+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: İnkarcıların Bediüzzaman Said Nursi'ye Yönelik İftiraları

 1. #1
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart İnkarcıların Bediüzzaman Said Nursi'ye Yönelik İftiraları

  ?nkarc?lar, iman edenlerin Allah'?n dinini anlatmalar?n? ve insanlar?n onlar?n tebliğ ettikleri gerçekleri dinlemelerini engellemek için türlü yollar denerler; iftira da bu yollardan biridir. "… sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve şirk koşmakta olanlardan elbette çok eziyet verici (sözler) işiteceksiniz…" (Al-i ?mran Suresi, 186) ayetinin bir tecellisi olarak, inkarc?lar?n iman edenleri kendilerince aşağ?lamak için söyledikleri baz? yalanlardan söz edeceğiz. Allah'a ve dine düşman olan insanlar?n, müminleri incitmek ve onlar? diğer insanlar?n gözünde küçük düşürmek kast?yla, hakaret tarz?nda sözler sarf ettiklerini; ancak bu çabalar?n?n asla başar?ya ulaşamad?ğ?n? anlatacağ?z.
  BED?ÜZZAMAN SA?D NURS? ?FT?RALARLA ENGELLENMEK ?STENM?ŞT?
  Bediüzzaman Said Nursi, 20. yüzy?lda yetişmiş en büyük ?slam alimlerinden biridir. 87 y?l süren hayat? boyunca ?slam'? savunmuş, materyalist felsefeye, din ve mukaddesat düşmanlar?na karş? büyük bir mücadele vermiştir. 6000 sayfal?k dev eseri Risale-i Nur, hem çok derin bir Kuran tefsiri, hem de materyalist felsefeyi çürüten ve iman hakikatlerini en iyi şekilde ortaya koyan bir eserdir. Bediüzzaman Said Nursi, mütevazi üslubuyla ahiret, kader, iman gibi birçok konuyu o güne kadar hiç aç?klanmam?ş bir şekilde anlatm?ş, ortaya koymuştur.
  ?nsanlar? Kuran ahlak?na, hak dine davet etmek için verdiği bu fikri mücadelede Bediüzzaman Said Nursi'nin karş?s?na ç?kan en büyük engel ise, materyalist felsefeyi ve din düşmanl?ğ?n? kendisine temel prensip olarak kabul eden baz? çevreler olmuştur.
  Bu çevreler, tüm dünyada devreye soktuklar? ''din ahlak?ndan uzak bir toplum oluşturmak'' hedeflerini gerçekleştirmek için büyük çaba sarf etmişlerdir. Nitekim bu inkarc? çevrelerin yapt?klar? yoğun telkin, propaganda ve bask? yüzünden din; toplumun baz? kesimlerince, gericilik ve yobazl?k olarak alg?lanmaya başlam?ş, ülkenin ilerlemesi için bu sözde ''bat?l inançlardan'' kurtulmak gerektiği düşüncesi yayg?nlaşm?şt?r.
  Bediüzzaman Said Nursi de bu gibi as?ls?z felsefeleri çürüten, dinin ak?l ve ilimle çat?şmad?ğ?n?, tam tersine ayn? noktada birleştiğini ortaya koyan ve toplumda büyük bir manevi uyan?ş başlatan bir ?slam alimidir. O dönemde bu büyük ?slam alimini engellemek için de klasik iftira atma yöntemleri bir kez daha uygulanm?şt?r.
  Kitab?n baş?ndan beri vurguland?ğ? gibi, geçmişte yaşam?ş olan peygamberlerin, elçilerin ve salih müminlerin başlar?na gelenler, onlar?n yaşad?klar? tecrübeler müminler için her zaman yol göstericidir. Bu aç?dan Bediüzzaman'?n yak?n geçmişimizde yaşad?ğ? olaylar?n, karş?laşt?ğ? zorluklar?n öğrenilmesi de günümüz Müslümanlar? için faydal? olacakt?r.
  Unutulmamal?d?r ki, Allah bir ayette, ''Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali baş?n?za gelmeden cennete gireceğinizi mi sand?n?z...'' (Bakara Suresi, 214) diyerek, müminlerin geçmişte yaşanm?ş olaylara haz?rl?kl? olmalar? gerektiğini bildirmiştir. Bediüzzaman'a at?lan iftiralar?n baz?lar?na ve bu iftiralar?n Kuran'da bildirilen iftiralarla benzerliklerine bakmak, Allah'?n kanununda bir değişme olmad?ğ?n?n görülmesi aç?s?ndan da son derece önemlidir.

  "Menfaat Peşinde Koşmak" ?ftiras?
  Bediüzzaman'?n Allah'?n varl?ğ?n?, milli ve manevi değerlerin önemini anlatan çal?şmalar?ndan rahats?z olan çevreler, ellerinde bulunan baz? bas?n organlar?n? da kullanarak, Bediüzzaman'a karş? en olmad?k iftiralar? atm?şlard?r. Dönemin gazetelerinden birinde Bediüzzaman için şöyle denmektedir:
  "Said-i Kürdi, dini siyasete alet yaparak irticai propagandalara girişmiş ve birtak?m adamlar? kand?rarak doğru yoldan şaş?rtmaya çal?şt?ğ? anlaş?lm?şt?r... Otuz senelik mayal? bir mürteci olup ifsad edecek saf vatandaş aramaktad?r... Şeyhin (Bediüzzaman'?n) bu meseledeki rolünün baz? safdilleri kand?rarak kendilerinden para çekmek olduğu anlaş?lm?şt?r..." (Cumhuriyet, 10 May?s 1935)
  Ayn? gazetede farkl? tarihlerde ise, ''Dini istismar eden Said Nursi hakk?nda takibat başlad?'', ''Said-i Nursi mühimsenecek bir kimse değildir. Maddi ve manevi menfaatler sağlamak amac?nda olan bir kimsedir'' diye haberler yay?nlanm?şt?r.
  Dünyadan hiçbir beklentisi olmayan, hiçbir mal? mülkü bulunmayan, kendi deyimiyle ''kendisini beğenmemeyi kendisine meslek edinen'' ve son derece mütevazi bir hayat yaşayan Bediüzzaman'a talebelerinden para s?zd?rmak, liderlik h?rs?n? tatmin etmek gibi as?ls?z, mant?ks?z, manas?z iftiralar at?lm?ş olmas?n?n tek amac?, bu iftiralarla Bediüzzaman'? etkisiz ve sözü dinlenmez hale getirmektir.
  Bu iftira, geçmişte peygamberlere at?lan iftiralar?n da bir benzeridir. Peygamberler de kavimleri taraf?ndan dini kullanarak menfaat elde etme suçlamas?yla karş? karş?ya kalm?şlard?r. Örneğin Hz. Nuh'a şöyle iftira edilmiştir:
  ... Bu sizin benzeriniz olan bir beşerden başkas? değildir. Size karş? üstünlük elde etmek istiyor... (Müminun Suresi, 24)
  Hz. Musa ve Hz. Harun'a Firavun kavminin yapt?ğ? suçlama ise şöyledir:
  Siz ikiniz, bizi atalar?m?z? üzerinde bulduğumuz (yol)dan çevirmek ve yeryüzünde büyüklük sizin olsun diye mi bize geldiniz? Biz, sizin ikinize inanacak değiliz. (Yunus Suresi, 78)
  Bediüzzaman bu iftiralar?n sonucunda hapis cezas? alm?ş ve Eskişehir hapishanesine gönderilmiştir. Eskişehir hapishanesinden tahliye olan Bediüzzaman, Kastamonu'da karakol karş?s?nda bir evde oda hapsine al?nm?şt?r. 8 sene sonra gelen Denizli Mahkemesi 20 ay hapis cezas? vermiş, daha sonra Bediüzzaman Emirdağ'a ''mecburi ikamet''e yollanm?şt?r.
  Bütün bu olaylar s?ras?nda say?s?z işkence ve eziyete maruz kalm?ş, defalarca zehirlenmiştir. Son derece yaşl? ve hasta olan Bediüzzaman, özellikle soğuk, nemli ve havas?z hücrelerde tutulmuştur. Ancak, ilerleyen sayfalarda da yer verileceği gibi, kendisine yap?lan tüm bu eziyetlere sab?r ve tevekkülle karş?l?k vermiş, iman?n?n ve Allah'a bağl?l?ğ?n?n ne kadar güçlü olduğunu tüm insanlara göstermiştir. Bediüzzaman, bu üstün ahlak?yla herkes taraf?ndan örnek al?nmas? gereken değerli bir ?slam büyüğümüzdür.

  Delilik ?ftiras?
  Önceki sayfalarda da örneklerine yer verildiği gibi, geçmişte müminlere en çok at?lan iftiralardan biri deliliktir. Bediüzzaman Said Nursi de ayn? iftira ile karş?laşm?şt?r.
  1908 y?l?nda, yine suni olarak oluşturulan sebeplerle, mahkemeye sevk edilmiş ve mahkemenin görevlendirdiği doktor heyeti kendisine ''akli dengesi bozuk'' raporu vermiştir. Daha sonra sevk edildiği ak?l hastanesindeki doktor, Bediüzzaman'?n kendisiyle konuşmas? sonucunda ''bu adamda delilik varsa, dünyada ak?ll? yoktur'' diyerek, raporun as?ls?zl?ğ?n? vurgulam?şt?r.
  Bediüzzaman bundan sonra da söz konusu çevrelere ait bas?nda s?k s?k delilik suçlamas?yla karş?laşm?şt?r. Dine düşman baz? çevrelere ait yay?nlarda ''Said Nursi t?marhaneye de girip ç?km?şt?r'' gibi aldat?c? yorumlarla, bu büyük ?slam alimi halk?n gözünde küçültülmeye çal?ş?lm?şt?r.

  Çevresindekileri Kand?rarak Sapt?rd?ğ? ?ddias?
  Bediüzzaman ve talebeleri için öne sürülen iftiralardan biri de "?nanç Sömürücüleri" başl?kl? yaz? dizisi ile dönemin gazetelerinden birinde yer alm?şt?r. Bu yaz? dizisinde Said Nursi'nin talebeleri hakk?nda da Kuran'daki inkarc?lar?n ''büyülenmişler'' iftiras? tekrarlanm?ş ve ''bunlar sadece ve sadece dini bir taassupla ona bağlanm?şlar, gözleri kafalar? başka bir şeyi görmez, anlamaz olmuştu'' diye yaz?lm?şt?r. Görüldüğü gibi bunlar?n tamam? geçmişte yaşayan müminlere yöneltilen iftiralar?n tamamen ayn?s?d?r. Kuran'da geçmişte yaşam?ş ve Allah'?n gönderdiği elçilere tabi olmuş müminlerin de "düşük ak?ll?l?k", "s?ğ görüşlülük" gibi sözlerle itham edildikleri haber verilmiştir:
  Ve (yine) kendilerine: "?nsanlar?n iman ettiği gibi siz de iman edin" denildiğinde: "Düşük ak?ll?lar?n iman ettiği gibi mi iman edelim?" derler. Bilin ki, gerçekten as?l düşük-ak?ll?lar kendileridir; ama bilmezler. (Bakara Suresi, 13)
  Kavminden, ileri gelen inkarc?lar: "Biz seni yaln?zca bizim gibi bir beşerden başkas? görmüyoruz; sana, s?ğ görüşlü olan en aşağ?l?klar?m?zdan başkas?n?n uyduğunu görmüyoruz ve sizin bize bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Aksine, biz sizi yalanc?lar san?yoruz" dedi. (Hud Suresi, 27)
  Bu iftiralarla, Bediüzzaman'?n, çevresindeki gençlerin beyinlerini y?kad?ğ?, bu gençlerin de, beyinleri y?kanacak kadar ak?ldan ve mant?ktan yoksun insanlar olduklar? havas? oluşturulmaya çal?ş?lm?şt?r. Yani Bediüzzaman -t?pk? geçmişteki Müslümanlar?n karş?laşt?klar? gibi- bir nevi "büyücülük"le itham edilmiştir.
  Oysa, Bediüzzaman ve yan?ndaki müminler, ak?llar?, vicdanlar? ve Kuran'?n rehberliği ile hareket eden akl? selim sahibi insanlard?. Ve bu iftiralar? atanlar da asl?nda bunun böyle olduğunu çok iyi biliyorlard?. Nitekim bu iftiralar?n hiçbiri Bediüzzaman'a ve yan?ndaki Müslümanlara bir zarar verememiş; aksine baştan beri üzerinde durduğumuz gibi bu olaylar karş?s?nda gösterdikleri sab?r ve tevekkül onlar?n manevi olgunluğunun, ahiretteki derecelerinin artmas?na vesile olmuştur.

  Dini Sapk?nl?k ?ftiras?
  Bediüzzaman'a karş? yap?lan suçlamalardan birisi de onun ?slami hükümleri sapt?rarak, kendine göre bir din anlay?ş? savunduğu ve çevresindeki kişilere de bu sapk?n dini telkin ettiği yönündedir. Bediüzzaman'?n, Kuran ve Peygamber Efendimizin sünnete uymad?ğ?, kendine göre bir din uydurduğu şeklindeki provokasyonlar?n amac?, halk? ve konuyu ayr?nt?s?yla bilmeyen baz? dindar çevreleri k?şk?rtarak Bediüzzaman'? onlara yanl?ş tan?tmaya çal?şmak olmuştur.
  Ancak inkarc? kesimin bu iftiras? da bir işe yaramam?şt?r. Çünkü Bediüzzaman'a karş? ortaya at?lan bu ''sapk?nl?k'' iddias?n?n, Hz. Nuh'a ''... gerçekte biz seni aç?kça bir 'şaş?rm?şl?k ve sapm?şl?k' içinde görüyoruz'' (Araf Suresi, 60) diyen inkarc?lar?n iftiralar?n?n bir benzeri olduğunu ak?l ve vicdan sahibi Müslümanlar aç?kça görmüşlerdir.

  Bediüzzaman'a At?lan ?ftiralar? Desteklemek ?çin Haz?rlanan Baz? Komplolar
  Allah birçok ayetinde, inkarc?lar?n her dönemde hileli düzenler kurduklar?n? bildirmektedir. Bu ayetlerden biri şöyledir:
  Onlardan öncekiler de hileli-düzenler kurmuşlard?; fakat düzen kuruculuğun (tedbirlerin, karş?l?k vermelerin) tümü Allah'a aittir. Her bir nefsin ne kazand?ğ?n? O bilir. Bu yurdun sonu kimindir, inkar edenler pek yak?nda bileceklerdir. (Rad Suresi, 42)
  Bediüzzaman için de döneminin din karş?t? çevreleri, iftiralar?n? destekleyebilmek için benzer hileli düzenler kurmuşlard?r. Bu düzenlerin örneklerinden biri "Bilinmeyen Taraflar?yla Bediüzzaman Said Nursi" adl? eserde anlat?lmaktad?r. Buna göre, bir içki dükkan?nda ''Said'in hizmetçisi Said'e rak? ald?'' diye yaz?l? bir kağ?d?n alt?na içki dükkan?ndaki sarhoşlardan imza al?nmaya çal?ş?lm?şt?r. Bu şekilde kendisine iftirada bulunulmuştur. Bu iftiran?n amac? ise, Bediüzzaman'? halk?n gözünde küçük düşürmek, dini yönden samimiyetsiz olduğu imaj?n? vermektir.
  Kendisine yönelik komplolar?n bir başka örneğini, Bediüzzaman bir mektubunda anlatmaktad?r. Bu iftirada da, Bediüzzaman'?n sabahlara kadar alem yapt?ğ? ve ''fahişe ve namussuzlar?n Bediüzzaman'?n evine girip ç?kt?ğ?'' söylenmiştir. Bu as?ls?z söylentiye karş? Bediüzzaman'?n verdiği cevap ise son derece aç?k ve nettir:
  "Halbuki benim kap?m geceleyin d?şardan ve içerden kilitliydi ve sabaha kadar bir bekçi o bedbaht?n (iftira atan adam?n) emriyle kap?m? bekliyordu." (Tarihçe-i Hayat, s. 451)
  Görüldüğü gibi, halk? Bediüzzaman'dan soğutmak için onu fuhuşla, sarhoşlukla suçlayan iftiralar at?lm?şt?r. Ancak elbette tüm bu iftiralar boşa ç?km?ş ve Bediüzzaman yürüttüğü iman hizmetine sab?rla devam etmiştir. Kuran-? Kerim'de, inkarc?lar?n komplo ve tuzaklar?n?n inananlara asla bir zarar veremeyeceği, sonucun mutlaka inananlar?n hayr?na olacağ? şöyle bildirilmektedir:
  … Ancak onlara bir uyar?c?-korkutucu geldiğinde (bu,) nefretlerinden başkas?n? art?rmad?. (Hem de) Yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasarlay?p düzenleyerek. Oysa hileli düzen, kendi sahibinden başkas?n? sar?p-kuşatmaz. Art?k onlar öncekilerin kanunundan başkas?n? m? gözlemektedirler? Sen, Allah'?n kanununda kesinlikle bir değişiklik bulamazs?n ve sen, Allah'?n kanununda kesinlikle bir dönüşüm de bulamazs?n. (Fat?r Suresi, 42-43)

  Bediüzzaman'?n, Kendisine At?lan ?ftiralar Karş?s?ndaki Tavr?
  Bediüzzaman'?n kendisine at?lan iftiralara ve aleyhinde kurulan düzenlere karş? tutumu da, Kuran'da bildirilen peygamberlerin ve salih müminlerin ahlak? ile benzer olmuştur. Bu iftiralara karş? son derece sab?rl? ve mütevekkil bir tav?r göstermiş, çevresindekilere ise şevki, neşesi, kararl?l?ğ? ve iman? ile herzaman güzel bir örnek teşkil etmiştir.
  Bediüzzaman, Risale-i Nur'da, kendisine yöneltilen iftiralar sonucunda ald?ğ? hapis cezas?n? ve kendisine çektirilen s?k?nt?lar?n güzel ve hay?rl? yönlerini şöyle anlatm?şt?r:
  "Benim şahs?m? çürütmek fikriyle, hiç kimsenin inanmayacağ? isnadlarda bulundular. Pek acib iftiralar? işaaya çal?şt?lar. Fakat kimseyi inand?ramad?lar. Sonra pek âdi bahanelerle, zemheririn en şiddetli soğuk günlerinde beni tevkif ederek, büyük ve gâyet soğuk ve iki gün sobas?z bir koğuşta tecrid-i mutlak içinde hapsettiler. Ben küçük odamda günde kaç defa soba yakar ve daima mangal?mda ateş varken, zaafiyet ve hastal?ğ?mdan zor dayanabilirdim. Şimdi, bu vaziyette hem soğuktan bir s?tma, hem dehşetli bir s?k?nt? ve hiddet içinde ç?rp?n?rken, bir inayet-i ?lahiye ile bir hakikat kalbimde inkişaf etti. Manen: "Sen hapse Medrese-i Yûsufiye nam? vermişsin; hem Denizli'de s?k?nt?n?zdan bin derece ziyade hem ferah, hem mânevî kâr, hem oradaki mahpuslar?n Nurlardan istifadeleri, hem büyük dairelerde Nurlar?n fütuhat? gibi neticeler, size şekva yerinde binler şükrettirdi, her bir saat hapsinizi ve s?k?nt?n?z?, on saat ibadet hükmüne getirdi; o fâni saatleri bâkileştirdi." (Lemalar, s. 244)
  Bediüzzaman bir sözünde ise, çevresinde kendisiyle birlikte ayn? iftira ve zulümlere maruz kalan müminlerin de, bu olaylardan dolay? ümitsizliğe kap?l?p üzülmediklerini şöyle anlatm?şt?r:
  "On aydan beri, münaf?klar?n bir resmî memuru elde edip bütün desiseleriyle yapt?klar? hücum en küçük bir şakirdi sarsmad?. O iftiralar? hiç hükmündedir… böylelerden böyle iftiralar, binden bir tesiri bize olmad?ğ? gibi, inşâallah daire-i Nur'a da zarar? olmayacak." (Şualar s. 410)
  Bediüzzaman'?n ve çevresinde bulunan iman ehlinin zorluklara, iftiralara ve hileli düzenlere karş? gösterdikleri tav?r, tüm Müslümanlar?n kendilerine örnek almas? gereken salih ve mütevekkil mümin tavr?d?r. Allah Kuran'da Peygamberimiz (sav)'in şahs?nda tüm Müslümanlara, inkarc?lar?n düzenleri karş?s?nda nas?l davranmalar? gerektiğini şöyle hat?rlatm?şt?r:
  Sabret; senin sabr?n ancak Allah(?n yard?m?) iledir. Onlar için hüzne kap?lma ve kurmakta olduklar? hileli-düzenlerden dolay? s?k?nt?ya düşme. Şüphesiz Allah korkup-sak?nanlarla ve iyilik edenlerle beraberdir. (Nahl Suresi, 127-128)


  kuranvebilim.com
  Konu elff tarafından (07.06.07 Saat 00:26 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Bediüzzaman Said Nursi ve ABD
  By Bîçare S.V. in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 24.01.09, 19:43
 2. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 19.10.07, 15:44
 3. Bediüzzaman Said Nursi
  By muhammedyahya in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 23.08.07, 10:14
 4. Bediüzzaman Said Nursi
  By parlak_47 in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 01.01.07, 16:21

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0