+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Bediüzzaman'ın İlmi Şahsiyeti

 1. #1
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart Bediüzzaman'ın İlmi Şahsiyeti

  Bediüzzaman'?n ilmi şahsiyeti Bat?'da, filozof veya ideoloji sahibi düşünürler hakk?nda yüzlerce kitapyaz?ld?; yaz?l?yor. Bediüzzaman, dünya çap?nda bir âlim, bir mütefekkir, birdüşünür, müfessir, orijinal ve özgün düşünce sahibi olduğu halde, ilmî,fikrî cephesi hakk?nda henüz yeteri kadar eser yaz?ld?ğ? söylenemez. Bununçeşitli psiko-sosyol sebepleri vard?r. O hususlar? başka bir zamanab?rakarak son senelerde oldukça göz doldurucu çal?şmalar yap?ld?ğ?na dikkatçekelim. ?lmî şahsiyetini k?saca özetlersek;1878 y?l?nda Bitlis'in Hizan Kazas?n?n ?sparit Nahiyesinin Nurs Köyü'ndedoğan Bediüzzaman Said Nursî, 1882'de başlad?ğ? tahsilini; 14 yaş?nda dersve fetva verecek derecede tamamlar. Hocalar?n?n, "?lmi kisveye gir!"teklifini, "Ben daha çocuğum, nas?l hocal?l?k elbisesini giyinebilirim?"diye reddeder.? Resmi tahsili 3 ayd?r. (Peygamberimizi (asm) rüyas?nda görür, elini öperekilim talebinde bulunur: Ümmetimden suâl sormamak şart?yla sana ilimverilecektir, buyurulur.) Deryalar gibi ilmini, kitaplar? kendi kendinemütalaa ederek elde eder. Yüzlerce alim gibi, Diyanet ?şleri Başkanl?ğ?yapm?ş Ö. Nasuhî Bilmen de, "Onun kulağ?na üfleyen vard?; takacağ? fişivard?. Biz onun t?rnağ? olamay?z! Kimse Üstadla mukayese edilemez." Diyerekvehbî ilme de mazhar olduğunu belirtir.? 1889'da Siirt, 1892'de Mardin ve civar? en meşhur âlimleriyle münâzarayatutuşur ve onlar? mağlup eder.? Keskin zekâs?, derin ilmi, muhteşem fotokopik hâf?zas?; devrin alimlerincekendisine "zaman?n güzeli, çağ?n eşsizi" anlam?na gelen "Bediüzzaman" unvan?verdirir.? Kelâm, yani, iman, itikad esaslar?n? izah ile ispat eden ilim dal?, ?slamfelsefesinin ve Osmanl? eğitim sisteminin ?slâm dîni hakk?ndaki şüphelerireddine kâfi olmad?ğ?n? tesbit eder. 1894'te, Van Valisi Tahir Paşa'n?nkitap dolu konağ?nda Matematik, kimya, fizik, biyoloji vs. bütün fenilimlerini uzmanlar?yla tart?şacak ve kitap yazacak çapta bir ilme sahipolur.? Gazetelerden dünya olaylar?n? takip eder; dünyan?n fikri ve teknolojikyönlerden de büyük ink?lap, değişim, dönüşüm içinde olduğunu sezer. Bilhassa?slâmiyetle ilgili haberlere aş?r? ilgi gösterir. Bir gün Tahir Paşa, ona şuhaberi gösterir: ?ngiliz Avam Kamaras?''nda Müsteklekât Naz?r? (sömürgelerbakan?) G?ladiston, Kur'ân'? gösterek şöyle demiş:"Bu Kur'ân Müslümanlar?n elinde bulundukça biz onlara hâkim olamay?z. Neyap?p yapmal?y?z, ya Kur'ân'? ortadan kald?rmal?y?z veya Müslümanlar? ondansoğutmal?y?z."Bu haber karş?s?nda müthiş bir feveran ve gayrete gelen Bediüzzaman,"Kur'ân'?n sönmez ve söndürülmez mânevî bir güneş olduğunu ben dünyayagöstereceğim ve isbat edeceğim!" der.? 1907'de, hem Türk-Kürt-Arap kardeşliğini daha da pekiştirecek ve âlem-i?slâm birliğini temin edecek, fen ilimleriyle din ilimlerinin bir aradaokutulduğu, Medresetüz'zehra üniversitesinin Ortadoğunun merkezi Van'datesisi için ?stanbul'a gider; Sultan II. Abdülhamid'e dilekçe sunar.? Fatih'te kald?ğ? Şekerci Han'?n kap?s?na, "Her suâle cevap verilir, hermüşkül halledilir, fakat suâl sorulmaz!" diye ilân asarak ilim dünyas?n?ndikkatini çeker. Asl?nda bu, dünya çap?nda bir olayd?r... Çünkü, yaş? 29'durve din ilimleri gibi branş belirtmez. Bunun üzerine;? Ulema, profesörler, fizikçiler, kimyac?lar, sosyal bilimciler, dinâlimleri, öğrenciler gruplar halinde sabahlara kadar en zor sorular?sorarlar. Cevaplar?n? sanki akşam beraber bakm?şlar gibi verir; baz?lar?nada, "Şu şu suâl şöyle sorulmal?yd?" diyerek düzeltmeler yapar.? 23 Temmuz 1908'de II. Meşrutiyet ilân?n?n 3. günü, Selânik HürriyetMeydan?nda binlerce kişiye hitâp ile hürriyet-i şer'iyyenin terakki vemutluluğumuzu netice vereceğini beyan eder.1? I. Dünya savaş?nda vatan müdafaas? için harp meydanlar?nda, gönüllü alaykumandan?d?r. Kafkas cephesinde, Milis Alay? komutan? olarak, cephedencepheye koşar. Arap ediplerinin bile anlamakta zorland?klar? Arapça?şarât'ül ?'câz tefsiri de, bu harbin meyvesidir.? ?lmin ve imân?n izzetini koruyan Bediüzzaman, esir kamp?n? ziyaret edenRus ordular? komutan? Nikola Nikolaviç'in huzurunda ayağa kalkmaz! 2.5 senesüren bir esaret hayat?ndan sonra k?lavuzsuz, rehbersiz, Sibiryaortalar?ndan harika bir tarzda geçerek ülkesine döner.? Darü'l Hikmeti'l-?slâm'dan azal?ğ?na seçilebilmesi için yabanc? dil şart?aran?r. 15 günde Frans?zca'y? öğrenir. Onun, Osmanl? devletiŞeyhu'l-?slâml?ğ?na bağl? ilmi bir heyet olan Daru'l-Hikmeti'l-?slâmiyyeazal?ğ?na seçilmesinin sebebini tarihçi ?smail Hakk?, Hocam dediğiŞeyhü'l-?slâm Mustafa Sabri Efendiden, Bediüzzaman'?n niçin bu hey'etinüyeliğine atand?ğ?n? sordum. Hocam bana: "Hadîs ilminde mahir olduğu için"cevab?n? verir, şeklinde aç?klar.2? I. Dünya Harbi, şanl?, tali'siz Osmanl? devletini parçalama ve yutmaplân?n?n sahneye konuşuydu. Eylül 1919, kara, kapkara bir gündür. Ve o buâc? günleri, "Alem-i ?slâma indirilen darbelerin, en evvel kalbime indiğinihissediyorum!"diye tasvir eder.? ?stiklal savaş?nda ?ngilizlere karş? şiddetle mukabele eder. Şeyhü'l-?slâm?n Kuvay-? Milliye aleyhinde verdiği fetvan?n bask? alt?ndaald?ğ?ndan geçersiz olduğunu söyler ve mukabili bir fetva verir.? M. Kemal onu ?srarla Ankara'ya davet eder. Sonunda gider: Köşk,milletvekilliği, genel vaizlik, 300 alt?n maaş teklif edilir. Hepsinireddeder. Devletin yap?lanmas? ile ilgili beyanname neşreder. M. Kemal onaitiraz eder. Meşrutiyetçi, cumhuriyetçi, hürriyetçi olan Bediüzzaman onunlaMeclis'te üç sefer tart?ş?r.Fevkalade cesurdu. Bir seferinde M. Kemal'e, "Paşa, Paşa! Dünyada en büyükhakikat imand?r, imandan sonra namazd?r, namaz k?lmayan haindir, haininhükmü merduttur." Diye mukabele etmişti.? Başta imân olmak üzere, ?slâmî ve insânî her meseleyi tecdid etmiş,yenilemiş, modern ilimleri Kur'ân ilimleriyle harmanlayarak vermiştir.Genelde insanl?ğ?n, özelde insan?n, dinlerin, ?slâmiyetin, ferdin, âileninve toplumlar?n tüm meleselereni halletmiş, problemlerine Kur'ânî ve Sünnetîçözümler getirmiş, çareler üretmiştir.? Kur'ân ve hadîs otoritesi; fen ilimlerinde dahi kitap yazacak kadar bilgisahibi olduğundan, Risâle-i Nur tefsirini bütün ilimleri harmanlayarakorijinal bir üslûpla kaleme al?r. Kur'ân'? tefsir ederken; malzemelerinimücessem Kur'ân kâinat kitab? ve Kur'ân eczahanesinden bir kimyagermaharetiyle toplar. ?slâm ilimlerindeki vukufiyeti ise tart?şmas?zd?r. Onunsosyal ve fen ilimlerindeki ehliyetini de, gerek Osmanl?'n?n son ulemas?,gerekse yaşayan yüzlerce ilim adam? da doğrular.? Ekmeksiz yaşar?m, hürriyetsiz yaşayamam diyen Bediüzzaman, savaşmeydanlar?, hapis, zindan, sürgün mahkemeler geçirdiği bir asra yak?nömrünü, ilim, imân yolunda harcam?ş; dinsizlik, şirk ve ?rkç?l?kla mücadeleetmiş; modern ilimlerle mânevî ilimleri harmanlayarak başta Müslüman olarakferdin, âilenin, toplumun; H?ristiyan âlemi ve insanl?ğ?n bütünhastal?klar?n? teşhis etmiş, reçeteler üretmiş, problemlerine aklî, mant?kî,ilmî çareler üretmiş dünya çap?nda bir mütefekkirdir.Brezilyal? rûh hekimi Cecilia Marton Moreria'n?n dediği gibi, Risâle-i Nur'la ruhî hastal?klar?m?z? iyileştirebiliriz. Psikolojik ihtiyaçlar?m?za,şüphelerimize onda cevaplar bulabiliriz.3Bir zamanlar, bekçiler, polisler, savc?lar, gazeteler, öğretmenler,üniversiteler, devlet memurlar?, askerler vs. Bediüzzaman Said Nursi'yekarş? cephe ald?klar?, sürgünden sürgüne, nezaretten nezarete, mahkemedenmahkemeye, hapisten hapse sürdükleri; defalarca (21 kez) zehirlediklerihalde, imân ve Kur'an hakikatlerini ilan etmeye muvaffak olur; bütünimkâns?zl?klara rağmen alt? bin küsûr sayfay? aşan Risale-i Nur Külliyat?'n?telif eder. Bugün, onlarca dile çevrilmiş, Avrupa ve ?slâm âleminde ad?napekçok araşt?rma merkezleri, enstitüler kurulmuş, Müslümanlar?n gönlündetaht kurmuş bahtiyar bir zatt?r.Onu tan?mak için müntesiplerine, talebe, naşir ve dostlar?na değil; yazd?ğ?eserlere bakmal?. Zîrâ, kimse onu temsil edemez ve bütün cepheleriyleyans?tamaz. Özel ve günlük hayat? bile ders yüklüydü Filozof veya ilim adamlar?n?n özel hayatlar? pek bilinmez. Bilinenlerin deders al?nacak pek fazla bir şey bulunmaz. Bediüzzaman Said Nursî'nin özelhayat? bile göz önündedir. Ve baştan ayağa ibretli derslerle dolu. O en zor,en s?k?nt?l?, en ağ?r şartlarda bile Asr-? Saadet ?slâm?n?, Sünnet-iSeniyye'yi bizzat yaşayarak; yazarak ve cemiyete mal ederek mümkün olduğunugünümüz insan?na göstermiş; fiilen rehber olmuştur. Herkese açt?ğ?hayat?ndan bâz? kesitler sunal?m:? Az konuşur, çok tefekkür edermiş.? Temizliğe azamî riâyet eder; heybetli elbise, cübbe ve sar?ğ? (yamal?)eski, ancak çok temizmiş.? Yats? namaz?ndan sonra yatar, üç saat uyuduktan sonra kalkar, "Teheccüd"namaz?n? k?lar, Kur'ân, tesbihat, Cevşen okur, hazin hazin duâ edermiş. (Yazgünleri şafaklara kadar, Ç?nar ağac?ndaki kulübesinde.) Sabah namaz?ndansonra da kuşluğa kadar aynen devam edermiş. Azamî takvaya riâyet ederdi.Namazlar?n? mahkeme safahat? devam ederken bile k?lmaya giderdi.? Duha namaz?n? k?ld?ktan sonra kahvalt?s?n? yapar: Az ve mugaddi yer,limonlu çay içer; yağ? tavada k?zartmaz, az su döker ve öyle eritir. (Zirâ,yağ tavada k?zar?nca ülser yaparm?ş.) Yumurta ve karpuzlar?n mutlakay?kanmas?na dikkat edermiş.? Kahvalt?dan sonra Risâle-i Nur'lar?n te'lif ve tashihi ile meşgul olur.Risaleler gerek ?slâm hatt? elle, gerek teksir makinesi ve gerekse matbaadabas?ld?kça neşelenir; tashihine daha bir şevkle sar?l?rm?ş. ? Maişetini temin etmek için fanila, palto ve pabucunu satarak teminediyordu.4? ?âşe ve giyiminde, zârûretten fazla bir masrafa girmeyen çok muktesid idi;ald?ğ? ve biriktirdiği maaşla kitaplar?n? bast?r?p, ikisinin d?ş?ndakinimeccânen dağ?t?r. "Niçin bu eserleri satt?rm?yorsunuz?" diyen yeğenine,"Maaştan bana kût-u lâyemût (ölmeyecek kadar) caizdir. Fazlas? milletmal?d?r. Bu suretle millete iâde ediyorum.5 şeklinde cevap verir.? Yüksek yerleri çok sever. Yaln?z baş?na dağlarda-bağlarda, Çam dağ?ndagünlerce kal?rm?ş.? Çiftçiye, demiryolu işçilerine rastlad?ğ?nda, meslekleriyle ilgilinasihatlerde bulunur, ibâdete teşvik ederdi.? Hapisten ç?kar nezarete, nezaretten ç?kar göz hapsine al?n?rm?ş.Dolay?s?yla, yaşama şartlar?n? asgariye indirmesini bilmişti. Bedenizindanda iken, rûhunu saraya çevirtmesini bilmişti. 19 sefer zehirlendi.Alt? gün kendisine gelemediği zaman olmuştu.? Hapiste, soğukta, zor şartlarda bile Risâle te'lif eder; mahpuslaranasihatler ederdi. ?slâm aleyhinde bir hâdise vuku bulduğunu duyunca,kalbine bir hançer saplanm?ş gibi olurdu. "?slâmiyete hizmet eden ya dünyayaküsmeli, ya dünya ona küsmeli!" derdi.? Müşfik ve mütevazî idi. Çocuklar? çok severdi. Kendisine işkence edenlerebile-çocuklar? hürmetine-beddua dahi etmezmiş. Ancak, asla dâvâs?ndan tavizvermezdi. En cebbar kumandanlar?n yüzlerine hakikati, doğrular? hayk?r?rd?:?damdan, hapisten asla korkmaz; yaln?z Allah'tan korkard?.? Ömrünün ilk devresi ilmî sohbetlerde, münazaralarda, harp meydanlar?nda;son 35 senesini hapis-nezaret, sürgün ve işkence alt?nda geçtiği halde,bütün problemlerimizi çözen, Kur'ân'î ve Sünnet'î çareler getiren Risâle-iNûr gibi dünya çap?nda bir eser verdi.? Milyonlar?n selâmeti nâm?na, dünyas?n? fedâ etmiş; o zindan ve sürgünlerdesürünmüş; ama ehl-i imâna gül-gülistan bir hayat sağlam?şt?.? ?slâm'a hizmet uğrunda, en meşrû zevklerini dahi terk etmişti.? Kimseden hediye; bedava bir yiyecek kabul etmezdi. Ağ?rl?ğ?n?n katlar?say?s?nca alt?na, servet sahip olabilirdi. O Resulüllah'a (asm) ittibaederek, elinin tersiyle, köşkleri, milletvekilliğini, umûmî vaizliği,milyarlarca maaş? reddetmişti.23 Mart 1960'ta, Ramazan'?n 25'inde, saat 00:3 s?ralar?nda Hakka yürüyüpbaşta Rasulüllah olmak üzere ebedî dostlar?na kavuştuğunda dünyevi serveti,seccadesi, yatağ? ve çay tak?m?n? taş?d?ğ? sepeti idi.Allah ona ve diğer bütün yoldaşlar? alim, mütefekkir, müçtehid, vemüceddidlere rahmet eylesin. Amin...Dipnotlar:1-Divan-? Harb-i Örfî, 472-Necmeddin Şahiner, Ayd?nlar Konuşuyor, s. 3033-Yeni Asya, 23 Mart 20004-Emirdağ Lahikas?, s. 1935-Bilinmeyen Taraflariyle Bediüzzaman Said Nursî, 190-191 Ali FERŞADOĞU-Yeni Asya Gazetesi Yazar?
  Konu elff tarafından (07.06.07 Saat 00:21 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Sadır İlmi Satır İlmi 3D E-kitap
  By kurt26 in forum Program İndirme
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.11.14, 03:18
 2. Peygamberimizin Mucizeleri, Üstün Kişiliği, Seçkin Şahsiyeti
  By muhsin iyi in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11.11.13, 16:05
 3. Ledün İlmi
  By faruk.nur in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 02.03.09, 10:26
 4. Ahmed Husrev Efendi’nin Manevî Şahsiyeti
  By Hamdım.Pişdim.Yandım in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 02.11.08, 13:30
 5. “Kızıl İ’caz” ve Bediüzzaman’a Göre Mantık İlmi
  By SeRDeNGeCTi in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 05.09.08, 14:53

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0