+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 6 ve 6

Konu: Bediüzzaman'ın Zalimler Karşısındaki Muvaffakiyeti

 1. #1
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Bediüzzaman’?n zalimler karş?s?ndaki muvaffakiyeti
  Bediüzzaman’?n sergüzeşte-i hayat?n? gerek Risâle-i Nur’dan, gerekse de roman tarz?nda anlat?lm?ş bir kitaptan okuyan her kim olursa olsun, onun özellikle zor şartlarda ve makam itibariyle üst derecede bulunan kişilere karş? sergilediği kahramanâne ve korkusuzca söylem ve ç?k?şlar?ndan büyük bir heyecan duyup etkilenecektir.

  Belgeselini yapmak için Bediüzzaman’?n hayat?n? inceleyen Milliyet yazar? Can Dündar’?n “Bediüzzaman’?n hayat? bana ‘Vay can?na’ dedirtiyor” aç?klamas?; buna bir örnektir.

  Evet, Bediüzzaman’?n hayat? insan? şaş?rt?yor, heyecanland?r?yor. Çünkü o bedî, yani hayret verici güzellik sahibidir.

  S?radan bir hayat? olsayd? “Bediüzzaman” olamazd?.
  Bediüzzaman, tüm hayat? boyunca hiçbir bask?ya boyun eğmemiş, hiçbir keyfî kanunla hürriyetini tahdit ettirmemiş ve hiçbir zalimin zulmüne r?za göstermemiştir.

  Her türlü dayatmaya karş? mücadele etmiş ve bu sebeple her f?rsatta zalimlerin zulmüne maruz kalm?ş, fakat onlarla mücadeleden bir an bile geri durmam?şt?r. Ayr?ca mücadelesini gerçekleştirirken, hiçbir zaman şahs?n? değil dâvâs?n?, inand?ğ? değerleri savunmas?, muvaffak olmas?nda önemli bir sebebi teşkil etmiştir.
  Bu konuda Bediüzzaman’?n hayat?ndan kesitler vermek yerinde olacakt?r.
  Meselâ;

  menhus 31 Mart hadisesinde Divan-? Harp kurulur, Bediüzzaman’a sorarlar:

  “Sen de Şeriat istemişsin?”

  Divan-? Harp’te yarg?lanan herkese sorulan bu soru, bir cevap almak için değildir asl?nda. Bediüzzaman da bunu bildiğinden istifini hiç bozmaz ve cevap verir:

  “Şeriat?n bir hakikatine bin ruhum olsa feda etmeye haz?r?m! Zira Şeriat sebeb-i saadet (mutluluk sebebi) ve adalet-i mahz (hakiki adalet) ve fazilettir.

  Fakat ihtilâlcilerin isteyişi gibi değil!”

  Verilen cevap, soru soranlar? hayrete düşürmüştür. Çünkü darağaçlar? karş?s?nda kurulmuş bir mahkemeye kat?lan, kendini kurtarabilmek için çabalamal?, karş?dakini iknaya çal?şmal?d?r.

  Fakat Bediüzzaman, beklenenin aksine cevap veriyor ve mahkemeden ç?kacak sonucun kendisini korkutmayacağ?n? mahkeme heyetine ispat ediyor.

  Ard?ndan ikinci klasik soru geliyor:
  “?ttihad-? Muhammediye’ye (asm) dâhil misin?”

  Bediüzzaman üslûbunu ve tavr?n? bozmuyor, ayn? şekilde cevap veriyor: “Maaliftihar (iftiharla)! En küçük efrad?ndan?m. Fakat benim tarif ettiğim vechile...

  O ittihaddan olmayan, dinsizlerden başka kimdir; bana gösteriniz.”1

  Eğer ki Bediüzzaman, “Say?n hâkimler, beni yanl?ş anlad?n?z, ben bunu yapmad?m, ben bunu demek istemedim” tarz?nda bir şeyleri kurtarma çabas?na girecek söylemlerde bulunsayd?, mahkemeden tebrik ve beraat değil, belki de idam alacakt?.
  I. Dünya Harbi’nde Ruslara esir düşen Bediüzzaman’?n, Kosturma’da Rus Başkumandan?’na karş? sergilediği tav?r da, konunun can al?c? örneklerinden birini teşkil ediyor. Olay k?saca şöyle vuku bulur: Nikolaviç, esir kamp?n? denetlemeye gelir. Tüm esirler ayağa kalk?p kumandan? selâmlar, fakat sadece Bediüzzaman oturduğu yerden kalkmaz. Nikolaviç bunu hazmedemez ve birkaç defa önünden geçtikten sonra tercüman vas?tas?yla sorar: “Beni tan?mad?lar herhalde.”

  Bediüzzaman: “Tan?yorum, Nikola Nikolaviç’tir” Kumandan: “Şu halde Rus ordusuna, dolay?s?yla Rus Çar?’na hakaret ediyorlar.”

  Bediüzzaman: “Ben bir Müslüman âlimiyim. ?manl? bir kimse, Cenâb-? Hakk? tan?mayan bir adamdan üstündür. Ben sana k?yam etmem” der ve bunun üzerine divan-? harbe verilir.

  Bu arada birkaç arkadaş? Bediüzzaman’a gelerek özür dilemesini isterler. Bediüzzaman da: “Bunlar?n idam karar?, benim ebedî âleme seyahat etmem için bir pasaport hükmündedir” diyerek şecaat ve izzetinden zerre kadar taviz vermeyeceğini gösterir.
  Mahkemeden idam karar? ç?kar ve nihayet infaz günü gelir. Bediüzzaman izin isteyerek namaz k?lar ve ard?ndan at?lacak kurşunlara göğsünü gereceğini belirtir. Bediüzzaman namaz?n? eda ederken Nikolaviç onu görür. Yan?na gelerek özür diler ve “O hareketinizin, mukaddesât?n?za (kutsal değerlerinize) olan bağl?l?ktan ileri geldiğine kanaat getirdim, rica ederim, beni affediniz”2 diyerek idam karar?n? geri ald?r?r.
  Şimdi olay? şöyle düşünelim: Bediüzzaman Rus Kumandan? geldiğinde ayağa kalksayd? veya ayağa kalkmad?ğ? halde daha sonra gidip kumandandan özür dileseydi veya divan-? harpte, hatta idam olunacağ? esnada namaz k?lmak yerine yapt?klar?na karş? pişmaniyetini dile getirseydi, büyük ihtimalle idam karar? ç?kmayacakt?. Ayr?ca, Rus kumandan? karş?s?nda ayağa kalkmamas? kişisel sebeplerle (kibir, gurur-u millî vs.) olsayd?, Bediüzzaman’?n idam olmas? kaç?n?lmazd?. Fakat inand?ğ?, savunduğu ve her ortamda amel ettiği kutsal değerler, gurur ve kibriyle nâm salm?ş ‘Cenâb-? Hakk? tan?mayan bir adam’?n bile vicdan?n? zorluyor, gerekirse bir esire karş? özür diletiyor, hatas?n? kabullendiriyordu.
  ?şte Bediüzzaman’?n hayat?ndaki hayret veren olaylar, ne denli büyük bir dâvân?n savunucusu olduğunu bizlere göstermektedir. Ona bu korkusuzluk ve izzetin nereden geldiği sorulursa cevap gayet aç?kt?r:

  ?man ve ?slâm’dan…
  ?slâm’?n izzeti ve şerefi o denli büyüktür ki; ondan nasibini alan Bediüzzaman’?n tüm hayat? bu doğrultuda şekillenmiş ve o izzetin büyüklüğünü ispat etmiştir.

  Divan-? Harp’te darağaçlar? karş?s?nda, Meclis’te Mustafa Kemal’e, doğuda vazife-i asliyelerini unutmuş valilere, halka zulmeden aşiret reislerine, esaret alt?nda büyük bir Rus kumandan?na…
  Ortak payda şudur ki; Bediüzzaman hiçbir zaman nefsini, şahs?n? savunmam?ş, her zaman inand?ğ? ve mukaddes sayd?ğ? değerlerin gerektirdiği şekilde hareket etmiştir. Bu sayede, Bediüzzaman’?n savunduklar?na, muhatab? kim olursa olsun karş? ç?kamam?şt?r. Zira o, hakk? savunmuştur. Hak ise kuvvetlidir. “Hak daima üstün gelir; hakka galebe edilmez.”3
  iletisim@risaleforum.com
  Dipnotlar:
  1- B. S. Nursî, Tarihçe-i Hayat, s. 55
  2- B. S. Nursî, Tarihçe-i Hayat, s. 103
  3- Keşfü’l-Hafa, 1:127, hadis no: 362.
  Cemil YÜZER
  26.12.2006 YEN? ASYA

  http://www.yeniasya.com.tr/2006/12/26/lahika/default.htm
  Konu elff tarafından (07.06.07 Saat 01:23 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Üstad?n yaşad?ğ? harika olaylar? çok güzel yorumlam?şs?n?z Cemil Kardeşim,Allah raz? olsun..
  Konu elff tarafından (07.06.07 Saat 01:24 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Allah razı olsun...
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901
  Konu elff tarafından (07.06.07 Saat 01:24 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 5. #5
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Alıntı SeRDeNGeCTi Nickli Üyeden Alıntı
  ne güzel, maşallah
  Konu elff tarafından (07.06.07 Saat 01:24 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 6. #6
  Gayyur saidler - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Mesajlar
  101

  Standart

  Allah razı olsun cemil bende sitede yayınladım risale haberdeki yazılarında çok güzel tebrik ederim

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Müminin Zulüm Karşısındaki Tavrı
  By h anzala in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05.02.09, 09:44
 2. Cemil Yüzer'in Kaleminden : Bediüzzaman'ın zalimler karşısındaki muvaffakiyeti
  By saidler in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 04.02.09, 21:09
 3. 19 Mayıs/Eskişehir Hapishanesi Karşısındaki Lise‏
  By insirah in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 17
  Son Mesaj: 02.07.08, 13:20
 4. Zalimler
  By yagmur in forum Dualar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 01.12.06, 14:44
 5. Zalimler İçin Yaşasın Cehennem mi?
  By EnVaR in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 25
  Son Mesaj: 29.11.06, 08:05

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0