+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: İnancın Tedavideki Rolü ve Hastalar Risalesi

 1. #1
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart İnancın Tedavideki Rolü ve Hastalar Risalesi

  ?nanc?n tedavideki rolü ve Hastalar Risâlesi
  Günümüzde dünya çap?nda her alanda ve her türlü ilimde önemli gelişmeler kaydedilmektedir. Yap?lan çal?şmalar insanl?ğ?n maddî ve manevî gelişimine hayli katk? sağlamaktad?r. Astronomi, genetik, fizik, kimya, biyoloji, astroloji, t?p v.s. alanlarda güzel ve verimli çal?şmalar icrâ edilmektedir. Bu faaliyetlerin baz?lar? sadece zaman?m?z insanlar?n?n ancak bir k?sm?n? ilgilendirirken, baz? alanlarda yap?lan buluşlar, zamanlar? ve insanlar? ilgilendirmektedir.

  Bu çal?şmalar?n baş?nda hiç şüphesiz t?bbî ve sağl?ğa dayal? çal?şmalar gelmektedir. Sağl?k alan?nda yap?lan ve daha ispat? tam olarak ortaya konamayan yeni bir tedavi yaklaş?m?ndan çokça bahsedilmektedir: “Ruh-beden ilişkisi ve inanc?n tedavideki rolü”.

  Hastal?k ve sağl?k hususunda, vehimli ve vesveseli olan kişilerin hastal?klara daha kolay yakaland?klar?, fakat güçlü iradeye ve tevekküle sahip insanlar?n hastal?klara daha dirençli olduklar?n? yap?lan araşt?rmalar ortaya koymaktad?r. ?nançl? ve huzurlu olanlar?n tedaviye daha yatk?n, inançs?z ve stresli kişilerin ise tedaviye daha geç cevap verdikleri de bilinmektedir. Çünkü, insan?n bağ?ş?kl?k (immün) sisteminin güçlenmesinde kimyevî ve maddî ilaçlar?n yan?nda manevî telkinler, hastal?ğa bak?ş aç?s? ve hayat görüşü de önemli bir yer tutar. Bir insan?n manevî telkin ve tevekküle yak?nl?ğ? ölçüsünde, insan?n bağ?ş?kl?k sistemi güçlenmekte ve hastal?klara dayan?kl?l?ğ? da artmaktad?r.

  Düşüncelerimizin, ruhî ve kalbî hayat?m?z?n ve duygular?m?z?n sağl?kl? olmas? bedenimizin s?hhat ve afiyeti üzerinde olumlu tesir yapt?ğ? muhakkakt?r. Meselâ, bizi derin yaralayan hadiseler yaşad?ğ?m?zda, aş?r? yorulduğumuzda hastal?klara karş? direncimiz zay?flar ve daha kolay hastalanabiliriz. Nitekim, zihnen, ruhen ve kalben iyi durumda olduğumuzda, bedene olumlu sinyaller gönderilir. Böylece grip ve soğuk alg?nl?ğ?na karş? daha sağlam dururuz. Tersi bir durum söz konusu olduğunda hastal?ğa daha yatk?n hale geliriz. Aile içinde veya işyerindeki baz? olumsuzluklar ne kadar artarsa, tansiyonumuz da ve yatağa düşme ihtimalimiz de o nispette artar. Depresyona girdiğimizde veya ruhen bitkin ve yorgun olduğumuzda hastal?k da mukadder olur. (Henry Dreher (1995). The Immune Power Personality, Reprinted by Arrangement with Dutton Signet, A Division of Penguin Books USA, Inc. Çeviren: Dr. Selim Ayd?n)

  Zaman?m?zda tam olmasa da “modern t?p” art?k bu gerçekleri kabul etmeye başlam?şt?r. Yak?n bir gelecekte de, bunu büyük bir buluş olarak önümüze getireceğini ve bu buluş ile övüneceğini şimdiden görür ve duyar gibi oluyoruz. Böylece ruh ve beden münasebetlerinden meydana gelen hastal?klarda, psikolojik faktörlere daha çok pay biçilecek ve iman olgusu biraz daha ön plana ç?kacakt?r. Çünkü modern t?bb?n ulaşmaya çal?şt?ğ? nihaî noktay?, semavî dinler insanl?ğ?n tâ başlang?c?nda halletmişlerdir. Özellikle ?slâm dini ve Kur’ân-? Kerim, bu konuda en son noktay? ortaya koymuştur.

  Nitekim: Kur’ân-? Kerim’de “O (Kur’ân), inananlar için bir hidayet ve şifâd?r. ?nanmayanlar?n kulaklar?nda bir ağ?rl?k vard?r ve Kur’ân onlara kapal? ve anlaş?lmaz gelir. (Sanki) onlara uzak bir yerden sesleniliyor (da anlam?yorlar).” (Fussilet Sûresi, 44) ve “Biz Kur’ân’dan, mü’minler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur’ân, ancak zarar?n? art?r?r.” (?sra Sûresi, 82) buyurulmakla, Kur’ân’?n başl? baş?na bir ilâç ve şifa olduğu belirtilmektedir. Çünkü, Kur’ân insan?n ruh, kalb, his ve lâtifelerini tedavi etmekle, bedenin de sağl?ğa kavuşmas?n? temin etmektedir.

  Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin Kur’ân’dan istifade ederek yazd?ğ? ve “Hastalar Risâlesi” ismini verdiği küçük kitap, ruh beden ilişkisine dayal? yard?mc?, iyileştirici teknikleri içermektedir. Bu eser yan etkisi olmamakla beraber, faydas? kesin olan önemli bir eserdir. Hastalar, bu kitapç?ğ? okuduklar?nda, dinlediklerinde veya kendi aralar?nda hastal?klar?n nimet olan yönlerinden bahseden sohbetler yapt?klar?nda, bağ?ş?kl?k sistemleri ve hastal?klara dayanma güçleri müsbet yönde aktive edilmekte ve kullan?lan ilâçlar?n ve tedavi yöntemlerinin tesirleri artmakta, k?sa sürede ciddî neticeler al?nmaktad?r. Bu konu ile ilgili aç?klay?c? ve çarp?c? birkaç misâl vermeye çal?şal?m:

  1- Prof. Dr. Mustafa Nutku anlat?yor:

  Rahmetli babam Dr. Sadullah Nutku ve psikiyatri uzman? rahmetli Prof. Dr. Ayhan Songar bir uçak seyahatinde yan yana oturuyorlarm?ş.

  Daha önce tan?şmad?klar?ndan dolay? aralar?nda da herhangi bir sohbet olmam?şt?. Rahmetli babam cebinden “Hastalar Risâlesi”ni ç?kar?p kendi kendine, sessizce okumaya başlam?ş. Yan?nda oturan Prof. Dr. Ayhan Songar göz ucuyla bu kitab? epey bir süzmüş, ard?ndan tan?şm?şlar. Babam, Hastalar Risâlesini, sesli okumaya başlam?ş. Prof. Dr. Ayhan Songar da dikkatle dinlemiş ve o zamana kadar dinlemediği Risâle-i Nur Külliyat?n?n, psikiyatri uzman? bir profesör olarak da kendisini çok ilgilendiren devâlar?n? dinlerken, bir ara kendini tutamayarak:

  “?nsan bu manevî devalar? dinlerken, hasta olmay? temennî edeceği geliyor!” demiş.

  Prof. Dr. Ayhan Songar, daha sonra uzmanl?k alan? ile ilgili olarak, kendisine muayene ve tedavi için gelen hastalar?na çoğunlukla “Hastalar Risâlesi”ni tavsiye etmiş.

  Prof. Dr. Ayhan Songar, ömrünün sonlar?na doğru kanser hastal?ğ?na yakalanm?ş. Ecelle randevusuna doğru geri say?m?n?n son günlerinde, vücuduna yay?lm?ş olan kanser hastal?ğ? ile hastahanede yatarken yan?ndan hiç ay?rmadan okuduğu ve vefat?nda da yatağ?n?n yan? baş?nda duran kitap, manevî devalar hazinesi “Hastalar Risâlesi” idi.

  2- Moral Dünyas? Dergisi’nden Zeynep Türkoğlu’nun bir yaz?s?ndan:

  Fatma Şahin… Radyo programc?s?, engelliler rehabilitasyon merkezi aile dan?şman?, idealist, dört kardeşin üçüncüsü. Yani en önemlisi “Engelleri Aşan” bir engelli. Ama güçlü bir iradenin sahibi… Aç?k Öğretim Fakültesi Halkla ?lişkiler Bölümü mezunu. Bir Belediye’nin de Rehabilitasyon Merkezinde aile dan?şmanl?ğ? yap?yor. Moral FM’de de “Engelleri Aşanlar” isminde bir program? var.

  Çok rahat bir tavr? ve duruşu var hayata karş?. Halbuki bir rahats?zl?ğ? olan kişiden, bundan daha farkl? bir hal beklenir. Onun hastal?ğ?, genetik bir sebebe bağl? olan bir kas hastal?ğ?d?r.

  Bundan sonras?n? Fatma Şahin’den dinleyelim:

  “Teşhisin konulmas? çok uzun sürdü, neredeyse 13-14 y?l? ald?. Tamam hastay?m. Ama hayat?ma nas?l devam edeceğim. Burada biri ç?k?yor ve diyor ki, sen art?k bir şey yapamazs?n. Öyle otur bir kenarda. Yani hayat?n? bitmiş hissediyorsun, hem de daha yirmi beşinde ve bunu diyen kim biliyor musunuz; doktor!. Tam tersi olmas? gerekirken, bilgilendirecek ve teşvik edecekken…

  “Evet, maalesef doktor bizi böyle yönlendirmişti. Yani insan?n bak?ş? da daha farkl? oluyor. Ben bir ara çok hastalan?rd?m. Çünkü bunal?yorsun, bir şeyle ilgilenmiyorsun, bir işe yaramad?ğ?n? hissediyorsun. Sanki süreni doldurmuşsun, her şey bitmiş. Sürekli bir yerlerim ağr?yordu. Doktora gidiyoruz, tabiî ki hastal?k ç?km?yor, çünkü stresten bunlar. Adeta hastal?k hastas? olmuştum. Ama doktordan her seferinde kendimce eli boş dönmekten o kadar yorulmuştum ki. K?z?yordum da. Keşke bir hastal?ğ?m ç?ksa diye bekliyordum. Yani ciddî bir hastal?ğ?m olsun, ben de çok yaşamadan gideyim. Bu hale gelmiştim.

  “Evde bir şey yapmadan oturunca çok boş vakti oluyor insan?n. Ben de o boşluğu okuyarak değerlendirmeye çal?şt?m. Çok okudum. Cidden çok okudum. Hastalar Risâlesi’ni okudum. Bir de benim gibi hasta olanlarla ilgili Hadis-i Şerifler çok ilgimi çekiyordu. Çok büyük moral oluyordu bana onlar. Asl?nda bu da başka bir süreçti. Yani hastal?ğ?m? kabullendikten sonra ilk olarak şöyle düşündüm. Bu belki de bana verilmiş bir cezad?r. Ya da belki de aileme verilmiş bir cezad?r. Sonra şöyle bir dönem başlad?; iyi ki hastalanm?ş?m, yoksa kim bilir o sağl?ğ? nas?l yanl?ş şeylerde heba edecektim. “Ve yine okumaya sar?ld?m. Bilmezsiniz siz, bir ara uçacakt?m neredeyse!”

  Bu misâller, ilk olmad?ğ? gibi son da değildir. Çünkü, ruh-beden etkileşimi muhakkakt?r. Ruhun manevî olarak beslenmesi ve tedavi edilmesi, bedeni de maddî olarak rahatlatacak ve stresten, tevekkülsüzlükten kaynaklanan hastal?klar? da ortadan kald?racakt?r. Maddî ve bedenî hastal?klar?n alt?ndaki ?lâhî rahmeti göstermesi s?rr? ile de, hastal?ğ? sevdirecek ve isyan yerine şükür edecektir.


  Hastalar Risâlesi:


  • Hastal?klar?n da namaz, oruç ve diğer ibadetler gibi ibadete vesile olduğunu ve ondan istifade etmemiz gerektiğini,

  • Hastal?k vas?tas?yla, Şafî ismine mazhar olunduğunu,

  • Hastal?klar?n insan?n yüzünü as?l hayat olan ebedî hayata çevirmesi lüzumunu,

  • S?hhatin ehemmiyetini hissettirmekle, Allah’?n bize verdiği nimetleri hat?rlat?p şükrümüzü art?rmam?z hususunu,

  • Ölümü hat?rlatmakla, bu dünyan?n fani olduğunu ve ona aldanmam?z?n büyük bir helâket ve felâket olduğunu,

  • Hastal?klar?n, insanlar aras?nda ki hürmet, merhamet ve sevgi tohumlar?n? yeşerttiğini, ayr?ca eski dostluk ve muhabbetleri tazelediğini,

  • Hastal?ğ? art?ran ve ikileştiren merak? kald?rmakla, hastal?ğ? hafifletmenin yollar?ndan önemli bir ipucunu da bizlere ders verir.


  (Tefekkür Dergisi,

  Ocak-2007 say?s?ndan al?nm?şt?r)

  Dr. Burhan SABAZ
  Konu elff tarafından (07.06.07 Saat 01:02 ) değiştirilmiştir.
  GÖNÜL SARAYLARINDA SEVGİ HÜKÜMDAR OLSUN.
  ADALET ORDA VEZİR, HİKMET İSE YAR OLSUN

  AKM

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hastalar Risalesi..
  By gamze-i_dilruzum in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 22.12.12, 20:33
 2. Görme Engelliler için Hazırlanan Hastalar Risalesi, Hayata Bağlıyor - Ramazan 2008
  By muhibbülkurra in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 13.09.08, 09:57
 3. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 12.09.08, 20:56
 4. Hastalar Risalesi
  By nesrin in forum Dualar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05.01.08, 16:58
 5. Hastalar Risalesi
  By elff in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 15.01.07, 14:19

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0