+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Okumayı Sevdiren Bilge

 1. #1
  Vefakar Üye nurefsun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  Samsun
  Mesajlar
  339

  Standart

  Okumay? Sevdiren Bilge


  Bediüzzaman, zaman?n?n dâhisiydi. Kur’an’? rehber kabul etti. Onun “oku” emrini hiç akl?ndan ç?karmad?. Çok okudu, hiç durmadan okudu. Okumak, hayat?n ruhuydu onun için. Önünde iki kitap vard?. Hiçbir zaman kaybetmediği iki kitap. Öteki kitaplara zaman zaman ulaşmad?. Hapisler, tel örgüler, sürgünler, savaşlar… Bazen onu çok sevdiği kitaplardan uzak tuttu, ama üstat o iki kitab? hiç kaybetmedi, hep zihninde taş?d?.
  En çok okuduğu ve sevdiği kitap kainat kitab?yd?. Onu kaybetmesine imkân yoktu. O üstad? hep yan?nda taş?yordu. Güneş bir lamba, dünya bir uçak, ay bir takvim, çiçek bir gülümseme, p?narlar rahmet hazinesinden akan hayat kaynaklar?…
  Öteki kitap Kur’an’d?. Ezberlemişti onu. Zihninde ve haf?zas?ndayd?. Âyet âyet, kelime kelime, harf harf, nak?ş nak?ş, ?ş?k ?ş?k…
  Ömür boyu kalbinde ve zihninde bu iki kitab?n nurlar? parlad?. Ona ?ş?k tuttular… Üstat 133 adet Nur Risalesi’nde hep bu ?ş?ğ? anlatt?. Durmadan okudu, okuttu, düşündü, düşündürdü, anlatt?, anlatt?rd?.
  Üstat, kendi kendini yetiştirmiş ender dâhilerden biridir.
  Esasen beyin, okumak, öğrenmek ve düşünmek suretiyle gelişir. Beyni yaratan Allah, onun nas?l büyüyüp gelişeceğini bildiği için Kur’an gibi muhteşem bir kitap göndererek onu okumam?z? emretmiş, kainat gibi harika bir kitap yaratarak ondaki mucize eserler üzerine düşünmemizi istemiştir.
  Üstat Bediüzzaman, kendisi çok okuyan, öğrenen, düşünen ve sürekli beynini ve kalbini besleyen bir insand?. Öğrencilerine de okuma ve öğrenmeyi tavsiye etti. Nur Risalelerinin bas?lmad?ğ? zamanlarda onun eserlerini okumak isteyenler, elle yazarak 600 bin adet çoğaltt?lar.
  ?nsan psikolojisini iyi bilirdi
  Üstat, insan psikolojisini çok iyi biliyordu. Öğrencilerini okumaya teşvik ediyor ve bu işin azdan çoğa doğru gitmesi gerektiğini söylüyordu:
  “Her ev, nur dershanesi olmal?. Evinizde hemen yar?m saat ders yapay?m diye başlamay?n. Önce iki-üç dakika, derken yar?m saate kadar ç?k?n. Al?şt?ra al?şt?ra olmal?… Çocuklar? sadece Kur’an kursuna göndermek yetmez, tahkiki iman dersleri için Nur Risalelerini de okutmal?.” (Ağabeyler Anlat?yor, 15)
  Üstat beyin jimnastiğinin devaml? olmas? gerektiğini biliyordu. Okuma konusunda çok ?srarc? idi. Çiftçilik yapan, iş güç zaman? olmas?na rağmen kendisini ziyarete giden ?slâmköylü Hasan Ergün, hat?ralar?nda şunlar? söyler:
  “Bir gün ziyaretine gitmiştim. ‘Yaz?yor musun?’ diye sordu. Ben de ‘Efendim, ancak namaz?m? k?labiliyorum’ dedim. Sonra ‘Okuyor musun?’ dedi. Ben yine ‘Efendim, ancak namaz?m? k?labiliyorum’ dedim. Bize ‘Her gün işinize giderken iki-üç sayfa okuyacaks?n?z’ deyince ‘Peki efendim’ dedim.” (Ağabeyler Anlat?yor, 113)
  Üstat kendisi fevkalâde gayret sahibi idi. Talebesi Bayram Yüksel, onun okuma ve çal?şma azmini şöyle anlat?r:
  “Üstat hazretlerinin bir dakika boş durduğunu biz görmedik. Ya okuyacak ya tashih edecek ya yazacak ya da okutup dinleyecek. Bir dakika boş durmazd?. Bize, siz mi çal?şkans?n?z ben mi çal?şkan?m, diye sorard?. Sonra, ‘Kaç sayfa okudunuz?’ diye sorar; biz de beş-on, kaç sayfa okuduysak söylerdik. Üstat kitab?n? al?r bize gösterir, ‘Elhamdülillah, 200 sayfa okudum’ derdi. Sizin gibi süratli yazam?yorum, ama Cenab-? Hakka hamd ve şükürler olsun ki tashih ederken kuvve-i haf?zam telif an?ndaki gibi aynen işliyor. Gazete okur gibi okumuyorum, manas?n? anlayarak okuyorum. Elhamdülillah, iman?m kuvvetlendi. Maşallah Said’e, ben de tebrik ederim Said’i, derdi.” (Ağabeyler Anlat?yor, s.85)
  Okumak ibadettir
  Okumak Allah’?n emridir. Güzel kitab?m?z Kur’an’?n ilk inen âyeti “oku”dur. Bediüzzaman, talebelerine de okuma tutkusu vermeyi bilmiştir. “Üstad?n eserleri, dünyada en çok okunan Kur’an tefsiridir” desek yan?lm?ş olmay?z. Üstat, öğrencilerine okuma aşk ve şevki verdi. Okuma sanat?n? öğretti ve bir tutku haline gelmesini sağlad?. Onlara Nur Risalelerini okuman?n ibadet olduğunu ve onu okuyanlar?n imanla kabre gireceğini ve ebedî saadeti kazanacağ?n? müjdeledi.
  Üstat okuman?n ibadet olmas?n? şöyle aç?klar:
  “Risale-i Nur okumak ibadettir.
  ‘Bir saat tefekkür (düşünme), bir sene nafile ibadetten hay?rl?d?r’ hadis-i şerifinde belirtildiği gibi Risale-i Nurlar en büyük, en hakikatli tefekkürü sağlad?ğ?ndan okunmas? ibadettir. Mübarek gecelerde Kur’an okumas?n? bilmeyenler Risale-i Nur okusunlar.
  Risale-i Nur okuyanlar imanla kabre gireceklerdir. Neden? Çünkü Risale-i Nur talebelerine şüphe ordular? hücum etse onlar? sarsamaz, iman?n? yok edemez.” (Ağabeyler Anlat?yor,160)
  Nur Risalelerini okuyanlar, imanlar?n? güçlendirirler. Güçlü bir iman sahibini ölüm an?nda şeytan aldatamaz.
  “Ölüm an?nda şeytan vesvesesiyle ancak akla şüpheler verip tereddüde düşürebilir. Bu nevi tahkikî iman, ise yaln?z ak?lda durmuyor. Belki hem kalbe, hem ruha, hem s?rra, hem öyle manevî duygulara işliyor, kökleşiyor ki şeytan?n eli o yerlere yetişemiyor; öylelerin iman? yok olmaktan kurtulur. Bu tahkikî imana kavuşmaya vesile olan bir yol, mükemmel bir velayet (velilik) ile keşf ve şuhud (görme) ile hakikata yetişmektir. Bu yol yüksek imana sahip kimselere hast?r, görür gibi iman etmektir.” (Kastamonu Lahikas?, s.18)
  Risale-i Nur okuyanlar, ‘her güzel eser, yarat?c?s?n? tarif eder’ düşüncesiyle hareket eder. Çiçekler, ağaçlar, bulutlar, yağmurlar, dağlar, denizler, Güneş, Ay ve gezegenler, atomlar ve güneş sistemleri, k?saca kainattaki her varl?k sahip olduğu düzen, intizam ve mükemmel yarat?l?ş?n diliyle Allah’? anlat?r.
  "Bir iğne ustas?z, bir harf kâtipsiz olamaz”
  Bu tefekkür yolunu takip eden bir insan, her şeyde Allah’?n varl?ğ?na bir delil bulur, iman? kuvvetlenir ve inşallah ahirete imanla gider.
  Nur Talebeleri, bir manevî şirket kurmuşlard?r. Başta Üstat Bediüzzaman olmak üzere her talebe, her gün en az beş defa namazlardan sonra diğerlerine dua eder. Kâbe’de, Medine’de, cuma günleri dualar?n kabul olduğu saatlerde, camilerde, mescitlerde, sabah akşam, gece ve gündüz milyonlarca halis müminin yapt?klar? bu dualar?n hepsinin kabul edilmeyeceğini düşünmek imkâns?zd?r. Bir samimi müminlerden birinin duas? kabul olsa, duaya dahil diğer talebeler de inşallah imanla kabre girerler. Çünkü her bir dua umuma bakar.
  Medyay? takip ederdi
  Üstat, milli ve manevî değerlere sayg?l? medyay? takip etti. Büyük Doğu, Serdengeçti gibi dergileri okur ve okuturdu. Bir defas?nda Büyük Doğu’nun paras?zl?k sebebiyle kapat?lacağ?n? duyuran bir notu okuyunca öğrencisi Zübeyir Gündüzalp’a, “Dergiye yard?m edelim, kapanmas?n” dedi.
  “?mkânlar?m?z yok”, diyen Gündüzalp’e üstat şöyle dedi:
  “?ki yorgan?m var, birini sat, paras?n? gönder. Bir tanesi bana yeter.”
  Okumay? bir zevk, bir tutku, ilâhî emirlere bağl?l?k kabul edenler için kitaplar?n olmad?ğ? bir dünya anlams?zd?r. Kitap Allâh’?n âyetleridir. Her şeyi var eden, her şeye ruh ve anlam veren odur. Okumak, onu tan?mak ve sevmek demektir. Üstat ömrünü bu sevgiye adam?ş benzersiz bir düşünür, bir âlim, bir bilge, bir yol göstericidir.
  Konu elff tarafından (05.06.07 Saat 21:45 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Allah razı olsun. Siz mi yazdınız? Yoksa başkasına mı ait?
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 3. #3
  Vefakar Üye nurefsun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  Samsun
  Mesajlar
  339

  Standart  çok özür dilerim yazarını yazmamışım,Ali Erkan KAVAKLI

 4. #4
  Ehil Üye Ararad - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2013
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  3.250

  Standart

  Kork ! Okuyamaktan kork ! Z. GündüZalp.
  Hak ile iştigal etmezsen
  batıl seni istila eder...

  İ. Şafii.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Osmanlıca Risale Okumayı Öğreniyoruz
  By Hümâ Sultan in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 852
  Son Mesaj: 26.01.15, 13:52
 2. Okumayı En Çok Sevdiğiniz Sure
  By Beste-i Rana in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 70
  Son Mesaj: 07.12.09, 13:30
 3. Size Dünyayı Sevdiren 3 Şey Nedir?
  By Ene-Zerre in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12.03.09, 17:02
 4. Bilge Kadının Taşı
  By Şahide in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 15.10.08, 22:04
 5. Bilge Olmak Kolay Değil.
  By aşur in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 08.04.07, 02:09

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0