+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Son Zamanlarda Okumuş Olduğum Güzel Makalelerden

 1. #1
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  ?nsana proje, projeye insan

  Murat Türker


  “R?SALE-? NUR’UN B?R talebesini tecrübe ettim. Acaba bu heyecan, şimdiki siyasete karş? ne fikirdedir diye, Boğazlar hakk?nda boşboğazl?ğ? münasebetiyle bir iki şey sordum. Bakt?m, alâkadarâne ve bilerek cevap verdi. Kalben, yaz?k dedim. Bu vazife-i nuriyede zarar? olacak. Sonra şiddetle ikaz ettim.” (Emirdağ Lâhikas? I-sf. 27)
  Bu sat?rlar? bir ön uyar? olarak okumam?z gerektiğini düşünenlerle beraberim. Gündelik siyasetin câzibesine meftun olup, esas vazifeyi ?skalayanlara dönük bir ön uyar? olarak…
  Tavsiye edilenin ise, gündemden tamamen bîhaber yaşamak değil, tâbir yerindeyse ‘fenâfil gündem’ olmamak olduğuna inan?yorum.
  Daha sonra zihnim, y?llard?r türlü pasiflik ithamlar? eşliğinde Nur hizmetini karalayan baz? ‘?slâmc?’lar?n sözünü edip durduklar? ‘büyük proje’lere uzan?veriyor.
  Onlara laf anlatman?n çok zor olduğunu fark ettiğim tecrübeleri tahattur ediyorum ard?ndan.
  Aktif siyasette kimin söz sahibi olacağ?ndan tutun da, gelecek seçimlerde dindarlar?n hangi ölçüde başar?l? olacağ?na kadar bir dizi ‘hayatî’(!) meseleden bahseden o insanlar?n, örneğin adâlet-i mahzâ eksenli bir hayat alg?s?n? öne ç?karan değerlendirmeleri nas?l müstehzî bir tav?r ve b?y?k alt? bir gülümseme ile dinlediklerini an?ms?yorum.
  Bir taraftan elmasa cam nazar?yla yaklaşan o insanlara bu tür hakikatli mevzular? anlatmaya çal?şan ama istihzâ ile mukabele gördüğü için gerçeğin incinmesine yol açan arkadaşa içten içe k?z?yorum; bir taraftan da olanlar? anlamland?rmaya çal?ş?yorum.
  Enfüsî âlemde tekleyip duran müslümanlar?n, afâkî sahada bu denli hâhişkâr olmalar?n? ne ile izah edeceğimi bilemiyorum.
  ?ktidar projelerinden dem vurup zihninde tepeden inmeci bir değişim tasavvuru yaşatan mü’minlerin, imana ait istidlâl yöntemlerini ‘çiçek böcek muhabbeti’ olarak aşağ?lamas? kan?ma dokunuyor.
  Küllî projelerin, yönetime ortak olmaya mâtuf kapsaml? ve sistematik çal?şmalar?n konuşulduğu bir mahfilde, ferdin hukukuna ve ne olursa olsun adâlet eksenli hareket edilmesinin önemine at?f yapan değerlendirmelerin hafife al?n?p, ‘s?ras? m? şimdi?’ duyars?zl?ğ? ile karş?lanmas?n? hazmedemiyorum.
  Değişimin toplum temelli değil insan merkezli olduğunun ?skalanmas?na anlam veremiyor; güce veya iktidara yat?r?m yaparak bir toplumsal ?slah plânlayanlar?n, yaşanm?ş olumsuz tecrübelerden ders almam?ş olmalar?na hayret ediyorum.
  ?slâm’? bir ideoloji derekesine indirgeyenleri; imana ve insana yat?r?m yapmay?, ‘dâvâ’n?n bu kadar zaman kayb?na tahammülü olmad?ğ? gerekçesiyle ‘yumurta kabuğu ile denizi boşaltmak’ olarak nitelendirenleri gördükçe ümidimin aş?nd?ğ?n? hissediyorum.
  Bunlar?, ‘?slâmc?’ diskurun kritiğe tâbi tutulmas? gerektiğini düşündüğüm için söylüyorum.
  Fakat mezkûr duruş ve handikaba sadece siyasal ?slâmc?lar?n boy verdiği meclislerde rastlanmad?ğ?n? iyi biliyorum.
  Evet, genel seçimlerin hangi tarihte yap?lacağ?na kilitlenmiş, Cumhurbaşkanl?ğ? seçimine dâir ekrana getirilen hiçbir hukukî tart?şmay? kaç?rmayan, bürokraside müslümanlar?n ağ?rl?ğ?n?n niçin bir türlü artmad?ğ? üzerine kafa yoran bir siyasal ?slâmc?n?n, ferdin haklar?ndan bahisler açan, ilkeliliğe at?f yapan, strateji ad?na da olsa temel ölçülerin aş?nd?r?lmas?na itiraz eden yorumlar? hafife alacağ?n?n ve bunlar? ‘küçük işlerle uğraşmak’ olarak nitelendireceğinin fark?nday?m; bu hiçbirimiz için sürpriz değil zaten.
  Onlar, ?slâm’?, kurallar?n? başkalar?n?n koyduğu bir mücadele zemininde temsil etmeye çal?ş?yorlar ve maalesef oyunu kurallar?na göre oynuyorlar. Kafalar?nda, iktidar yolu ile hayata geçirilecek bir toplumsal dönüşüm projesi var. Büyük işlerin adam? olduklar?na inan?yorlar ve basit(!) meselelerle uğraşm?yorlar.
  Gözü aç?kl?ğ?, has?m cepheye aman vermemeyi, meşrû olmasa da düşman?n silah? ile silahlanmay? kaç?n?lmaz görüyorlar. ?manî meselelerde yoğunlaşmay?, insan unsurunu öncelemeyi vakit kayb? telakki ediyorlar.
  ?şte ben onlar?n bu anlamda yaln?z olmad?klar?n? düşünüyorum.
  ?man hizmetine vurgu yapt?ğ? halde bir siyasal ?slâmc? yordam?yla hareket edenlere tak?l?yor gözlerim.
  ?ki yaklaş?m türü aras?ndaki tek fark?n, güce aç?ktan ya da örtülü tâlib olma noktas?nda olduğunu müşahede ediyorum.
  Ad? ister araç, ister amaç olsun; güzergâh?n herhangi bir yerinde yönetim erklerinde söz sahibi olmak gibi bir uğrak yeri olduğunu biliyorum.
  Gözlerim, tek tek insan kazanmak için uğraş vermeyi vakit kayb? olarak görenlerle, tek tek insan kazanmay? güce ulaşmak için araçsallaşt?ranlar?n ayn? gözede buluştuklar?na tan?kl?k ediyor.
  Allah’? bir kalbe daha taş?man?n o hesaps?z ve beklentisiz hazz?n?n yer yer ikinci plânda kald?ğ?na şâhit oluyorum.
  Birileri tavandan tabana dikte edici bir tarz? benimsiyor ve hâkim güç odaklar? eliyle yüz geri ediliyor. Onlarla asl?nda yöntemde müttefik baz?lar? ise, ilgili güç odaklar?n?n müdahalesine mâruz kalmamak için, daha ak?ll?ca bir tav?r al?şla, hareket stilini tabandan tavana yönelen bir blokaja oturtuyor.
  Ama bu iki tutum, görünürde çok farkl? da olsa benzer bir tasavvurdan, determinist bir dünya görüşünden besleniyor.
  Bir kere her iki üslûp da, faturay? ‘insan’a ç?kar?yor. ?kisi de insan?, üzerinden projesini hayata geçirdiği bir araç olarak konumland?r?yor.
  Hayata dâir sorular? olan her duyarl? fert, insan? ele al?ştaki bu sorunlu bak?ş aç?s?n? sorguluyor.
  Art?k kimse birilerinin projesinde piyon olmak istemiyor.
  Daha doğrusu insanlar, kendisine kullan?l?p at?lan bir eşya muâmelesi yap?lmas?n? reddediyor; ama ayn? kişiler, şahs?na bir insan ve müslüman olarak gerçekten değer verildiğini hissettiğinde ise beklenenin de ötesinde efor sarf ediyor.
  Yani diyoruz ki;
  Makbul ve mâkul olan ‘proje için insan’ anlay?ş? değil, ‘insan için proje’ tasavvurudur.
  Özellikle hâdiseleri Risale-i Nur perspektifinden değerlendiren mü’minler, bu hususlarda sâir müslümanlara iyi bir model sunabilecek kaynak ve referanslara sahiptirler. Onlar, Risale-i Nur’un muhterem müellifinin Muhâkemat’ta “Hem de tahakkuk etmiş. Kur’ân’?n her bir taraf?nda intişar eden makâs?d-? esâsiye ve anâs?r-? asliye dörttür. Onlar da: ‘?sbât-? Sâni-i Vâhid’ ve ‘Nübüvvet’ ve ‘Haşr-i cismânî’ ve ‘Adâlet’tir.” dediğine şâhit olmam?şlar m?d?r?
  Olmuşlarsa, adâleti tebeî olarak kodlayan etvâr?n izah? nas?l yap?lacakt?r? Hangi ?slâmî ‘menfaat’, adâleti geri plâna itmeyi meşrû k?lacak ölçüde ehemmiyetlidir?
  ?man hizmeti, hiçbir amaca âlet edilmemeye başland?ğ?nda, ancak o zaman, muhterem müellifin hassasiyetlerine muvâf?k bir duruş benimsenmiş olacakt?r.
  Onun, Risale-i Nur’un ittihad-? ?slâm gibi ‘siyâsî’ bir fikre dahi alet edilmesinden endişe duyduğu şu sat?rlar, bizce hayli mânidard?r:
  “Harice göndermek için ?stanbul’a gönderdiğimiz bir k?s?m nüshalar daha gönderilmemesinin sebebi, hacca gitmek için pek çoklar rağbet göstermediklerinden ve ‘Hududa fazla dikkat ediliyor ve bir bahane ile çevriliyor’ diye elinde olan emanet bulunan, hacca gidecek olan zât, bize yazm?ş ki: ‘Bunu posta ile doğrudan doğruya Mekke-i Mükerreme’de Mehmed Ali Malikî, Vaziye Mahalle-i Şâmiye adresiyle gönderilsin’ diye münasip görmüş; onu, bahane ile hududdan çevrilmemek için beraber götürmemiş. Çok da isabet olmuş. Çünkü benim ve Nur şakirdlerinin nâm?na şimdi bu mecmualar? göndermek, her halde inkişafa başlayan ?slâm birlik fikri ve ittihad-? ?slâm siyaseti, Risale-i Nur’u kendine bir kuvvet, bir âlet yapmaya çal?şacakt? ve bizleri siyaset-i ?slâmîyeye bakmaya mecbur edecekti. Halbuki Risale-i Nur’un mesleğindeki s?rr-? ihlas; îman, Kur’an hakikatlerinden başka hiçbir şeye âlet, tâbi olmad?ğ?na…” (Beyanat ve Tenvirler-sf.170)  02.05.2007
  © 2007 karakalem.net, Murat Türker
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 14:27 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Orjinalini yazan: o_nur

  kardeş oyumuzu kime atcag?z bana ak?l ver?r? m?s?n?


  Mesele parti değildir kardeşim. Biz siyasetle iştigal etmiyoruz. Biz
  Mehdinin geniş dairedeki vazifesinden biri olan siyaseti talim etmekle
  mükellefiz. Talim ettiklerimizi anlatmakla.

  Taki Üstad?n deyimi ile ;dost suretine girmiş y?lanlar?, y?lan suretine sokulmuş dostlar? tan?mak ve tan?tmak için.

  ?şte bizim görevimiz budur.

  Yoksa kimilerinin yapt?ğ? gibi Nurcular? siyaseti talimden dahi men
  edip halk?n en çok ihtiyac? olan bir zamanda avamvari bir tarzda
  siyasetten hiç anlamaz hale gelerek kutuplaşt?ma oyununa düşmek
  ihtimali kaviyen muhtemeldir ve olmaktad?r.

  Nurcular yol göstericidir. Demokrat misyonun ve cumhuriyetin
  tarifçisidir. Yoksa, şu parti bu parti peşinde koşmazlar. Zaman?
  gelince talim ettikleri siyasete en uygun olan? görür, görev bilinci
  ile verirler. Oy verdikleri partiyi ilan etseler dahi bu teşri, yasa
  koyma değildir. Demokratik bir öneri olarak alg?lanmal?d?r.

  Nurcular?n Risale-i Nur rehberliğinde siyaseti talim etme zaman?
  gelmiştir. Mesleğimizdeki Siyaset yasağ?n? siyaseti talim dahi etmemek
  olarak gösterenlerin susma zaman? gelmiştir. Zira, Nurcular?n dar daire
  denilen iman dairesinde en önemli görevi ile beraber geniş dairede
  -imandan önemsiz- ama yinede çok önemli bir görevi var. ?nsanlara
  Cumhuriyeti, Demokrasiyi, Hürriyeti anlatmak.

  Buyurun

  Muhabbetle
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 14:27 ) değiştirilmiştir.
  Sakın, sakın, sakın! Çabuk, bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz.

 3. #3
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Bu yaz?n?n yeri buras? imiş.  Makalede ki her harfin alt?na imazam? at?yorum. Allah raz? olsun. Mükemmel bir makale

  Muhabbetle
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 14:28 ) değiştirilmiştir.
  Sakın, sakın, sakın! Çabuk, bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz.

 4. #4
  Pürheves asamet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  158

  Standart  Karatoprak ALLAH razı olsun istifade ettim...
  Aşk karşılık bekler ,şefkat beklemez,hakiki sevmek şefkattir...

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Aşığı Olduğum 3 ü 1 Arada
  By _vatan_ in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 21.06.14, 12:20
 2. Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır.MEKTUBAT
  By fanidünya... in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 27.02.14, 13:35
 3. Dudağıma Borçlu Olduğum Dualar ..
  By Beste-i Rana in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 07.01.09, 18:37
 4. Rahatsız Olduğum Bir Durumdur...
  By Yeni Said in forum İstek, Öneri ve Forum Yardımı
  Cevaplar: 39
  Son Mesaj: 30.08.08, 23:20
 5. Zor Zamanlarda Kardeş Olmamız Gerek
  By TURKUAZ in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 28.11.07, 01:36

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0