+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Asrın Gencine Asr-ı Saadet Desteği

 1. #1
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Asr?n gencine Asr-? Saadet desteği  Gençliğin temel probleminin; ruhunu şekillendiren iç âleminde varl?ğ? anlamland?ran temel bir tan?m?n bulunmamas? olduğunu söyleyebiliriz. Benliğin tan?m? ve varl?ğ?n tan?m? karş?l?kl? iki ayna gibidir. Birbirine ?ş?k tutar, birbirini yans?t?r ve ruhta anlam boyutunu genişletirler.
  Ahir zaman?n özellikleri ile ilgili pek çok tan?m yap?l?yor ve genel anlamda içinde yaşad?ğ?m?z dönemle ilgili kanaatler bu dönemin ahir zaman olmaya namzet olduğu noktas?nda ittifak ediyor.
  Olumsuzluklar?n nefis ve hevan?n çok zorlad?ğ? şu dönemde manevi y?ğ?nağa çok ihtiyaç var.

  Rabb-? Kerim’e hadsiz şükürler olsun ki, dâvâm?z? ülkemize ve dünyaya duyurma gayreti içinde pek çok farkl? dergi, gazete, kitap, her biri Risâle-i Nur’un anlaş?lmas?na ayr? bir renk ve zenginlik katan farkl? ekollerin, farkl? yay?nlar? var.

  Cenab-? Hakk’?n bizlere de nasip etttiği radyo lisan? ile de her eve, yoldaki insanlara da ulaş?labiliyor.

  Karpuzun içindeki çok say?da çekirdekle adeta esmâ-i ?lâhiyeyi bütün zeminde duyurmaya lisan-? hal ile niyet etmesi gibi bizler de havadaki zerreler ve bu zerreleri mânâlara dönüştüren kulaklar ve idrakler adedince ayn? mânây? yaşatmak istiyoruz.
  Bu dâvâya gönül vermiş insanlar?n samimiyet ve gayretleri sonucu her alanda büyük gelişmeler kaydedildi. Küçük bir beldede bir avuç insan?n el yaz?s? ile kopyalamak şeklinde başlad?ğ? ancak bütün dünyaya hayk?rmak niyeti ve duâs? ile yola ç?kt?ğ? günden bu güne büyük mesafeler katedildi.

  Kilitli dolaplar içinde, mum ?ş?klar?nda hapisler, sürgünler, işkenceler göze al?narak yaz?lmas? ile insanlara ulaşt?r?lmas? noktas?ndaki o samimî niyet ve duâlar?n sonucudur ki, bu gün ?stanbul’un göbeğinde en büyük otellerden birinde dâvâm?z? insanlara ulaşt?rabilme nimetini bizlere Rahim-i Zül’cemal ihsan etti.

  Üstelik, tâ Amerika’dan ülkemize s?rf bizim meselemizi anlatmak için gelerek yan?m?zda yer alan bir ?ngiliz ile birlikte.

  Özellikle bu hakikatlerin yay?lmas?na gönül veren gençlerimiz gelinen noktay? iyi alg?lamal? ve bu nimete bir şükür olarak gayretlerini çok art?rmal?d?r.

  Bat? kendi hayat standartlar?n? bütün dünyaya yaymaya ve kendi değer yarg?lar?n? dayatarak tek tip global bir kültür oluşturmaya yönelirken, hedef kitle olarak çoğunlukla gençleri ön plana ç?karmakta ve onlar?n nefis mücadelesinin merkezinde yer alan hazlara yönelik ruhunu istismar edebilmektedir.
  Oluşturulan eğlence ortamlar?, şehevî arzular? galeyana getiren her türlü arac?n kullan?lmas?, düşünceden uzaklaşt?ran bütün oyalay?c? araçlar?n kullan?lmas? gençlikte var olan güçlü bir benlik, acz ve fakr?n? hat?rlatacak hastal?k, s?k?nt?lar ve ölümlerle nisbeten seyrek olarak yüzleşmesi ve kendinden uzak bilmesi, bunlar? unutturma amac?na yöneliktir.

  Gençlik ruh hali ise buna çok yatk?n ve bu yönden aldat?lmaya fazlas? ile müsaittir. “Cazibedar bir fitne” terimi bu mânây? karş?l?yor olmal?d?r.

  Bediüzzaman bu probleme vurucu darbeyi Hazret-i Muhammed’den (a.s.m.) ald?ğ? dersle ölümü ve gençliğin geçici olduğunu hat?rlatmakla vurmaktad?r

  Gençliğin temel probleminin; ruhunu şekillendiren iç âleminde varl?ğ? anlamland?ran temel bir tan?m?n bulunmamas? olduğunu söyleyebiliriz.
  Benliğin tan?m? ve varl?ğ?n tan?m? karş?l?kl? iki ayna gibidir. Birbirine ?ş?k tutar, birbirini yans?t?r ve ruhta anlam boyutunu genişletirler.

  Varl?ğ? anlamland?rmak için öncelikle sağlam bir duruş ve pozisyonu iyi belirlemiş olmak şartt?r. Bu benlik tan?m?n?n ilk ve belki de en önemli basamağ?d?r.

  Kimlik oluşturmak ve bu kimliği sağlam esaslar üzerine oturtmak her alanda dalgalanmalar?n ve f?rt?nalar?n sahnesi olan dünyada fert için bir tutamak, ayakta tutacak bir dayanak olacakt?r.
  Bediüzzaman’?n “beşerin nefs-i emmaresi” olarak adland?rd?ğ?, ben merkezli şekillenmiş modern hayat, cazibeli ancak geçici ve günü birlik bütünü kuşatmayan sadece alg?lar?n alan?na s?n?rl?, dar bak?şl? çözümler sunabilir.
  Bunlar birer çözüm olmaktan çok göz boyama ve aldatmacad?r. Duygular köreltilerek, belirli noktalardaki hassasiyetler k?r?larak bu noktaya ulaş?l?r. Bu aldatmaca karş?s?nda özellikle genç nesil risk alt?ndad?r.
  Dâvâm?za gönül vermiş gençler aynen Üstad gibi karş?lar?nda büyük bir yang?n var, içinde arkadaşlar? kalm?şcas?na imanlar?n? ve dostlar?n? kurtarma gayreti içinde olmal? ve bu koşturmaca esnas?nda ayaklar?na dolaşanlara ehemmiyet vermemelidirler.
  http://www.yeniasya.com.tr/2007/02/16/enstitu/h2.htm
  Konu elff tarafından (07.06.07 Saat 00:19 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 2. #2
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Ey üç yüz seneden sonraki yüksek asr?n arkas?nda gizlenmiş ve sakitane Nurun sözünü dinleyen ve bir nazar-? hafî-i gaybî ile bizi temaşa eden Said'ler, Hamza'lar, Ömer'ler, Osman'lar, Tahir'ler, Yûsuf'lar, Ahmed'ler, vesaireler!.. Sizlere hitap ediyorum. Başlar?n?z? kald?r?n?z, "Sadakte" deyiniz. Ve böyle demek sizlere borç olsun. Şu muas?rlar?m, vars?n beni dinlemesinler. Tarih denilen mazi derelerinden sizin yüksek istikbalinize uzanan telsiz telgrafla sizin ile konuşuyorum. Ne yapay?m, acele ettim, k?şta geldim; sizler cennetasa bir baharda geleceksiniz. Şimdi ekilen nur tohumlar?, zemininizde çiçek açacakt?r.

  Biz, hizmetimizin ücreti olarak sizden şunu bekliyoruz ki: Mazi k?t'as?na geçmek için geldiğiniz vakit, mezar?m?za uğray?n?z; o bahar hediyelerinden birkaç tanesini medresemin (Haşiye 1) mezar taş? denilen ve kemiklerimizi misafir eden ve Horhor toprağ?n?n kap?c?s? olan kalenin baş?na tak?n?z. Kap?c?ya tenbih edeceğiz; bizi çağ?r?n?z. Mezar?m?zdan "Sizi tebrik ederiz." sadas?n? işiteceksiniz...

  Şu zaman?n memesinden bizimle süt emmeyen ve gözleri arkada maziye bakan ve tasavvuratlar? kendileri gibi hakîkatsiz ve ayr?lm?ş olan bu çocuklar, vars?nlar Şu kitab?n (Haşiye 2) hakaik?n? hayal tevehhüm etsinler. Zîra, ben biliyorum ki; Şu kitab?n mesaili, hakîkat olarak sizde tahakkuk edecektir.

  Ey muhataplar?m! Ben çok bağ?r?yorum. Zîra, asr-? salis-i aşr?n, yani on üçüncü asr?n minaresinin baş?nda durmuşum, sûreten medenî ve dinde lakayd ve fikren mazinin en derin derelerinde olanlar? camie davet ediyorum.

  ?şte ey iki hayat?n rûhu hükmünde olan ?slamiyeti b?rakan iki ayakl? mezar-? müteharrik bedbahtlar! Gelen neslin kap?s?nda durmay?n?z. Mezar sizi bekliyor; çekiliniz. Ta ki, hakîkat-i ?slamiyeyi hakk?yla kainat üzerinde temevvücsaz edecek olan nesl-i cedid gelsin!..


  Haşiye 1
  Medresetü'z-Zehra'n?n Van'daki nümûnesi olan ve vefat eden Horhor Medresesinin mezartaş? hükmünde bulunan Van Kalesi demektir.


  Haşiye 2
  ?stikbalde telif edilecek Risale-i Nur Külliyat?n? hiss-i kable'i-vuku ile haber veriyor.
  Konu elff tarafından (07.06.07 Saat 00:20 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 3. #3
  Yasaklı Üye Fatih_Mehmet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2008
  Bulunduğu yer
  Antalya
  Yaş
  44
  Mesajlar
  195

  Standart

  Sadakte...Ya Üstat

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Asrın Gencine Asr-ı Saadet Desteği
  By KıL_BeNi_Ey_NaMaZ in forum Sahabeler ve Sünnet-i Seniyye
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 10.12.08, 14:27
 2. Camiye Kilise Desteği
  By elips in forum Gündem
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29.09.08, 07:12
 3. Asrın Hastalığı
  By delailinnur in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 12.11.07, 23:14
 4. Asrın Mazlumu!!!
  By özür in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12.11.07, 14:20
 5. Cemil Meriç’in Nurculara Desteği
  By aciz_kul in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 30.10.07, 20:30

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0