+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Mustafa İslamoğlu-Makale

 1. #1
  Dost mebhas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  Adýyaman
  Mesajlar
  16

  Standart

  Birincisi sevmeyenlerinin, ikincisi müfrit sevenlerinin tasavvurundaki Said Nursi idi. Üçüncüsünü ise, “eski” ve “yeni”siyle hayat?n? iman?na şahit k?lan Said Nursi oluşturuyordu.
  Söz sevmek veya sevmemekten aç?l?nca, söz bitiyor. Çünkü “sevgi” sorgulanam?yor. Ancak, sevmenin veya sevmemenin gerekçeleri sorgulanabiliyor. Bazen sevgimizde ölçüyü kaç?r?yor, bazen de sevgisizliğimizde ölçüyü kaç?r?yoruz.
  Yüzy?l?m?za damgas?n? vurmuş isimlerden Ayetullah Humeyni’ye, yak?nlar?, bir muhalifini şikâyet etmişler. “Efendim, o devrimimiz hakk?nda ileri geri konuşuyor, insanlar? k?şk?rt?yor” vs. demişler. Humeyni, “Olabilir” demiş, “Muhalefet etmek herkesin hakk?d?r”. Bu kez en yak?nlar?ndan biri, “Ama o sizi sevmiyor” demiş. Ayetullah’?n verdiği cevap herkesin kulağ?na küpe olas? cinsten:
  “?man?n şartlar? aras?nda, beni herkes sevecek diye bir madde yok.”
  Doğrudur da, sevmenin bir ölçüsü ve âdâb? olduğu gibi, sevmemenin de bir ölçüsü ve âdâb? vard?r. Mesela birini sevmiyorsunuz diye onun hakk?na tecavüz edemezsiniz. Onun izzet ve şerefiyle oynayamazs?n?z. Onun hakk?nda yalan, iftira, karalama, tahkir ve tezyife başvuramazs?n?z. Onu küçük düşüremezsiniz.
  ?man?n şartlar? aras?nda Merhum Üstad? sevme şart? yoktur elbette. Fakat Üstad da dahil, her müminin iman?n? sevmek müminliğin şan?ndand?r. Efendimiz demiyor mu ki “Birbirinizi sevmedikçe kamil mümin olamazs?n?z, tam iman etmedikçe cenneti bulamazs?n?z” diye?
  Sevmeyenler, Said Nursi’nin eserlerinin kaynağ?n? aç?klarken kulland?ğ? şu gibi cümlelere tak?l?rlar: “Nur risaleleri, ne şark?n malumat?ndan ve ilimlerinden, ne de garb?n felsefe ve bilimlerinden al?nmam?şt?r. Belki semavî olan Kur’an’?n, şark ve garb?n fevkindeki yüksek mertebe-i arşîsinden iktibas edilmiştir.” Buna “yazd?r?ld?”, “söyletildi”, “..içinde izaha muhtaç yerler olmakla birlikte bir bütün halinde kusursuz ve noksans?zd?r”, “Kitab-? Mübin’deki ayetlerin ayetleridir” gibi kapal? ve aç?k ibareler de eklenebilir.
  Bu tür sözler, asl?nda yoruma aç?k sözlerdir. Baz? cümlelerin maksad?n? aşt?ğ? kabul edilse dahi, hüsn-i zan ile yaklaşan kimse bu sözleri, yine Üstad?n şu tür sözleri ?ş?ğ?nda anlamal?d?r: “Sözlerdeki hakaik ve kemalat, benim değil Kur’an’?nd?r ve Kur’an’dan tereşşuh etmiştir.” Şahsen ben böyle anlamay? tercih ederim. Ömrünü küfür ve ilhad ile mücadeleye adam?ş bir âlim ve âbidden esirgenen bir hüsnü zan, kimin işine yarar ki?
  Onun “Âyetu’l-Kubrâ” risalesinin ad?n? Hz. Ali’nin koyduğunu söylemesi, Mehdi’nin geliş tarihini Tevbe 32’den yola ç?karak cifr yöntemiyle hesaplamas? (I. Şua) vb. gibi cifr (veya “ebced”) yoluyla yapt?ğ? yorumlar? değerlendirme de böyledir. Bu gibi şeyler tekfir ve tadlile mesnet olamazlar. Üstad kendisinin hatas?z ve masum olduğunu söylemez ki. Bizzat kendisi risalelerin birçok yerinde hatalar?n? ve kusurlar?n? itiraf eder. Okurlar?ndan, risalelerdeki güzelliği Kur’an’a, kusurlar? kendisine vermelerini ister.
  Esasen, onu sevmeyen muhalif ve muar?zlar?n?n söylemlerini keskinleştiren unsurlardan biri de, kendisini Üstada nisbet eden müfrit taraftarlar?n aş?r? tav?rlar?d?r. Baz?lar? yine cifr yöntemiyle kalk?p onun ad?n? 800 y?l önce vefat etmiş olan Şeyh Abdülkadir Geylani’nin şiirlerinde bulur. Edip Yüksel’in M. Kemal Paşa’n?n hayat?nda bulduğu 19 Mucizesi ne kadar ciddi ise, bu da o kadar ciddi olabilir. O Mehdi’nin kendisinden sonra geleceğini söylemesine rağmen, kendisini ona nisbet edenler içinde Üstad? bire bir Mehdi-i Muntazar olarak gören guruplar vard?r. Onun hayat?na değil, kitaplar?na talip olan çoktur. Onun eserleri, kimi zaman, bereketli hayat?n? saklamak için bir perde gibi kullan?labilmektedir.
  Özetle, onun müfrit taraftarlar? taraf?ndan ortaya konulan bu gibi aş?r? örneklerin ona mal edilmesi, insaf ve vicdanla ne kadar bağdaş?r?
  Her büyüğün ard?ndan, onu uçuran, mitleştiren, efsaneleştiren, hatta onun s?rt?ndan geçinen, onun miras?na konup onu tüketen, onu üreten bir balar?s? olmak yerine onu tüketen bir sinek olmay? içine sindirenler ç?kar. Bu her meşrepte, mektepte, çizgide bulunur. Ancak, bir değeri istismar edenlere bakarak o değeri gözden düşürmeye kalkmak, yalanc? peygamberleri gerekçe göstererek Peygamberlik kurumu hakk?nda k?ymet biçmeye kalkmak gibidir.
  Üstad?n samimiyetini Allah ödüllendirmiştir. Ard?nda b?rakt?ğ? mücadele ve müktesebat, bunun en büyük şahididir. Onun yakt?ğ? meşale, elden ele, dilden dile, yürekten yüreğe geçerek ufuklar? tutmuştur.
  O Meşrutiyet ilan?nda Selanik’te “ahrar” ad?na nutuk atarken de samimiydi, Volkan sayfalar?nda ?ttihatç? çetelere ateş püskürürken de… O, “Şeriat ?sterük!” diye ortal?ğ? birbirine katan Avc? Taburlar?’na nasihat ederken de samimiydi, Divan-? Harb-i Örfi’de idamla yarg?lan?rken de. Savaş y?llar?nda, siyaset kazan?n?n kaynad?ğ? Ankara’da; “Paşa, Paşa! Namaz k?lmayan merduttur!..” diye celallenirken de samimiydi, Van’daki mağarada uzlete çekilirken de. “Şeytandan ve siyasetten Allah’a s?ğ?n?r?m” derken de samimiydi, Menderes’i desteklerken de…
  Kendini davas?na adam?ş erlerin hayat?, savaş meydan?na benzer. Bar?şta yap?l?nca cinayet olan, savaş meydan?nda kahramanl?k olur. T?pk?, onun ?slâm Birliği meselesinde selefleri aras?nda sayd?ğ? Cemaleddin Afgani gibi, muhalefet ettiği Musa Carullah gibi, Mehmed Akif gibi. Bu yiğit insanlar “tutarl?” olma kayg?s?yla değil, “yang?ndan can kurtarma” kayg?s?yla hareket etmişlerdir. Ruhu şad, mekan? cennet, taksirat? af olsun.
  Konu elff tarafından (06.06.07 Saat 22:31 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Şimdi merak ettiğim iki konu var:
  Birincisi: Düğün değil bayram değilken, M. ?slamoğlu Hoca böyle bir yaz? kaleme almaya nereden ihtiyaç duydu? Yaz?n?n baş taraf? girilmediği için bunu tespit etmek benim için şu an zor.
  ?kinci Konu: Muhterem Mebhas kardeşimiz, hangi gerekçe ile bu yaz?y? hem de yar?m olarak bu foruma taş?d?? Acaba yaz?daki ilm-i cifir ve mehdi meseleleriyle ilgili cümleler, bu forumdaki "müfrit" Nurcular'a bir ikaz, bir te'dip olur diye mi düşünüldü?
  Daha önce televizyondaki baz? sohbetlerinde ara s?ra "benim Bediüzzaman'a sözüm yok deyip (zaten Bediüzzaman'a söz söyleyecek, ilmen tenkit edecek yiğidi analar doğurmad? da), O'na direk söyleyemediklerini müntesiplerini kullanarak söylemeye kalkan Mustafa Hoca hangi siyasi veya içtimai ç?kar?n peşinde bilemiyorum ama kendisini y?pratmaya başlad?ğ? kanaatindeyim.
  ?kinci konu hakk?nda birşey yazmak istemiyorum şimdilik. Zira bu yaz?n?n buraya taş?nma gerekçesini bilmiyorum. Ancak eğer Üstad?m?z'dan herhangi bir şüphemiz yoksa - ki olduğunu sanm?yorum- buraya girilen yaz?lara dikkat edilmeli diye düşünüyorum.
  Selâmetle.
  Konu elff tarafından (06.06.07 Saat 22:32 ) değiştirilmiştir.
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 3. #3
  Pürheves asamet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  158

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Risale-i nur hakikatindan bir hissesi olmad?ğ? düşünüyorum.
  Üstad gibi büyük bir alimin ciddi bir hatas?n? bulabilecek bir ilmi bir mücadelesi bir takvas? olmas? laz?m önce bir insan?n.Bu özelliklerin bütünü bulanamayacağ? için de bir şey diyemez.

  Ama beni en çok üzen ''müfrit taraftarlar?'' cümlesi idi...Yani sevmeyenlere de karş?,çok sevenlere de..Bu neyi değiştirir ki??slamoğlu karş? diye öyle olmak durumunda değil.?steyen istediğini söylesin,ALlah sevdiği bir ibÂd?n? ,diğer kullar?n? da sevdirir.Üstad?n,kendini mehdi görmediği halde,bir k?s?m onu görmüş demiş.Hey Ya Rabbim,ben mehdiyim deseydi üstada kim bilir ne derdi.Akl? gözüne inmiş diyor ya üstad.Bunu gördüm.

  Mustafa ?slamoğlu'nun sohbetine dört sene önce gittim.Bizzat yan?na gitmiştik.Mübarek biri,belagat? iyi ama üstad ve de üstad? ciddi sevenler hakk?nda bu şekilde düşünmesi beni ziyadesiyle üzdü.Rabbim hakikatleri göstersin. amin.  http://www.mustafaislamoglu.com/maka...0&Kat_id=7
  Konu elff tarafından (06.06.07 Saat 22:41 ) değiştirilmiştir.
  Aşk karşılık bekler ,şefkat beklemez,hakiki sevmek şefkattir...

 4. #4
  Gayyur ahmetsaid - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  109

  Standart

  mebhas kardeşim;


  siz bizim sabr?m?z? test etmek için mi bu zat?n yaz?s?n? buraya naklettiniz.


  hakaret olmas?n ama, Say?n Mustafa ?slamoğlu kendini bir şey zannediyor.
  yaz?s? baştan aşağ? "terbiyezislik ve ükelal?k kokuyor".
  gerçekten tam bir ülemasüs sü
  Konu elff tarafından (06.06.07 Saat 22:32 ) değiştirilmiştir.

 5. #5
  Pürheves asamet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  158

  Standart

  Alıntı muhakeme Nickli Üyeden Alıntı
  Edip Yüksel’in M. Kemal Paşa’n?n hayat?nda bulduğu 19 Mucizesi ne kadar ciddi ise, bu da o kadar ciddi olabilir. O Mehdi’nin kendisinden sonra geleceğini söylemesine rağmen, kendisini ona nisbet edenler içinde Üstad? bire bir Mehdi-i Muntazar olarak gören guruplar vard?r.


  tüm makale bi yana da şu 2 cümleyi bi çocuk okusa bile bunu b?rak?n hoca vasf?nda birinin yazd?ğ?n? hangi muzaaf?n yazd?ğ?n? sorar,söyler.akademik ve ilmi bir içeriği olsa cevap yaz?l?rd? ancak nurculara ve üstada karş? birilerininde düğmesine bast?lar san?r?m.allah istikametten ay?rmas?n.ilmi enaniyet insan? böyle küçük düşürür işte.ULEMA?-S SU'
  s.a kardeşler acizane akl?ma şu mesele geldi, ilk taş? hiç günah? olmayan ats?n...
  Konu elff tarafından (06.06.07 Saat 22:41 ) değiştirilmiştir.
  Aşk karşılık bekler ,şefkat beklemez,hakiki sevmek şefkattir...

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Mustafa İslamoğlu ve diğer (Z)alimlere dikkat
  By vertyucek in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.12.14, 01:55
 2. Nuveyba...(Mustafa İslamoğlu)
  By Garip_Maznun in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 27.01.09, 19:16
 3. Mustafa İslamoğlu - Hümeyra
  By ŞİMŞEK MUSTAFA in forum Şiirler
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 27.01.09, 11:47
 4. Mustafa İslamoğlu - Yürek Devleti
  By Seyfullah Kara in forum Kitap, Dergi, Albüm Tanıtımları ve E-Kitap Paylaşımları
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 23.10.08, 11:22
 5. Kadın Ve Tesettür-Mustafa İslamoğlu
  By sueda in forum Tesettür
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 25.08.07, 06:08

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0