+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Risale-i Nur'da Entelektüel Emek Var

 1. #1
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart Risale-i Nur'da Entelektüel Emek Var

  Hasan Hüseyin KEMAL

  Risâle-i Nurda entelektüel emek var
  *Bir yaz?n?zda ‘gazeteler devletin düşman dediğini düşman kabul ediyor’ demişsiniz. Gazeteciler bunu medyalar?n?n maddî ç?karlar? için baz?lar?na şirin görünmek ad?na yap?yor olabilirler mi?  Somut bir maddî ç?kar için yap?ld?ğ?n? direkt göremiyorum.  *Peki kendilerini bu ülkenin efendileri gibi gören devlet zevat?yla yetkiyi paylaşma isteği mi?  Otoriter olana karş? biat etme eğilimi. Otoriter olana karş? eleştirel dil kullanamama, ondan gittikçe hoşlanma. ?nsanlar?n karanl?k bir taraf? var. Nazi subay?na aş?k olan bir tutsak filmlerde de işlenmiştir. . Özgürlük ayn? zamanda tehlikeli bir şey. Sorumluluk yükleyen bir şey. Ben birine kapaklanay?m, biat edeyim, o benim üzerimde otorite olsun, ben kendimi iyi hissedeyim düşünceleri var.

  Otorite karş?s?nda kendini zay?f hissetmek ve bundan da memnuniyet duymak... Devlet karş?t? dil tutturanlara garip bir düşmanl?k hemen kazan kaynat?l?yor.
  *Halk? yans?tan siyasîlere tav?r al?yor medya. Bunu nas?l değerlendiriyorsunuz?  Devleti tarihsel olarak elinde bulunduran zümrelerle bir tür gönül bağ? ortakl?k kurmuş durumdalar. Medyada neden bize benzeyen bakanlar sevilmez. Alaya al?n?rlar. Bakan dediğin oturakl? olacak, devlet gibi olacak, korkutacak. Onlar? seviyorlar. Özal’da halk? yans?tt?ğ? için medya kendisini sevmedi.

  Economist’in Türkiye muhabiri Amberin Zaman’la Aktüel için röportaj yapm?şt?m. “Türkiye’de ilk defa karş?lar?na ç?kt?ğ?mda korkmad?ğ?m siyasetçiler var. Ben eski bakanlardan korkuyordum” dedi. “Gülüyorlar, konuşuyorlar falan” dedi. Bizim medyan?n beğenmediği ve ‘ayak tak?m? iktidara m? geliyor’ dediği hükümeti, Zaman bu şekilde değerlendirmişti. Özgürlükçü ve demokrat bir bak?ş aç?s?yla dünya daha farkl? görülebiliyor.
  *Vatan Gazetesi’ni kuran Zafer Mutlu, ‘Siyasîlerle m?ç m?ç bir halimiz vard?. Gece içki içilen masalardan kuru pasta ve çayl? sohbetlere geri döneceğiz’ demiş.  Önceden siyasîlerle en lüks yerlerde yemekler yiyorlard?.


  *Bir dönem gazetecilerin siyasî kadrolar? bile belirlemede etkili olduklar? söyleniyordu. Bu ne kadar doğru?  Biz Aktüel’i ç?kart?yorduk, alt katta da Sabah’tan Rahmetli Ercan Ar?kl?’lar vard?. Çoğu zaman Zafer Mutlu falan, hep beraber tavla partileri veriyorlard?, onlar da böyle gazete ç?kar?yorlard?. Ercan Bey daha hafif bir dergi ç?karmam?z? istedi, ben de kabul etmeyerek dergiyi b?rakt?m. Aradan biraz zaman geçmişti, Ercan Bey’i ziyarete gittim. Tansu Çiller’le Mesut Y?lmaz’?n boğuştuğu y?llard?. Sabah da taraflardan birini aç?kça destekliyordu, gazetecilik değil, mücadele veriyordu. Ercan Bey d?şardan geldi, kravat? ç?kard?, nereden geldiğini sorduğumda, ‘Ankara’dan geliyorum, hükümet işleri falan’ dedi... ‘Nas?l, bunlar doğrudan konuşuluyor mu?’ dedim. Anlayacağ?n?z gazeteciler hükümet kuruyorlard?.  *Bir yaz?n?zda AKP halk? temsil ettiği için kendisine muhalefet yapmaktan ziyade savaş aç?ld?ğ?n? ima ediyorsunuz? Şu anda bir savaş?n ortas?nda m?y?z?  ?ç düşman teorisi bu. Muhalefet edilen bizden say?l?r. Olumsuz taraflar?n? eleştirir ve olumlu icraatlar?nda da hakk?n? verirsiniz. ‘Ben sana karş?y?m, ama sen bizdensin’ dersiniz. Eğer bir kesimi düşman olarak kodlarsan?z imha etmeye çal?ş?rs?n?z, savaş?rs?n?z. ‘Hiç mi bu hükümet olumlu bir şey yapm?yor?’ deniyor. Bu soruyu baz? kesimlere sormak, benim anlatt?ğ?m teoriyi bilmemekle ilgili.
  *Tabandan gelen hareket cumhuriyet kurulduğu bu yandan beri belli şekillerde imha edilmeye çal?ş?l?yor ve her defas?nda da güçlenerek sand?ktan ç?k?yor. Art?k baz? kesimler savaşmaktan b?kmad? m?? Türkiye ne zaman muhalefet görecek?
  Bir kesim hiç ad?m atmad? değil. Geniş bir kesim kendini düşmanl?k üzerine bina eden kesimden koptu. Onun için sorun olan kitle küçüldü ve daha da küçülecek. Hakikaten muhalefet yapan bir siyasî hareket gelecek. Bence mevcut iktidar yanl?ş yerden eleştiriliyor. Hükümet eleştirilecekse, iktisadî düzenin bir parças? olduğu için eleştirilmesi lâz?m. Hiç kuşku yok ki, iktidar da bundan memnun. Çözemediği temel problemler var. Tart?şmalar laiklik üzerine bina edilerek, çözülmemiş problemlerin üstü örtülüyor. Bence hem CHP, hem de AKP bundan ç?kar sağl?yor. Bu iktisadî muhalefet soldan ve Saadet Partisi’nden ç?kmayacak gibi...
  *Günlük siyasetten medyaya geri dönmek istiyorum. Türkiye’de gazetecilerin devletin s?rlar?n? saklamak konusunda çaba sarf ettiğini söylüyorsunuz.
  Gazetecilik bir anlamda s?r ifşa etme mesleği, tabiî bu özel hayatlar? kapsam?yor. Hepimizin hayat?n? ilgilendiren noktalardan bahsediyorum. Gazetecinin bunu kendine iyi anlatmas? lâz?m. Gazeteci bunun yan?nda tabiî ki eğlendirici haber de verebilir. Gazeteciliğin özü bir yerlerde gizlenmiş bilgileri ortaya ç?karmakt?r. Tüm dünyada en çok s?r saklamak isteyen kurum, devletlerdir. Bunun için de gazeteciler, devletle papaz olan insand?r. Mesleğin özü gereği... Bizde baştan beri konuştuğumuz gazetecilerimizin böyle bir etkisi yok, tersine gizliyorlar. Normalde gazeteciler halk?n isteklerini, düşüncelerini yönetenlere yans?t?r. Yönetenler de ona göre politika geliştirir. Bizde gazeteciler, devletin emir ve direktifini insanlar? korkutarak, halk böyle olmal?, ayd?nlar böyle düşünmeli telkinleriyle kabul ettirmeye çal?ş?yorlar. Böyle bir garabet var.

  *Haberlerini ve köşelerini askerlere ay?ran gazetecilere ne demeli?

  Bu korkunç tabiî, diyecek lâf bulam?yorum. Öyle bir noktaya geldi ki, komutanla falan konuşmadan yaz?lan yaz?lar olabileceğinden şüphe duyuyorum. Bu iş z?vanadan ç?kt?. Dünyan?n hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Zaman zaman komutanlar da bu tür haberlere yalanlama gönderdiler. ‘Genç subaylar rahats?z’ haberini hat?rlay?n. Bu, komutan?n, ‘Ben bu orduyu yönetemiyorum’ demesidir. Böyle bir şey denemez...  *Bu tür haberleri köşe yaz?s? diye sunan gazetecilerin yetersizliklerini böylesine doldurduğunu söyleyebilir misiniz?

  ?deolojik olarak böyle bir şeye zaten teşneler. Ülkenin yönetiminde askerlerin geniş yetkiler kullanmas?na zaten kaniler. ?kincisi de ülkenin gazetecileri bir kulağ?yla devlete, onun içinde de Silâhl? Kuvvetlere bakt?ğ? için, her an onlar?n da sahne alabileceklerini düşündükleri için, orayla bağlant?y? her zaman kuruyorlar. Gazetelerin Ankara bürolar?na bu işe yatk?n, bu işi kotarabilecek, yukardan devletin direktiflerini aşağ?ya aktarabilecek, bu anlamda kanallar? olan gazeteciler yerleştiriliyor... (Sesinin tonunda itirazla) Bu, gazetecilik değil ama... Öyle insanlar var ki, beni televizyon program?na dâvet etse, söyleşi talebinde bulunsa, “Yok kusura bakmay?n, ben sizi gazeteci saym?yorum” diyeceğim. “Oturup konuşabiliriz, ancak gazetecilik s?fat?yla sizinle konuşmam” diyeceğim insanlar var.
  *Çok mu karamsars?n?z?
  Bu s?k?nt? aş?lmakta, ben karamsar değilim. Bir bitkiye bakarken büyümesini göremezsiniz, Türkiye’de otuz y?l, on y?l öncesine göre medyada bir normalleşme ve gelişme var. Türkiye’de her şey altüst oldu, ama en az altüst olan gazetecilik. Bir süre sonra, demin tarif ettiğim gazetecilerin bar?namayacağ? ortam?n Türkiye’de de olacağ?ndan hiç kuşkum yok...


  Ombudsmanlar eften püften işler yap?yor  *Ombusdmanl?k kurumu hakk?nda ne söylersiniz?

  Türkiye’deki başlang?c? iyiydi. Şu anda çok iyi noktada olduğunu söyleyemeyeceğim. “Bizde de var desinler” kabilinden yürütülüyor. Gerçek mânâda ombudsmanl?k, gazete yönetiminden bağ?ms?z, okurlar ve gazete aras?nda temsilci, okurlardan gelen en sert eleştirileri yans?tabilen bir kurum. Bizde seçicilik var. Eften püften işler yap?l?yor. Eli yüzü düzgün eleştirilerin kullan?lmad?ğ?n?, daha çok teknik, haberin şuyu eksik, buyu eksik değerlendirmelerini okuyoruz.


  *Ombudsman gazetelerin kendi bünyelerinden seçiliyor ama?
  O zaten olabilecek bir şey değil. Ombudsmanl?k kervan?na son kat?lan Vatan gazetesinin ombudsman? gazete yönetiminden biri. Çok daha komiği, o kişinin atand?ğ? ilân edilirken, gazete görevleri aras?nda gazeteye d?şardan gelebilecek haks?z eleştirileri göğüslemek de var.. Ne alâkas? var ya? Başka bir yerde, diyelim ki patronajla ilgili haber ç?kt?, ombudsman?n görevi onu savunmak değildir ki. Adamlar şimdiden, “Bize d?şardan eleştiri geldiğinde bizi savunacaks?n ha!” diyorlar. Olacak şey değil...  Değişen Türkiye’de Bediüzzaman konuşulacak  *Nokta dergisinin geçen say?s?nda Bediüzzaman ve Naz?m Hikmet’in Ermeni meselesiyle ilgili görüşlerini aktard?n?z. Ben Bediüzzaman’?n Türkiye’de neden görmezden gelindiğini merak ediyorum. Sizce?  En temeli “görmemek daha iyidir” diyen bir kesim var. Onun d?ş?nda Türkiye’de uzun y?llar entelektüellikle, ancak solun düşünülebileceği gibi tuhaf bir inanç vard?. “Sağc?dan entelektüel olur mu? ?slâmc?dan asla olmaz” diyen, olay? kafadan red eden düşünceler vard?. Said Nursî’nin ne yazd?ğ?n? görmeden, ne yazd?ğ?n? bilmeden “Can?m ne yazm?ş olabilir ki?” diyenler var... Bunlar?n tümü yanl?ş şeyler. Rahmetli Attila ?lhan bir söyleşisinde “Kitab? art?k muhafazakârlar okuyor, laikler televizyon izliyor” demişti. Sol eski tarz düşündüğü için, bunun fark?nda değil. Köprünün alt?ndan çok sular geçti. Bir de Risâle-i Nurlar?n dilini anlamayanlar var. Dilinden kaynaklanan bir problem var.
  *Ancak Risâle-i Nurlarda Türkiye’nin değişik problemlerine farkl? aç?lardan çözüm getiren yaz?lar var. Bu bak?ş aç?s?n? görmek daha iyi değil mi?  Sonuçta ihtiyaç duymakla ilgili. Bir kesim kutuplaşma ihtiyac? duyuyorsa, onu keskinleştiriyorsa, uzlaşmac? görünür olmas? istenmez. “Kutuplaşma olmadan, bu topraklarda herkes birbirine sayg? duyarak yaşayabilir. Bu çok daha güzel olabilir” denildiğinde, bu metinlerin çok daha dikkatle okunacağ?na ve yeni kültüre hizmet edeceğine inan?yorum. O zaman bu metinler tart?ş?lacakt?r. Solcular da okuyacakt?r.  *Peki siz incelediniz mi Said Nursî’nin eserlerini?  Derinden bilgi sahibi değilim. Y?llar önce Münâzarât'? okudum. Bu metinlerde ciddî bir entelektüel emek var, oturup üstüne tart?şma yap?labilecek ilginç metinler. Benim okuma plan?m?n bir parças?n? oluşturuyor. Böyle bir niyetim var.
  *TC kuruluş ideolojisinin doğru olmad?ğ?n? söyleyen diğer entelektüeller gibi, Said Nursî’nin düşünceleri de yok edilmeye çal?ş?lm?ş olabilir mi?  Hiç kuşkusuz... Bir söz hat?rlad?m, “Y?rt?c? seni ya görmezden gelir, ya yok eder.” Tipik y?rt?c? hayvanlar da öyledir ya... Görmezden gelmek, az önce söylediğim gibi düşman olarak kabul edilmekten kaynaklan?yor. Görmezlikten gelme daha uygunsa, o uygulan?r. Çoğu zaman da imha çal?şmalar? olmuştur.  *Risâle-i Nurlar dünya çap?nda tart?ş?l?r bir metin haline geliyor. Biz neden tart?şam?yoruz?  Türkiye başka bir yer. Türkiye salt kendi içindeki değeriyle bakabilecek duruma geldiğinde, o olacak. Bir kesim kendi içindeki değeriyle hiç ilgilenmiyor...  *Bu habere tepkiler ne oldu?
  Olumlu tepkiler de geldi, olumsuz tepkiler de. “Bediüzzaman öyle yazm?ş olabilir, ama Naz?m Hikmet öyle yazmaz” gibi tepkiler geldi. Biz Bediüzzaman ve Naz?m Hikmet’in soyk?r?m? kabul ettiğini söylemedik. Bir de, “Naz?m Hikmet’le Bediüzzaman’? neden bir araya getiriyorsunuz” gibi tepkiler geldi.
  Konu elff tarafından (07.06.07 Saat 01:15 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Gayyur semensima - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  142

  Standart

  Paylaşımınızmemnuniyet verici,teşekkür ederim.
  Ne bana yanan olur âteş-i dilden özge;
  Ne kapımı çalan olur bâd-ı sabadan gayrı...

 3. #3
  Gayyur neri - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  58

  Standart

  aydınlatıcı bipaylaşm gerçekten..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Yani sevgi emek degil midir ..
  By BiRDüNYaUMuT in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 21.10.13, 19:23
 2. Emek ile Sermâye Nasıl Barışır?
  By 1kul in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 01.05.09, 09:44
 3. Risale-i Nurda Bir Risale Var ki Bir Kutb-u Azamdan Beklenen Feyzi Verebilir....?
  By MuM in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 22.02.09, 00:47
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09.02.09, 20:13

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0