+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Risale-i Nur da Sıklıkla Kullanılan " İntizam "

 1. #1
  Dost semair - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Mesajlar
  42

  Standart Risale-i Nur da Sıklıkla Kullanılan " İntizam "

  Kâinat kitab?nda çok net ifade edilmiş s?rlardan biri, intizam. Sanî'in kendini ifade ederken sat?rlara yerleştirdiği çok aç?k ama s?r olmuş bir gerçek. Hayat?n her düzeyinde farkl? şekillerde, ancak ayn? maksada hizmet eder tarzda yaşanan, fark?nda olunduğunda çok bariz, dikkat edilmezse sönükleşen bir s?r. Hepimiz hayat?m?z?n başlang?c?nda, bedenimizin teşkilinde kullan?lan iki hücrenin birleşmesinde bu s?rr? yaşayarak yola ç?km?ş?z. Buluşma yerinde, buluşma an?ndan sonraki işlerde, ana rahmine yerleşimde ve bundan sonraki safhalarda zamanlama, lojistik destek, her ferdin görevini hakk? ile yerine getirmesi, planlama ve koordinasyon aç?s?ndan muhteşem bir düzen ve bunun gerisinde intizam s?rr? işliyor. Bu serüvenin sonunda bölünen ve vakti geldiğinde farkl?laşan kimi ferdî, kimi bütün içinde iş gören hücrelerle şekillendirilen "insan" isimli alemde akciğerden kan hücrelerine oksijen ulaşt?r?lmas?ndan, kalbin dakikada ortalama 72 kez saat gibi at?ş?na, kaslar?n ahenkle çal?ş?p yürüme, konuşma, bedenin bin bir türlü fiillerine kadar kendi bedenimiz bizzat intizam?n ifadesi olur. Beden denilen aleme bir büyüteçle bakt?ğ?m?zda bu intizam?n her bir ince ayr?nt?da işleyişini gözler ve hayretler içinde kal?r?z. Bu da alemde işleyen fiillerden önemli bir k?sm?n?n size hitap ettiğini ve önemsendiğinizi gösteren bir duygudur. Dünyan?n d?ştan çekilmiş resimlerini hepimiz görmüşüzdür. Bu resimlerde bizimde içinde yer ald?ğ?m?z dünya düzeni görülmez. Biraz yaklaşt?ğ?n?zda karalar ve denizlerden müteşekkil bir tablo, biraz daha yaklaşt?ğ?n?zda, kar?ncalar gibi sağa sola koşuşan insan topluluklar?, belli yönlere giden gemiler, arabalar, uçaklar. Art?k yere inildiğinde ise gelir-gider hesaplar? olan, giriş ç?k?ş saatleri belirlenmiş, bir nizam ve intizam dahilinde işleyen fabrikalar, şirketler, ordular, evler, marketler gibi günlük hayat?n intizam? ile karş?laş?r?z.

  Uzaydan gördüğümüz dünya manzaras?ndan semtimizdeki bir markete ve onun tezgâh düzeninden kasas?na kadar olan intizam?na indiğimiz duruma benzer şekilde; d?ştan gördüğümüz insan bedeninden, o insan?n bir hücresine indiğimizi hayal edelim. Hücrenin hayat?n? idame için çevre s?v?lardan besleyici maddeleri ve diğer elementleri almas? gereklidir. Bu maksatla hücre zar?nda bulunan küçük delikçiklerden difüzyon denen maddenin daha konsantre olduğu yerden diğer tarafa pasif ak?ş? ile bir nakil, hücre zar?nda bulunan baz? enzim sistemleri ve özel taş?y?c? proteinlerin rol oynad?ğ? aktif nakil, ve endositoz denen bir mekanizma ile hücre zar?n?n d?ştaki özel bir maddeyi, s?v?y? ve s?v? içeriğini yutmas? şeklinde üç tarz işleyiş vard?r. Endositoz, hücre zar?nda, yutulacak maddeyi içine alacak şekilde oyuk oluşmas? ve bu oyuğun içe doğru küre şekline dönüşerek üstünün kapanmas? ve zar?n vezikül ad? verilen ve küçük bir küreye dönüşen bu k?sm?n?n hücre içine doğru kopmas? ile olur. Bu işlem daha s?k çok küçük küreciklerin oluştuğu pinositoz ad? verilen şekilde hücre d?ş?ndaki s?v?n?n ve bununla birlikte besinlerin ve ihtiyaç duyulan elementlerin yutulmas? tarz?nda olur. Daha seyrek olan ve büyük partiküllerin, hücrelerin, bakterilerin ve bozulmuş dokulardan kopan parçalar?n yutulduğu ve daha büyük küreciklerin yutulduğu tarza ise fagositoz denmektedir.

  Bunlar hücre içinde çok ince hesap, hassas zamanlama ve mükemmel koordinasyonla işleyen binlerce mekanizmadan yaln?zca biri. Mesela, ancak mikroskopla görülebilen küçücük hücre içinde mitokondri denilen bir k?s?mda cereyan eden sitrik asit siklusu, bu aç?dan çok çarp?c?d?r. Bir maddeden diğerinin ortaya ç?kt?ğ? her bir ad?mdan diğerine geçişte enzimlerin rol oynad?ğ? bu enzimleri ortaya ç?karan başka enzimler, geri beslemeler, kontrol mekanizmalar? ve bütün bunlar?n neticesinde hücrenin ve bedenin enerji ihtiyac?n?n karş?lanmas? için döndürülen çark. Bu, T?p öğrencilerinin ak?llar?na yerleştirmekte bile yetersiz kald?ğ? işleyişin s?rf şematize edilmiş haline bakmak bile olay?n kompleksliğini, intizam?n incelik ve mükemmelliğini gözler önüne seriyor.

  Şimdi gözlerimizi kapay?p, döviz kurlar?n?, hükümet planlar?n?, enflasyonu, geçim s?k?nt?s? gibi problemleri, Ayşe Han?m'?n akşamki partide giydiği elbiseleri, Mehmet Bey'in yeni model arabas?n?n kaç kilometre yapabildiğini bir tarafa b?rakal?m. Sonra hücrelerimizde yukar?da anlatmaya çal?şt?ğ?m?z türden binlerce işin intizam içinde devam ettiğini, milyarlarca insan?n trilyonlarca hücresinde bu işlemleri bir tahayyül edelim. Bu intizam atom içinde çekirdek, elektron bir formülle ifade edilecek intizam? sergiliyor. Atomlar?n molekülleri, moleküllerin elementleri, elementlerin hücreleri, bunlar?n organlar? ve bitkileri, canl?lar? oluşturuyor gibi gösterdiği intizam, hücre içindekine benzer tarzda işliyor. Arabalar?n, gemilerin, uçaklar?n çal?şt?ğ?; tonlar ağ?rl?ğ?ndaki gemilerin bir parmakla çevrildiği, fabrika çarklar?n?n dönderildiği alemin nizam?, hep bu intizam s?rr?yla yürüyor. Bütün bu faaliyetlerin özde tek sebebi var: Münazz?m'?, Müdebbir'i ve bunlar?n çerçevesinde bütün güzelliklerin sahibi Kâinat Sultan?n? anlatmak. Trilyonlarca enstrüman?n milyarlarca sesin, muhteşem bir kâinat orkestras?n?n "Ya Müdebbir! Ya Munazz?m! Ya Sani!" deyişini, kainat? raksa getiren ahengi işitmeye başlad?n?z m??
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 00:50 ) değiştirilmiştir.
  "giriftarım sevdaya sevilmeyi bilmeden, ülfet umar dururum efkara yenilmeden... zevrak-ı derunumda pusulalar del'olur..."

 2. #2
  Dost semair - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Mesajlar
  42

  Standart

  risale i nurda s?kl?kla kullan?lan " mektubat-? samedaniye "
  Mektubat-? Samedaniye'yi k?saca, "Samed olan Allah'a ait mektuplar" diye tan?mlamak mümkündür. Fakat, bunun da ötesine geçip biraz daha ayr?nt?l? bir şekilde anlama gayreti içine girdiğimizde, bu terkibi meydana getiren "mektubat" ve "Samedani" kelimelerinin üzerinde ayr? ayr? durulmas? daha faydal? olacakt?r.

  Mektubun çoğulu olan "mektubat", genel anlam?yla "yaz?lanlar", özel anlam?yla ise "bir yerden başka bir yerdeki muhataba gönderilen ve aradaki iletişimi sağlayan yaz?l? bilgiler" anlamlar?na gelmektedir.

  Mektubun sözlük anlam?ndan hareket ettiğimizde öncelikli olarak, bir mektubun yaz?lma amac?n?n ne olduğu sorusu önemlidir. Bunun cevab? ise aralar?nda belli bir uzakl?k olan iki muhatap aras?ndaki iletişimi temin etmek olacakt?r. ?letişim sağlanabilmesi için ise, mektubun yaz?ld?ğ? dilin önemi ortaya ç?kar. Eğer, karş? taraftaki muhatap o dili bilmiyor ve anlayam?yorsa, mektup yaz?lmas?n?n her hangi bir anlam? olmaz. Ayr?ca, ayn? dili kullan?yor olmak da bazen yeterli olmayabilir. Mektubun ulaşt?ğ? kimse, sizin duygu ve düşüncelerinizi paylaşmak istediğiniz bir dostunuz olmal?d?r. Hiçbir kimse, tan?mad?ğ?, dilini bilmediği bir insana mektup yazmad?ğ? gibi, samimiyetinin olmad?ğ? insanlara da mektup yazmay? akl?n?n ucundan geçirmez.

  Cenab-? Hak dahi, zaman ve mekandan münezzeh olmas? itibariyle, her şeyden ve insanlardan nihayetsiz derecede uzakt?r. Zat?, yetmiş bin perde arkas?nda tesettür etmiştir. Fakat, bütün varl?klar?n yan?nda isimleriyle ve fiilleriyle tasarruf ederek, her şeye nihayetsiz derecede yak?nd?r. ?şte, her biri ayr? bir sanat harikas? olan bütün varl?klar, binlerce perdeler arkas?ndaki mukaddes Zat?ndan haber getiren mektuplard?r. Onun Zat?n?n bilinmesi, kemaline ve cemaline muhabbet edilmesi, ancak Ondan haber veren sanat eserlerinin görülmesiyle mümkündür.

  ?nsan, Allah'a muhatap olabilecek bir kabiliyette yarat?lm?şt?r. Allah'?n bu kadar k?ymet verdiği ve şereflendirdiği bir kuluyla konuşmamas? mümkün değildir. Nitekim, bütün peygamberleriyle vahiy yoluyla konuştuğu gibi, bütün insanlarla da ilhamlar vas?tas?yla özel olarak konuşmaktad?r. Fakat, sohbetini yaln?z vahiy ve ilhamlarla s?n?rl? b?rakmam?şt?r. Her varl?ğ?, birer mektup mahiyetinde yaratmas?yla her an için iletişimin devam etmesini sağlam?şt?r. Bahar?n geniş sayfas?ndan çiçeklere, bulutlardan yağmur damlalar?na kadar her şey Onun birer mektubudur, Ondan birçok mesajlar getirir. Fakat, o mesajlar? okuyabilenler, insan gibi ak?l ve şuur sahibi olan varl?klard?r. ?nsan her varl?k üzerinde yaz?lan, Allah'?n güzel isimlerinin cilvelerini ve mukaddes s?fatlar?n?n nak?şlar?n? okumakla, yani tefekkür etmekle ve böylece Hal?k?n? tan?y?p muhabbetini ziyadeleştirmekle vazifelendirilmiştir.

  Cenab-? Hak, her varl?ğ? birer mektup gibi, o kadar harika bir tarzda kudret kalemiyle yazmaktad?r ki, her sat?r?, her kelimesi, hatta her bir harfi binlerce manay? ifade etmektedir. Mesela çiçekli güzel bir bahçe Onun bir mektubudur ve içinde ağaçlardan meyvelere kadar yine iç içe mektuplar yaz?lm?şt?r. Bir çekirdek ince yaz?larla koskoca ağac?n program?n? saklayan harika bir mektuptur. Elbette, bu kadar harika programlar? kudret kalemiyle yazan, gücü her şeye yeten Zat-? Ehad-i Samed olabilir.

  'Samedani' kelimesi sözlüklerde, "Samed olan Cenab-? Hak ile alakal?" diye tarif edilmektedir. Allah'?n Samed ismi ise, "hiçbir şeye muhtaç olmamas?, hazinesinden hiçbir şeyin eksilmemesi ve kudretine hiçbir şeyin ağ?r gelmemesi" manas?na gelmektedir. 'Samedaniyet' ise bu halin ünvan?d?r.

  Yeryüzünde, özellikle de bahar mevsiminde yarat?lan bitki ve hayvan türlerinde müthiş bir çeşitlilik vard?r. Bu varl?klar?n hepsinin, çekirdeklerden, yumurtalardan ve bulan?k bir su olan nutfe gibi basit bir maddeden yarat?lmalar? da Cenab-? Hakk?n Samedaniyetini göstermektedir. Say?lar? Yüz binleri bulan canl? türlerinin birbirine benzememesi gibi, ayn? türden olan her bir ferdin de farkl? bir şekilde yarat?lmas? ve tamam?n?n mükemmel bir sanat eseri olmas? Allah'?n sonsuz derecede zenginliğini gözler önüne sermektedir. Ayr?ca, bir çekirdekten dağ gibi ağac? yaratmak, şekilsiz, bulan?k bir sudan canl?lar? halk etmek Cenab-? Hakk?n kudretine hiçbir şeyin ağ?r gelmediğini apaç?k bir şekilde göstermektedir. Bütün bu çeşitlilik içindeki sanatl? ve kolay yarat?l?ş, mükemmel bir program?n ve program?n arkas?nda ise harika bir yaz?lma gerçeğinin varl?ğ?n? ilan etmektedir.

  Her bir şey varolmadan önce tohumlar?nda, çekirdeklerinde ve yumurtac?klar?nda yaz?ld?ğ? gibi, varolduktan sonra da meyvelerinde ve çekirdeklerinde yaz?l?yor. Hatta canl?lar?n her bir organ?n?n belli s?n?rlara riayet ederek sabit bir şekli korumas?, mükemmel bir kaderî program?n kudret kalemiyle yaz?ld?ğ?n? göstermektedir.

  Art?k günlük hayatta yerini alan bilgisayarlar, kader ve program benzeşmesine en güzel örneği teşkil etmektedir. Bilindiği gibi bilgisayar yaz?l?m? (program), bilgisayara bir işi yapt?rmak için verilen komutlar kümesidir. Hepimizin yak?ndan bildiği Windows'95-98 ve Windows NT gibi işletim sistemleri; MS Word, Photo-Shop ve bilgisayar oyunlar? gibi uygulama programlar?, bilgisayar yaz?l?m? ile ortaya ç?km?şt?r. Bu programlar ise, genel olarak üç dil kategorisinde yaz?lmaktad?r. Bunlar; makine dilleri, assembly dilleri ve yüksek seviyeli programlama dilleridir. Bizim sürekli olarak kulland?ğ?m?z bu programlar, asl?nda çok karmaş?k yaz?l?mlar?n sonucunda ortaya ç?km?şt?r. Örneğin, makine diliyle en basit bir toplama işleminin yap?lmas? için ve küçük bir bilginin saklanabilmesi için 1 ve 0'lardan oluşan 110001010101110110001001 biçiminde bir ifadenin yaz?lmas? gerekmektedir. Yani ekranda gördüğümüz bütün görüntüler ve duyduğumuz bütün sesler, makineye 1 ve 0'lardan oluşan uzun yaz?l?mlarla kaydedilmektedir. Öyle ise denilebilir ki, ekran?m?zda karş?m?za ç?kan bütün programlar ve internet vas?tas?yla misafir olduğumuz sitelerdeki bütün ses ve görüntü efektleri, bir programc?n?n maharetini ve kabiliyetini gösteren, onu bizlere tan?tan gelişmiş mektuplard?r.

  Güneşlerden, hava moleküllerine kadar bütün varl?klar da Allah'?n birer mektubudurlar. Özellikle de hava moleküllerini ve hareketlerini biraz dikkatle inceleyecek olursak, havan?n, insan? hayretler içinde b?rakan "yaz?lma, silinip yeniden yaz?lma" faaliyetlerinin çabuk değişen bir sayfas? olduğunu kolayl?kla fark ederiz. Her bir hava molekülü bir bilgisayar?n hard-diskinden daha fazla bilgiyi, ses ve görüntüyü taş?yabilmektedir. Havan?n her bir zerresine radyo istasyonlar? say?s?nca frekanslardaki farkl? dillerle ve şivelerle konuşan insanlar?n seslerinin ve televizyon kanallar? say?s?nca anl?k değişikliğe uğrayan görüntülerin yaz?lmas?, başl? baş?na bir kudret mu'cizesidir. Ayn? hava zerresini sesleri, görüntüleri, ?ş?ğ?, s?cakl?ğ? iletmek gibi birçok vazifeleri yapt?ğ? bir anda, hangi canl?n?n vücuduna girerse girsin, hangi azas?nda görev yaparsa yaps?n, hiçbir şeyin şaş?rtmad?ğ? görülecektir. Böyle, kendi gücüyle taş?yabileceğinden çok fazla yükleri kald?rmas?, büyük işleri başarmas? kendi nam?na hareket etmediğini, her şeye gücü yeten Cenab-? Hakk?n sonsuz kudreti hesab?na hareket ettiğini göstermektedir. Yaln?zca bir hava molekülü bile, bu kainat?n perdesi arkas?nda ne kadar mükemmel bir Programc?n?n var olduğunu ve her bir varl?ğ?n Onun Samediyetini gösteren bir mektup olduğunu görmek için yeterli olmaktad?r.

  enstitüden ...
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 00:50 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Yalnızca "La İlahe İllallah" Demek Yeterli midir? "Muhammedür Resulullah" Demeden?
  By ZÜMRÜT in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 25.04.17, 13:15
 2. "Ene" ve "Zerre"den İbaret Bir "Elif" Bir "Nokta"dır.
  By Ene-Zerre in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 29
  Son Mesaj: 21.04.17, 20:29
 3. Hayatıyla bir "Elif" yazar, "Vav" vuslatıyla yürür, yüreği "Hu" okur..
  By gamze-i_dilruzum in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 21.04.17, 20:28
 4. Risale "tanımak" için yazılmış, "tanınmak" için değil
  By YİĞİDO in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 14.11.11, 12:08
 5. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 05.09.08, 13:57

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0