+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: O, Bir Bediüzzaman Araştırmacısı..

 1. #1
  Gayyur muntehab - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Siirt
  Mesajlar
  115

  Standart

  ABDÜLKAD?R BADILLI ?LE RÖPORTAJ


  Büyük resmi görmek için resmin üzerine t?klay?n...
  …O, Bir Bediüzzaman araşt?rmac?s?..Ömrünü üstad?n?n davas?n? doğru anlamaya ve anlatmaya vermiş. Onunla alakal? en ufak bir bilgiye ulaşmak için hiçbir f?rsat? kaç?rmam?ş ve bütün imkânlar?n? seferber etmiş. Urfa’daki mekân? tabiri caizse bir Bediüzzaman arşiv hanesi. Üstad’a ait bir çok k?ymetli eşya ve bu arada Mevlana Halid-i Bağdadi hazretlerinin meşhur cübbesi orada..  Kaleme ald?ğ? üç ciltlik Mufassal Tarihçe, üstadla alakal? çal?şmalar?n ana kaynaklar? aras?nda. Bundan başka Risale-i Nur’un Kudsi Kaynaklar?, ?şarat-ül ?’caz tercümesi, Mesnevi-yi Nuriye tercümesi, Bediüzzaman Ve Din T?ls?mlar?, gibi irili ufakl? birçok çal?şmaya da imzas?n? atm?ş.  Bugünlerde bir yerlerden tekrar ve kas?tl? üflenen Bediüzzaman tenkitlerine karş? da hep o sinesini gerdi, üstad?n? savundu. Bundan dolay? zaman zaman bize sorulan birkaç soruyu bir mülakat zemini bularak kendilerine sormak arzu ettik, memnuniyetle kabul etti.  Kendisini çok cana yak?n buldum, gülümsedi, şakalar yapt?, çeşitli konularda çok güzel bir fikir teatisi yapt?k. Onlar?n bir k?sm? özel olduğundan kay?t cihaz?m?zda kald?.  ?mam Malik(rh.a)'in, Efendimiz (s.a.v)'in kabrini göstererek dediği gibi, "Şu kabrin sahibi (s.a.v) d?ş?nda herkesin sözü al?n?r da, reddedilir de." Abdülkadir ağabeyle farkl? düşündüğümüz noktalar da oldu. Ama bu ondan istifademize engel olmad?. Onun, üstad?n? anlat?rken burnunun kemiklerinin s?zlay?p, ak?tt?ğ? gözyaşlar? çok şeye yeterdi ve yetti.  —Baz? kimseler Bediüzzaman’?n Şark medreselerinde yetiştiği ve o zaman?n Şark medreselerinde de hadis ilmi üzerinde pek durulmad?ğ?, bundan dolay? da Risalelerde zay?f ve mevzu rivayetlerin olabileceğini ileri sürmektedirler. Bu iddialara ne dersiniz?  -Üstad, medrese döneminde gramere çok ehemmiyet vermiş, ta Arapçay? çok kuvvetli öğrensin. Fakat, üstad hazretleri sadece medresede okuduğu ile kalmam?ş ki.. Nereye gitmişse kütüphaneleri aram?ş, taram?ş. Mesela 1898’de Bitlis’e geldiği zaman iki sene durmadan, Ömer Paşa’n?n konağ?ndaki bütün kitaplar? okumuş ve çoğunu ezber etmiş.  Ondan sonra, ?stanbul’a geldiğinde kütüphanelerde mütemadiyen arama yapm?ş. Ezbere yazd?rd?ğ? 19. Mektup’ta o kadar çok hadis kitaplar?n?n isimlerini, ravilerinin isimlerini söylüyor. Bu hadis ilmi görmemiş bir insana benziyor mu?  Bir de şunu söyleyeyim; Hadis, başl?ca üç k?s?md?r;  1- Sahih hadis  2- Hasen hadis  3- Zay?f hadis  Her üçü de hadistir. Onun dereceleri ravilerin halinden kaynaklan?r. Mesela filan kes ömründe bir yalan söylemiş, onun o rivayet silsilesinde ismi geçtiği için o rivayete şüphe ile bakm?şlar. Zincirine zay?f demişler. Yoksa hadisin zat? zay?f değil, hadisin manas? zay?f değil, o hadisin senedi zay?ft?r.  Muhaddislerin çoğu diyor ki “Amellerin faziletleri gibi hususlarda zay?f hadisle amel etmek caizdir”, hatta baz?lar? “vaciptir” demişler. Risalelerde bu neviden zay?f hadisler vard?r.  —Üstad?n ağdal? bir dil kulland?ğ? bazen Türkçe kurallar?na uymad?ğ?n? söyleyenler var. Bu konuda görüşleriniz?  -O baz?lar? öyle diyor. Hasan Feyzi, Ahmed Feyzi gibi baz?lar? da şöyle diyorlar; “K?rk yaş?ndan sonra öğrendiği bir lisanda bu kadar harika bir ak?ş, bu kadar fevkalade bir güzellik vs.”  Türkçe dediğimiz bu dilin kaideleri vahiyden gelen bir mesele mi? Onun bunun yan yana getirdiği bir kaideler bütünü. Bu kaide hiç bozulamaz m??  Onun için üstad gerek Türkçede gerek Arap gramerinde her zaman tam uygunluk göstermiyor. Yani sadece edebiyatç?l?k, sadece şairlik, bunlara hiç iltifat etmemiş Hazret-i Üstad. Bir meselenin hakikat?n? ifadeye çal?şm?ş. Nitekim Hulusi ağabey de öyle diyor. “Nas?l görüyorsun” sorusuna “Elbette üstad?m” diyor, “siz edebiyat satm?yorsunuz. Siz hakikatleri terennüm ediyorsunuz.”  Bununla beraber Üstad da bunu yer yer kendisi itiraf ediyor; “ibaredeki noksanl?k var” diyor. “fakat bu benim elimde değil. Ben tekrar dönüp bunu düzeltemiyorum” diyor.  Fakat herkesin akl? buna ermiyor. Bu Rabbaniliktir. Kendi akl?na gelen ilham? o anda bulduğu kelimelerle o manalara bir k?l?f dikiyor ve naklediyor.  Yoksa bu kaideleri bilmez değil. Talikat’? yazan, K?z?l ?’caz’? yazan bilmez mi kaideleri? Baz?lar? bunu bir türlü anlayamad?klar?ndan devaml? soruyorlar. “Peygamber mi ki, hata yapmaz m??” Peygamber değil ama en yüksek bir ilhama mazhar bir zatt?r.  —Üstad o zamanlar “beşyüz bin nur talebesi” gibi ifadeler kullan?yor, Hâlbuki o s?rada o kadar talebesi yoktu. Bunu nas?l anlamal??  -Tabii nur talebesi dediği hepsi böyle vakf-? hayat etmiş, medresede oturan kişiler değil, esnaf vs. de bunlar?n içinde..  Hani üçe ay?r?yor:  1-Talebe  2-Kardeş  3-Dost  Geniş bir daireyi kaps?yor. O zamanlar beş yüz bin başkalar? yazd?. Afyon savc?s? bunu dedi, Üstad da kabul etti.  —Eserlerde baz? yerlerde “ihtar edildi” gibi ibareler var. Bu ne demektir?  -Yine o dediğimiz mesele; ilham hakikat?. Kendi kafas?na göre, ilmine dayanarak, diğer müellifler gibi kitaplar kar?şt?rarak yazm?yor. “Kalbimden doğdu” diyor. “Hiçbir sebep yokken ruhuma ilka edildi” diyor.  “?htar edildi, ilham edildi” gibi ifadelere 1952 Gençlik Rehberi Mahkemesinde ehl-i vukuf itiraz ediyor. Üstad diyor ki; “Hayvanat?n ilhamat?ndan tut, ta Melaike-i Kerrubiyyine kadar ilhamlar var.”  Cenab-? Hakk Kur’an-? Kerim’de “Senin Rabbin ar?ya vahy etti” diyor(En Nahl; 16/68,69) Buradaki vahiyden kas?t nedir? ?lhamd?r.  Resulullah “Benim ümmetimden ilhama mazhar kimseler olacak diyor. (*)  Vahy kap?s? kapal? ama ilham kap?s? kapal? değil. ?şte buna akl? ermiyor Vehhabilerin..  —Bildiğimiz gibi K?yametin saatini kimse bilemez. Efendimiz kendisine bu konuda sorulan bir soruya; “bu konuda kendisine soru sorulan soru sorandan fazla bir şey bilmiyor” buyuruyor. Buna rağmen Bediüzzaman’?n K?yametin tarihini söylediği iddia ediliyor. Ne dersiniz?  —K?yametin saatini kimse bilemez. Saat ne demek? Kopacağ? an. Zaman?n?, vaktini yani kopacağ? an? kimse bilmez. Fakat baz? emarelerle onun senesini bir hadis-i şerifin(**) cifri riyazî hesaplar?yla bir ihtimal olarak söylüyor ve “K?yametin vaktini kimse bilmez ama baz? emarelerle bir derece kanaat gelebilir” diyor. Yoksa “mutlak şu vakitte olacak” demiyor ki.  Zaten “cak cuk”tan üstad çok uzak. Çoğu zaman geçmişe ait istihraçlar yap?yor. Geleceğe ait çok az, bir iki yerde var. O da 100 kere “la yağlemul gaybe illallah” der, ondan sonra kaydeder.  —Efendim bu imkân? verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Allah raz? olsun.  -Allah senden de raz? olsun..  Not: Bizim kendisiyle görüşmemizden bir gün evvel, 20 May?s’ta Say?n Murat Doğan bey de kendileriyle bir görüşme yapm?ş. ?sterseniz onu da aşağ? linke t?klay?p okuyabilirsiniz:  http://kalemlik.net/index.php?Yazar_id=3  (*)Nebî Sallallahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: Benî ?srâil`den sizden önce gelip geçen insanlar içinde (Allahu Teâlâ taraf?ndan mülhem) öyle kimseler vard? ki, onlar peygamberler (pâyesinde) olmad?klar? halde kendilerine haber ilhâm olunurdu. Eğer ümmetim içinde de bunlardan bir kimse bulunursa (ki, şüphesiz bulunacakt?r) o da muhakkak Ömer`dir. (Buhari Muhtasar? Tecrid-i Sarih; hn:1796)  (**)“Ümmetimden bir taife hak üzerinde galib olup duracaklard?r. Muhalif olanlar onlara zarar veremeyeceklerdir.(Müslim- Tirmizi)
  Konu elff tarafından (06.06.07 Saat 23:47 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. ..Bediüzzaman'dan...
  By BiRDüNYaUMuT in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.09.13, 21:54
 2. Bediüzzaman ve NUR
  By gamze-i_dilruzum in forum Şiirler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21.05.13, 11:14
 3. Bediüzzaman'ın Gençliği, Gençliğin Bediüzzaman'ı
  By EnVaR in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 17
  Son Mesaj: 02.01.08, 18:19
 4. Bediüzzaman
  By almorlila in forum Şiirler
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 05.11.07, 17:15

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0