+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Bediüzzaman ve Eşya İle Muhatabiyet

 1. #1
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Bediüzzaman ve eşya ile muhatabiyet



  Son zamanlarda medyada, gittikçe yaklaşan ve tedbir al?nmad?ğ? takdirde geri dönülemez olacak bir felâketin haberlerini s?kça duyar ve okur olduk. “Küresel ?s?nma” ad? verilen tehlikenin nedeni ise gelişen teknoloji ve sanayi ile birlikte kullan?m? artan fosil yak?tlar?n yak?lmas? sonucu atmosfere sorumsuzca ve s?n?rs?zca sal?nan karbondioksit gaz?n?n sebep olduğu atmosferdeki s?cakl?k art?ş?.

  Her şeyin birbiri ile ilişkisinin ve bağlant?s?n?n olduğu kâinatta, küresel ?s?nman?n sebebini sadece yukar?daki sebebe bağlamak kolayc?l?ğa kaçmak olur. Küresel ?s?nma, çağ?m?z insanlar?n?n bir sorunudur ve “çağdaş” insanlar?n tek sorunu da değildir. Vahye s?rt?n? dönen ve kutsalla bağ?n? koparan Bat? medeniyetinin insanl?ğa yapt?ğ? en büyük tahriplerden birisi anlam buharlaşmas?d?r. Hayatlar?n anlaml? bir gayesi yoktur art?k. Bu anlam kayb?n?n insanlar?n hayat tercihleri, tüketim ilişkileri ve küresel ?s?nma ile ilişkisi başl? baş?na üzerinde düşünülmesi, çal?ş?lmas? gereken bir konudur. Kâinat?n anlam?n?n unutulmas?, insan?n bireyselleşmesi, kutsalla bağ?n?n kopar?lmas? ve kâinata yabanc?laşmas?, tabiat? tüketilecek ve üzerinde hâkim olunacak bir mal ve metâ gibi alg?lamas? ve bunun sonucu olarak onu hoyratça kullanmas? ve tüketmesi gibi bir çok konunun da beraber ele al?nmas? ile küresel ?s?nma sorunu üzerine bütüncül bir yaklaş?m ve çözüm getirilebilir. Böyle bir çal?şma ise bir kitap hacmi kadar geniş olacağ?ndan bu yaz?da kâinatla nas?l bir muhatabiyet içinde olmam?z gerekiyor sorusuna çözüm yolunda fikir vermesi aç?s?ndan Said Nursî’nin hayat?ndan, eserlerinden bir kaç örnek verilecektir.

  Said Nursî düşüncesinde kâinat ve insan bir bütündür; yarat?lm?ş paydas?nda eşit ve kardeştirler. Zira ikisi de ayn? Hâl?k taraf?ndan yarat?lm?şt?r, herbirisi kendine özel dilleri ile Allah’? tesbih etmektedir. Kâinatta insana sunulan ve ihsan edilen her şey ise bir nimettir ve Yarat?c? taraf?ndan verilmiştir. Bu sebeple insan, kâinat ve tabiat üzerinde s?n?rs?z bir tasarruf hakk?na sahip değil, ancak Yarat?c?n?n ona izin verdiği s?n?rlar içinde kullan?m hakk?na sahiptir. Bu kullan?m ve tasarrufta dikkat edilecek en önemli noktalardan birisi ise iktisatt?r. Yani her şeyi maksad?na uygun kullanmak ve israf etmemek. Bu noktada Peygamber Efendimizin (asm) abdest al?rken fazla su harcayan sahabeyi uyarmas? ve ‘Akan bir suyun kenar?nda bile olsan ihtiyaçtan fazla su harcaman israf olur’ demesi dikkat çekicidir. ?mkân?m?z?n ya da param?z?n olmas? bize israf hakk?n? vermemekte ve sorumluluk yüklemektedir. Kur’ân’dan ve sünnetten ayn? dersi alan Said Nursî de hayat?nda iktisada azamî dikkat edecek, zaman zaman talebelerini bu noktada uyaracakt?r. Abdest için Eğirdir gölünden fazla su harcayan talebelerine “Gölden israf etmeyin” diyecektir. Soğuk bir günde “Kömürle mangal? yak” dediği talebesinin her zamanki kulland?ğ? kömürden bir kaç avuç fazla kömür kullanmas?na k?zacak ve fazla kömürleri geri ald?racakt?r. Bir başka defas?nda, misafirlere ikram edilen çaydan sonra bardaklar? toplayan talebesinin yar?m küp şekeri bardağa at?p israf etmesine ruhu çok s?k?lacak ve talebesini paylayacakt?r.

  Said Nursî’nin eşya ile olan ilişkisi, modern zaman?n insan?n?n eşya ile olan ilişkisinden çok farkl?d?r. Ortas?ndan k?r?lan kaş?ğ?n?, bir talebesine tamire gönderir. Alüminyum olan kaş?k kaynak tutmad?ğ? için talebesi yeni bir kaş?k al?p kendisine götürür. Bu duruma Said Nursî’nin tepkisi ise şöyledir: “Kardaş?m sen bilmiyor musun? Bu kaş?k benim k?rk y?ll?k arkadaş?md?r.” Bu cümleler karş?s?nda talebesi çaresiz geri döner, bir şekilde kaş?ğ? tamir edip geri getirir. Modern zaman?n insanlar?n?n anlamakta güçlük çekeceği bu örneklerin arkas?nda kâinatla mü’minâne kurulmuş bir ilişki görülmektedir. ?nsan bütün kâinatla yarat?l?ş kardeşiyse ve yarat?lan her mevcud Rabbini tesbih ediyorsa, hepsine karş? insan?n sorumluluğu vard?r. Paras?n?n veya gücünün olmas?, bu sorumluluğu kald?rmamakta ve ona her şeyi istediği gibi kullanma hakk? vermemektedir. Çünkü hakk?n kaynağ? ve meşrûiyeti Allah’t?r. Onun izin verdiklerine insan?n hakk? vard?r, vermediklerine ise yoktur. Bu ayn? zamanda Said Nursî’nin eserlerinin bir çok yerinde yapt?ğ?, Avrupa medeniyeti ile Kur’ân medeniyetinin karş?laşt?rmas?n?n bir sonucudur. Kur’ân medeniyetinde, güçlü olan değil, hakl? olan kuvvetlidir. Ve yarat?lan her mevcudun, yarat?l?ştan, Yarat?c? taraf?ndan kendisine verilen bir hakk? vard?r. Ayn? zamanda, bu hakk?n küçüğü ya da büyüğü yoktur. Allah kat?nda hak hakt?r. Küçüğüne büyüğüne bak?lmaz. ?nsan da bu hakka riayet etmekle mükelleftir. Hal böyle olunca insan kâinattaki her şeye, ağaca, böceğe, kuşa, suya, elektriğe... karş? sorumludur ve onlar?n hakk?n? gözetmek durumundad?r. Paras?n?n ya da imkân?n?n olmas? bir mü’mine bu düşüncelerden dolay? suyu, elektriği, ağac?, kâğ?d?, yiyeceği, elbiseyi... k?saca muhatap olduğu her şeyi israf etme ve sorumsuzca tüketme hakk?n? vermemektedir. Çünkü insan Allah’a karş? her yapt?ğ?ndan ve işlediğinden sorumludur. Sorumsuzca ve gereksizce tükettiği eşyan?n hakk?ndan bile!

  Avrupa medeniyetinde ise, tam tersi, kuvvetli olan hakl?d?r. Kâinat?n ve hayat?n bir anlam? yoktur. ?nsan, zevki ve istekleri için tabiat? ve çevreyi istediği gibi tüketebilir. Paras? ve gücü varsa, bu kullan?ma ve tüketime engel olacak bir engel ya da değer görmez. Bu zihniyetin sonucudur ki modern insana tüketici olmaktan başka bir mânâ veya gaye verememiştir. Bugün karş? karş?ya kald?ğ?m?z küresel ?s?nma tehlikesi ya da felâketi de bu tüketim hastal?ğ?n?n sonucudur. Ama art?k dünyam?z tehlike sinyalleri vermekte ve insanl?ğ? tedbir almaya zorlamaktad?r. Burada bir ayr?m daha dikkati çekmektedir. Eğer küresel ?s?nma gibi bir tehlike kap?m?z? çalmasayd? modern zaman?n tüketici insanlar? tabiat? ve çevreyi istedikleri gibi kullanmakta ve tüketmekte bir beis görmeyecekti. Kâinata mü’mince bir nazar ile muhatap olan Müslüman içinse tam tersidir. O, küresel ?s?nma tehlikesi olsun ya da olmas?n her mevcudun hakk?na sayg?l? olacak ve Rabbinin kendisine verdiği izin dairesinde tabiatla, çevreyle ilişki kuracak, ihtiyac? ve izin verildiği kadar kullanacak, israftan uzak duracakt?r.

  Her geçen gün biraz daha yaklaşan ve sadece insanl?ğ? değil, dünyadaki diğer canl?lar? da etkileyecek olan küresel ?s?nma sorununa çözüm düşünürken günümüz insan?n?n zihniyet kodlar?n? gözard? edemeyiz. Vahyin nurundan mahrum kalan insanl?k kendi sonunu kendi eliyle haz?rlarken, çözüm yolunda bütün insanlar gibi Müslümanlara da önemli görevler düşmektedir. Her şeyden önce kutsalla bağ?n? koparm?ş ve anlam boşluğuna düşmüş insanl?ğa “insanl?ğ?n?”, kâinat?n ve hayat?n mânâs?n? hat?rlatmak elzemdir. Sonra da kâinatla mü’mince bir muhatabiyet kurman?n yollar? gösterilmelidir. Tam da bu noktada aram?zdan 47 y?l önce ayr?lm?ş olan “muktesid ihtiyar” Said Nursî’nin hayat?n?n ve onun bir asra yaklaşan bereketli ömrünün meyvesi ve miras? olan Risâle-i Nur Külliyat?n?n hepimize, bütün insanl?ğa söylediği çok şey var.

  Murat KURU

  14.03.2007



  http://www.yeniasya.com.tr/2007/03/1...ka/default.htm
  Konu elff tarafından (06.06.07 Saat 21:28 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  "Said Nursî’nin eşya ile olan ilişkisi, modern zaman?n insan?n?n eşya ile olan ilişkisinden çok farkl?d?r;
  Ortas?ndan k?r?lan kaş?ğ?n?, bir talebesine tamire gönderir. Alüminyum olan kaş?k kaynak tutmad?ğ? için talebesi yeni bir kaş?k al?p kendisine götürür. Bu duruma Said Nursî’nin tepkisi ise şöyledir: “Kardaş?m sen bilmiyor musun? Bu kaş?k benim k?rk y?ll?k arkadaş?md?r.” Bu cümleler karş?s?nda talebesi çaresiz geri döner, bir şekilde kaş?ğ? tamir edip geri getirir. "

  Eşya ile vahiy ekseninde, herşeye değer vererek, maksad?na uygun şekilde muhatap olunsayd? ne küresel ?s?nma, ne de başka birşey gündemimizde olurdu..

  ?nsanoğlu imandan gözlüğünü ç?kar?nca eşyay? kölesi ve sonu hiç gelmeyecek gibi hor kullanmaya başlad?.Allah'a inançtan uzaklaşarak kendi k?yametini de kendi haz?rlad? insan.

  Nur Talebeleri olmaya çal?şanlar olarak en başta bizler kainattaki her bir varl?ğa, canl? olsun cans?z olsun sayg? gösterip amac?na uygun kullanmal?y?z.Üstad?n k?rk y?ll?k kaş?ğ?na gösterdiği hassasiyet gibi.
  Konu elff tarafından (06.06.07 Saat 21:28 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....



  ***


 3. #3
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  bu yazı bana KAİNATIN SULTANININ mekkeden ayrılırken dönüp ey mekke "sen bana tüm dünyadan daha değerlisin ama senin insanların beni rahat bırakmıyor" deyip hüzünle medineye hicretini hatırlattı...sanki bir canlının kalbini kırmamak için mazret bildiriyor subhanALLAH ıl azim demek eşyanın bile kalbini kırmamak lazım....

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Kayıp eşya
  By *SAHRA* in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 10.09.13, 22:19
 2. Adı Bediüzzaman
  By gamze-i_dilruzum in forum Şiirler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29.06.13, 10:23
 3. Bediüzzaman ve NUR
  By gamze-i_dilruzum in forum Şiirler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21.05.13, 11:14
 4. Bediüzzaman'ın Gençliği, Gençliğin Bediüzzaman'ı
  By EnVaR in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 17
  Son Mesaj: 02.01.08, 18:19
 5. "Allah'a Mal Olmazsan Bütün Eşya Aleyhinde" Sözünü Nasıl Anlamalıyız?
  By Firdevsi-ala in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 16.12.07, 18:46

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0