+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 9 ve 9

Konu: "Tavizsiz İstikrar Çizgisinde 38. Yıl" :"YeniAsya"

 1. #1
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Kaz?m GÜLEÇYÜZ

  38. y?la girerken

  Göz aç?p kapay?ncaya kadar bir seneyi daha geride b?rakt?k ve Yeni Asya’n?n 38. y?l?na eriştik. Şükürler olsun. Allah, tavizsiz istikrar çizgisinde hizmet dolu nice y?llara hep birlikte ulaşmay? cümlemize nasip eylesin.

  Yeni Asya, Kurân’?n bu çağa mesaj?n? aktarmakla vazifeli bir Üstad?n altm?ş y?l önce “Risale-i Nur matbuat lisan?yla konuşmak zaman? geldi veya gelecek gibidir zannederim” diyerek gösterdiği hedefi tahakkuk ettirme niyet ve karar?yla 21 Şubat 1970’te yola ç?km?şt?.

  Bu zorlu, çetin, çileli, nuranî ve şerefli yolculuğun 37. basamağ?n? da aşt?k çok şükür.

  Her ad?m? tuzak ve tehlikelerle dolu zor bir yolculuk bu. Şaş?rtma, yan?ltma ve sapt?rma amaçl? manipülasyonlar?n hiç eksik olmad?ğ? dehşetli âhirzaman ortam?nda, maksatl? “üfleme”lerin tesirinde kalmadan ve oraya buraya inhiraf etmeksizin istikamet çizgisinde yürüyebilmek hiç de kolay birşey değil.

  Şükür ki, elimizde Risale-i Nur gibi şaşmaz bir Kur’ânî pusula, nurun şahs-? manevîsi gibi sars?lmaz bir istinadgâh ve istişare gibi yan?lmayan ve yan?ltmayan sağlam bir prensip bulunuyor.

  Yeni Asya bugüne kadar önüne ç?kan ve bundan sonraki süreçte de yüz yüze gelebileceği her türlü tuzak ve engeli, bu üç temel dinamiğin belirlediği çizgi ve çerçevede yoluna devam ederek aşt? ve aşacak inşaallah.

  Zaten Yeni Asya’y? Yeni Asya yapan ve baş?ndan beri imkânlar?n?n son derece k?t olmas?na rağmen, ölümsüz bir fikir ve idealin bayraktar? olarak 37 y?ld?r dim dik ayakta kalmas?n? sağlayan mânâ da bu çizgide mündemiç.

  Ki, bunu “tavizsiz istikrar çizgisi” olarak da ifade ediyoruz.

  Devirlere ve şartlara göre şekil alma, eğilip bükülme örneklerinin alabildiğine mebzul olduğu kaygan bir zeminde, bu k?r?ks?z, sağlam, şahsiyetli tavr?n? koruyarak bugünlere gelebilmek dahi başl? baş?na hamdi gerektiren bir lütuf ve mazhariyet değil mi?

  Elbette, “beşer” olmaktan kaynaklanan ve çoğu da imkâns?zl?klar sebebiyle vaki olan eksiklerimiz, kusurlar?m?z, noksanlar?m?z var.

  Bunlar? giderme, en az?ndan olabildiğince asgarîye indirme gayretimiz devam ediyor.

  Ama tahdis-i nimet olarak ifade etmek isteriz ki, temel meselelerin hiçbirinde yan?lmad?k, yan?ltmad?k. Gelişmeler hep bizi doğrulad?. Çoğu zaman gecikmeli dahi olsa, hakl?l?ğ?m?z vaktiyle bize karş? ç?kanlarca da tasdik ve teyid edildi.

  Şimdi, bu tavizsiz çizgiyi koruma ve Risale-i Nur’un kucaklay?c? perspektifi çerçevesinde yeni aç?l?mlarla geliştirip zenginleştirerek devam ettirme görev ve sorumluluğuyla karş? karş?yay?z.

  Bu görev kapsam?nda yap?lacak daha çok şey var. Öyle ki, kos koca 37 sene geride kalm?ş olmas?na rağmen henüz yolun baş?nda olduğumuzu ifade edersek herhalde mübalâğa olmaz.

  Çünkü “matbuat lisan?yla konuşturma” idealini gerçekleştirmek için yola ç?kt?ğ?m?z Risale-i Nur, Kur’ân’?n çağ?m?za özel dersi ve mesaj? olarak, ucu bucağ? olmayan engin bir umman.

  Yeni Asya’n?n Risale-i Nur’daki hakikatleri anlatma bab?nda şimdiye kadar yapt?klar? ise, bu umman?n içinde bir damla bile say?lmaz.

  38. hizmet y?l?m?z?n bu yolda yeni aç?l?m ve fetih hamlelerine vesile olmas? niyaz?yla...

  21.02.2007

  E-Posta: irtibat@yeniasya.com.tr
  Konu elff tarafından (06.06.07 Saat 22:19 ) değiştirilmiştir.
  GÖNÜL SARAYLARINDA SEVGİ HÜKÜMDAR OLSUN.
  ADALET ORDA VEZİR, HİKMET İSE YAR OLSUN

  AKM

 2. #2
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Faruk ÇAKIR

  Duâlarla bu günlere geldik

  Bugün, gazetemizin 38. kuruluş y?ldönümü. Bunca y?l, ‘istikrarl? yay?n çizgisi’ni devam ettirebilmek; ancak okuyucular?m?z?n duâlar?yla mümkün olabildi. Yeni Asya ile okuyucular? aras?ndaki bağ, sars?lmaz bir güvene dayan?yor.

  Hakk?m?zda TCK 301. ve 288. madde ile ilgili olarak aç?lan ve neticelenen dâvâ ile ilgili haber; “Haber7.com” internet sitesinde yay?nlan?nca, okuyucular?m?z?n duâlar?na vesile oldu. Habere yaz?lan yorumlar? (çok k?sa düzeltmelerle) 38. kuruluş y?ldönümü vesilesiyle sizlerle paylaşmak istedik. (Yorumlar, “http://www.haber7.com/haber.php?habe...nts=all” adresinde görülebilir.) Bu vesile ile bir defa daha duâlar?yla bizi yaln?z b?rakmayan okuyucular?m?za teşekkürlerimizi sunuyoruz. ?şte, ilgili habere yaz?lan ‘yorum’lar:

  Ş.K.: “Hepimiz Yeni Asya okuyoruz. Çünkü istikametimi (...) çağ?n mükemmel tefsiri, Kur’ân’?n en iyi yorumu, Risale-i Nurla buluyorum. Hakk?n hat?r? âlidir. Hiçbir hat?ra feda edilemez. Duâlar?m?z seninle.”

  M.G.: “Helâl sana şanl? Yeni Asya. Anlayam?yorum, (üst rütbeli bir komutan) ‘Tan?r?m iyi çocuklard?r’ dedi, adliyeyi yan?ltmad? di mi? Yarg?lasayd?n?z ya o komutan?? Ama nerde? Savc?y? görevden ald?n?z. Yeni Asya nice böyle dâvâlar gördü, hak bildiği yoldan zerre kadar sapt?ramad?n?z. Evet oyununuz hep geri dönecek. Yaşas?n zalimler için cehennem.”

  A.A.: “Yeni Asya gazetesinin yaz? işleri müdürü (yerine bir başkas?) olsayd? san?r?m tüm medya ve Avrupa Birliği mahkemenin önünde çad?r kurmuşlard?. Yaz?klar olsun, ki bu memleketi bu duruma düşürenlere. Bu memleketi bu hale düşürenler mum yak?p halay çeksin. Zalimin bir hesab? varsa, mazlumun da bir ah? var. Unutmay?n ki bu memleket; âlem-i cihana hükümranl?k kurmuş, adalet dağ?tm?ş bir memleket. Bir gün olur keser döner, sap döner, yapt?ğ?n?z o hesaplar geri döner. Yeni Asya gazetesini okumad?m bu güne kadar, ama inşallah internetten takip edeceğim.

  C.D.: “Bu haberi, ilginçtir okuyan 301. kişiyim . Kim olursa olsun 301. madde kapsam?na girmemesi gerekir. Biraz dikkatl? olsunlar can?m.

  B.D.: “‘Orada’ görüşmek üzere. Diğer gazeteler yarg?y? etkilemek bir yana, kendilerini yarg? yerine koyup, gönüllü cellâtl?k bile yapabiliyorken sorun yok, ama sözkonusu gazete ?slâmî çizgide ise özgürlüğün ‘ö’süne bile tahammül yok. En büyük Hakim’in huzurlar?nda görüşmek üzere.”

  C.T.: “Gerek savunduğu iman dâvâs?ndan, gerekse fikirlerini korkmadan söylemesi aç?s?ndan Yeni Asya tavizsiz düzgün çizgisini devam ettiriyor. Kendilerini kutlar?m. Dâvâya gelince ‘Bu da geçer Ya Hû.”

  E.L.: “Sizinle gurur duyuyorum. Ben 4 senedir Yeni Asya okuyorum. Hiçbir zaman hakikatten şaşmad?lar, doğru bildiğini korkmadan yazd?lar. Siz bu dik duruşunuz için, taviz vermediğiniz için muvaffak olacaks?n?z. Allah’?n yard?m? üzerinizde bulunsun.”

  *

  Duâlarla bu günlere geldiğimizin fark?nday?z. ?nşallah yine duâlar?n?zda ve desteğinizle her türlü engeli aşma gayretimiz sürecek... Allah (cc) yard?mc?m?z olsun. Amin.

  21.02.2007

  E-Posta: cakir@yeniasya.com.tr
  Konu elff tarafından (06.06.07 Saat 22:19 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Süleyman KÖSMENE

  Bir çizgidir Yeni Asya

  Yeni Asya bugün otuz sekizinci yaş?na giriyor. Tebrikler Yeni Asya... Tebrikler Yeni Asya’n?n istikamet içindeki yay?n politikas?n?n mimar?, mühendisi ve uygulay?c?s? olan şahs-? manevîye... Tebrikler Yeni Asya’n?n kadrosuna, okuyucusuna, dostuna, sevenine...

  Otuz yedi y?l önce bugün halis bir niyetin tezahürü olarak doğdu Yeni Asya. Otuz yedi y?ld?r medyada k?s?lmaz bir sesin sahibi oldu!

  Bir gözyaş?d?r Yeni Asya... Otuz yedi y?l önce bugün, “Lahana yaprağ? kadar da olsa bir gazete!” diyen büyük himmet sahiplerinin gözlerinde bir yaş damlas? olarak tomurcukland?. Bazen gözyaş? damlas? oldu ona gönül verenlerin gözünde, bazen kan damlas? oldu, akt?. Ama sevenlerinin baş?n? eğdirmedi hiç. Boynunu büktürmedi. Utand?rmad?. Vuruldu, dövüldü, k?r?ld?, kovuldu, türlü tokatlara maruz kald?. Ama y?k?lmad?, tükenmedi, yok olmad?. Hep yaşad?, hep nefes ald? durdu, hep can oldu, kan oldu, hep hayat oldu damarlarda. Dostlar?n?n, sevenlerinin, okuyucular?n?n gözünde değil, damarlar?nda yaşad?!

  Bir dâvâd?r Yeni Asya... Otuz yedi y?l önce bugün, hakk?n, hakikatin, ittihad?n, uhuvvetin, kardeşliğin, elmas?n, cevherin, nurun, ebediyetin, sonsuzluğun, saadetin, izzetin, onurun, hizmetin, fikrin, edebin, akl?n, samimiyetin sesi ve ç?ğl?ğ? olarak dünyaya geldi. Sesini, soluğunu kesmek isteyenler ç?kt?. Onlara birer gül dal? uzatt? Yeni Asya. Yoluna ve yolculuğuna devam etti.

  Bir bürhand?r Yeni Asya... Tarih boyunca hak bildiği yolda tek baş?na da olsa, bin bir ezaya ve cefaya göğüs gererek de olsa nice ?ş?k yakan büyük himmet sahipleri gelip geçmişler. Peygamberler ve onlar?n müstakim ümmetleri bu sessiz dâvân?n bürhan? oldular. Peygamberler döneminden sonra müceddidler, asr?n imamlar?, asr?n sahipleri ve onlar?n istikamet içindeki takipçileri hak için birer bürhan oldular. Yar?n Mahşerde, kullar?n “Allah’?m! Senin sözüne sad?k kimseleri görmedim!” diye yak?nmalar?na imkân vermeyecek ölçüde fedakârca, kahramanca, yiğitçe haks?zl?klara, bid’atlara, dalâlete, yanl?şa karş? hakk?n hukukun, faziletin, ahlâk?n, hayr?n birer bürhan? olan hak ve gönül erenlerine her as?rda şahit oldu bu dünya. ?nsanl?k, Yeni Asya ile gördü ki, ahirzaman da boş değil! Ahirzaman da fedakâr?ndan, kahraman?ndan, yiğidinden, hakk?n müdafiinden mahrum değil.

  Bir tebliğdir Yeni Asya... Akla, fikre, hür düşünceye, selim kalbe, hakk?n, nurun, feyzin, faziletin, istikametin, ihlâs?n, tevhidin, tevekkülün, teslimin ve saadet-i dâreynin tebliği oldu doğduğu günden beri. Dinleyen azd? veya çoktu! Ne önemi var? Fakat tebliğ vard?! Sesini, soluğunu k?s?p oturan yoktu! Güneşi ve gündüzü gösteren vard?! Eğer göz yummasayd?lar... Görmeyen kalmayacakt?!

  Bir duâd?r Yeni Asya... Halktan Hakka hak için yükselen bir niyazd?, aç?lan bir eldi, söyleyen bir dildi; hem kavlen, hem fiilen söyledi, bazen istidat dili oldu, bazen ihtiyac-? f?trî dili oldu, bazen ?zt?rar dili oldu. Ama hep dergâh-? izzete açt? gönlünü, elini, dilini, niyaz?n?. Hep O’na yöneldi, hep O’nu bildi, hep O’nu bildirdi, hep O’nu sevdi, hep O’nun için sevdi, hep O’nu sevdirdi, hep O’nu yazd?, hep O’nun için yazd?.

  Bir tekliftir Yeni Asya... Elini dostluğa, bar?şa, kaynaşmaya, inanmaya, hürriyete, demokrasiye, hakka, hukuka, ?ş?ğa, ayd?nl?ğa, kardeşliğe, birliğe, beraberliğe, sevgiye ve muhabbete uzatm?ş. “Hak, müşterekimiz olsun” diyor. “Hakk?n hat?r?n? teslim edelim; başka hat?rlara feda etmeyelim. Fert olarak da, cemiyet olarak da saadetimiz bundad?r” diyor. Otuz yedi y?ldan beri bu teklifini tekrarl?yor. K?yamete kadar da inşallah tekrarlayacak!

  Bir çizgidir Yeni Asya... ?stikametin, teslimiyetin, tevhidin, sadakatin, isabetin, sayg?nl?ğ?n, nezaketin, h?fz?n, himayenin, emanetin, doğruluğun, mertliğin, aç?k yürekliliğin, aç?k sözlülüğün, hür yaşaman?n, hür düşünmenin, doğru inanman?n, müsbet hareketin çizgisi...

  Yeni Asya otuz yedi y?ldan beri bu gözyaş?n?n, bu dâvân?n, bu tebliğin, bu teklifin ve bu çizginin peşinde, izinde, arkas?nda, takibinde... Bu çizgisiyle Mahşere, Allah’?n huzuruna varmak emelinde Yeni Asya... K?yamete kadar, Mahşere kadar, ebediyete kadar, sonsuzluğa kadar yolun aç?k olsun Yeni Asya!

  21.02.2007

  E-Posta: fikihgunlugu@yeniasya.com.tr
  Konu elff tarafından (06.06.07 Saat 22:20 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  ?smail BERK

  Yeni Asya’ya

  38. yaş?na bast?n. Seni kutluyorum. Yüreğini, geçmişini ve sab?rl? demokratik direncini. Bas?n camias?nda farkl? oldun. Bu tercihinin maliyetini her zaman ödemeyi görev bildin. Demokrat kald?n. “Doğru ?slâmiyet” için Risâle-i Nur’u referans yapt?n.

  Osmanl?’n?n miras?s?n. Cumhuriyet’in müdafiisin. Demokrasinin şuurlu sesisin. Mukaddesatlar?n naşir-i efkâr?, ailelerin okuma huzuru ve düşünenlerin ak?l rehberisin. Meşrû ve k?t kaynaklarla bugünlere geldin.

  Her zaman ve zeminde sivil kald?n. Sivil iradeden ve seçilmiş temsilden yana oldun. ?htilâllerin hepsine, yorum fark? yapmadan karş? durdun. Ceremesini çekme pahas?na sand?ktan ve seçimlerden taraf tav?r koydun.

  Siyasî tercihlerini ve demokratik reflekslerini aç?k bir şekilde kamuoyu ile paylaşt?n. Siyasî tercihin getirilerinden, iktidar nimetlerinden uzak durarak, hak bildiğin doğrular? ifade ettin. Düşmanlar?n husumeti kadar, dostlar?n da gadrine uğrad?n. Dost siyasiler bile seni anlamakta zorland?. Zihnî kab?zl?klar? çözmekte kendini heder edercesine istikrarl? oldun.

  Dini, her türlü muamelenin ve iktidar kavgalar?n?n üstünde tuttun. Herkesin ortak değeri olarak umumun mukaddesi çerçevesinde yukar?da tuttun. Ticarî, siyasî ve günlük olaylar?n cenderesinden uzak, emir ve nehiy çizgisinde dinî hassasiyetlere şuur takviyesi yapt?n.

  ?slâmiyetle demokrasiyi, dinle bilimi, ahlâkla toplumu, aile ile bireyi, meşrûiyetle makuliyeti, insaniyetle insaf? bir arada tutacak reçeteler sundun. Sükûnetin kararl?l?kla, mütevaziliğin isabetle, itidalin istikametle bütünleşti.

  Kurumsal gittin. Ortak akl?n ve meşveretin eseri oldun. Kitlenin değer yarg?s?na sözcülük yapt?n. Risâle-i Nur’un anlaş?lmas?na gayret sarf ettin. Şehir hayat?nda cemaat olman?n kalitesini verdin. Eğitici, öğretici, sorgulay?c? ve müteyakk?z davrand?n.

  Şahsî olmad?n. Şah?slara servis yapmad?n. Hakimiyet kavgalar?na âlet olmad?n. Beklentin olmad?. Beklentilere de s?rt?n? döndün. Safiyetini ve cesaretini bir arada korudun. Yetkilere ve yetkililere dayanmadan, imanl? bir metanetle duruşunu asilleştirdin.

  Yenilenmiş düşüncelere ve değişen dünyalara aç?k bir süreklilik içinde temel fikrî argümanlar?n? paylaşt?n. Kimseye benzemedin. Kimseye de benzetilemedin. Okuyucunun beklentilerine ve Risâle-i Nur’un k?lavuzluğuna uygun bir bak?şla, sosyal ve siyasî meselelere gerçekçi bir yaklaş?mla gündemini belirledin. Sana duyulan tepkiler bile bunun yeterli ispat?d?r.

  “Gelenin keyfi için geçmişe kalk?p sövemem” vakar?n? korudun. “Kökü mazide olan ati” olduğunu da gösterdin. Edepli bir yay?n ciddiyetini de. Dengeli anlat?m?n? da. Antidemokratik bask?lara karş? pervas?z tepkilerini de.

  Düşündüren bir gazete oldun. S?cak bir mesaj oldun. Dünya ile ahireti bir arada sağlayan kulluğun yaşanmas?na vesile oldun. Bab-? alide, “Medenilere galebe çalmak ikna iledir” prensibiyle hareket ettin. “Akla hitap edip, iradeyi elden almama” sağduyusunu ve iletişim metodunu uygulad?n.

  “Ağraz-? şahsi” olmad?n. Tahrik ve provokasyonlara meyilli zay?f çizgilere karş? oldun. Hakk? savundun. ?lkelere dayal? eleştiri zemininde kald?n. Haks?zl?ğa ve yanl?şa, toplumun sesi olarak karş? ç?kt?n. ?tibar?n, tutarl?l?ğ?na şahit. Varl?ğ?n, okuyucuya ait.

  Susmad?n, susturulamad?n. Korkmad?n, korkutulamad?n. Düşürüldün, ama düşürmedin. Ayağa kalkt?n ve yoluna devam ettin. Kaynaklar? yetersiz zay?f bünyene en büyük sermaye, sosyal ve fikri varl?klar?n oldu.

  Gerçekten “Asya’n?n baht?n?n miftah?” oldun. Meşveretin tesisinde, fikirlerin gelişmesinde, demokratik yap?lar?n teşkilinde, ?slâm dünyas?n?n gelişen şartlar? müsbet okumas?nda, nuranî fenerin ayd?nlatt?ğ? yol oldun.

  Nice y?llara. Bütün emektarlar?na, gönül dostlar?na, kadirşinas okuyucular?na ve dâvâs?na adanm?ş sessiz insanlara, Yeni Asya’n?n doğum günü mübarek olsun.

  Çok yaşa Yeni Asya!

  21.02.2007

  E-Posta: berk@yeniasya.com.tr
  Konu elff tarafından (06.06.07 Saat 22:21 ) değiştirilmiştir.

 5. #5
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Matbuat lisan?yla konuşmak  Risale-i Nur, bu mübarek vatan?n manevî bir halaskâr? olmak cihetiyle, şimdi iki dehşetli manevi belây? def etmek için matbuat âlemiyle tezahüre başlamak, ders vermek zaman? geldi veya gelecek gibidir zannederim.

  O dehşetli belâdan birisi: H?ristiyan dinini mağlup eden ve anarşiliği yetiştiren şimalde ç?kan dehşetli dinsizlik cereyan?, bu vatan? mânevî istilâs?na karş? Risâlei’n-Nur, sedd-i Zülkarneyn gibi bir sedd-i Kur’ânî vazifesini görebilir ve (ikincisi) âlem-i ?slâm?n bu mübarek vatan?n ahalisine karş? pek şiddetli itiraz ve ithamlar?n? izale etmek için matbuat lisan?yla konuşmak lâz?m gelmiş diye kalbime ihtar edildi.

  Ben dünyan?n halini bilmiyorum. Fakat Avrupa’da istilâkârâne hükmeden ve edyân-? semaviyeye dayanmayan dehşetli cereyan?n istilas?na karş? Risale-i Nur hakikatleri bir kale olduğu gibi, alem-i ?slâm?n ve Asya k?t’as?n?n hâl-i haz?rdaki itiraz ve itham?n? izale ve eskideki muhabbet ve uhuvvetini iade etmeye vesile olan bir mucize-i Kur’âniyedir. Bu memleketin vatanperver siyasîleri çabuk akl?n? baş?na al?p Risale-i Nur’u tab ederek resmî neşretmeleri lâz?md?r ki, bu iki belâya karş? siper olsun.

  Acaba bu yirmi sene zarf?nda iman-? tahkikîyi pek kuvvetli bir sûrette bu vatanda neşreden Risale-i Nur olmasayd?, bu dehşetli as?rda, acip ink?lâb ve infilâklarda bu mübarek vatan, Kur’ân’?n?, iman?n? dehşetli sadmelerden tam muhafaza edebilir miydi?

  Emirdağ Lâhikas?, s. 90


  Lügatçe:  halaskâr: Kurtar?c?.

  matbuat: Bas?n-yay?n dünyas?. Bas?lm?ş şeyler; kitaplar, gazeteler vs. Matbaalar.

  tezahür: Ortaya ç?kma, görünme.

  şimal: Kuzey.

  sedd-i Zülkarneyn: Zülkarneyn’in seddi; Zülkarneyn’in Yecüc ve Mecüc kavminden korunmak isteyenler için yapt?rd?ğ? çok büyük ve sağlam sed, kale.

  sedd-i Kur’ânî: Kur’ân’?n y?k?lmaz seddi, kalesi.
  Konu elff tarafından (06.06.07 Saat 22:21 ) değiştirilmiştir.
  GÖNÜL SARAYLARINDA SEVGİ HÜKÜMDAR OLSUN.
  ADALET ORDA VEZİR, HİKMET İSE YAR OLSUN

  AKM

 6. #6
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Alıntı Yeni_Asya Nickli Üyeden Alıntı  21 Şubat 1970’te ilk say?s?n? ç?karan gazetemiz, hizmetteki 37. y?l?n? da geride b?rakt?. Ayn? çizgide daha nice y?llara...


  38. y?la girerken, Yeni Asya'n?n “d?şar?dan” nas?l görüldüğünü tesbit için baz? isimlerle konuştuk. Gelen cevaplardan baz?lar?:

  * Mehmet Altan: Demokratikleşme yolundaki ?srarl? takibini sürdüren Yeni Asya'n?n tavr? bu süreçte önemli.

  *Alper Görmüş: Yeni Asya, solcular ve büyük medya dahil, hepsinden daha sivil. AB sürecine en büyük desteği o veriyor.

  *Hüseyin Hatemi: Baz? görüşlerine kat?lmasam da, ciddî, üçkâğ?tç?l?ktan uzak, inançlar?ndan taviz vermeyen bir gazete.


  *Mahir Kaynak: ?slâm?n doğru yorumlanmas?na önemli katk?lar sağl?yor. Din ve fen ilimlerini birleştiriyor.


  *Ahmet Taşgetiren: Bas?n camias?nda duyarl? bir geleneği temsil ediyor, Risâle-i Nur çizgisini yans?t?yor.


  *Ayhan Bilgen: Manevî değerlere bağl?l?kla özgürlükçü yaklaş?m?n çelişmediğini gösteriyor. Ezber bozan bir duruşun sahibi.

  *Selâhattin Yaz?c?: Yaşayarak, hissederek ve bedel ödeyerek insan haklar? ve hukukun savunuculuğunu yap?yor.

  *Hüsnü Mahallî: S?n?rl? imkânlarla gazetecilik yap?yor, ama bunun karş?l?ğ?nda taviz vermiyor.


  *Şaban Dayanan (?HD): Türkiye'de insan haklar?n?n gelişimine ve hukukun hakim olmas?na katk?da bulunuyor.

  * Hüsnü Tuna: Yeni Asya'n?n yank?s?n?n ulaşt?ğ? sat?h daha çok genişlemeli ve yay?n? uzun y?llar devam etmeli.

  *Ahmet Gündoğdu: Susturma girişimlerine ald?rmadan cesur yay?nlar?n? kararl?l?kla sürdürüyor.

  Ezberbozan duruş


  Ayhan Bilgen MAZLUMDER Genel Başkan?


  Yeni Asya manevî değerlere bağl?l?kla özgürlükçü yaklaş?m?n çelişmediğini y?llard?r tutarl?l?kla gösteren bir mücadele zeminidir. Bu ezber bozan duruşun ağ?r bedelini defalarca sahibi, yöneticileri ve yazarlar? ödemiş, ödemeye de devam etmektedir.
  Farkl? düşüncelere mensup çevrelerin ifade özgürlüğünü tereddütsüz savunan bir gazetenin bu denli yoğun soruşturma, yarg?lama ve cezaland?r?lmaya tabi tutulmas? bas?n özgürlüğü aç?s?ndan endişe vericidir.
  Bildiklerini, inand?klar?n? hayk?rmaktan geri durmayacağ?n?, bask? ve y?ld?rma girişimlerine boyun eğmeyeceğini bildiğim Yeni Asya gazetesinin sadece ülkemizde değil tüm dünyada özgürlükçü bir anlay?ş?n egemen olmas?na bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmetlerinin geçeceğine inan?yorum. 38 y?ll?k sab?rl? yürüyüşün daha güçlü devam etmesi dileği ile emeği geçen herkesi kutluyor başar?lar diliyorum.


  Susturulamad?


  Ahmet Gündoğdu Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan?


  Yeni Asyan?n en önemli insan hakk? olan ifade, düşünce ve inanç özgürlüğünün önündeki engellerin kald?r?lmas? için verdiği hukuk mücadelesini, hukukun üstünlüğü ve evrensel hukuku ön plana ç?karan ve yasaks?z bir Türkiye özlemini içeren yay?nlar?n? takdirle karş?l?yorum.
  Yeni Asya yazarlar?n?n yasaklar?n kald?r?lmas? ve Türkiye’nin demokratik bir ülke olmas? yolunda verdiği mücadele s?ras?nda büyük bedel ödediklerini ve halen de ödemeye devam ettiklerini biliyorum. Bu mücadeleyi verirken baz? kurum ve kişilerce çifte standarda tabi tutulduklar?na da şahit oluyorum.
  Bütün bu zor şartlara rağmen demokrasi mücadelesi veren, doğru çizgisinden asla taviz vermeyen, susturma girişimlerine ald?rmadan cesur yay?nlar?n? kararl? bir şekilde sürdürdüğünü takdirle izliyorum.
  Bu duygularla Yeni Asya’n?n 38. kuruluş y?ldönümünü kutlar, çal?şmalar?n?zda başar?lar dilerim.


  “Herkese özgürlük”


  Dr. Ahmet Aksu
  Memur-Sen Genel Başkan?  Türkiye gibi demokrasiyi tam anlam?yla henüz sindirememiş ve en temel insanî haklar?n bile büyük mücadeleler verilerek kazan?ld?ğ? bir ülkede, adalet, özgürlük ve eşitlik gibi her dünya insan?n?n doğuştan sahip olduğu haklar?n kazan?lmas?nda yapt?ğ? yay?nlarla sivil toplum kuruluşlar?na büyük destek veren ve bu uğurda herkesten çok bedel ödeyen ve ödemeye devam eden Yeni Asya Gazetesi’ni, 38. kuruluş y?ldönümünde tebrik ediyor ve yay?n hayat?nda başar?lar diliyoruz.
  Hep birlikte herkese özgürlük isteyen ve bu tavr?yla örnek bir yay?nc?l?k sergileyen Yeni Asya’n?n; Türkiye’nin ve Türk insan?n?n demokrasi ve insan haklar? kazan?mlar?nda yeri unutulmayacak gayretiyle takdire şayan yay?nc?l?ğa devam edeceğine inan?yor, tüm çal?şanlar?na takdirlerimizi sunuyoruz.

  Objektif, ilkeli ve kaliteli yay?n


  Mustafa Başoğlu Türkiye Sağl?k ?şçileri
  Sendikas? Genel Başkan?  Demokrasiye, insan haklar?na ve ?slâma hizmet etmede gerekli duyarl?l?ğ? gösteren Yeni Asya’n?n bütün zorlamalara rağmen 38 y?ld?r ayakta durmay? başarmas?n?n ve objektif, ilkeli, kaliteli yay?n?n? sürdürmesinin başl? baş?na bir başar? olduğuna inan?yorum.

  Doğrunun gür sesi

  Mürsel Turbay BEM-B?R-SEN Genel Başkan?


  Yeni Asya, kuruluşundan bu güne kamuoyunun haber alma ve bilgilenme özgürlüğünü varl?k sebebi bilerek izlediği sağduyulu ve objektif gazetecilik anlay?ş?yla ‘doğrunun gür sesi’ olarak milletimizin gönlünde taht kurmuştur.
  Bu vesileyle y?llard?r demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda verdiği insan temel hak ve özgürlükleri mücadelesinden dolay? Yeni Asya’n?n kuruluş y?ldönümünü tebrik ediyor, düşünce ve ifade özgürlüğü mağduru edilen değerli yazarlar?n?n mahrumiyet ve mahkûmiyetlerinin sona erdirilmesini ve kamuoyunun doğru haber alma ve bilgilenme özgürlüğü üzerindeki antidemokratik uygulamalar?n son bulmas?n? diliyorum.


  ?slâm? doğru yorumlad?


  Mahir Kaynak Star Gazetesi yazar?


  Dinî bir ak?m?n temsilcisi olarak görüyorum. Türkiye’de ?slâm?n doğru yorumlanmas? anlam?nda önemli katk?lar sağlad?ğ?n? biliyorum. Din ilimleriyle fen ilimlerini birleştirmesi noktas?nda önemli bir geleneğe sahip olduğunu düşünüyorum.


  ?yi niyetli ve azimli


  Av. Fatma Benli AKDER Başkan Yard?mc?s?


  Günümüzün en revaçtaki kavramlar? olan insan haklar? ve hukuk, sözde kalmamas?, fiilî olarak da uygulanmas? gereken kavramlar. ?nsan haklar? ve hukuk ihlâllerinin önlenmesi ise, ancak dördüncü kuvvet niteliğindeki bas?n?n ve sivil toplum kuruluşlar?n?n görevlerini lây?k? ile yerine getirmesiyle mümkün olabilir. Yeni Asya Gazetesi de, sahip olduğu iyi niyet ve azim sayesinde, hukuk devleti ilkesinin yerine getirilmesi yolunda önemli bir işlev görüyor.
  Herkesin eşit olarak haklar?n? kulland?ğ?, haklar?n soyut varsay?m ve korkulara kurban edilmediği bir Türkiye hayalini gerçekleştirmeye uğraşan AKDER, bu noktadaki misyonundan ötürü Yeni Asya gazetesini kutlamakta ve başar?lar?n?n devam?n? dilemekte.

  Bas?n?n yüzak?


  Av. Kadir Akbaş Demokrat
  Hukukçular Derneği 2. Başkan?


  Yeni Asya Gazetesi uzun y?llar önce Türkiye’de demokrasinin sanc?l? olduğu bir dönemde yay?n hayat?na başlam?ş köklü bir bas?n kuruluşu. Yay?nlanmaya başlad?ğ? günden bu güne ülkemizde demokratik değerlerin içtenlikle benimsenmesi, demokrasinin kurumsallaşmas?, hiçbir şartta meşruiyetten ayr?lmamas?, hukuk devleti ilkesinden taviz verilmemesi konusunda ilkeli bir yay?n politikas? izlenmiştir.
  Çok uzun bir geçmişi olmayan ülkemiz demokrasisi maalesef s?k s?k aç?k ve örtülü darbelerle kesintilere uğrad?ğ?ndan hukukun üstünlüğü ilkesini ve insan haklar?n? savunmak ciddî bedeller ödemeyi göze almay? gerektirmiştir.
  Yeni Asya, ülkemiz aç?s?ndan yüzak? bir yay?n organ? olarak her dönemde, her ne pahas?na olursa olsun insan haklar? ihlâllerine ve hukukun üstünlüğü ilkesinden ayr?lmas?na karş? ç?km?şt?r. Bu onurlu duruşu sebebiyle kimi zaman y?llarca kapat?lm?ş, bütün yazarlar? hakk?nda onlarca dâvâ aç?lm?ş, zindanlara at?lm?şlard?r.
  Herkesin sustuğu, doğrular?n gizlenmek istendiği dönemlerde Yeni Asya hayk?rmaktan, gerçeği ortaya koymaktan kaç?nmam?şt?r. Yeni Asya kimi zaman ağ?rl?kl? olarak özellikle din ve vicdan özgürlüğü çerçevesinde yaşanan insan haklar? ihlâllerine karş? daha hassas davranmakla birlikte, son y?llarda hemen her alandaki insan haklar? ihlâllerini, mağduru, muhatab? kim olursa olsun ilkeli bir şekilde gündeme getirmekte ve karş? durmaktad?r.
  Bu meyanda Yeni Asya’n?n ülkemizin Avrupa Birliğine üyelik sürecini içtenlikle her zeminde desteklemiş olmas? kayda değer bir çabad?r. Yeni Asya’n?n ülkemizde her alanda yaşanan insan haklar? ihlâllerine karş? ihlâlin konusu, muhatab?, mağduru kim olursa olsun ?srarla karş? ç?kmak yönündeki yay?n politikas?n? sürdürmesini diliyorum.  ?nsan haklar?nda hassas


  Şaban Dayanan ?HD ?stanbul
  Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi  Yeni Asya gazetesi, insan hak ve özgürlüklerinin engellenmesine ilişkin gelişmelere genişçe yer vererek, Türkiye’de insan haklar?n?n gelişimine ve hukukun hakim olmas?na katk?da bulunmaktad?r. Bu yüzden de sürekli olarak, kendisi de insan haklar? ihlâline maruz kalmaktad?r. Yeni Asya hakk?nda aç?lan dâvâlar, düşünce özgürlüğünün engellenmesine ilişkin girişimlerdir. Bu bask?c? tutuma rağmen Yeni Asya gazetesinin insan haklar? alan?na gösterdiği hassasiyet takdire değerdir. Bir insan haklar? savunucusu olarak, Yeni Asya gazetesini insan haklar?na katk? sunan bir gazete olarak değerlendiriyor ve çal?şmalar?n?zda başar?lar diliyorum.


  En “sivil” gazete


  Alper Görmüş Nokta Dergisi Genel Yay?n
  Yönetmeni  Benim için Yeni Asya gazetesi, solcular ve büyük medya da dahil olmak üzere hepsinden daha sivil. Sivil iddias?yla ç?kan Radikal gazetesi bile çok ilginç şeyler yapabiliyor.
  Yeni Asya gazetesinin AB konusundaki tavr? ilgimi çekiyor. AB konusunda en az “ama” diyenlerden...
  Aktüel dergisinde çal?ş?rken, okuyuculara “Şaş?racaks?n?z, ama AB konusunda en aç?k desteği veren gazete Yeni Asya” demiştim. Bu yaz?mdan sonra çok say?da “Allah, Allah nas?l olur” diye birçok mesaj geldi. ?nsanlar?n kafas?nda farkl? ve doğru olmayan bir imaj? var. Yeni Asya gazetesi sivillik, AB konusunda ilkeli bir tutum izliyor.


  Taviz vermedi


  Hüsnü Mahalli Yeni Şafak gazetesi yazar?

  Kendi mant?ğ? içinde, kendi siyasal ve sosyal anlay?ş? çerçevesinde kararl? bir şekilde yay?n hayat?na devam ettiğini düşünüyorum. S?n?rl? imkânlarla gazetecilik yapt?ğ?n? ve bunun karş?s?nda taviz vermediğini biliyorum.  Demokratikleşme sürecinin ?srarl? takipçisi


  Mehmet Altan Star gazetesi başyazar?

  Demokratikleşme yolunda ?srarl? takibini sürdüren Yeni Asya gazetesinin bu süreçteki önemini vurgulamak isterim.


  Sağduyulu tav?r


  Ergun Babahan Sabah gazetesi yazar?


  Düzenli izlediğim bir gazete değil. Gazetelerin kendinden olmayan farkl? kesimlerin uğrad?klar? haks?zl?klara yer vermesini ve ac?lar?n? paylaşmas? gerekliliğini savunuyorum. Yaşad?ğ?m?z Hrant Dink cinayeti sonras?nda Yeni Asya’n?n tak?nd?ğ? tav?r sağduyulu olduğunu göstermiştir.  Ciddi ve tavizsiz


  Hüseyin Hatemi Akademisyen-yazar


  Yeni Asya gazetesi ciddî, üç kâğ?tç?l?ktan uzak, inançlar?ndan taviz vermeyen bir gazetecilik örneği gösteriyor. Bu da Yeni Asya’y? pek çok gazetenin sahip olduğu maddî kazançtan, şöhretten uzak tutuyor. Gazetenin baz? görüşlerine tak?lmasam bile ?nanç ve ilkelerinden taviz vermemesi takdire şayand?r. Burada Yeni Asya gazetesinde belli bir dönem yazarl?k yapt?ğ?m? da belirtmek isterim.  Haks?zl?k karş?s?nda susmad?


  Selahattin Yaz?c? T?YEMDER (Tüm ?lahiyat
  Fakülteleri ve Yüksek ?slâm Enstitüleri Mezunlar?
  Derneği) Başkan?  Yeni Asya; yaşayarak, hissederek ve de bedel ödeyerek insan haklar? ve hukuk savunuculuğu yap?yor. Konjonktürün neresinde olduğuna bakmadan, rüzgâr?n en sert estiği ortamda cesurca bunu yap?yor. Bence hakk?n? veriyor. Bir mukayese gerekirse bir k?s?m medya konjonktürün normalleşmesini ve rüzgâr?n dinmesini beklerken Yeni Asya “tatl? su bal?ğ?” olmak yerine her ne şartta olursa olsun “Haks?zl?k karş?s?nda susman?n dilsiz şeytan” olma, vebal ve inanc?n? yaş?yor. Ve, “En güzel ibadet padişaha karş? söylenen hak sözdür” prensibinden hiç taviz vermiyor.


  Özgürlükleri savundu


  Hülya Şekerci ÖZGÜRDER Genel Başkan?

  Yeni Asya gazetesinin yay?n politikas? düşünce ve inanç özgürlüğünden yana; vesayet rejimine, askerî darbelere ve resmî ideolojinin dogmalar?na karş? bir çizgiyi ifade ediyor. Yay?n süreci içinde genellikle eski TCK 163. ve 312. maddelerden, şimdilerde de 301’den yarg?lanan bir gazetenin ve gazete yazarlar?n?n insan haklar? ve hukukî sistemin normalleştirilmesi mücadelelerine ilgisiz kalmas? düşünülemez.
  Biz Yeni Asya’y? hep düşünce yasaklar?n?n, keyfî yarg?laman?n, derin devlet dayatmalar?n?n, başörtüsü ve ?slâmî eğitim yasaklar?n?n karş?s?nda, haklar? ve özgürlükleri savunan bir yay?n etkinliği içinde gördük.
  Tabiî ki Yeni Asya’n?n düşünce özgürlüğü, ?slâmî kimliğin yasaklanmas? ve emperyalizm karş?s?nda tav?r alan tutumunu, Rabbimizin verdiği f?trî kimliklerin yasaklanmas? bağlam?nda Kürt kimliği, Ermeni kimliği gibi kavmi kimlik ve dillerin yasaklanmas?nda da; F Tipi cezaevi uygulamas? ve tecrit zulmü gibi, ulusal kimliğin ve kapitalist tüketim kültürünün dayat?lmas? gibi konularda da derinleştirmesini temenni ediyoruz.


  Risâle-i Nur çizgisini yans?t?yor


  Ahmet Taşgetiren Gazeteci-yazar

  ?slâmî camiada önemli bir yeri olan Yeni Asya gazetesi 37 y?ll?k geçmişiyle de bas?n camias?nda duyarl? bir geleneği temsil etmektedir. Türkiye’de demokrasinin zaafa uğrad?ğ?, nefes alman?n zorlaşt?ğ? dönemlerde ciddî bedeller ödemiştir. Bunun yan?nda Risâle-i Nur çizgisini de yans?tmas? bak?m?ndan önemli bir misyona sahip olduğunu düşünüyorum.

  Sorumlu ve tutarl?


  Mustafa Ercan Mazlumder
  ?stanbul Şube Başkan?  Yeni Asya tüm gazeteler içerisinde yapt?ğ? haberler ile insan haklar?na sayg?l? bir tutum benimsediği gibi, özellikle insan haklar? örgütlerinin görüş ve faaliyetlerinin yay?lmas?nda üstün bir gayret içerisinde görüyorum. Yeni Asya Gazetesi bu anlamda sorumlu ve tutarl? yay?n çizgisiyle her türlü takdir ve teşekkürü hak ediyor.

  Sesi daha çok yay?lmal?


  Av. Hüsnü Tuna Hukukçular Derneği
  Başkan?  Yeni Asya, gerek insan haklar? ihlâllerine ilişkin haberleri kamuoyuna taş?yarak gerekse insan haklar? içerikli makalelerle (köşe yaz?lar?) ile insan haklar? ihlâllerinin giderilmesine katk?da bulunan bir yay?n organ?d?r. Ayr?ca Türkiye’de yasad?ş? yap?lanmalar veya hukuku zedeleyen resmî uygulamalara karş? vermiş bulunduğu tepkiler de insan haklar? ve hukukun üstünlüğü aç?s?ndan takdire şayan davran?şlard?r. Yeni Asya’n?n yank?s?n?n ulaşt?ğ? sath?n daha çok genişlemesine hem de uzun y?llar yay?n hayat?n? sürdürmesine ihtiyaç bulunmaktad?r. Bu nedenle bundan sonraki yay?n hayat?nda Yeni Asya’ya başar?lar dilerim.


  Bedel ödeyerek mücadeleye devam


  Ahmet Y?ld?z Diyanet-Sen Gen

  Farkl? vizyon ve misyonuyla 38 y?ld?r yay?n hayat?na devam eden Yeni Asya, demokrasinin, insan hak ve özgürlüklerinin, fikir ve inanç özgürlüklerinin, ifade özgürlüğünün gereği gibi kullan?lmas? ve bu özgürlüklerin önündeki engellerin kald?r?lmas? ad?na mücadele vermektedir.
  Özgürlüklerin önündeki engellerin kald?r?lmas? ad?na verdiği mücadelede ağ?r bedeller de ödeyen Yeni Asya ilkeli ve cesur yay?nlar?na devam etmektedir. Bütün zorluklara rağmen 38 y?ld?r yay?n anlay?ş?ndan taviz vermeden yoluna devam eden Yeni Asya’n?n 38. kuruluş y?ldönümünü kutlar başar?lar dilerim.  Süleyman Bahad?r Diyanet-Sen Genel Eğitim
  ve D?ş ?lişkiler Sekreteri


  Türkiye gibi bir ülkede düşünce ve fikir hürriyetinin önündeki her türlü olumsuzluğa rağmen kulvar?nda özgürlük mücadelesi veren ve bunun bedelini katma değeri ile ödeyen Yeni Asya’n?n kuruluşunun 38. y?ldönümünü tebrik ediyor kaliteli yay?nlar?n?z? nice y?llar devam ettirmenizi diliyorum.

  21.02.2007


  Nejat EREN

  Susmayan ses, tükenmeyen nefes Yeni Asya'm!  O, Asya'n?n baht?n? açmak için yola ç?km?şt?. Amac? ?'lâ-y? Kelimetullah, Hakk?n r?zas?; arac? meşveret'ti. ?lkönce bir hayaldi, serapt?! Sonra bir sevdaya dönüştü. Aşk ve şevk geldi bu yolun yolcular?n?n kalp ve gönüllerine. ..Ve nihayet ?stanbul âfâk?nda doğdu bir güneş gibi, 21 Şubat 1970�de Yeni Asya�m!

  Cismen, sinnen küçüktü, minnac?kt?. Nazlanmad?, ş?marmad?, fazla da büyüyemedi! Yaşama mücadelesi verdi senelerce ve başard? yaşamay?. Ayakta kalmay? becerdi, bunca hile, bask? ve oyunlara rağmen. Korkmad?, y?lmad?! Çelimsizdi, gösterişsizdi, kadrosu bir avuç sevdal?yd?. Koruyan?, hâmîsi, destekçisi fazla yoktu. Hak diyen garibanlard?, ezilen y?ğ?nlar, ötelenen masumlar, d?şlanan mazlumlard? arkas?ndakiler.

  Dikkatliydi. Dikkat çekmek için değil, bir gaye için yaşamak ve hizmet etmek istiyordu. Ama dikkatleri çekti! zaman içersinde. Tiraj? azd?, hâlâ da az. Ama dâvâs� oldukça büyüktü, büyük!

  Uğruna baş koyduğu sevdal?s? vatan sath?nda ülkenin ve milletin gündemini tespit etti. Şimdilerde o da gündemi yakalamay?, gündemde kalmay? başard?. Bu yolda devam ediyor. Demokrasi meş'alesi. Hürriyet aşk?. ?nanç serbestiyeti ve özgürlüğü. ?nsanca yaşama hakk?. Adalet terazisinde dengeyi sağlam tutma dâvâs? ve sevdas?n?n savunucusu olmaya devam ediyor Yeni Asya'm!

  Sevdas?, Bediüzzamand?! Dâvâs?, �Hak�! Program?, Risale-i Nur! Muhatab?; mazlumlar, mahkûmlar, mağdurlar, hakperestler, demokratlar, haks?zl?ğa uğrayanlar, itilenler oldu hep. Enerjisi, gücü, hakk?n sesi ve nefesi, maddeye karş? mâneviyatt?! Hedefi, insanca ve hakça yaşamak. Saadet ve mutluluk içinde bir hayat sürüp yard?mlaşmakt?.

  Çetin yollardan geçti ve daha da çoook geçecek. Ama art?k tünelin ucu göründü. "Cennetâsâ baharlar?n" kokusu geliyor. "Ümit ağac?" maya tuttu. Çorak arazilerdeki "zakkumlar", münbit arazideki "güllere" dönmeye başlad?. Yetiştirdiği kadrolar bu ülkenin ve dünyan?n her taraf?nda "hizmete" koşuyorlar, insanl?k ad?na.

  "Dengeyi" sağlamada her zaman, her yerde liderlik yapmay? sürdürüyor Yeni Asya'm! Heyecan? meşrûiyete çeken, fevriliği makuliyete getiren çizginin mimar? olarak tarihteki yerini alacak Yeni Asya'm! "Asya'n?n baht?n?n miftah? meşveret ve şurad?r" parolas?! "Gayemiz vatan sath?n? bir mektep yapmakt?r" hedefi maya tuttu.

  "?ran Bediüzzaman'? ar?yor", "Cezayir Bediüzzaman'? ar?yor�, "Irak Bediüzzaman'? ar?yor", "Demokrasi herkese lâz?m", "Çare Risale-i Nurda", "Çare Bediüzzaman'da", "Değişen Türkiye'de Bediüzzaman konuşulacak" manşetleri hedefe tam isabetti!

  "Rehberliği" hakk?yla yapt?. "Çileyi" fazlas?yla çekti! "Hak" için "haks?zl?klara" inan?lmaz tahammül gösterdi. Eğilip yamulmadan ve de k?r?lmadan bu günlere kadar geldi.

  Şimdi daha fazla evlere, mekânlara, gönüllere, kafalara girmek için serdengeçtilerini bekliyor. Birlikte, beraberce, kardeşâne, samimiyetle, ihlâsla, gayretle, aşk ve şevkle birliktelikte buluşmak zaman?d?r. Kucaklayarak, severek, hasbîyâne el ele, kol kola, yürek yüreğe bu sevdal? yolda yürümek üzere... Susmayan ses, kesilmeyen nefes olan Yeni Asya'm! Tebrikler ve başar?lar!

  "Yeni Asya" bayrağ?n? daha yüksek zirvelerde, daha engin sularda, daha geniş ovalarda, kalp ve gönüllerde dalgaland?rmak aşk?yla...

  21.02.2007
  Konu elff tarafından (06.06.07 Saat 22:24 ) değiştirilmiştir.
  Sakın, sakın, sakın! Çabuk, bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz.

 7. #7
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  -----------------“Zübeyir Ağabey, gazeteyi günlük bir lâhika gibi, Türkiye genelindeki bütün Nur Talebeleriyle haberleşme vas?tas? olarak görüyordu. Diyordu ki: ‘Sadece iman hakikatlerini okumam?z, birlikteliğimizi tam muhafaza edemez. Üstad?n siyasî ve sosyal hayata ait görüşlerinde de birlikte hareket etmeliyiz. Bunu da ancak gazete temin eder.’ “Bir de şöyle diyordu: ‘Biz öteki gazeteleri ‘Okuma, alma’ desek, kardeşlerimiz der ki: ‘Ağabey, biz günlük gazete okumak istiyoruz, ne yapabiliriz?’ Halbuki günlük gazetemiz olursa deriz ki, ‘Cemaatin ç?kard?ğ? bir gazete var. Başkas?n? alacağ?na, bunu al.’ O zaman makul ve gerçekçi olur.”-----------------
  aşur hocam ben bunlar? bilmiyordum ALLAH sizden raz? olsun baya bi ufkumuz genişledi....ALLAH hay?rlar?n?n devam?n? nasip etsin....
  Konu elff tarafından (06.06.07 Saat 22:25 ) değiştirilmiştir.


 8. #8
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Kaz?m GÜLEÇYÜZ
  Günlük lâhika
  Yeni Asya denildiğinde Risale-i Nur’un ve Nurculuğun akla gelmesi, gazetemizin en önemli özelliklerinden biri. Bu çağr?ş?m, Yeni Asya’n?n, nev-i şahs?na münhas?r, orijinal ve mümtaz vasf?n? gözler önüne seriyor.
  Mehmet Kutlular’?n Zübeyir Gündüzalp’ten naklettiği “Yeni Asya bizim günlük lâhikam?zd?r” beyan? da ayn? mânây? dile getiriyor.
  Bilindiği gibi, lâhika, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin talebelerine ve baz? talebelerinin de Üstada yazd?ğ? mektuplara verilen isim.
  Barla’da Risale-i Nur’un ilk telifi ile başlay?p devam edegelen bu mektuplar, bilâhare Barla, Kastamonu ve Emirdağ Lâhikalar? 1 ve 2 olarak dört ayr? cilt halinde kitaplaşt?r?ld?.
  Bu kitaplar?n baş?nda, “Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin hizmetkârlar? Tahirî, Zübeyr, Hüsnü Bayram, Mustafa Sungur, Bayram” imzalar?yla konulan dört sayfal?k geniş ve aç?klay?c? bir “takdim” yaz?s? bulunuyor.
  Bu takdimde lâhikalar?n önemi izah edilirken, nur hizmetinin ve Kur’ân dersinin talim ve ifas?nda, nur mesleğinin öğrenilmesinde ve hizmet devam ederken vâki olacak binler ahval ve hücuma maruz nur talebelerinin cereyanlar karş?s?nda sebat, metanet ve ihlâsla hareketlerinde onlara yol gösterecek, Kur’ân hizmetinin devam?nda kolayl?ğa vesile olacak ikaz ve ihtarlara ihtiyac?n elbette zarurî, kat’î ve bedihî olduğu ifade ediliyor.
  Takdimin devam eden sat?rlar?nda, “Nurun birinci talebesi” Hulûsi Yahyagil’in Üstada arz ettiği bir cevabî mektubunda geçen “Dünyay? unutmak isteseniz, başka hiçbir sebep olmasa dahi, yaln?z bu mübarek Sözler’le rab?ta peyda eden insanlar?n rica edecekleri izahat? vermek isteyecek ve cevaps?z b?rakmayacaks?n?z. (...) ?htiyaç da, hizmet de bitmemiştir” cümleleri aktar?l?yor.
  ?şte, eserlerin tamamlay?c? bir unsuru olarak kitaplaşt?r?lmak suretiyle külliyata dahil edilen lâhikalar?n başl?ca yaz?l?ş gerekçeleri bunlar.
  Risale-i Nur’un imanî bahisleriyle eşzamanl? olarak yaz?lmaya başlan?p Üstad?n vefat?ndan önceki en son dersiyle nihayet bulan lâhikalar? okumak, kişiye hizmetin inkişaf seyrinin safahat?n? öğretir; her an değişen olaylara değişmeyen ölçülerle isabetli teşhis koyma melekesi kazand?r?r; hizmetin ihlâs ve istikamet çizgisinde inkişaf?n? netice verecek parametreleri verir.
  Nur talebeleri, diğer eserler gibi lâhikalar? da sürekli okuyarak, gelişen ve değişen hadiseleri onlardan ald?klar? ölçülere göre değerlendirmeye devam ettiler. Buna ilâveten, özellikle mübarek günlerde, havadis-i nuriyeyi, nur hizmetindeki yeni ve müjdeli gelişmeleri anlatan mektuplar haz?rlay?p mahallere göndermek suretiyle lâhika geleneğini devam ettirdiler.
  Hadiseleri Risale-i Nur’daki ölçüler ?ş?ğ?nda yorumlamaya çal?şan Yeni Asya da “günlük bir lâhika” olarak hizmet verme gayretinde. Yeni Asya’y? düzenli olarak takip eden camia mensuplar?, hem günlük olaylar? ortak bak?ş aç?s?yla yorumlama imkân? buluyor; hem bünye içindeki vefat, doğum, hastal?k, nikâh gibi gelişmelerden haberdar olup birbirlerinin ac? ve sevinçlerini paylaş?yor; hem de Risale-i Nur’daki mesajlar?n d?ş daireye ulaşt?r?lmas?na katk?da bulunmuş oluyorlar.

  25.02.2007

  E-Posta: irtibat@yeniasya.com.tr

  Konu elff tarafından (06.06.07 Saat 22:25 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 9. #9
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Kaz?m GÜLEÇYÜZ
  Yeni Asya fotoğraf?  Alper Görmüş, Nokta dergisinin geçen haftaki yaz?s?nda Yeni Asya’n?n 21 Şubat say?s?nda yay?nlad?ğ?m?z toplu fotoğrafta tek bir kad?n dahi bulunmamas?n? yad?rgad?ğ?n? yazm?ş. Yeni Asya’n?n dili en sivil gazetelerden biri ve AB siyasî kriterlerini “ama” demeden savunan belki de tek gazete olduğunu tekrarlayarak samimî ve hakşinas tavr?n? yine sergileyen Görmüş’ün bu eleştirisini cevaps?z b?rakmayal?m. O fotoğraf?n çekildiği toplant?da gazetemize ve yay?n grubumuza aktif katk?da bulunan çok say?da han?m da vard?. Hattâ içlerinde, sahneye ç?karak 36. y?l plaketi alanlar da bulunuyordu. Ama salondaki oturma düzeni, genel olarak, kat?l?mc?lar?n kendi iradeleriyle oluşturduklar? bir “harem-selâml?k” görüntüsünü yans?tt?ğ? gibi, toplu fotoğrafta sadece erkeklerin yer almas? da yine ayn? durumun bir başka yans?mas?yd?. Alper Görmüş gazetemizi bu aç?dan da dikkatle incelerse, Yeni Asya’n?n bir özelliğinin de han?m yazar say?s?n?n en fazla olduğu gazetelerden biri olmas? olduğunu fark edecektir. Az say?daki muhabirlerimizden biri de han?m. Okuyucular?m?z bu isimleri yak?ndan bildikleri için tek tek s?ralamaya gerek görmüyoruz. Öte yandan, Yeni Asya ?slâmî cenahta kad?n dergisi ç?karan ilk yay?n gruplar?ndan biri. Ve 19 y?ld?r, 1988 Ocak’?ndan beri ç?kan Bizim Aile dergisi, han?m elemanlar taraf?ndan haz?rlan?yor. Öte yandan, Yeni Asya çat?s? alt?nda hizmet veren Bizim Radyo’nun yay?nlar?nda han?mlar aktif görevler üstlenmiş durumda. Peki, hal böyle iken “o fotoğraf”ta niye tek bir kad?n dahi yok? Çünkü bizim anlay?ş?m?z ve hayat tarz?m?z, farkl? cinslerin aile ortam? d?ş?nda iç içe olmalar?na s?cak bakm?yor. Bize göre, kad?n sosyal hayatta, kendi yarat?l?ş?na uygun alanlarda aktif roller üstlenebilir. Ancak ölçüsüz bir kad?n-erkek ihtilât?na meydan vermemek ve arada mâkul bir mesafeyi muhafaza etmek kayd?yla. Farkl? cinslerin huzurunun bu ölçü ve mesafenin korunmas?na bağl? olduğuna inan?yoruz. Harem-selâml?k uygulamas?n? reddetmeyi çağdaşl?ğ?n gereği sayan anlay?ş?n, bu yaklaş?m?m?z? hazmetmekte zorlanacağ?n? biliyoruz. Ama bu konuya da empatiyle bakacağ?ndan emin olduğumuz Alper Görmüş’ün, ilk bak?şta yad?rgasa dahi bizi anlayacağ?n? düşünüyoruz. Görmüş’ün o fotoğrafta gördüğü “eksik,” objektife birlikte poz veren erkekler taraf?ndan uygulanan bir “d?şlama”n?n değil, karş?l?kl? olarak yap?lm?ş bilinçli ve gönüllü bir tercihin sonucu. Ama kendi hesab?m?za o eleştiriden ç?kard?ğ?m?z bir neticeyi de ifade etmemiz gerekiyor: Eğer bundan sonra toplu fotoğraf çekersek, erkeklerin yan? s?ra han?m elemanlar?m?z? bir arada gösteren kareler de çekmemiz gerekecek. Ama bunlar da harem-selâml?k ölçüsüne hassasiyetle riayet edilerek çekilmiş kareler olacak. Bu noktada as?l önemli olan, kesinlikle, kalplerin ayn? ideal için, ayn? ihlâs ve samimiyetle at?yor olmas?. Ve şu bir vâk?a ki, Yeni Asya’n?n temelinde, şefkat kahramanlar?n?n koyduğu harc?n ve erkeklerle tam bir dayan?şma içinde gösterdikleri gayretlerin de çok özel bir yeri var. Kad?n?yla erkeğiyle Yeni Asya camias?n?n ihlâsl? dayan?şmas?d?r ki, 37 y?ll?k zorlu bir yolculuğun ard?ndan hizmetimizi bugünlere ulaşt?rd?.

  11.03.2007

  E-Posta: irtibat@yeniasya.com.tr

  Konu elff tarafından (06.06.07 Saat 22:27 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Yalnızca "La İlahe İllallah" Demek Yeterli midir? "Muhammedür Resulullah" Demeden?
  By ZÜMRÜT in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 25.04.17, 13:15
 2. "Ene" ve "Zerre"den İbaret Bir "Elif" Bir "Nokta"dır.
  By Ene-Zerre in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 29
  Son Mesaj: 21.04.17, 20:29
 3. Hayatıyla bir "Elif" yazar, "Vav" vuslatıyla yürür, yüreği "Hu" okur..
  By gamze-i_dilruzum in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 21.04.17, 20:28
 4. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 05.09.08, 13:57
 5. "Vücudunu, Mucidine Feda Et" ve "Ruhumu Rahmana Teslim Eyledim" Ne Demektir?
  By sahabe86 in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 24.07.08, 15:22

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0