+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 7 ve 7

Konu: Farklılıkların Buluşmasında Bediüzzaman'ın Rolü

 1. #1
  Vefakar Üye nurlu dağ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  496

  Standart

  Farkl?l?klar?n Buluşmas?nda Bediüzzaman Said Nursi'nin Rolü

  Birliğe, dirliğe, kardeşliğe, dostluğa, sevgiye, dayan?şmaya, kenetleşmeye, bar?ş, saadet ve selamet içinde yaşamaya, tek kelimeyle dünyay? bir nevi Cennete çevirmeye yönelik prensipleri ortaya koyan, anlatan, savunan Bediüzzaman'?n en önemli hedeflerinden biri de insanl?ğ?n bu ortak noktada buluşmas?yd?. Bu husustaki düşüncelerini üç basamak halinde değerlendirmek mümkündür.
  Birinci basamak: Hangi din, inanç ve düşüncede olursa olsun insanlar birbirlerine tahammül ve müsamaha ile bakmal?; inanç, düşünce ve yaşay?şlar?na bask? yapmamal?d?rlar. Kur'an'?n, din ve vicdan hürriyetinin şemsiyesi olan, "Dinde zorlama yoktur"1 ayeti ve benzerlerinde ortaya konulan ölçü, bugün genelde Bat? tarz? laikliğin de kabul ettiği bir anlay?ş. Bu çerçevede insanl?k farkl?l?klara rağmen birlikte yaşamay? başaracakt?r.
  Bediüzzaman, kaleme ald?ğ? Uhuvvet Risalesi'nde bar?ş içinde yaşaman?n bir ölçüsünü Haf?z-? Şirazi'den naklettiği şu mealdeki beyitle ortaya koyar:
  "?ki cihan?n rahat ve selametini iki harf tefsir eder, kazand?r?r: Dostlar?na karş? mürüvvetkarane [insanl?ğa yak?ş?r tarzda] muaşeret ve düşmanlar?na sulhkarane muamele etmektir."
  ?kinci basamak: ?nsanl?ğ?n geneli taraf?ndan kabul edilen hak, hukuk, özgürlük, adalet ve bar?ş gibi bir k?s?m unsurlara, insani değer ve faziletlere sahip ç?kmak; anarşi, terör, y?k?c?l?k, tahribata karş? ortak tav?r almak.
  ?nsanl?k yarat?l?ş? gereği mutlaka gerçekleri, hak ve hakikati arayacak ve her türlü şerrin kaynağ? olan inançs?zl?k girdab?ndan kurtulacakt?r.
  Bediüzzaman, beşerin, özellikle medeniyet fenlerinin ikazlar?yla uyand?ğ?n?, insanl?ğ?n mahiyetini anlad?ğ?n?, onun için de dinsiz ve baş?boş kalamayacağ?n?, en dinsizinin de dine iltica etmeye mecbur olduğunu söyler.
  Çünkü yarat?l?ş? bunu gerektirmektedir. Aciz, hadsiz musibetlere maruz, inciten harici ve dahili düşmanlara karş? bir istinat noktas?na ihtiyac? vard?r. Fakirdir, buna rağmen hadsiz ihtiyaçlara ve sonsuza kadar uzanan arzulara sahiptir. Onca musibetten kurtaracak, ihtiyaçlar?n? karş?layacak, meded verecek, elinden tutacak birine muhtaçt?r. Onun için kainat?n Sanatkar?n? tan?mak, Ona ve ahirete iman etmekten başka yapabileceği birşey yoktur.2
  Helaket ve felaketlerle dolu çağda bulunuşu da onu anarşi, tahrip, yak?p y?kma, keşmekeş ve katillere davetiye ç?karan, insani değerleri alt üst eden inaçs?zl?ğa, yani ahirzaman?n en dehşetli hadisesi olan Deccalizmin tahribat?na karş? tav?r almaya itmektedir. ?nsanl?k ister istemez insani değerleri yerle bir eden anarşi, terör ve her türlü şerre karş? inanca s?ğ?nacak, inanç etraf?nda kenetlenme ihtiyac?n? duyacakt?r. Bu dehşetli, büyük ve korkunç tehlikeye Müslümanlar?n tek başlar?na karş? koymalar? mümkün değildir. H?ristiyanlar?n dindar ruhanileriyle dahi birleşip bir set germeye muhtaçt?rlar. Bundan dolay? Bediüzzaman bütün inananlar? birlik ve beraberliğe çağ?r?r. Bu müthiş yang?n?n ancak ittifakla söndürülebileceğini söyler.
  ?şte ?sa Aleyhisselam?n ahirzamanda yeryüzüne gelip şerre menbal?k eden Deccal? öldürürken bu konuda Müslümanlarla ittifaka girmesi3 bunun içindir. Konuyla ilgili bir çok hadis-i şerif vard?r. Bediüzzaman, bu tip hadisleri izah etmekte, tabiatç?l?k ve maddecilikten doğan Nemrudane bir cereyan?n Uluhiyeti inkar edecek dereceye geleceğini ve pek kuvvetli göründüğü bir zamanda Hz. ?sa'n?n manevi şahsiyetinden ibaret olan hakiki ?seviliğin rahmet-i ?lahiye semas?ndan inecegini, bugünkü H?ristiyanl?ğ? hurafe ve tahriflerden ar?nd?racağ?n?, H?ristiyanl?ğ?n bir nevi ?slamiyete ink?lap edecegini, Kur'an'a tabi olacağ?n? belirtirken bu birleşme ve dayan?şmaya dikkat çekmektedir.4
  Bediüzzaman, boğuşmalar?n, medeniyetin menba? olan Avrupa'da iki Cihan Savaş?n?n verdiği zarardan daha çok deccalane bir vahşeti doğurduğunu belirtirken de bu noktaya parmak basmakta, ona ancak H?ristiyanlar?n hakiki dinlerini hareket düsturu kabul etmeleri ve alem-i ?slamla ittifak etmeleriyle dayanabileceklerini belirtmektedir.5
  Bu hususa birçok mektubunda tahşidat yapar Bediüzzaman. Hiçbir kay?t tan?mayan küfr-ü mutlak?n, inkarc?l?ğ?n hücum ettiği böyle bir dönemde ehl-i iman değil sadece Müslüman kardeşleriyle, H?ristiyanlar?n dindar ruhanileriyle ittifak ettikleri gibi ihtilaf meselelerini nazara almamal? ve niza etmemelidirler.6
  Herkesin heyecan ve endişeye kap?ld?ğ? bu şaş?rt?c? zamanda iman? bulunan hiçbir kimse, dalalet f?rkalar?ndan bile olsa kimseyle uğraşmamal?, Allah'? tan?yan, H?ristiyan bile olan kimselerle tart?şma konusu olan meseleleri gündeme getirmemeli, münakaşa vesilesi yapmamal?d?r.7
  Evet, bu deccalane dehşetli küfür ve zulüm karş?s?nda dayanmak o kadar zordur ki, ittifaktan başka bir şekilde karş?s?nda durulamaz. Nice masum ve mazlum ezilir gider.
  Bu felakette ölen masum ve mazlumlar da mükafats?z kalmazlar. K?ş?n şiddetli soğuğu yan?nda manevi ve şiddetli bir soğuk ve musibetlerden gelen felaketler, helaketler, sefaletler ve açl?klar?n boşa gitmediğini, manen birçok kazançlar sağlad?ğ?n? belirten Bediüzzaman, böyle semavi musibetler alt?nda ölen masumlar?n bir nevi şehadete eriştiklerini, on beş yaş?na kadar olup da ölenlerin hangi dinden olurlarsa olsunlar şehit hükmünde olduklar?n? belirtir. On beş yaştan yukar? olanlar?n ise eğer masum ve mazlum iseler mükafatlar?n?n büyük olacağ?n?, ahirzaman?n bir nevi fetret dönemini yaşayan Hz. ?sa'ya mensup H?ristiyanlar?n mazlumlar?n?n çektikleri felaketlerin onlar için bir nevi şehadet oldugunu ifade eder.8
  Üçüncü basamak: ?slam'?n ortak değerlerinde buluşma. Her felaketi bir saadet takip ettiği gibi Deccalizmin felaket ve helaketini bir gül devri takip edecektir. Her k?ştan sonra bir bahar?n, her geceden sonra bir sabah?n gelmesi gibi insanl?ğ?n da bir sabah? olacağ?n? belirten Bediüzzaman,9 herkeste hak dini bulmak için uyanan meyli, istikbalde insanl?ğ?n f?tri dininin ?slamiyet olacağ?na güzel bir başlang?ç olarak görmektedir.10
  ?nsanl?k öylesine hakka yönelecektir ki, y?llard?r ateizmin babal?ğ?n? yapan Rusya dahi bu hakikatlere teslim olmaktan kendini alamayacakt?r. Şöyle der Bediüzzaman: "Kat'iyen dinsiz bir millet yaşamaz, Rus da dinsiz kalamaz. Geri dönüp H?ristiyan da olamaz. Olsa olsa küfr-ü mutlak? k?ran ve hak ve hakikate dayanan ve hüccet ve delile istinad eden ve akl? ve kalbi ikna eden Kur'an ile müsalaha veya tabi olabilir."11
  Evet, ona göre insanl?k er-geç bu ortak noktada buluşacakt?r. Der ki: "Hay?r ve hak din istikbalde mutlak galebe edecektir. Ta ki, nev-i beşerde dahi sair neviler gibi hay?r ve fazilet galib-i mutlak olacak."12
  Hay?r ve hakk? bünyesinde bulunduran en mükemmel inanç sistemi hiç şüphesiz ?slam'd?r. Doğru, hak ve hakikati araşt?rma meyli, insanl?k sevgisi ve insafla mücehhez ilmin13 iyilik, güzellik ve tüm insani değerlerle dolu ?slam'?n güzel meziyetlerinden istifade etmemesi ise mümkün değildir.
  ?nsanl?k madem ki, sürekli tekamül halindedir, er-geç bunlar? bulacakt?r. ?nançs?zl?ğ?n dehşetini kavrayan insanl?k, inand?klar?n?n doğru, gerçek, ruh ve kalbi doyurucu olmas?n? da arayacak, sonunda huzuru ve saadeti ?slam'?n ter ü taze esaslar?na s?ğ?nmakta bulacakt?r.
  ?nsan yeryüzünün halifesidir. Halife oluşu Allah'?n vekili olarak Onun ad?na yeryüzünde hükmetmesi, Onun kanun ve emirlerini uygulamakla görevli olmas? demektir.
  Bunun yolu ise bilgiden geçer. ?slam?n ilk emrinin "Oku!" ile başlamas? yap?lacak her işin, uygulamaya konulacak her icraat?n temelinde ilim olmas?, ?slam binas?n?n ne kadar sağlam bir temele oturduğunu gösterir.
  Bediüzzaman, "Cenab-? Hakk'?n arz?nda beşerin halife olmas?, Allah'?n hükümlerini icra ve kanunlar?n? tatbik etmesi içindir. Bu ise tam bir ilme mütevakk?ft?r"14 derken bu önemli gerçeğe dikkat çeker.
  ?lim ve fenle yoğrulan insanl?k bu gerçeği görecektir. Akl?n da gereği budur. Onun için Bediüzzaman'?n, "Ak?l ve ilim ve fen hükmettiği istikbalde, elbette bürhan-? akliye istinat eden ve bütün hükümlerini, akla tesbit ettiren Kur'an hükmedecek"15 demesi bundand?r.
  ?lcaat-? zamana, dünyan?n ve insanl?ğ?n gidişat?na bakan düşünür, ilim adam? ve sosyologlar da bu hükme var?rlar. 20. yüzy?l?n madde ve inançs?zl?k asr? olduğunu söyleyen Frans?z düşünür Andre Malraux, "21. as?r ya din ve maneviyat asr? olur ya da hiç olmaz"16 derken, "Allah kainat? yarat?rken zar atmam?şt?r," "Kur'an-? Kerim, kainat s?rr?n? sinesinde toplayan müsbet ilimler hazinesidir" gibi önemli tespitlerin sahibi ünlü fizikçi Einstein yine gelişmelere ve insanl?ğ?n temayülüne bakarak, "?stikbalin dini ?slamd?r"17 derken Bediüzzaman'?n daha yüzy?l?n baş?nda iken koyduğu bu tesbitini doğrularlar.
  Kur'an, on dört as?r önce ehl-i kitab? ortak bir noktaya davet etmiş, tek Allah'a imanda buluşmaya çağ?rm?şt?.18 Bu davet o ve daha sonraki dönemlerde gerektiği gibi makes bulamad?. Ama insanl?ğ?n kemale erdiği, belli noktalara geldiği günümüzde bu ortak noktada buluşma daha kolay olmaktad?r.
  Vatikan'?n Müslümanlarla Münasebetler Bölümü eski Başkan? Micheal Lelong'un "Eğer Allah ?steseydi" ismiyle Türkçemize de çevrilen kitab?nda "Biz Hz. Muhammed'e de (a.s.m.) inan?yoruz" deme noktas?na gelmesi art?k şaş?rt?c? olmaktan ç?kt?. Demek kilise dün en büyük düşman olarak gördüğü Hz. Muhammed'e (a.s.m.) inand?ğ?n? bugün aç?kça söyleyebelecek bir noktaya gelmiştir. Yap?lan anketlerde de papazlar?n bir çoğunun Hz. Muhammed'in (a.s.m.) peygamberliğini kabul ettikleri görülmektedir.

  Evet, yap?s?, yarat?l?ş? gereği öğrenmeye muhtaç olan insanoğlu sonunda nihai, mükemmel değişmez bu gerçeklerle yüzyüze geliyor, insanl?k ortak bir noktada buluşuyor.
  Bunlardan biri insan hak ve hürriyetlerinin büyük ölçüde hükmettiği demokratik esaslar etraf?nda buluşmas? idi. Bunda dünya nerdeyse ittifak halinde. ?nanç noktas?nda da tevhide yanaş?yor, onun etraf?nda halkalan?yor.
  Evet, farkl?l?klar yavaş yavaş tevhidde, ?slam'da buluşuyor.
  ?slam'?n ahirzamanda maddeten ve manen en büyük güç olarak kendini göstermeye başlamas? da bu ittifakta önemli rol oynuyor. Hz. Mehdi'nin riyasetini yapt?ğ? ?slamiyetin o harika hakikatleri ve üstün hakimiyeti dünyaya K?yamet öncesi ikinci bir Asr-? Saadeti yaşatma imkan? sağlamaya başl?yor.
  Bediüzzaman bu konuda kesin kanaat sahibi ve son derece ümitlidir. As?rlar?n manevi sorumlular?n?n haz?r bulunduğu manevi bir mecliste dile getirilen ortak kanaati şöyle seslendirir:
  "Şu istikbal ink?lab-? içinde en yüksek gür sada ?slam'?n sadas? olacakt?r."19
  Bediüzzaman'?n, yüzy?l?n başlar?nda Şam Emevi Camiinde okuduğu, ?slamiyetin hakikatlerinin hem manen, hem maddeten terakki edeceğini dile getirdiği hutbede serdettiği şu tespitler de bunu aç?kça ifade eder:
  "?stikbal yaln?z ve yaln?z ?slamiyetin olacak ve hakim hakaik-i Kur'aniye ve imaniye olacak."20
  "Avrupa ve Amerika ?slamiyetle hamiledir. Günün birinde bir ?slami devlet doğuracak."21
  "Maddeten ?slamiyet'in terakkisinin kuvvetli sebepleri gösteriyor ki, maddeten dahi ?slamiyet istikbale hükmedecek."22
  "?nşaallah istikbaldeki ?slamiyetin kuvvetiyle medeniyetin mehasini galebe edecek, zemin yüzünü pisliklerden temizleyecek, sulh-u umumiyi de temin edecek."23
  "Her k?ştan sonra bir bahar, her geceden sonra bir sabah olduğu gibi nev-i beşerin dahi bir sabah?, bir bahar? olacak inşaallah. Hakikat-i Islamiyetin güneşi ile, sulh-u umumi dairesinde hakiki medeniyeti görmeyi Rahmet-i ?lahiyeden bekleyebilirsiniz."24
  "Herhalde çabuk K?yamet kopmazsa, hakaik-i ?slamiye beşeri esfel-i safilin derece-i sükutundan kurtarmaya ve ruy-i zemini temizlemeye ve sulh-u umumiyi temin etmeye vesile olmas?n? Rahman-? Rahimin rahmetinden niyaz ediyoruz ve ümit ediyoruz ve bekliyoruz."25
  Evet, insanl?k er-geç ?slam'?n ortak değerleri ertaf?nda birleşecektir.
  prü Dergisi s.86/Şaban Döğen
  Dipnotlar
  1. Bakara Suresi: 256.
  2. Hutbe-i Şamiye, s. 31.
  3. Müslim, 1:131; Müsned, 3:107, 201, 268.
  4. Mektubat, s. 60.
  5. Emirdağ Lahikas?, s. 53.
  6. A.g.e., s. 179.
  7. Kastamonu Lahikas?, s. 192.
  8. A.g.e., s. 79.
  9. Hutbe-i Şamiye, s. 43.
  10. Münazarat, s. 86.
  11. Emirdağ Lahikas?, s. 311.
  12. Hutbe-i Şamiye, s, 48.
  13. Muhakemat, s. 17.
  14. ?şaratü'l-?'caz, s. 258.
  15. Hutbe-i Şamiye, s. 33.
  16. Gençliğin Aray?şlar?, s. 22.
  17. Çağ?m?zda Bir Asr-? Saadet Müslüman?, s. 146.
  18. Al-i ?mran Suresi: 64.
  19. Tarihçe-i Hayat, s. 120.
  20. Hutbe-i Şamiye, s. 28.
  21. A.g.e., s. 38.
  22. A.g.e., s. 38
  23. A.g.e., s. 42.
  24. A.g.e., s. 43.
  25. A.g.e.. s. 49.
  Konu elff tarafından (08.06.07 Saat 00:50 ) değiştirilmiştir.
  "EKMEKSİZ YAŞARIM HÜRRİYETSİZ YAŞAYAMAM"

 2. #2
  Vefakar Üye nurlu dağ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  496

  Standart

  bu yaz?da,
  1.basamaktan ald?ğ?m ders; Haf?z Şirazi'den nakledilen: "?ki cihan?n rahat ve selametini iki harf tefsir eder, kazand?r?r: Dostlar?na karş? mürüvvetkarane [insanl?ğa yak?ş?r tarzda] muaşeret ve düşmanlar?na sulhkarane muamele etmektir."

  2. basamakdan ald?ğ?m ders; "Herkesin heyecan ve endişeye kap?ld?ğ? bu şaş?rt?c? zamanda iman? bulunan hiçbir kimse, dalalet f?rkalar?ndan bile olsa kimseyle uğraşmamal?, Allah'? tan?yan, H?ristiyan bile olan kimselerle tart?şma konusu olan meseleleri gündeme getirmemeli, münakaşa vesilesi yapmamal?d?r."
  Konu elff tarafından (08.06.07 Saat 00:51 ) değiştirilmiştir.
  "EKMEKSİZ YAŞARIM HÜRRİYETSİZ YAŞAYAMAM"

 3. #3
  Vefakar Üye nurlu dağ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  496

  Standart

  3.basamağ?n ise en veciz özeti "Şu istikbal ink?lab-? içinde en yüksek gür sada ?slam'?n sadas? olacakt?r."
  Konu elff tarafından (08.06.07 Saat 00:51 ) değiştirilmiştir.
  "EKMEKSİZ YAŞARIM HÜRRİYETSİZ YAŞAYAMAM"

 4. #4
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Allah razı olsun kardeş. Aynı dersleri almışız inşaallah. Benim de makaleyi okuyuncaen çokbu bölümler dikkatimi çekti. Aldığımız dersleri hayatımıza geçirmek duasıyla...

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 5. #5
  Vefakar Üye nurlu dağ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  496

  Standart

  amin inşallah..
  Allah cümlemizden raz? olsun kardeş.
  Konu elff tarafından (08.06.07 Saat 00:51 ) değiştirilmiştir.
  "EKMEKSİZ YAŞARIM HÜRRİYETSİZ YAŞAYAMAM"

 6. #6
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Farkl?l?klar? sayg?yla karş?layabilmek insaniçin büyük bir merhale..Sayg? olmad?ğ? zaman fikir dayatmas? oluyor.Bu da sürtüşmelere kutuplaşmalara sebep oluyor.Üstad?n düsturlar? çok güzel,kendi mesleğinin muhabbetiyle yanmak,ona çal?şmak,başkalar?na adavetle meşgul olmamak.Bize düşen kendi dinimizi,mesleğimizi, meşrebimizi en güzel şekilde yans?tmak..


  Ve ortak noktalarda buluşmak,farkl?l?klar? s?k s?k mevzu bahis etmemek..Doğrular en güzel şekilde yaşan?rsa,farkl?l?klar da eninde sonunda dosdoğru olanda buluşacakt?r..
  Konu elff tarafından (08.06.07 Saat 00:51 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 7. #7
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı elff Nickli Üyeden Alıntı

  Farkl?l?klar? sayg?yla karş?layabilmek insan için büyük bir merhale..Sayg? olmad?ğ? zaman fikir dayatmas? oluyor.Bu da sürtüşmelere kutuplaşmalara sebep oluyor.Üstad?n düsturlar? çok güzel,kendi mesleğinin muhabbetiyle yanmak,ona çal?şmak,başkalar?na adavetle meşgul olmamak.Bize düşen kendi dinimizi,mesleğimizi, meşrebimizi en güzel şekilde yans?tmak..

  Ve ortak noktalarda buluşmak,farkl?l?klar? s?k s?k mevzu bahis etmemek..Doğrular en güzel şekilde yaşan?rsa,farkl?l?klar da eninde sonunda dosdoğru olanda buluşacakt?r..

  Allah ebeden raz? olsun kardeşim. Gerçekten çok ihtiyac?m?z var bu düsturlar? s?k s?k duymaya.
  Konu elff tarafından (08.06.07 Saat 00:52 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Bir Deliye Bir Veli Rolü
  By DERMAN25 in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 15
  Son Mesaj: 22.12.08, 20:50
 2. Aile Huzurunda Kadının Rolü...
  By seyyah_salih in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 29
  Son Mesaj: 21.08.08, 09:20
 3. Bir Deliye Bir Veli Rolü
  By Li`eclillah in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 16.05.08, 07:46
 4. İnancın Tedavideki Rolü ve Hastalar Risalesi
  By aşur in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 26.01.07, 08:23
 5. Farklılıkların Buluşmasında Bediüzzaman Said Nursi
  By EnVaR in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 23.07.06, 01:53

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0