+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Kadınların İlk İman Dersi Onun Evinde Başladı

 1. #1
  Vefakar Üye Yeni Said - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  342

  Standart

  Kad?nlar?n ilk iman dersi onun evinde başlad?ŞEMS?NUR ÖZDEM?R
  1950-60’l? y?llar. ?nsanlar?n dinini bilmediği, bilmek isteyenlerin de zor günler geçirdiği bir dönem. Şükran Demirel, 1959 y?l?nda 10 kişiyle nas?l kitap okuduklar?n? anlatt?.
  Toplam 10 kişiydiler, ?stanbul Cerrahpaşa’daki küçük evin salon denilemeyecek en geniş odas?nda. Birbirlerini eşlerinin veya çocuklar?n?n Risale-i Nur davas?ndaki hizmetlerinden dolay? tan?m?ş, k?sa sürede kaynaşm?ş, güvenmiş, ayn? yolun yolcusu olmaya ahdetmiş on han?md?lar. ‘Biz de erkekler gibi bir araya geldikçe kitap okuyal?m, iman?m?z? kuvvetlendirelim.’ diye karar vermiş, ilk tohumu atm?şlard?. Y?l 1959, aylardan temmuz. ?stişaresiz hiçbir şey yapmad?klar? için o s?rada Isparta’da bulunan Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’ne nas?l bir yöntem izlemeleri gerektiğini sorup, iznini alm?şlard?. O gün ilk kez Lem’alar adl? eserden 1. Lem’a’y? okuyarak başlad?lar. Yunus peygamberin k?ssas?n?n ve duas?n?n anlat?ld?ğ? bu bölüm, han?mlar?n ilk Risale-i Nur dersiydi. Bundan sonra say?lar? katlanarak çoğald?. Y?llar geçtikçe tek bir eve s?ğmaz oldular. Başka evlere bölündükçe genişlediler. Onlar ilk’lerdi. Bugün yap?lan iman hizmetlerinin temelinde onlar?n duas?, ihlasl? niyetleri ve bütün dünyay? içine alacak kadar âli himmetleri var.

  48 y?l önce o ilk toplant?n?n yap?ld?ğ? ev Şükran Demirel’indi. Yazar Şule Yüksel Şenler’in ?slam’? yeni tan?d?ğ? dönemde ağabeyi Üzeyir Şenler vas?tas?yla geldiği ev de bu evdi. Şenler, Risale-i Nurlarla ilk kez bu evde tan?şm?ş ve Şükran han?m ile uzun y?llar sürecek dostluğu başlam?şt?. Üç çocuk annesi Şükran Han?m, eşi Ali Demirel ile birlikte Üstad’? tan?m?ş, Risalelere birlikte gönül vermişlerdi. Bütün ömrünü ‘davam’ diyerek geçiren Şükran Han?m ile Cerrahpaşa’da, eşi emekli askerî pilot Ali Demirel ile birlikte yaşad?ğ? evinde görüştük. 76 yaş?nda, hâlâ haftada üç ayr? yerde iman derslerine kat?lan Şükran Han?m, zorluk ve s?k?nt? dönemlerinden sonra bugünü değerlendirirken “O zaman o dar evlerde bir gün daha geniş mekânlarda buluşmak için dua edilir, hayal kurulurdu. Çok şükür hepsi oldu.” diyor.
  Şükran Han?m o kadar mütevaz? ve öyle hassas bir kalbe sahip ki, tarihin çok önemli y?llar?na tan?kl?k etmenin ötesinde bizzat yaşam?ş bir dava insan? olmas?na rağmen, yapt?klar?n? anlat?rken, ‘acaba ihlas?m?z k?r?l?r m?, riya, gurur girer mi sözlerimin içine?’ diye endişe ediyor.

  ‘Besmele çekmeyi bilmezdik’
  Aslen Burdur’lu olan Ali Bey ile Şükran Han?m 1948’de evlenir. Ali Bey’in sürekli görev yeri değiştiği için 1957’de ?stanbul’a gelene kadar y?llarca il il dolaş?rlar. Bu arada Hüseyin (1951- vefat etti) , Muhsin (1954) , Nurdan (1957) isimli üç evlatlar? doğar. Demirel ailesi Risale-i Nur eserlerini Erzincan’da tan?r ama onun öncesi vard?r. “Hiç baş?m aç?k gezmedim; ama ailelerimiz dinimizi öğretmedi bize. Kendileri dindard?; ama okuyan çocuklar?n?n akl? kar?şmas?n diye öğretmiyorlard?. Tam yetişme zaman?m?z dinin bask? alt?nda tutulduğu dönemlerdi. ?lkokulu bitirdim. Kur’an okumay? k?z?ma hamileyken öğrendim.” diyen Şükran Han?m’?n tabiriyle Ali Bey besmele çekmeyi bile öğrenmeden yetişmiştir. Ancak, manevi yönlerinin eksikliği kalplerini rahats?z etmektedir. Ali Bey, bu duygu ile Kütahya’da bir Ramazan ay?n?n baş?nda 3 arkadaş?yla birlikte oruç tutup namaz k?lmaya karar verir. Hatta bir hocaefendiye tabi olup ders al?rlar. Bir süre sonra Ali Bey’in tayini Erzincan’a ç?kar. Burada Üstad’?n talebelerinden Konyal? Sabri Hal?c?’n?n oğlu Ömer Hal?c? ile tan?ş?rlar. Ömer Hal?c?, o devirde ailesiyle yaşad?ğ? sorunlar? telafi eder ve babas?n?n da vas?tas?yla arkadaşlar?n? Risale-i Nurlar ile buluşturur. Demirel ailesinin evine ilk giren Sözler adl? eserdir. Ali Bey, eşine Bediüzzaman Hazretleri’nin Sebilürreşad gazetesinde yay?nlanan resmini gösterir, ‘okuduklar? kitaplar? yazan hoca’ diye.
  Diyarbak?r’a tayini ç?kan Ali Bey, cami cami gezip Nur talebesi arar cemaat içinde. Ard?ndan Eskişehir’e pilot eğitmeni olarak tayini ç?kar. 2 seneye yak?n kald?klar? bu şehirde Saatçi Şükrü ve çevresiyle tan?ş?rlar ve ilk defa evlerinde Nur dersi başlat?rlar. ?zmir’de yaşad?ğ? 11 ayda ise Mustafa Birlik ve Mustafa Birinci’yi bulurlar. Yine 11 ay sürecek olan Ankara günlerinde ise hukuk fakültesi öğrencisi olan At?f Ural daimi misafirleridir. Bir çat? kat?nda tek baş?na hizmet eden bu genç adam için Demirel ailesi en büyük s?ğ?nakt?r. Her yerde olduğu gibi talebeler aras?nda tek evli Ali Bey olduğu için derslerin çoğu onun evinde yap?l?r; tüm misafirler onlara getirilir.
  ?stanbul Cerrahpaşa son durak yeridir. Süleymaniye’de yeni aç?lan dershane Nur talebelerinin buluşma noktas?d?r. Say?lar? en fazla on kişi olabilen Nur davas?n?n gönüllüleri Yenikap?’da bir evin tek odas?nda teksir makinesi ile Risaleleri çoğaltmaktad?r. Ne ekmek, ne su, ne yatak vard?r bu odada. Teksir makinesinin kolunu çevirmekten yorulan paltosuna sar?n?p bir köşede k?vr?l?r; dinlenir. Sade suyun içine şeker kat?p, bulurlarsa bir parça ekmek doğrayarak yedikleri günler olur. Zaten varl?kl? olmayan bu insanlar, ellerindeki üç kuruşu da Risalelere vakfedip azami iktisat içinde yaşar. Peynirin, zeytinin en düşük kalitelisini, ekmeğin en bayat?n? al?rlar. Bazen ev sahibi Ümmiye Han?m’a içinde bulgur, patates, havuç olan bir tencere verip pişirmesini rica ederler. Ucuz olduğundan ekşi portakal yedikleri için kilosu 60 kuruştan 2 kilo yafa portakal? al?p getiren arkadaşlar?n? bin pişman ederler. Onlar ilk’lerdir ve hepsi bekârd?r. Demirel ailesinin küçük evi, s?cak yemek yiyebildikleri tek çat?d?r. ‘Ali’ye gittiniz mi?’ sorusu ‘Yemeğe gittiniz mi?’ demektir onlar?n aras?nda. Demirel’lerin de bütçesi k?s?tl?d?r; ama Allah’?n ihsan ettiği bereketle evlerine geleni doyurmadan göndermezler.
  Galip Ekin bir gün annesi Enise Han?m’? Şükran Han?mlar?n evine getirip tan?şt?r?r. Bir süre görüştükten sonra Enise Han?m ‘erkekler bir araya gelip ders yap?yor. Biz de boş durmayal?m. Bir şeyler yapal?m.’ diye öneri getirince han?mlar?n da ders başlatmalar? gündeme gelir. Şükran Han?m nas?l başlatt?klar?n? şöyle anlat?yor: “Y?llard?r evimde okunan Risale derslerini hep dinlerdim. Nas?l okunduğunu öğrenmiştim. Ankara’da ilk han?m Nur talebelerinden olan Ulviye Anne’ye giderdik. Üstad?m?z’dan izin alarak k?z?n?n evine gelen han?mlara Risale okuduğunu biliyorduk. O s?rada Üstad’? ziyarete giden Mehmet F?r?nc? ‘olur’ haberini getirmişti. 1959’un Temmuz ay? idi. Ulviye Anne’nin ?stanbul’da k?z?n?n evinde olduğunu öğrendik. Evimize davet ettik. ?lk toplant?m?zda Mehmet F?r?nc?’n?n ablas?, Yenikap?’daki küçük oday? bağ?şlayan yaşl? teyze ve k?z?, Bekir Y?ld?z’?n annesi Hatice Teyze vard?. Ulviye Anne bize ders yapt?. Nas?l okuyup anlatacağ?m?z? öğretti. ?lk olarak Lem’alar’dan 1. Lem’a’y? okuduk. Yazar Şule Yüksel Şenler ilk bizim eve derse gelmişti. Ağabeyi Özer Şenler getirmişti. 18 yaş?nda çok genç, güzel, hareketli bir insand?.”
  O devirlerde iman hizmetlerinde kad?nlar?n rolü daha çok evde misafir ağ?rlamak şeklindedir. Üstelik, telefon da çok yayg?n olmad?ğ? için günün herhangi bir saatinde misafire kap? açmak için haz?rl?kl? olmak gereklidir. Bu yüzden evinin her zaman derli toplu olduğunu belirten Şükran Han?m, misafirleri nas?l ağ?rlad?ğ?n? şöyle anlat?yor: “Her an haz?r yemek vard?. Gelirken ekmek getirirlerdi. ?stanbul d?ş?ndan gelen han?m misafirler de olurdu. Şimdi olsa ne ikram edeceğiz diye telaşlan?r?z, o dönemde daha bereketli idi sofralar?m?z. Çocuklar da zamanla bu düzene al?şt?ğ? için kap? çal?n?nca şaşk?nl?k yaşamazd?k. Misafirin değerli olduğunu küçükken öğrendiler. Eve yat?l? misafir gelmesi çok doğald?. Misafiri çok da severdik. Şimdi kardeşimize giderken bile telefon edip müsait mi diye soruyoruz. Evimize en s?k gelen misafir Bekir Berk Ağabey’di. Onun eşyalar? ayr? ve hep haz?r dururdu.”

  ‘Allah hepimize sadâkatle hizmet ettirsin’

  Bugünün hayat tarz?na, konforuna göre geriye dönüp bak?nca hiç de akla uygun şeyler yapmad?ğ?n? düşünüyor Şükran Han?m. 1960’lar?n 70’lerin ?stanbul’unda, yokluk zamanlar?nda, küçücük evlerde onlarca misafir ağ?rlamak, bir tek pompal? gaz ocağ?nda evin bütün işlerini döndürmek, mutfaktaki tek musluğu her iş için kullanmak vs. bugüne göre delilik alameti gerçekten de. Ama işte onlar o zor zamanlar?n Allah r?zas? için üzerine düşeni geri b?rakmayan fedakâr insanlar?yd?. K?s?tl? bütçelerine rağmen hizmetten geri durmad?lar. Bir gün daha geniş mekânlarda buluşmak için edilen dualar zamanla gerçek olur. 1970’lerin sonundan itibaren ev toplant?lar? yeni aç?lan dershanelere kayd?r?l?r. Han?mlar da sadece kendi okumalar?na vakit ay?rma imkan? bulur. ?lklerin ard?ndan genç nesiller yetişir. Çocuklar büyür ama okumadan, dinlemeden geri durulmaz hiç. Bu yaş?nda hâlâ haftada 3 ayr? yerde Risale dersine devam eden Şükran Han?m şöyle konuşuyor: “Bugün kitap okunurken 40 y?l önce teypten dinlediğim sesler gelir kulağ?ma. O günlerin tad? başkayd?. Bugün görünüşte hizmet çok. ?ç yüzünü çok bilmiyorum. Eskiden ihlas, samimiyet çoktu. ?nşallah şimdi yine vard?r ve olur. Bu hizmetler nas?l gidecek Allah bilir. Bizim duam?z hizmetimizin devam etmesi, gelecek neslimizin de hizmet ehli olmas?, kalplerini iman hakikatlerine musahhar edip yaşamalar? yönünde. Hizmette sadakat önemlidir. Oğlum, sadakatten imtihanday?z, derdi. Allah hepimize sadakatle hizmet ettirsin.”  Evine çamaş?r makinesi istemedi
  Evimize gelen misafirlerin her türlü hizmetini yapard?k. Bu yüzden vaktimiz yemek, çamaş?r, bulaş?k gibi ev işleriyle geçerdi. Çevremizde de bekâr insan çoktu. Bu yüzden yükümü hafifletsin diye bir çamaş?r makinesi almak istediler ama kabul etmedim. Çünkü çok az evde vard?. ?stemememe rağmen ald?lar makineyi. 1962 y?l?yd?. 24 sene kulland?m.

  Teypten dinlenen dersler
  60’l? y?llard? yine. Ali Bey Almanya’dan büyük bir teyp getirdi. Kardeşler kasete Risale okurdu. Bekir Bey müdafaalar?n? okurdu. Ben o teybi sohbet yap?lan evlere taş?rd?m, han?mlara bu kasetleri dinletirdim. Birgün teybin motoru yand?. Bir radyo tamircisinde 140 liraya tamir edildi. Ev kiram?z 20 lirayd? düşünün. O teybi evden eve kaç y?l taş?d?m bilmiyorum.

  Misafir gelince genişleyen oda
  Cerrahpaşa’daki ilk evimizde 4 metrekare kilimin bile s?ğmad?ğ? çapraz, minik bir oda vard?. Küçük bir sedir koymuştuk. Orada küçük bir sinide 10-15 kişinin yemek yediği olurdu. Ev sahibim bir gün, ‘Bu insanlar buraya nas?l s?ğ?yor?’dedi. Onlar gelince bizim ev genişliyor dedim. Şimdi koca evlere 5 kişilik aile s?ğm?yoruz.
  60 kişiye yeten hindi Memleketten gelirken bir hindi getirdik. Ali Bey, Bekir Ağabey’e bir gün arkadaşlarla yemeğe gelmesini söyledi. O da kimi gördüyse davet etmiş. Akşam eve gittiğimizde 60 kişiyi bizi bekler bulduk. Küçükçekmece’deki üç katl? evin her yeri doluydu. Hindiyi pişirdik, ikram ettik. Herkese yetti, artt?. Hizmetin bereketi böyle bir şeydi.
  ailem/zaman Say?:216Bölüm:Hayat?n
  Konu elff tarafından (07.06.07 Saat 00:57 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Kadın huzuru evinde bulur
  By *SAHRA* in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.09.12, 09:46
 2. Bir çok Lem’a onun evinde telif edildi
  By YİĞİDO in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 02.09.11, 17:27
 3. Mekke’de Nebil Baz’ın Evinde Risale-i Nur Dersi
  By SeRDeNGeCTi in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 20.04.09, 14:47
 4. Dünya Evinde Misafir Olmak
  By Çeşm-i Giryân in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01.11.07, 22:50
 5. İlk Hanımlar Dersi Onda Başladı
  By zulmeteveda in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.02.07, 19:01

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0