+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Cezayir'den Nur Dolu Bir Mektup

 1. #1
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Cezayir'den Nur dolu bir mektup


  Mektubunda Cezayir'deki Nur hizmetleriyle ilgili güzel gelişmeleri aktaran Kadir Kavun, "Cem'iyet-i Ulema" (Âlimler Cemiyeti) reisi A. Rahman Siban'?n "Nerede Türk varsa Müslümand?r" ifadesine yer verdi. Hattâ bu zât?n, Cezayir'de Türk soyundan gelip de ?slâma lâkayd insanlar? görünce "Siz Türk olamazs?n?z. Gerçek Türkler hakikî ve cengaver Müslümanlard?r" dediklerini ifade etti.

  Cezayir'den gelen ve A. Kadir Kavun taraf?ndan kaleme al?nan Nur dolu mektubu takdim ediyoruz:

  Binler selam eder, hizmetle geçen eyyâm-? mübarekelerinizi tebrik ve tes'id eder, müstecab dualar?n?z? istirham ederiz.
  Üstad?m?z?n dar-? bekâya irtihalinin 46. sene-i devriyesini idrak ederken, biz şu halet-i ruhiye içerisinde, büyük bir tecellînin karş?s?nda kendimizi gayr-i ihtiyarî buluyoruz. Zaman ihtiyarlad?kça Kur'ân gençleşiyor. Bu hakikatin bir büyük tecellisi, Kur'an'?n hakikî bir tefsiri olan nurlarda azamî mânâda tecellî etmektedir. Sanki, Üstad?m?z dar-? bekâya hiç gitmemiş, adeta gençliğini yaş?yor. Nurlar k?talar dolaş?yor.
  Bizler çok bahtiyar?z ki, bu dehşetli as?rda KUR'ANA HIZMET aşk? Risale-i Nur vas?tas?yla bize nasip oldu. Yirmi birinci asr?n insan?n?n psikolojisini, sosyal yap?s?n? tam tahlilini yaparak bu hizmette kalb ve ak?llar? teshir edecek müsbet ve ilmî ikna usullerini öğrenmek nasip oldu. Üstad?m?z?n can?ndan fazla sevdiği, üzerinde göz bebeği gibi titrediği Risale-i Nur Külliyat?n? ve onun neşrine hizmet etmeyi gelecek nesillere emanet etti. Biz de bu emaneti bütün ruhumuzla muhafaza edip nesilden nesile, k?t'adan k?t'aya, bahirden bahire ileteceğiz ve inşaallah bu yolda teslim-i ruh edeceğiz...
  Üstad?m?z?n "Merak etmeyin kardaşlar?m o NURLAR parlayacak'' ve benzeri ifadelerle verdiği müjdeler art?k bugün saha-i vücuda ç?km?ş, Barla'dan doğan güneş art?k alemin döort bir yan?nda müştak talebeleriyle buluşmaktad?r. Kur'an'?n bu asra hususi bir dersi olan Nur Risaleleri art?k mukavemetsuz cezbiyle, ak?llar? ve kalbleri kendine celb etmektedir.
  Üstad?m?z, Nevruzun ilk günlerinde (23 Mart) Rahmet-i Rahmana kavuşmas?ndan günümüze kadar, vefat?yla da hayat? gibi hizmete vesile oldu. Toprak alt?na giren tohum gibi, çok mübarek sümbülleri meyve verdi ve veriyor. Ne mutlu bize ki, tohumlar? önceden atan atm?ş.
  Nev-i beşerin bu nev-bahar?nda (?lkbahar?nda) sadece Afrika'n?n bir ülkesi olan Cezayir'den hulasa olarak bir demet bahar çiçeğini takdim etmek istedik.
  Nur hakikatlerini ders ald?ğ?m?z medresemize geçtiğimiz ay, buran?n tan?nm?ş ulemas?ndan, ayn? zamanda gazeteci olan Dr. Hadi el-Hasenî ile birlikte, üniversite öğretim üyesi olan Prof. Dr. Abdülmecid Biyrem ve bir grup akademisyen ziyarette bulundular. Raseli-i Nur'dan baz? yerler okundu. Bu eserler hakk?nda gayet takdirkar ifadelerden sonra Osmanl? devleti ve hakimiyeti üzerinde baz? mütalaalarda bulundular. Büyük bir esefle baz? devletlerin resmî tarihlerinde Osmal?lar dönemininin "Türklerin Sömürge Devri" gibi ağ?r ve hakaret dolu ifadelerle zikredildiğini söylediler. Buna karş?l?k Cezayir resmî tarih kitablar?nda bu yaklaş?m?n tam tersine, Osmanl? Dönemi ve hakimiyetinden hay?rlarla yad edildiğini, "Eğer Osmanl? bu beldeleri sömürge yapsayd?, 150 y?l burada kalan Fransa'n?n Arapçay? unutturrak Frans?zcay? ikame ettikleri gibi; Turkler de bize dillerini zorla öğretirlerdi. Bu topraklarda 400 seneye yak?n hüküm süren bir devlet hiç kimseye dilini zorla ögretmedi" ifadelerini dile getirdiler.
  Bu ziyaretin ard?ndan, mezkur âlimler arac?l?ğ?yla "Cem'iyet-i Ulema" (?limadamlar? Cemiyeti) reisi (eski Diyanet ?şleri Başkan?) A. Rahman Siban ile randevu ald?k. Bu Cemiyet Cezayir için çok önemli bir yere sahip. Cezayir istiklâl savaş?nda çok büyük faydalar? olmuş, hâlen devlet taraf?ndan büyük rağbet gören önemli ve etkili bir kurum. Bu cemiyeti ziyaretimiz s?ras?nda cemiyet istişare üyelerinden baz? âlimler de haz?r bulundular. Bizi çok büyük bir alakayla karş?lad?lar. Cemiyet başkan? bu s?rada "Biz hepimiz Türküz" ifadesini kulland?. Görüşmelerimiz s?ras?nda baz? âlimler Üstad Bediüzzaman'? yeterince tan?mad?klar?n?, bu yönde bir sempozyum organizesine ihtiyaç olduğunu söylediler. Bu mesele üzerinde çok detayl? ve tafsilatl? olarak duruldu. Netice olarak önümüzdeki Ramazan ay?n?n hemen ard?ndan Cezayir'de uluslar aras? bir Bediüzzaman sempozyumu haz?rlanmas?na yönelik tüm imkanlar?n? seferber edeceklerini söylediler.
  Ziyaretimiz esnas?nda dikkatimizi çeken başka baz? noktalar da oldu.
  A. Rahman Siban, Risale-i Nur'un özellikleri ve mahiyetiyle ilgili bilgi ve dökümanlar talep etti. "Bize gerekli bilgileri verin. Biz gazetemizde neşredelim. Bu cemiyetin tüm imkanlar? Risale-i Nur'un emrindedir" şeklinde gayet samimi ifadeler dile getirdi.
  Görüşmeler esnas?nda orada bulunan âlimlerden birisi Türk ve Osmanl? kelimesini Müslüman olarak ifade ettiklerini söyledi. "Nerede Türk varsa Müslümand?r" dedi. Hattâ Cezayir'de Türk soyundan gelen ve ?slâma lâkayd insanlar? görünce "Siz Türk olamazs?n?z. Gerçek Türkler hakikî ve cengaver Müslümanlard?r" dediklerini ifade etti.
  Toplant?n?n sonunda Cemiyet kütüphanesine Arapça Risale-i Nur Külliyat? hediye ettik. Bu hediyemizi büyük bir sevinç ve memnuniyetle kabul ettiler. Ayr?ca bu Külliyat?n haricinde, üniversitede yüksek lisans ve doktara talebelerinin araşt?rmalar? için kitap talebinde bulundular.
  Ziyaretimizin güzel neticelerinden birisi, burada yay?nlanan "Basair" gazetesinde Arapça Sözler kitab?n?n kapak resmiyle birlikte "Büyük Islah Adam? Allâme Bediüzzaman Said Nursî" başl?kl? bir yaz? neşredildi. Risale-i Nur ve Bediüzzaman hakk?nda bir sempozyum haz?rl?ğ?n?n olduğu dile getirildi.
  Mezkur Cemiyeti ziyaret edişimiz öncesi çok ibretli ve manidar bir hadise yaşam?şt?k. Bu vesileyle onu da k?saca aktaral?m.
  Randevuya ?brahim isimli bir ağabeyimizle beraber gidecektik Fakat onun arabas? ar?zaland?. Bunun üzerine, yine burada Nur hizmetleriyle meşgul olan Tevfik isimli bir ağabeyimizi arad?k. Risale-i Nur hizmetiyle ilgili çok önemli bir program?m?z?n olduğunu söyledi. Bunun üzerine Tevfik ağabey hemen bizi almaya geldi. Yola ç?kt?ğ?m?z s?rada han?m?n?n hastanede doğum yapt?ğ?n? öğrendik. Tevfik ağabey kendisini aray?nca kendi içinden "Madem şu anda bu büyük hizmete benim varl?ğ?m vesile olacak. O zaman ben ne halde olursa olsun, her şeyi bir kenara b?rak?p bu hizmete koşmam gerekir" demiş. Bu gördüklerimiz ve duyduklar?m?z karş?s?nda gözyaşlar?m?z? tutamad?k.
  Bir başka gelişme Cezayir'in Batna şehrinde bir hocam?z?n Risale-i Nur'u Frans?zcaya tercümeye niyetlendiğini duymam?zla gerçekleşti. Kendisiyle tan?şmak ve eserleri takdim etmek için ziyarete gitmemiz gerekiyordu. Bu durumu ?brahim ağabeyimize söyleyince işini gücünü b?rak?p, bizimle üç gün boyunca seyahat ettiler. Tevfik ağabey de kendisi; "Kafiletu'r Rahman" diye isimlendirdiği arabas?n? bu hizmete yollayacakt?.
  Ziyaret ettiğimiz muhatab?m?z Risalelerin üslubûndan çok etkilendiğini, internetten baz? bölümleri okuduğunu, akla ve kalbe hitap eden acip tarz?n?n olduğunu söyledi.
  Dua buyurun; inşaallah bu hocam?z Nurlara lay?k bir tercümeye muvaffak olur.

  Burada bulunan Şazelî zaviyesine bizi davet etmişlerdi. Onlardan bir alim zât bizi ve Risaleleri cemeata takdim ederken Üstad hakk?nda bilgi verdiler. Üstad Bediüzzaman'?n büyük bir alim ve mutasavv?f olduğunu söylediler. Biz de kendilerine baz? Risaleleri hediye olarak takdim ettik. Çok memnun oldular.
  Bir vesileyle tan?şt?ğ?m?z Cezayir'li bir emekli albaya Risaleleri anlatm?şt?k. Birlikte baz? Risalelerden okuduk ve müzakereler yapt?k. Çok hoşuna gitmişti. Özellikle Küçük Sözler'deki askerlik temsilleri onu mest etmişti. "Üstad hakikati o kadar berrak ifade etmiş ki; kimsenin anlamamak için hiç bir bahanesi kalm?yor. Meseleleri örneklerle anlatmay? çok iyi biliyor. Onun için, ciddiyet ve nizam?n temsilcisi olan askerlikten misaller veriyor. Zira hakikatin ciddiyet ve dakikliğine bu meslekten verilen misaller çok orijinal ve münasip düşüyor" diyerek takdir dolu ifadeler kullanm?şt?.
  Burada alakadar olduğumuz bir pazarlama müdürünü Türkiye'den baz? iş adamlar? ticaret maksad?yla ziyaret etmişler. O zat buradaki Nur talebelerinden bahsedecince, muhatab? olan kişi "Hiç şaş?rmad?m. Gökteki aya da gitsem orada da Nur talebeleri muhakkak vard?r" şeklinde latifede bulunmuş.
  Mujdeli bir haberle mektubuma son vermek istiyorum. Tevfik ağabeyin bahçesinde küçük çapl? bir ev bulunuyordu. Buray? Nur dersanesi yapmak ve hizmete açmak için baz? haz?rl?klara girişti. Gündüzleri gençlere Kur'an dersleri verilecek, akşamlar? da Nur dersleri ve sohbetleri yap?lacak şekilde düzenliyor. Tevfik ağabey bu vesileyle şöyle demişti:
  "Yâ Abdülkadir! Bizim çok çal?şmam?z laz?m. Ben Cezayir'liyim ve Cezayir'li Müslümand?r. Ama çoğu insan taklidî bir imana sahiptir. Bu as?rda böyle bir iman pek makbul değil. Bizim bu hakikatlari Müslüman nesillere bir an önce ulaşt?rmam?z ve bunun için de çok çal?şmam?z gerek."
  Sizlere tekrar selam eder, Cezayir Nur talebelerinin selâmlar?n? takdim eder, hususi dualar?n?z? istirham ederiz.
  Cezayir Nur talebeleri ad?na.
  A. Kadir Kavun  </B>

  * Bu haber Risale-i Nur Araşt?rma Merkezi taraf?ndan haz?rlanm?şt?r. Kaynak gösterilerek veya izin al?narak yay?nlanabilir.
  http://www.bediuzzaman.net/haber.php?ktg=Mektup&nosu=346&id=metin
  Konu elff tarafından (06.06.07 Saat 21:25 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Cezayir’den Gelen Müjdeli Bir Mektup
  By yasemenn in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 30.08.08, 23:44
 2. Dolu Dolu Bir Blog Sitesi...
  By Ahmedil Berrak in forum Tavsiye Edilen Siteler
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 28.08.08, 21:35
 3. Cezayir'de Risale-i Nur
  By aşur in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29.12.06, 08:30
 4. Cezayir'de Risale-i Nur Hizmetleri
  By aşur in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14.12.06, 12:19
 5. Dolu Dolu Yaşamak Hümanizm Üzerine
  By sinepuryan in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 30.08.06, 23:30

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0