+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 14

Konu: Asrın En Büyük İhtiyacı: Doğruluk

 1. #1
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Şu an ?slâm âleminin çözmesi gereken en önemli problem nedir? Bu problem asl?nda 1900’lerin baş?nda tam da dünyan?n önemli bir yol ayr?m?na geldiği noktada Bediüzzaman taraf?ndan Şam Hutbesinde dile getirilmiş. ?lginç bir şekilde üzerine vurgu yap?lan önemli nokta doğruluk. Bu emrolunduğu gibi dosdoğru olmas? emrinin ard?ndan saçlar? ağaran Hazret-i Muhammed'den (a.s.m.) asra ulaşan bir mesaj ve ayn? ruh halinin asr?n temsilcisi taraf?ndan dile getirilmesi olsa gerek.
  “Ne olacak bu Müslümanlar?n hali?” sorusu s?kl?kla dile getirilirken akla gelen çözümler ekonomik aç?dan güçlenme, nükleer silâhlar edinilmesi, güçlü ?slâm ordular? gibi daha makro planda ortaya konabiliyor. Oysa Bediüzzaman Şam’da tüm ?slâm âlemine hitap ederken çok daha basit ve uygulanmas? çok kolay olan bir çözüm yolu ortaya koyuyor. Doğru olmak, yalan söylememek, güvenilir olmak… Bunun için maddî güç, ekonomik güç ve savaşmak gerekmiyor. Uygulanmas? çok kolay ve etkileri de çok kuşat?c? olabilecek bu yaklaş?m pratik hayata en zor yans?yan durumlardan biri olarak karş?m?za ç?k?yor. “Ne olacak Müslümanlar?n hali?” sorusu ferdin dünyas?nda “Ne olacak benim halim?” mânâs?na dönüştüğünde belki tüm dünyan?n çözüm yolu daha kolaylaşacak.
  1994 y?l?nda psikiyatri staj? için ?ngiltere’ye gitmiştik. Birlikte olduğumuz iki Hindistanl? doktor arkadaş?n tebliğ cemaat? ile irtibat? vard?. Londra’da Merkez Camii’nde (Central Mosque) gideceğimiz şehre ulaşmadan önce dört gün kald?k. Bu esnada camide faaliyet gösteren tebliğ cemaati ile tan?şma ve hizmet tarzlar?n? görme imkân? bulduk. Çoğunlukla ?ngiltere’de yaşayan Pakistanve Hindistan as?ll? vatandaşlara yönelik bir gayret içindeydiler. Cemaatin önde gelenlerine ?ngiliz vatandaşlar?na yönelik bir planlar? olup olmad?ğ?n? sordum. Cevap çok ilginç ve etkileyiciydi: “?ngilizlere gittiğimiz zaman 'bizler gibi olun' diyebilmeliyiz, bunu diyebilmek için Müslüman toplumun en az?ndan yar?s? davran?ş ve yaşant?s?nda ?slâma ve Kur’ân ahlâk?na örnek olmal?. Oysa şu anki Müslüman topluluk bu halden çok uzak. O yüzden öncelikle Müslümanlara yönelik çal?ş?yoruz.”
  Bu asl?nda bütün dünya aç?s?ndan üzerine odaklanmam?z gereken noktay? da ortaya koyan bir yaklaş?m. Şu an ?slâm âleminin en büyük ihtiyac? ?slâm ahlâk? ile ahlâklanmak olmal?. Bunun da merkezini s?rat-? müstakim ve emrolunduğu gibi dosdoğru olmak teşkil ediyor. Bu sonucun elde edilmesi için ne para, ne siyasî ve ekonomik güç ne de silâh ihtiyac? var. Kendini ila-y? kelimetullah ve ?slâm dâvâs?n?n yükselmesi konusuna adayan herkesin bu noktaya ağ?rl?k vermesi durumunda doğacak sonuç ise para, siyaset ve silâhla elde edileceklerden çok daha fazla ve çok daha etkili olacak. Asl?nda o kadar basit ki, bir Müslüman?n ?slâma en büyük hizmeti doğru, sözünde duran ve ticaretinden emin olunan bir insan olmak. Müslüman?n maddî güç elde etmesi gereği ve bu şekilde ?slâm dünyas?n?n güçleneceği tezinden hareketle yap?lan ahlâkî ve ticarî yanl?şlar?n ?slâm anlay?ş?na ve Müslüman imaj?na ne kadar derin ve tedavisi güç yaralar açt?ğ? ortada.
  Asr-? Saadetin en büyük farkl?l?ğ? belki de bu. O dönemin anlay?ş? ve Müslüman alg?s? her Müslüman?n potansiyel doğruluğuna işaret ediyor olmal?yd?. Müslüman kavram?n?n doğruluğa işaret etmemesi bile çok ac? bir halken yalanc?l?kla ve güvensizliğin alâmeti olarak alg?lanmas? nas?l kabullenilebilir. “Sakall? ile, hac?-hoca ile iş yapmayacaks?n” türünden sözlerin söylenmesine zemin haz?rlayan uygulamalar hangi topraklar?n elde edilmesi, hangi ekonomik güç ve hangi nükleer silahla düzeltilebilir?
  Art?k gideceğimiz yönü ve hedeflerimizi doğru belirlemenin zaman? geldi. Duygular?n hakim olacağ? önümüzdeki as?rda en çok ihtiyaç duyulacak güven duygusu doğruluğun üretileceği zemin ?slâm coğrafyas? olmal?. Bunun da başlang?c? her ferdin kendi hayat?nda ciddî bir ad?m ile k?ld?ğ? namazlar?n her rekat?nda dile getirdiği s?rat-? müstakim mânâs?n? yaşamak duâs? ve ciddî gayreti olmal?. “Ben ?slâma hizmet etmek istiyorum, ne yapmal?y?m?” diyen birine ve kendime şunlar? söylemeliyim diye düşünüyorum:
  1- Kesinlikle ve hiçbir şekilde yalan söyleme.
  2- Verdiğin sözü yerine getirmek hayat?n?n en önemli maksad? olsun.
  3- Borcunu zaman?nda öde ve alacakl?y? istemek zorunda b?rakma.
  4- Duygular?n ve davran?şlar?n örtüşsün. Basit hedefler için tebessümün safiyetini içtenliğini heba etme.
  5- Her işinde samimiyet ve ihlâs esas olsun.
  6- Bunlar? sağlayamad?ğ?n durumda Müslüman kimliği ile ortaya ç?kma.
  Konu elff tarafından (07.06.07 Saat 01:08 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Bunlar? sağlayamad?ğ?n durumda Müslüman kimliği ile ortaya ç?kma.
  Gölge etmemek yani.
  Konu elff tarafından (07.06.07 Saat 01:08 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  "......tebliğ cemaati ile tan?şma ve hizmet tarzlar?n? görme imkân? bulduk. Çoğunlukla ?ngiltere’de yaşayan Pakistanve Hindistan as?ll? vatandaşlara yönelik bir gayret içindeydiler. Cemaatin önde gelenlerine ?ngiliz vatandaşlar?na yönelik bir planlar? olup olmad?ğ?n? sordum. Cevap çok ilginç ve etkileyiciydi: “?ngilizlere gittiğimiz zaman 'bizler gibi olun' diyebilmeliyiz, bunu diyebilmek için Müslüman toplumun en az?ndan yar?s? davran?ş ve yaşant?s?nda ?slâma ve Kur’ân ahlâk?na örnek olmal?. Oysa şu anki Müslüman topluluk bu halden çok uzak. O yüzden öncelikle Müslümanlara yönelik çal?ş?yoruz.”
  Buras? anlat?yor asl?nda...
  Konu elff tarafından (07.06.07 Saat 01:08 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 4. #4
  Ehil Üye nâme-i nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  1.460

  Standart

  ''İslamiyetin esası, sıdktır. İmanın hassası, sıdktır. Bütün kemalata isal edici, sıdktır. Ahlak-ı aliyenin hayatı, sıdktır. Terakkiyatın mihveri sıdktır. alem-i İslamın nizamı, sıdktır. Nev-i beşeri kabe-i kemalata isal eden sıdktır. Ashab-ı Kiramı bütün insanlara tefevvuk ettiren, sıdktır. Muhammed-i Haşimi Aleyhissalatü Vesselamı meratib-i beşeriyenin en yükseğine çıkaran, sıdktır.''(İşaratü'l-İ'caz)

 5. #5
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  ?ngilizlere tebliğ yapmak yerine önce müslümanlara tebliğ de bulunmak gerekiyor yani.

  "Eğer biz ahlak-? ?slamiyenin ve hakaik-? îmaniyenin kemalat?n? ef'alimizle izhar etsek, sair dinlerin tabîleri elbette cemaatlerle ?slamiyete girecekler; belki küre-i arz?n baz? k?t'alar? ve devletleri de ?slamiyete dehalet edecekler. "
  Konu elff tarafından (07.06.07 Saat 01:09 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 6. #6
  Ehil Üye nâme-i nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  1.460

  Standart

  ''Eğer biz doğru İslâmiyeti ve İslâmiyete lâyık doğruluğu ve istikameti göstersek, bundan sonra onlardan fevc fevc dahil olacaklardır.''(Münazarat)

 7. #7
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Orjinalini yazan: ?şaratü'l ?caz


  Terakkiyat?n mihveri s?dkt?r.
  Ashab-? Kiram? bütün insanlara tefevvuk ettiren, s?dkt?r.
  Konu elff tarafından (07.06.07 Saat 01:10 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 8. #8
  Ehil Üye nâme-i nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  1.460

  Standart

  Alıntı Meyvenin Zeyli Nickli Üyeden Alıntı
  Alıntı name-i nur Nickli Üyeden Alıntı
  Terakkiyat?n mihveri s?dkt?r.
  Ashab-? Kiram? bütün insanlara tefevvuk ettiren, s?dkt?r.


  ifade: ?şaratü'l-?'caz'dan
  Konu elff tarafından (07.06.07 Saat 01:10 ) değiştirilmiştir.


 9. #9
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Alıntı Meyvenin Zeyli Nickli Üyeden Alıntı
  "......tebliğ cemaati ile tan?şma ve hizmet tarzlar?n? görme imkân? bulduk. Çoğunlukla ?ngiltere’de yaşayan Pakistanve Hindistan as?ll? vatandaşlara yönelik bir gayret içindeydiler. Cemaatin önde gelenlerine ?ngiliz vatandaşlar?na yönelik bir planlar? olup olmad?ğ?n? sordum. Cevap çok ilginç ve etkileyiciydi: “?ngilizlere gittiğimiz zaman 'bizler gibi olun' diyebilmeliyiz, bunu diyebilmek için Müslüman toplumun en az?ndan yar?s? davran?ş ve yaşant?s?nda ?slâma ve Kur’ân ahlâk?na örnek olmal?. Oysa şu anki Müslüman topluluk bu halden çok uzak. O yüzden öncelikle Müslümanlara yönelik çal?ş?yoruz.”
  Buras? anlat?yor asl?nda...

  Yusuf ?SLÂM'?n "Eğer ben ?slâmiyet'i tan?madan önce Müslümanlar'? tan?sayd?m, ?slâm'? seçmezdim" sözünü düşündüğümüz zaman, hem .....tebliğ cemaatinin hem de Üstad?m?z'?n ne kadar hakl? olduğu çok aç?k anlaş?l?yor. Allah bizlere Risale-i Nur'da okuduklar?m?z? nefsimizde yaşamay? nasip etsin. Amin!
  Konu elff tarafından (07.06.07 Saat 01:11 ) değiştirilmiştir.
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 10. #10
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  .....
  Alıntı elff Nickli Üyeden Alıntı

  ?ngilizlere tebliğ yapmak yerine önce müslümanlara tebliğ de bulunmak gerekiyor yani.

  "Eğer biz ahlak-? ?slamiyenin ve hakaik-? îmaniyenin kemalat?n? ef'alimizle izhar etsek, sair dinlerin tabîleri elbette cemaatlerle ?slamiyete girecekler; belki küre-i arz?n baz? k?t'alar? ve devletleri de ?slamiyete dehalet edecekler. "

  Kendimiz?
  Konu elff tarafından (07.06.07 Saat 01:12 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Doğruluk mıhları hakkında
  By karatoprak1975 in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 33
  Son Mesaj: 28.06.09, 18:45
 2. Doğruluk....
  By BiÇçare in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.01.09, 08:21
 3. Tebük'te Bir Doğruluk Destanı
  By slim in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.08.08, 20:25
 4. Doğruluk
  By edep in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 06.09.07, 12:44
 5. İnsanlığın En Büyük İhtiyacı
  By sinang in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14.05.07, 15:10

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0