şahs-? mânevî, size bâki ve muktedir bir kuvvet-i zahrd?r, bir rehberdir.(Kastamon?u Lâhikas? - Mektup No: 36 )
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 14:13 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 3. #3
  Ehil Üye Bilal-i Sivasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  1.298

  Standart

  Erzurumda Arap dili ve edebiyat? bölümü 1. s?n?fta ve henüz 17 yaş?ndayken arkadaşlar?m bana " medresemi okudun imam hatip mi?" diye sormuşlard?. San?r?m Arapça kelimelere ve gramerine cabuk hakimiyet kurmamdan bu fikre kap?lm?şlard?. Bende hay?r Risale-i Nur demiştim.
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 14:13 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Ulema-i Su'ya İhtar
  By hasandemir in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 09.06.09, 13:51
 2. Önemli Bir İhtar
  By BiKeS_ in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 30.07.08, 23:34
 3. Sadeleştirmecilere İhtar!
  By hasandemir in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 04.02.08, 18:37
 4. İhtar!!!
  By Ehl-i telvin in forum Gündem
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 29.06.07, 11:26
 5. Bebeğe İhtar
  By sessizciglik in forum Şiirler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 02.04.07, 10:54

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0