+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Testideki Okyanus

 1. #1
  Yasaklı Üye hasandemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  458

  Standart

  GEL?NEN NOKTADA R?SALE kaynakl? tefekkür ve tahassüs ikliminin ?slaml?ğa ve insanl?ğa mal edilmesi, onun cemaat odakl? dar geçitlerden kurtar?larak evrensel bir mana iklimine taş?nmas?yla mümkündür. Risale-i Nur umumun mal?d?r; inhisar kabul etmez.
  Kur’an nas?l tüm insanl?ğa hitap eden ilahi bir mesajsa, Risale-i Nur da bu mesajdan süzülmüş evrensel ölçekli bir hikmet ve rahmet sofras?d?r. Risale-i Nur “medrese”den ç?k?p ilim içinde hakikate bir yol açarken, tasavvufu da feyiz suretinde elfaz?na lüb yapm?şt?r. Bilginin bu şekilde hem teorik/nazarî hem de estetik/halî boyutunun bir arada sunulduğu başka bir modern örneğin bulunmamas?, Risale-i Nur’un ?slam tefekkür ve tahasüssünün geleneğin birikimine dayal? yeni ve kamil bir inşa çabas? olduğunu gösterir. Selefi/püriten bir tav?rla geleneği yok saymadan ama ona teslim de olmadan, modern dünyan?n sözel değil metinsel dilinin seküler-bilimsel örgüsünün meydana getirdiği itikadî ve amelî buhran karş?s?nda, ?slamî geleneği yenileyerek üreten bir düşünce, duygu ve aksiyon hamulesi olarak Risale-i Nur, sadece Müslümanlar?n değil tüm insanl?ğ?n kalp ve akl?na hitap eden evrensel bir cehdi temsil eder.
  Risale-i Nur’a dayal? bir tefekkür ve tahassüs ikliminin vücuda getirilmesi onun ?slam fikir miras?n?n sütunlar?ndan biri haline getirilmesi ve bu vechesiyle insanl?ğ?n kemale yürüyüşüne ?ş?k tutmas?n?n sağlanmas?yla mümkündür. Mevlana’y? tüm insanl?ğa mal eden Mevlevilerden bağ?ms?z olarak Onun Mesnevi’sidir. Ayd?nlanma düşüncesinin liberal rasyonalist kanad?n?n en önemli ismi olan Immanuel Kant doğduğu şehirde ölmüş, bulunduğu yeri hiç terk etmemişti. Ama bugün Kant, son derece s?n?rl? say?daki entelektüel kulüp üyesi “Kantç?lar” d?ş?nda hiçbir izleyicisi olmadan, sadece Bat? değil tüm insanl?ğ?n ortak düşünce miras?na önemli katk?lar yapm?ş bir düşünür olarak görülmektedir. Bunu Karl Marks için bile söylemek mümkündür. Ortaya koyduğu öğretinin yanl?şlanm?ş normatif çerçevesinden bağ?ms?z olarak Marks’?n makro düzeyde kapitalist üretim biçimine yönelttiği eleştiriler, s?n?f ilişkilerinin daha insani bir görünüm kazanmas?nda oldukça fonksiyonel olmuş, onu politik ekonominin ölümsüz isimleri aras?na sokmuştur. Yine antik Yunan düşüncesinin en önemli isimleri olan Eflatun ve Aristo’yu bugün bile önemli k?lan, eski Yunanlar?n kutsal sayd?ğ? polisin buhranlar?n?n çözümüne ilişkin olarak ortaya koyduklar? görüşler değil, bu bağlamla s?n?rlanamayacak evrensellikteki tefekkürleridir. Öyle ki, Orta çağ H?ristiyanl?ğ? önce Eflatun, sonra da Aristo’nun görüşleriyle yorumlanm?şt?r. Öyleyse şu soru, Risale-i Nur müellifinin vefat?n?n 43’üncü y?l?nda sorulmas? zorunlu bir sorudur: Bugün karş?m?zda bulunan Bediüzzaman ve Risale-i Nur profili nas?l bir profildir? Risale düşüncesi cemaatî çerçevelere dayal? “parokiyal” bir düşünce olmaktan kurtulabilmiş midir? Cemaatlerin taş?y?c?l?ğ?n? yapt?ğ? bir düşünce ne kadar evrenselleşebilir/ mi?
  Doğalar? gereği, cemaatî yap?lanmalar hürriyetin değil disiplinin, eşitliğin değil hiyerarşinin, farkl?l?ğ?n değil ayniyetin, çeşitliliğin değil tecanüsün hakim olduğu yap?lard?r. Orada serbest düşünce üretilemez; çünkü düşünce hürriyeti cemaat disiplininin kuşatmas? alt?ndad?r ve hiyerarşik bir onaylama sürecine tabidir. Cemaatî yap?lar akl? değil iradeyi, muhakemeyi değil iltizam ve kabulü talep ederler. Bu bak?mdan “cemaat insan?”n?n ufku, bağl? bulunduğu cemaatin nasslaşt?r?lm?ş kabulleriyle kaç?n?lmaz olarak s?n?rl?d?r. Bu kabullere bağl? kalanlar ise ancak iyi bir “izleyici” olabilirler; düşüncenin kanatlar?n? hürriyet ufkuna doğru açanlar ise akletme ameliyesinde derinlik kazanmalar?n?, çoğu defa bu cemaati yap?lardan bağ?ms?zlaşma derecelerine, yani “eleştirel bir duruş” edinmelerine borçludurlar.
  Gelinen noktada Risale kaynakl? tefekkür ve tahassüs ikliminin ?slaml?ğa ve insanl?ğa mal edilmesi, onun cemaat odakl? dar geçitlerden kurtar?larak evrensel bir mana iklimine taş?nmas?yla mümkündür. Risale tefekkür ve tahassüsünden beslenmiş ilmî ve edebî ürünlerin Risale cemaatlerine mensup insanlar?n ürünlerine inhisar ettirilmesi, olgularla bağdaşmad?ğ? gibi, sevgisinden yavrusunu yiyen ay? misali Risale’ye ve müellifine büyük bir kadirnâşinasl?kt?r. Risale-i Nur umumun mal?d?r; inhisar kabul etmez. Cemaatî “görülmüştür” damgas? taş?mayan düşünce üretimlerinin birçok defa reddedilmesi, hatta dolaş?m?n?n engellenmeye çal?ş?lmas?, Risalenin anlaş?lma biçimi olarak, “irade etme” seviyesinden “akledilme” seviyesine taş?nmas?na ciddi biçimde zarar vermektedir. Türk milliyetçiliğinden Kürt milliyetçiliğine uzanan yelpazede, milliyetçi ve çoğu defa devletçi tav?rlar?n mahmuzlad?ğ?, siyasi cereyanlar?n “şamar oğlan?” ve iflah olmaz stepnesi, fikri izzetten yoksun, derinlikten mahrum, siyasî ve meşrebî tarafgirlikle alude, “devlet-i ebed müddet mahkumu” edilgen bir tablonun ilişkilendiği bir kaynak olarak Risale-i Nur evrensel bir mesaj?n halis ve kamil taş?y?c?l?ğ?n? yapamaz. “Biçare hakikatlerin k?ymetsiz ellerde k?ymetsiz olmas?” hakikatine masadak k?l?nan Risale-i Nur’un hür tefekkür ve tahassüs ikliminde yeniden “f?khedilmesi”, bu düşünceyle bir şekilde hemhal olanlar?n Bediuzzaman’a sadakat borcudur. Bu sadakat borcunun ifas?nda cemaatî yap?lar “ilahî r?zay? tahsili hedeflemiş manevî ortakl?klar” ve “hizmet organizasyonlar?” olman?n d?ş?nda fonksiyonlara talip olmamal?,- siyasi bask? grubu olarak hareket etme, formel örgütlenmelere bir tür kudsiyet atfetme, Risalenin manevî şahsiyetini temsil etme iddias?nda bulunma gibi- bilakis, hür bir düşünce ikliminin tesisi için ihtiyaç duyulan vesilelerin haz?rlanmas?na katk?da bulunmaya gayret etmelidirler. Bu topluluklar?n Risale ad?na düşünce üretimine talip olmalar? komünist partilerin Marksist teoriyi yorumlamalar?ndan farkl? bir çabaya tekabül etmez. Ortaya ç?kan “herkes için ömür boyu Risaleyi doğru okuma, anlama ve uygulama k?lavuzlar?”ndan ibaret, “bilimsel/doğru-otantik Nurculuk” yorumlar?ndan oluşan metin ve uygulama biçimleridir. Dinî cemaatler, Kemalist kamusall?k anlay?ş?nda yer alt?na itilmiş olsa da, dini hayatiyetin yeşermesinde inkar edilmesi mümkün olmayan önemli hizmetlerde bulunmuşlard?r. Ancak Risale-i Nur gibi insanl?k çap?nda bir mesaj?n sekter bir düşünce ve aksiyon üretimi olmaktan ç?k?p insanl?k çap?nda bir ebediyet davas?na dönüşebilmesi için, cemaatlerin zati olarak malul olduklar? “dar” kal?plar?n d?ş?nda ele al?nmas? ve hür tefekkür ve tasavvur ortam?nda yeniden okunup “şerhedilmesi” şartt?r.
  Cemaatlerin, taş?y?c?s? olduklar?n? iddia ettikleri hakikatlere perde değil ayine olabilmeleri için, Bediüzzaman? ve ona bahşedilen tefekkürün meyvelerini kendi renklerine boyamaktan hassasiyetle kaç?nmalar? gerekmektedir. Risale-i Nur Kur’an?n sadece “Nurculara” değil tüm “insanl?ğa” son dersidir. O ancak Allah’?n boyas?yla boyanabilir (sibğatullah). Risale-i Nur müellifi ise, “Nurcular?n Bediüzzaman’?” değil “insanl?ğ?n garibuzzaman?” olduğunda evrensel düşünce miras?n?n bir parças? olacakt?r..
  Evet, “bahr-i umman bir destiye nas?l s?ğ?ş?r?”

  Ahmet YILDIZ
  www.karakalem.net
  karakalem dergisi
  Konu elff tarafından (08.06.07 Saat 00:46 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Okyanus Yürekli Dostlara
  By hafız halime in forum Edebiyat
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 08.01.08, 19:20

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0