+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Bir Nurcu Büyüğü Değil,Bir İslam Büyüğüdür

 1. #1
  Pürheves caner07 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Aydın
  Mesajlar
  161

  Standart Bir Nurcu Büyüğü Değil,Bir İslam Büyüğüdür

  Bediüzzaman Bir “Nurcu Büyüğü” Değil, Bir “?slâm Büyüğüdür”

  Mehmet Şevket Eygi

  19.03.2007


  GERÇEK Nurculardan Vehbi Vakkasoğlu bey bundan bir y?l kadar önce ziyaretime gelmişti. Sohbet esnas?nda kendisine şöyle bir soru yönelttim: “Risale-i Nur camias?n?n 12 f?rkaya veya şubeye ayr?ld?ğ? söyleniyor, doğru mu?” Vehbi bey ac? bir gülümseme ile “Kaç 12” cevab?n? vermişti...

  Baz? gazete ve dergi yaz?lar?nda, kitaplarda “Nurcular” ismiyle Türkiye’de sadece bir Nurcu cemaati olduğu kanaatini verecek ifadeler kullan?l?yor; klâsik mânâda Nurcu olmayan bir cemaat Nurcu gösteriliyor.

  Üstad Bediüzzaman hazretlerinin vefat?ndan sonra maalesef Nurculuk camias?nda birtak?m bölünmeler olmuştur. Hattâ zaman zaman, kendilerine Nurcu diyen baz? şah?slar ve gruplar karş? karş?ya gelmiştir.

  Günümüzde baz? kimseler, kendilerine islâmî bir meşruiyet kazand?rmak için Nurculuk kisve ve kimliğinin ard?na saklan?yorlar. Nurculuğu iyice bilmeyen ve tan?mayanlar da onlara kan?yor ve aldan?yor.

  Bediüzzaman hazretleri taraf?ndan kurulmuş olan Nurculuk hizmetinin ve hareketinin birtak?m temel prensipleri vard?r. Bunlar? sayay?m:

  (1)Nurculukta, hizmet için bile olsa para toplamak yoktur. Risale-i Nur hizmetleri para üzerine değil, ihlâs üzerine kuruludur. Bediüzzaman Said Nursî binbir çile, zahmet, zorluk içinde tarih çap?nda büyük hizmetler etmiş, muazzam fütuhat yapm?şt?r ve bunlar? yapmak için para toplamam?ş, para istememiş, para verilmek istense de kabul etmemiştir. Müslümanlardan, Risale-i Nur camias?ndan para toplayanlar gerçek ve has Nur talebesi olamaz.

  (2)Nurculukta ihtilâf ç?kartmak, bölünmek, parçalanmak, birbirinden kopuk, birbiriyle çekişen şube ve f?rkalara ayr?lmak yoktur. Birbirlerini sevmeyen, birbirleri ile mücadele eden kimseler ve gruplar gerçek ve muhlis Nurcu olamaz.

  (3)Nurculukta, başta Bediüzzaman Hazretleri olmak üzere, şah?slar? putlaşt?rmak yoktur. Bediüzzaman da bir hizmet neferidir; önemli olan iman, ?slâm, Kur’ân, Şeriat, Sünnet hizmetleridir.

  (4) Nurculuk bir tarikat, bir mezhep, bir f?rka, bir hizip değildir. Ehl-i Sünnet ve Cemaat caddesinden giden bir hizmet meşreb ve metodudur.

  (5) Gerçek bir Nurcu, Bediüzzaman hazretlerini bir “Nurcu büyüğü” olarak görmez, onu bir “?slâm büyüğü ve hizmetkâr?” olarak görür.

  (6) Nurculukta Kur’ân’a, Sünnete,Şeriata, Ehl-i Sünnet itikad ve f?kh?na ayk?r? en ufak bir husus yoktur. Hiçbir gerçek Nurcu Tevhid ile Teslis’i bir tutmaz, ?slâm Âmentüsü ile muharref dinlerin âmentülerini bir kabul etmez, Hz. Muhammed’e yalanc?Peygamber, Hz.Kur’ân’a düzmece kitap, Din-i Mübin-i ?slâm’a bât?l din diyen kâfirleri sevip baştac? etmez.

  (7) Bediüzzaman’a göre insan?n en büyük düşman? ene’si, nefs-i emmâresidir. Üstad hazretleri “hodfüruşluktan”, kendini beğenmekten, nefsine pay ç?kartmaktan, benliğini putlaşt?rmaktan korunmak gerektiğini söyler ve devaml? olarak uyar?r.

  ?mdi çok aç?k konuşuyorum:

  B?R: Gayr-i Müslimlerin hat?r? için Kelime-i Şehâdet’ten “Muhammed Resulullah” k?sm?n? ç?kartanlar kesinlikle Nurcu değildir.

  ?K?: ABD, CIA-Vatican, Dr. Moon dini ile ittifak ve işbirliği yapanlar Nurcu olamaz.

  ÜÇ: Zaman?m?zda ?slâm’dan başka ibrahimî din olduğunu iddia edenler Bediüzzaman’? ve Risâle-i Nurlar? anlamam?ş kimselerdir. Allah kat?nda tek din ?slâm’d?r. Allah bu devirde ?slâm’dan başka din kabul etmez.

  DÖRT:Hz.Peygambere yalanc? diyenleri, Kur’ân’a düzmece kul sözü diyenleri, ?slâm’a bozuk, bât?l ve uydurma din diyenleri Cennete sokanlar da Nurcu olamaz.

  Bediüzzaman hazretleri dinden, Şeriattan, Sünnet’ten en ufak bir ödün vermemiştir. Böyle bir ödün vermektense ölümü, şehid olmay? göze alm?şt?r.

  Birtak?m dünya delileri bu büyük zata meczub diyorlar. As?l deli olan kendileridir.

  Bediüzzaman Hazretleri, b?rak?n?z dinin esaslar?ndan ve temellerinden ödün vermek, dinî şeair konusunda bile taviz vermemiştir. Bütün ömrünce sar?k sarm?şt?r. ?slâmî libasa bürünmüştür. Farzlar? ve müekked sünnetleri eda etmiştir, hattâ mevâfili bile terk etmiştir, beş vakit namaz?n? k?lm?ş, evrad ve ezkâr?n? okumuştur. Resulullah Efendimize imtisalen para kazanmam?ş, para almam?ş, paray? sevmemiş, hediyeleri bile genellikel kabul etmemiş, kût-i lâ yemut (ölmeyecek kadar az yiyim ve geçim) ile ömrünü tamamlam?şt?r.Öldüğünde bir iki eski elbise, çamaş?r, abdest ibriği gibi eşyas? 100 küsur lira etmiştir.Onun bütün dünya serveti bundan ibaretti.

  Paraya, dünyaya, nefse, tantanaya düşkün olanlar bu mübarek zat? âlet etmesinler.

  Merhum Üstad hazretlerinin, âhir zamanda Müslümanlar?n H?ristiyan ruhanîleriyle ateizme ve Bolşevikliğe karş? birlikte çal?şacaklar?na dair sözü, kesinlikle ?slâm’dan ödün vermeyi, dinde reform yapmay? ve bugünkü Dinleraras? Diyaloğu içermez.

  Bendeniz, bir Müslüman olarak Bediüzzaman SaidNursî hazretlerini bir ?slâm büyüğü ve kahraman? kabul eder ve çok severim. Onu kesinlikle sadece bir Nurcu büyüğü olarak görmem ve böyle gösterilmesinden hoşlanmam. Nurculuğu ?slâmî bir hizip ve f?rka olarak görmem, sadece bir hizmet metodu ve meşreb olarak görürüm.

  Üstad?n has talebelerinden ve hizmet kahramanlar?ndan aziz ve merhum dostum, gençlik arkadaş?m Ât?f Ural’?n sözleri kulaklar?mda ç?nl?yor. 1950’li y?llarda dinsiz gazetelerde “Ayin yapanNurcular yakaland?... Nurcular aşağ?, Nurcular yukar?... Nurcular Nurcular...” şeklindeki haberleri okudukça “Fesubhanallah!.. Bunlar bizi sanki ?slâm’dan, büyük Müslüman kütlesinden uzak bir f?rka gibi göstermek istiyor...Biz Müslüman?z...” derdi.

  1966-71 y?llar? aras?nda yay?nlad?ğ?m BUGÜN gazetesine ajanslardan “Filan yerde üç veya beş Nurcu âyin yaparken yakaland?...” şeklinde haberler geldiği zaman bunlar?n metninde düzeltme yapar, Nurcu kelimesini ç?kart?r, yerineMüslüman yazard?m. Ertesi gün gazetenin birinci sayfas?nda “Dün falan yerde üç veya beş Müslüman dinî kitap okurken, dinî sohbet ve ders yaparken, namaz k?larken bas?ld? ve tutukland?...” diye yazard?m.

  ?slâm kahraman? Bediüzzaman’a, Risale-i Nur’lardaki öğretilere ayk?r? işler yapanlar kendilerine kesinlikle Nurcu demesinler.Bu s?fat onlara yak?şm?yor.

  Nurcu, bütün Ehl-i Sünnet Müslümanlar?n?n akaid kitaplar?nda neler yaz?l?ysa onlara inanan kimsedir.

  Nurcu, beş vakit namaz k?lan, şer’î özrü yoksa cemaate kat?lan kimsedir.

  Nurcu, Ümmet-i Muhammed’in içindeki meşreblerden birine mensuptur.

  Lafla Nurcu olmak bir üstünlük ve fazilet sağlamaz. Nurcu daha takval? iseüstündür. Nurcu olmayan Müslüman daha takval? ise o üstündür.

  Nurcu, bir ihlâs ve hizmet kahraman?d?r.

  Nurcu, ücretini yarat?klardan istemez ve almaz, onun işi Yaratan iledir. Ecri, mükafat? O’na aittir.

  Nurcu Müslümanlar ve kardeşler aras?ndaki vahdeti, vifak?, tesanüdü, kardeşliği bozmamak için hakk?ndan feragat eder.

  Ben böyle Nurcular görmüştüm, hâlâ da varlar. Dualar?na bizleri de kats?nlar. Bütün gerçek Nurculara selâm ve hürmetlerimi arz ediyorum.
  Konu elff tarafından (05.06.07 Saat 22:23 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Pürheves caner07 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Aydın
  Mesajlar
  161

  Standart

  yukar?daki yaz? anlaş?labileceği gibi benim yaz?m değildir milli gazete yazar? olan islami yazar ,düşünür,Türkiyedeki müslümanlar?n savunucusu
  Mehmet şevket eygi hacan?n bir yaz?s?d?r.

  Alıntı sozler Nickli Üyeden Alıntı
  Nurcu daha takval? iseüstündür. Nurcu olmayan Müslüman daha takval? ise o üstündür.


  Bu tespit çok önemli.
  Konu elff tarafından (05.06.07 Saat 22:25 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Yaz? hiç hoşuma gitmedi. Çok hakikatin devam?na koca bir balon koymuş.

  Ben böyle Nurcular görmüştüm, hâlâ da varlar. Dualar?na bizleri de kats?nlar. Bütün gerçek Nurculara selâm ve hürmetlerimi arz ediyorum.

  Bu cümleye hüsn-ü zan ediyorum. Ancak, cümlenin yap?s? itibari ile Nurcular?n çok az olduğunu, ömürlerini tamamlad?ğ?n? üç beş kalan?n ise duas?n? istiyerek iltifat etmek istemiş. Asl?nda yaz?n?n taman?nda -kurulan cümleler itibari ile- bir küçümseme ve sapk?nl?ğ? cemaatin bütününe mal etme var. Ancak, son cümle ile "niyetim kötü değil," diyerek yaz?s?na meşruiyet kazand?rm?ş, yada çabalam?ş.

  Ancak, ya Türkçe kaidelerini bilmiyor, ya kelime hazinesi çok az. Yada...

  ?şte bu yazar?n niyetini sorgulamama caiz değil. Ama ,ilmini sorgular?m. Türkçeyi öğrenmesi ve yazd?klar?n?n iyi niyet taş?sada y?k?c? olduğunu bilmesi laz?m.
  Hem üzülüyorsa,merak buyurmas?n Nur cemaati gümbür gümbür geliyor. Eskisi kadar ihlasl? talebeler iş bölümü yapt?ğ? meşreblerle beraber geliyor.

  Yada dediği gibi çok az Nurcu kalm?ş olsa bile, yazar?n kabul ettiği gibi dört elif tesannüd edse nas?l 1111 eder, aynen öyle o üç beş kişinin ihlasl? dayan?şmas? yine o cemaati 1111111111111....hale getirir. Kimse merak buyurmas?n.

  Omuzumuzdaki akrebi her göstereni takdir ederiz tekdir değil. Hakikat olmak şart? ile

  Selametle
  Konu elff tarafından (05.06.07 Saat 22:26 ) değiştirilmiştir.
  Sakın, sakın, sakın! Çabuk, bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz.

 4. #4
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Alıntı caner07 Nickli Üyeden Alıntı
  yukar?daki yaz? anlaş?labileceği gibi benim yaz?m değildir milli gazete yazar? olan islami yazar ,düşünür,Türkiyedeki müslümanlar?n savunucusu
  Mehmet şevket eygi hacan?n bir yaz?s?d?r.
  Maşallah caner kardeşim, hüsn-ü zann?n?zda fren vites yok...
  Malesef baz? Risale-i Nur Camias? d?ş?ndaki gruplar bizlerin Bediüzzaman'? tekelimiz alt?na ald?ğ?m?z? düşünmeleri ile lisan- halleriyle; "sizi beğenmiyoruz ama Bediüzzaman'? severiz." diyorlar bana göre. Bu doğru değildir, neden Bediüzzaman'? tekelimiz alt?na alal?m ki? Neden istemeyelim Bediüzzaman'? tüm türkiyenin ve dünyan?n kabul etmesini, neden onu kendimize s?n?rlayal?m? Buna ne hakk?m?z var ne de böyle bir şeyi isteriz. Risale-i Nur ve Bediüzzaman umuma aittir.
  Konu elff tarafından (05.06.07 Saat 22:26 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Cezaların En Büyüğü!
  By yakaza in forum Edebiyat
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01.06.11, 10:58
 2. Bediüzzaman Nurcu Büyüğü Değil Bir İslâm Büyüğüdür
  By o2an in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 19.11.09, 12:50
 3. Gerçek Din Büyüğü Kimdir?
  By caner07 in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 18.12.08, 17:30
 4. Nurcu Olmak Suç Değil ki!
  By Ebu Hasan in forum Gündem
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 14.12.06, 13:38

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0