+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Peter Dishkov: Risale-i Nur İnsanlığı Aydınlatıyor

 1. #1
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Dünya bar?ş?na katk?


  Sofya Üniversitesinde düzenlenen “Çağdaş ?slâm Düşünürü Bediüzzaman Said Nursî: Bir Müslüman-H?ristiyan Diyalog Öncüsü” konferans?na Cumhurbaşkan? ad?na kat?lan Bilim Dan?şman? Prof. Dr. Peter Dishkov, çok kültürlü bir yap?ya sahip Bulgaristan’da, bütün insanl?ğ? ayd?nlatma potansiyeline sahip Said Nursî’nin fikirlerinin üniversitede ele al?nmas?n? çok takdir ettiğini ve bu tür çal?şmalar?n dünya bar?ş?na katk?da bulunacağ?n? söyledi.
  Sofya Üniversitesi’nde uluslararas? kat?l?ml? Said Nursî konferans? düzenledi. Sofya Üniversitesinin tarihî binas?ndaki görkemli konferans salonunda düzenlenen “Çağdaş ?slâm Düşünürü Bediüzzaman Said Nursî: Bir Müslüman-H?ristiyan Diyalog Öncüsü” başl?kl? konferans üç oturum halinde gerçekleştirildi.
  Aç?l?ş bölümünde, sunuculuğu toplant?n?n organizatörü Prof. Dr. Tzvetan Theophanov güzel ve özlü bir girişle yapt?. Takdim konuşmas?nda Said Nursî ve eserleri hakk?nda geniş kapsaml? bilgi veren Prof. Thephanov, konuşmas?n?n devam?nda böyle bir konferans? organize etmelerinin gerekçeleri hakk?nda aç?klamalarda bulundu.
  Bu sunuşun ard?ndan Rektör Yard?mc?s? Aleksander Fedetov, Bulgaristan Baş Müftüsü Mustafa Hac?, Millî Kütüphane Direktörü Prof. Dr. Boriana Christova, Bulgaristan Cumhurbaşkan? Bilim Dan?şman? Peter Dishkov, Sosyalist Parti Milletvekili Georgi Anastasov ve son olarak da Mehmet F?r?nc? konuşma yapt?lar.
  Rektör Yard?mc?s? Prof. Dr. Aleksander yapm?ş olduğu k?sa konuşmas?nda Said Nursî’den övgü dolu ifadelerle bahsederek, birçok noktada örnek al?nabilecek kişiliğe ve görüşlere sahip olduğunu belirtti. Eserleriyle insanl?ğa ?ş?k tutabilecek böyle bir şahsiyetin Sofya Üniversitesi’nde bir konferansa konu edilmesinin önemine vurgu yapt?.
  Bulgaristan baş müftüsü Mustafa Hac?, konuşmas?nda bu konferansla Said Nursî’nin fikirlerinin yeteri kadar incelenmesi halinde bir arada yaşaman?n önemli ipuçlar?na ulaşabileceklerini, konferans?n bu anlamda çok verimli ve güzel hizmetlere vesile olacağ?na inand?ğ?n? ifade etti.
  Millî Kütüphane direktörü Boriana Chtistova, “Prof. Theophanov, Said Nursî konferans?n? düzenlemekle çok önemli bir iş yapt?” diyerek konuşmas?na başlad?. Bir “bar?ş ve diyalog öncüsü” olan Said Nursî’nin ortaya koyduğu fikirlerin, özellikle imana dair köklü düşüncelerinin böyle bir zeminde ele al?nmas?n?n bütün insanl?ğa hizmet edecek bir ad?m olduğuna vurgu yapt?.
  Toplant?y? çok takdir etmesine rağmen beklenmedik meşguliyetlerinden dolay? toplant?ya kat?lamayan Bulgaristan Cumhurbaşkan?, yerine vekâleten Bilim Dan?şman? ve önemli bir akademisyen olan Prof. Dr. Peter Dishkov’u gödermişti. Prof. Dishkov çok kültürlü bir yap?ya sahip Bulgaristan’da, bütün insanl?ğ? ayd?nlatma potansiyeline sahip Said Nursî’nin fikirlerinin Sofya Üniversitesi’nde ele al?nmas?n? çok takdir ettiğini ve bu tür çal?şmalar?n çok gerekli olan dünya bar?ş?na katk?da bulunacağ?n? söyledi.
  Sosyalist Parti Milletvekili Georgi Anastasov, Said Nursî ismini çok duyduğunu ve kendisine bu konferansla alâkal? dâvet gelince memnuniyetle toplant?ya kat?larak konuşma yapmak istediğini ifade etti ve şöyle dedi: “Eğer Said Nursî’nin fikirlerini anlay?p sosyal hayat?m?za uygulama imkân? bulabilirsek, Bulgaristan’da Müslüman ve H?ristiyanlar olarak mutluluk ve huzur içinde yaşama f?rsat? bulabiliriz” dedi.
  Son olarak Türkiye’den gelen heyette bulunan Said Nursî’nin yak?n talebelerinden Mehmet F?r?nc? kürsüye dâvet edildi. Konuşmas?na selâmla başlad?ktan sonra, kendisine mahsus yumuşak ve mütevazî üslûbuyla şunlar? söyledi:
  “Said Nursî’yi tan?d?ğ?mda ben 20 yaş?mda, o da benim şimdiki yaş?mda idi. Ondan çok şey öğrendim. Bir iki kelimeyle ifade edersem; ondan kâinat kitab?n? okumas?n? ve böylece Allah’? kâinat?n her yerinde görüp bulmay?, bir de şefkatle bakmas?n? öğrendim. Onun şefkat anlay?ş? sadece Müslümanlara karş? değildi. Bütün insanl?ğ? ve hatta canl? cans?z bütün mahlûkat? kucaklay?c?yd?.”

  Konferansa kat?lan ilim adamlar?n?n
  sunduklar? tebliğlerden baz? tesbitler:  Prof . Dr. Tzvetan Theophanov

  Üstad Nursî’nin hayat hikâyesini çok özlü ve anlaml? bir şekilde anlatt?. Konuşmas?nda yaln?zca hayat hikâyesini anlatmakla kalmay?p onun dâvâs?n?n önemli yönlerini de dile getirdi. Konuşmas?n?n sonunda “Said Nursî’yi bir kelime ile özetlemek gerekirse onun kişiliğini en iyi anlatan söz ‘?hlâst?r’ dedi.


  Şükran Vahide


  Özellikle içinde bulunduğumuz bunal?ml? dönemde Said Nursî’nin fikirlerinin farkl? kültür ve dinler aras?ndaki gerginlik ve sürtüşmelerin ortadan kald?r?lmas?nda önemli rol oynayacağ?n? söyledi. ?nsanl?ğ? tehdit eden şiddet ve teröre karş? en uzlaşt?r?c? çarenin Said Nursî’nin fikirleri olduğuna dair detayl? bilgi verdi. “Uzlaşma ortak çal?şmalarla mümkün olur. Bu yönde Said Nursî’nin insanl?ğ?n ortak hedefi haline getirdiği, imans?zl?k ve onun türevi olan manevî boşluğa karş? verdiği mücadele örnek al?nmal?d?r” dedi.


  Prof. Dr. Thomas Michel


  Onuncu Söz’deki 12 hakikat? özetleyen Prof. Michel, Said Nursî’nin ahirete iman? isbat ederken, insan?n ahirette sonsuz saadeti kazanabilmesinin yollar?n? gösterdiğini söyledi. Yine ahirete inanman?n dünyada huzur ve saadeti temin aç?s?ndan önemli bir ahlâkî metod olduğuna da vurgu yapt?. “Acaba öldükten sonra dirilip hesaba çekileceğine inanan bir insan başkalar?na haks?zl?k yapabilir mi?” sorusuyla konuşmas?n? sürdüren Prof. Michel, “Said Nursî’nin eserlerindeki güç, işte burada ve ben işte bunun için onun eserlerini okuyor ve her yerde anlat?yorum” dedi.


  Prof. Dr. Ian Markham


  “H?ristiyanlar Said Nursî’den Neler Öğrenebilir?” başl?kl? orijinal tebliğinde kendisinin bir H?ristiyan teolog olarak Said Nursî’den üç şeyi öğrendiğini söyledi ve şöyle devam etti:
  - Kendimi öğrendim.
  - Daha iyi dindar olmay? öğrendim.
  - Allah’? daha derinlemesine tan?may? öğrendim.


  Prof. Dr. Yordan Peev

  Günümüz problemlerinin çözümünde Said Nursî’nin hayat?ndan tecrübeler al?narak çözümler bulunacağ?n? dile getirdi. Özellikle bar?ş ahlâk? ve birlikte yaşaman?n Said Nursî’nin eserlerinde ve hayat tecrübelerinde sakl? olduğunu dile getirdi.


  Prof. Dr. Faris Kaya


  Said Nursî’nin eserlerinde sair dinlere nas?l bakt?ğ?n? ele alad?. Said Nursî’nin dindar H?ristiyanlarla baz? alanlarda birlikte çal?şma yap?labileceğini talebelerine tavsiye ettiğini hat?rlatt?. Özellikle küfr-ü mutlaka, yani inkârc?l?k fikrine karş?, ortaklaşa iman hizmeti yürütmek anlam?nda ayn? Allah’a inananlarla birlikte çal?şman?n gerekliliği ve faydalar? üzerinde durdu.


  Dr. Simeon Evstatieve


  Tebliğinde Said Nursî’nin müceddidliği konusunu işledi. Onun dinî doğmalar?n arkas?na tak?l?p giden bir din âlimi olmad?ğ?n?; hayat? anlad?ğ?n? ve dinin hayata olan etkisini çok iyi tesbit ettiğini söyledi. Bu anlamda dinin hayata hayat olmas? bak?m?ndan çok önemli say?lacak örnekler ortaya koyduğunu dile getirdi. “Said Nursî, modernite ile birlikte imanl? yaşaman?n yol ve usûllerini eserlerinde ortaya koymuş ve hayat?nda uygulam?ş post-modern dönem müceddididir” ifadesini kulland?.


  Yaşar Abdüsselamoğlu


  “Said Nursî ve Modernleşme Problemleri” konulu tebliğinde çok ilginç tesbitlerde bulundu. Said Nursî’nin bundan 90 sene önce esaretten dönerken Sofya’dan geçtiğini belirterek bir merak?n? şöyle ifade etti: “Acaba bir gün gelip Sofya Üniversitesi’nde kendi ad?na konferans düzenleneceğini düşünüp düşünmediğini merak ediyorum.” Said Nursî’nin maddî ve manevî dünyalar aras?ndaki fark? iyi alg?lad?ğ?n? ve hayat? bu farkl? dünyalar? birbirine kar?şt?rmadan yaşama başar?s?n?n buna bağl? olduğunu dile getirdi. Said Nursî’nin modern dünyan?n problemlerine evrensel değerler çerçevesinde cevaplar verdiğini söyleyerek tebliğini tamamlad?.

  03.12.20

  http://www.yeniasya.com.tr/2006/12/03/haber/h2.htm

  Konu elff tarafından (08.06.07 Saat 00:57 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i Nur istikbali de aydınlatıyor
  By sukrukali in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.09.13, 20:04
 2. Risale-i Nurda Bir Risale Var ki Bir Kutb-u Azamdan Beklenen Feyzi Verebilir....?
  By MuM in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 22.02.09, 00:47
 3. Risale-i Nur İnsanlığı Aydınlatıyor
  By HakanBa in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 31.08.07, 00:25
 4. İnsanlığı Uyandıran İnsan
  By sinang in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 06.02.07, 11:20

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0