+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Risale-i Nur'un Hedef Kitlesi 6,5 Milyar İnsandır

 1. #1
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Risale-i Nur'un Hedef Kitlesi 6,5 Milyar ?nsand?r

  Medyada Bediüzzaman'a olan ilgi sürekli art?yor.
  Türkiye'de yay?n yapan görüntülü ve sesli medya organlar?nda Bediüzzaman ve Risale-i Nur'la ilgili yorum ve haberlere s?kça yer veriliyor.
  Bu ilgi ve alâkay? dikkate veren Yeni Asya yazarlar?ndan ?smail Berk'in kaleme ald?ğ?, "Şemsiye Marka: Risale-i Nur" başl?kl? yaz? 27 Aral?k 2005 tarihli nüshada yay?nland?.
  Yaz?s?na " Türkiye'de Said Nursî'yi okuma oran? gittikçe art?yor" cümlesiyle başlayan yazar ?smail Berk, şöyle devam etti:
  "Okumaktan kast?m, insanlar?n zihnindeki merak ve bu güne kadar kendisine söylenen yanl?ş fikirlerin zorlad?ğ? öğrenme arzusudur. Önce tedirgin ve gizlenmiş bir duygunun bask?s? alt?nda gelişen Said Nursî'yi tan?mlama isteği, zihinlerde yeni bilgilerle eski bilgilerin çat?şmas?n? doğuruyor."
  Türkiye'de, özellikle kendilerini "ayd?n" olarak niteleyen, dinî ve kültürel değerlere uzak kalan kesimlerde de Bediüzzaman'?n görüşlerine karş? duyulan ilgi ve merak?n giderek artt?ğ?n?; ancak baz? çekincelerinden kolayca s?yr?lmalar?n?n zor olduğunu belirten ?smail Berk, bu gelişmeler karş?s?nda tak?n?lmas? gerekli tutum hakk?nda şunlar? söyledi:
  "Burada bize düşen, kimden ve nereden gelirse gelsin hakperestlik ölçüsünde Risâle-i Nur'u okuyan, okutan, anlayan veya anlamaya çal?şan, yazan veya yazd?ran, öğrenen veya öğreten duygulara, niyetlere yard?mc? olmak ve dünya markas? olan Risâle-i Nur'u günümüz şartlar?nda uygun nazarlara sunmakt?r.
  "Ülkemizi ve ?slâm dünyas?n? temsil edecek ve kadim medeniyetimizin diriliş destan? olacak şemsiye marka Risâle-i Nur'dur. Hedef kitlesi ise, son say?mlarla, 6,5 milyar? bulan insan ?rk?d?r.
  ***

  Risale-i Nur'la alâkal? bir diğer köşe yaz?s? Ahmed Şahin taraf?ndan kaleme al?nd?. 27 Aral?k 2005 tarihli Zaman gazetesinde yay?nlanan, "Risale-i Nurlar o gün nas?l başlad?, şimdi nerelere ulaşt??" başl?kl? yaz?s?nda, Ahmed Şahin, özellikle Arap dünyas?nda Risale-i Nur Külliyat?n? henüz yeni tan?yanlardan gelen ve sitem dolu şu ifadeye dikkat çekti:
  "?nsanl?ğ?n iman?n? kurtaracak içerikte böylesine muhteşem bir külliyat? neden o günlerde ilân etmediniz de; ancak yar?m as?r sonras?nda tercüme ederek şimdilerde duyuruyorsunuz bizlere? Çok geç değil mi?"

  Risale-i Nur Külliyat?n? Arapçaya tercüme eden ?hsan Kas?m'?n gayretli çal?şmalar?yla ilgili takdir dolu değerlendirmelerin ard?ndan, yazar Ahmed Şahin, Arap ilim câmias?ndan gelen bu serzenişten hareketle, tarihî bir gerçeğe şöyle dikkat çekti:
  "Tabii, bu sitemli soruyu soranlar, bu eserlerin yaz?ld?ğ? günlerde maruz kal?nan bask?lar?, yasaklar? bilmiyorlar, normal bir kitap yazma ve okuma özgürlüğü içinde yaz?larak bugünlere getirildiğini san?yor, sitemlerinde kendilerini hakl? görüyorlar."
  Ahmed Şahin, yaz?s?n?n devam?nda, Üstad Bediüzzaman'?n ve Nur talebelerinin çok şiddetli zorluk ve s?k?nt?larla dolu yaşad?klar? baz? hadiseleri örnek verdi.
  **
  ?lâhiyatç? Prof. Dr. Bekir Karl?ğa, 4 Aral?k 2005 tarihli Zaman gazetesinde yay?nlanan yaz?s?nda, son zamanlarda, başta Şemdinli olmak üzere, doğu illerimizde meydana gelen baz? olumsuz gelişmeleri ve çözüm yollar?n? değerlendirdi. Bölgede al?nacak güvenlik önlemlerinin yan? s?ra, bu bölgede yetişen ve ülkemizin doğusunda ve bat?s?nda pek çok seveni bulunan Bediüzzaman Said Nursî başta olmak üzere, birleştirici ve bütünleştirici fikirleri savunan dinî şahsiyetlerin görüşlerinden yararlan?lmas? gerektiğini dile getirdi.
  **
  Zaman gazetesi yazarlar?ndan Abdullah Aymaz ise, 18 Aral?k 2005 tarihli yaz?s?nda, putperest bir ailede yetişen ve doktora öğrenimi için bir Avrupa ülkesine giden ve oraya yine kendisi gibi doktora öğrenimi için Türkiye'den giden üç gençle tan?şan putperest gencin Müslümanl?ğa uzanan ibretlerle dolu hayat hikâyesini aktard?.
  Yazar Abdullah Aymaz'?n aktard?ğ? gelişmeleri özet halinde aktar?yoruz:
  "Müslüman öğrencilerle tan?ş?nca, merakla durmadan dinî sorular soruyordu. Bizimkiler dinî bir okulda okumam?şlard?; ama Külliyât'? iyi mütâlaa etmişlerdi. ?nkârc? felsefeden gelen bütün itirazlar?n cevab?n? Kur'ân-? Kerimin bu tefsirinde bulmuşlard?. Bu sebeple arkadaşlar?n?n yarat?l?şla ilgili sorular?n?n cevab? için Yirmi Üçüncü Lem'a olan Tabiat Risalesi'ne müracaat etmişlerdi… Öldükten sonra dirilme meselesi ise Onuncu Söz olan Haşir Risalesi'nde yine aklî ve mant?kî delillerle anlat?l?yordu. Meleklerin varl?ğ? hakk?nda Yirmi Dokuzuncu Söz, ilmî delillerle ve meseleyi akla ve mant?ğa yaklaşt?ran temsillerle gerçekleri güzel bir şekilde ortaya koyuyordu.
  "Bunlar üzerinde sohbetler devam ederken bir tanesi Müslüman olmaya karar verdi. Memleketine gidince de annesine, art?k Müslüman olduğunu söyledi."
  Yazar Abdullah Aymaz, yaz?s?n?n sonunda, bu gençle ayn? ülkeden gelen iki arkadaş?n?n da k?sa zaman sonra Müslüman olduklar?n?; ?slâmla şereflendikten sonra da gözyaşlar? içinde "Ne büyük bir nimet ve lütuf içinde bulunuyorum, yeni fark ediyorum!" dediklerini aktard?.
  **

  Bediüzzaman'la ilgili yaz?l? medyada yaşanan bir başka gelişmenin merkezinde Kanal D'de yay?nlanan bir program vard?.
  18 Aral?k 2005 tarihinde Kanal D'de yay?nlanan "Şeffaf Oda" isimli programda, Şeyh Said Ayaklanmas?ndan bahsedilirken Üstad Bediüzzaman'?n resminin gösterilmesi, geniş tepki uyand?rm?şt?. Program?n yap?mc?s? olan ve gelişmeyi "?stenmeyen iş kazas?" olarak niteleyen Civaoğlu, gerek Moral FM'e yapt?ğ? aç?klamas?nda, gerekse köşe yaz?s?nda Nur Camias?ndan özür diledi.

  Gazeteci-yazar Güneri Civaoğlu, 21 Aral?k 2005 tarihli köşe yaz?s?nda, "Bir 'yanl?ş anlaş?lma aç?klamas?' da bizden" ifadesiyle başlad?ğ? özür aç?klamas?nda, yap?mc?l?ğ?n? gerçekleştirdiği ve Kanal D'de yay?mlanan Şeffaf Oda program?nda, CHP Genel Başkan? Deniz Baykal'?n Şeyh Said'den bahsederken Said Nursî'nin görüntüsünün ekrana "yanl?şl?kla" geldiğini belirtti. Yay?n band?n?, program?n çekiminden sonra ç?kt?ğ? yurtd?ş? gezi dönüşünde izleyebildiğini, bu yanl?ş? sonradan fark ettiğini ve üzüldüğünü belirten Civaoğlu, "Program?n alt?nda imzas? olan ben sorumluyum... Düzeltiyor ve Şeffaf Oda ad?na özür diliyorum" ifadesini kulland?.

  Programdaki yanl?ş? "?stenmeyen bir iş kazas?" olarak niteleyen Civaoğlu, özür yaz?s?nda, Bediüzzaman Said Nursî ile ilgili şunlar? söyledi:
  "Said Nursî'nin görüşlerini paylaşmasam da, onun, bu isyan?n değil arkas?nda olmak, tam tersine 'dahile k?l?ç çekilmez, harice k?l?ç çekilir' söyleminin sahibi olarak, bu ve benzeri söylemlerle isyan? önlemeye çal?şt?ğ?n? belirtmek isterim."


  </B>

  * Bu haber Risale-i Nur Araşt?rma Merkezi taraf?ndan haz?rlanm?şt?r

  Konu elff tarafından (07.06.07 Saat 01:05 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 2. #2
  Yasaklı Üye halenur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  2.932

  Standart

  Dünya nüfusu su anda 6.7 milyar imis...

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Cübbeli'de İnsandır
  By Alâ Nur in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 33
  Son Mesaj: 16.07.12, 05:14
 2. Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 15.09.09, 12:46
 3. Bediüzzaman ve Risale-i Nur Işiğinda 1. Gençlik Buluşmasi-Hedef 10.000 Genç
  By YUSUF SİPAHİ in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 26.07.08, 11:00
 4. Avrupa'dan 75 Milyar Euro'yu Çekti
  By akıncı in forum Gündem
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 17.06.08, 20:35
 5. Sevgililer Sevgilisine 9 Milyar Salavat-ı Şerife
  By xtrablack in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 10.02.07, 14:06

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0