+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Risalei Nur ve Eğitim Masaya Yatırıldı

 1. #1
  Gayyur aseyda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  Bursa
  Mesajlar
  51

  Standart

  II. Ulusal Risale-i Nur Kongresi


  VII. Masa Sonuç Bildirisi
  Eğitim Bilimleri ve Din
  Pedagoji, Eğitim Metodu, Ezbercilik, Terbiye, Eğitimde Kuantum Metodu, Din Eğitimi, Medreseler, Eğitim Psikolojisi, Eğitim Politikas?.
  Kat?l?mc?lar
  Bestami Said Ç?FTÇ?
  Doç. Dr. Muhammed GÜR
  Cemil TOKPINAR
  Dr. Atilla YARGICI
  Dr. Vehbi KARAKAŞ
  Dr. Yasin YILMAZ
  Av. Kadir AKBAŞ
  Sonuç Bildirisi
  Sayg?değer han?mefendiler, beyefendiler!...
  Sözlerime başlarken sizleri 7. masada müzakerelere iştirak eden ve bu sunumu haz?rlayan arkadaşlar?m ad?na, sayg?yla selaml?yorum.

  Giriş
  Canl?lar aleminde insanla özdeş tek kavram da eğitimdir. Her şeyi öğrenmeye muhtaç olarak dünyaya gelen insan?n as?l görevi “öğrenerek olgunlaşmak” t?r. ?nsan?n cehaletini bilen Yarat?c?, “Esma-i Hüsna’s?n?n tecellilerini, (isimlerini) ve bütün bilimleri öğrenme kabiliyetini vererek” (Bakara: 31) öğretme-öğrenme sürecini başlatm?şt?r.

  Vahşet ve Bedeviyet, Kölelik, Esirlik ve Ücretlilik olmak üzere dört dönem yaşayan insanoğlu, beşincisi olan ve Bediüzzaman’ ?n ifadesiyle “Serbestiyet ve Malikiyet” dönemine girmiş bulunuyor. ?nsan? anlama çabalar?n?n yoğunlaşt?ğ?, bilgi ve iletişim teknolojilerinin h?z kazand?ğ?, korkular?n fazlalaşt?ğ?, yaşama yönelik tehditlerin artt?ğ?, ihtiyaçlar?n yediden yetmişe ç?kt?ğ?, küreselleşme ile birlikte, etkileşimin yoğun olarak yaşand?ğ? ve kültürler aras? farkl?l?klar?n azald?ğ? bir döneme giriyoruz. Bu dönem, bireysel özgürlüğün öne ç?kt?ğ?, paylaşma kültürünün daha çok benimsendiği ve iletişimin, değerler üzerinden yap?lmaya başland?ğ? bir dönem olacak.

  Ücretlilik dönemine ad?n? veren ulus devletlerin; milyonlarca insan?n ölümüne, bilimin su-i istimaline, dinin istismar?na tan?kl?k eden 20. yüzy?l? art?k geride kald?. 21. Yüzy?l, kendisinden önceki as?rlar?n ihmal ettiği değerleri yeniden tamir etmelidir. Bu tamir sürecinin baş rol oyuncusu da şüphesiz eğitim olacakt?r. Eğitim eliyle tahrip edilen değerler, yine eğitim yoluyla hak ettiği yeri alacakt?r.

  Bediüzzaman'?n Eğitim Yaklaş?m?

  Ak?l ve fennin hükmetmeye başlad?ğ?, özgürlükler döneminde, Bediüzzaman Said Nursi’nin eğitime ilişkin yaklaş?mlar?n? şu şekilde özetleyebiliriz:
  Eğitim ve Konusu:

  1) Bediüzzaman’a göre, eğitim, hem insanda ve hem de kainatta yerleştirilmiş gizli hazineleri keşfetme sürecidir (30. Söz). Ona göre, tan?nmay? isteyen Yarat?c?y? bilmek ve anlamak için, “ene” olarak isimlendirdiği insan benliğinin bilinmesi ve benlik şifresinin çözülmesi gerekmektedir. ?nsan, bu çözüm için gösterdiği çaban?n sonucunda, kalbine sunulan iman?n verdiği güçle, davran?ş değişikliğine gider ve insani özgürlüğü elde eder. Ona göre, eğitim, insan?, davran?şlar?nda ifrat ve tefritten, yani aş?r?l?klardan korumal?d?r. Bediüzzaman’a göre, insanda kişiliği oluşturan üç temel kuvve vard?r. Bunlar, iyiyi kötüden ay?ran ak?l, menfaatleri çeken şehvet ve zararl? şeyleri uzaklaşt?ran gazap’ t?r. ?nsan, bu üç kuvvede orta yolu bulmak zorundad?r. ?şte, eğitim burada rehberlik yapar. Kişi, eğitim yoluyla “doğruyu yanl?ştan”, meşru olan? gayr-i meşru olandan ay?rmay?, gücünü hak ve adaletle kullanmay? öğrenmelidir. Böylece, imtihan için gönderildiği bu hayattan yüzünün ak?yla ç?k?p, ebedi hayat?na yat?r?m yapmal?d?r.
  2) Bediüzzaman’a göre, eğitimin temel konusu “?nsan”d?r. Eğitim insan? anlamak ve onun f?trat?na uygun davran?şlar kazand?rmak için vard?r. Çünkü, insan, bu dünyaya “?lim ve dua vas?tas?yla tekemmüldür” için gönderilmiştir (Sözler, 285). Bu bağlamda, insan f?trat?na bakt?ğ?m?zda gözlenen gerçekler şunlard?r:

  • ?nsan?n inanmaya ihtiyac? vard?r.
  • ?nsan değerler sahibidir. ?nsan en müntehap ve seçkin şeyleri ister, gözünü daha iyiye diker. Arzular?na ulaşmaya çal?ş?rken ortaya ç?kmas? muhtemel haks?zl?klar? ortadan kald?rmak için de bir değerler manzumesine ihtiyac? olduğunu anlar.
  • ?nsan insana muhtaçt?r. Yaln?z olduğunu bilen ve toplu yaşamaya ihtiyaç duyan tek canl? insand?r. Bir ekmeği yemek ve bir elbiseyi giymek gibi en basit ihtiyaçlar? için diğer insanlara muhtaç bir varl?kt?r.
  Eğitimin Amac?

  1) Bediüzzaman’a göre, eğitimin ilk amac?, kişiye iman ve marifetullah’ ? kazand?rmakt?r; Allah’? tüm isimleri ve evrendeki tüm tasarrufuyla bilmektir. Ona göre, güçlü bir iman, sahibi için hem nur ve hem de kuvvettir. Eğitim, sorumlu bireyler yetiştirmek için, onlara tahkiki bir iman ve marifetullah’? kazand?rmakla yükümlüdür.
  2) Bediüzzaman’a göre eğitim özgür bireyler yetiştirmelidir. O’na göre, hürriyet “?nsan?n ne kendisine ve ne de başkas?na zarar vermemesidir.” Din ve kalbin hakim olduğu doğu toplumlar?nda, kişisel ve toplumsal hürriyetler, kişilerin içsel sorumluluğuna bağl?d?r. Kanun gücü ikinci derecede etkili olabilir. ?çsel disiplin, ya da içsel özgürlük, güçlü bir iman ile sağlanabilir. ?man ne kadar parlak olursa, kişi o kadar özgür olur. Hatta o bunu kendi hayat?nda şöyle ifade etmiştir: “Ekmeksiz yaşar?m, hürriyetsiz yaşayamam!”
  3) Bediüzzaman’a göre eğitimin amac? bilinçli sorgulay?c? insanlar yetiştirmektir. Hayat?n manas?n?, ne olduğunu, nereden gelip nereye gittiğini, vazifesinin ne olduğunu sorgulamakt?r. Bu sorulara ikna edici cevaplar vermek eğitimin işidir. Gerçekten, sorgulanmam?ş bir hayat yaşamaya ne kadar lay?kt?r? Kendi yaşam?n? sorgulamayan insanlar?n, sosyal hayata ilişkin gözlemlerini sorgulamas? ne kadar beklenebilir? Sokrat’?n deyişiyle, “Samimiyetle sorgulayan bir vatandaş, samimiyetle alk?şlayandan daha önemlidir.” Bediüzzaman da, “Bir millet cehaletle kendi hukukunu bilmezse ehl-i hamiyeti dahi müstebit yapar” demekte, eğitimin bu bilinci vatandaşa kazand?rmak durumunda olduğunu belirtmektedir. Nitekim, yap?lan araşt?rmalara göre, halk?n siyasi kararlara kat?l?m? ile eğitim düzeyi aras?nda yak?n bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Hatta bir çok ülkede bu durum, halk?n okuma yazma oran? ile seçimlere kat?lma oranlar?n?n da ayn? olduğu gözlemlenmiştir.

  Eğitim Hedefleri

  Bediüzzaman’a göre, eğitim hedefleri ferdi, toplumsal ve uluslar aras? olmak üzere üç ana grupta toplanmaktad?r:
  • Tahkiki imana sahip özgür fertler yetiştirmek
  • Dini ve dünyevi hayatta dengeli bireyler yetiştirmek
  • Çoğulcu ve haklara sayg?l?, istikametli fertler yetiştirmek,
  • Nefsini ?slah etmekle işe başlamak
  • ?nsanlara faydal? olmak
  • Yetenekleri inkişaf ettirmek (Muhakemat 46)
  • Müsbet hareket eden bireyler yetiştirmek
  • ?nsan psikolojisini bilerek eğitim vermek.
  • Muktezay-? hale uygun söylem geliştirmek
  • Kainata mana-y? harfi ile bakmak
  • Tezellüle tenezzül etmeyen, zilleti reddeden bireyler yetiştirmek
  • Kardeşlik ve uhuvvet duygusu geliştirmek
  • Sosyal uzlaşma için ortak paydalardan yararlanmak
  • Hukukunu bilen öncü vatandaş tipi oluşturmak
  Eğitim ?lkeleri

  1) Bediüzzaman’a göre, akl? ayd?nlatan fen bilimleri, kalbi ?ş?kland?ran ise dini ilimlerdir. Bu ikisinin birleşmesiyle hakikat ortaya ç?kar. Bediüzzaman’?n bu ifadesi, üç bölümden oluşan beynin öğrenme sistematiği ile örtüşmektedir. ?nsani değerler orta beyin olarak isimlendirdiğimiz Hipokampus ile üst beyin dediğimiz korteksin birlikte kullan?m?yla ortaya ç?kar ve hakikatler daha iyi kavranabilir. Kalp olarak isimlendirdiğimiz orta beyin, yani duygular?m?z?n merkezi dini hissiyat?m?z? ayakta tutarken, entelektüel zekam?z?n kaynağ? olan korteks ise düşünce üretir. Bediüzzaman, akl?n nuru olarak ifade ettiği fen bilimlerinin kaynağ? olan entelektüel zekan?n din bilimlerinin merkezi olan duygusal zeka ile birlikte kullan?lmas?n? önermektedir. Öğrencileri başar?ya ulaşt?ran, işte bu iki kanad?n birlikteliğidir.

  2) Bediüzzaman’a göre, eğitim hizmeti herkese sunulabilmeli, her bireyi kapsamal?d?r. Nas?l ki, güneş doğduğunda ?ş?klar?yla iyi-kötü, pis-temiz her varl?ğ? ayd?nlat?yor, üstelik bir varl?ğ? ayd?nlatmas? diğer bir varl?ğa eksiklik vermiyorsa, eğitim de herkesi kapsama alan?na almal?d?r (non-rivalry). Eğitim ayn? zamanda d?şlay?c? (nonexculisiveness) olmamal?d?r. Bu görüşler ?ş?ğ?nda, eğitimde f?rsat eşitliği evrensel bir hakt?r. Bu hak hiçbir şart alt?nda ortadan kald?r?lamaz. Bu bağlamda, inanc?ndan dolay? başörtüsü takan ve bu nedenle de okuluna devam edemeyen öğrencilere reva görülen yasak hiçbir şekilde insan hak ve özgürlüklerine s?ğmaz.

  3) Bediüzzaman’a göre, hürriyet olmadan ilim gelişemeyeceği gibi, ilim olmadan da hürriyet gelişemez. Ona göre, kişisel ve kurumsal bask?n?n ilme ve bilimsel düşünmeye engel olmamas? gerekir. O her şartta ilmi bask?ya karş? ç?karak, hür düşüncenin ve yeni bilim adamlar?n?n önünü açm?şt?r. Ayr?ca o, siyasal sistem ile eğitim ortam? aras?ndaki ilişkiye de dikkat çekerek, hürriyetlerin ak?llar? geliştiren ve güçlü eğitim ortam? tesis eden özelliğine dikkat çekmiştir.

  4) Bediüzzaman’a göre, siyasetin ve devlet otoritesinin yönlendirdiği her eğitim sistemi, eninde sonunda devletin kutsall?ğ? doktrinini aş?layacağ?ndan, halk?n da eğitime kat?l?m? sağlanmal? ve özel eğitim kuruluşlar? artmal?d?r. Onun Doğuda açmay? planlad?ğ? Medreset’üz Zehra isimli üniversite projesiyle sivil toplumun eğitime doğrudan ve dolayl? kat?l?m?n? benimsemiştir. K?sacas?, klasik, kitlesel ve merkeziyetçi eğitim anlay?şlar?n? benimsememiştir.

  Eğitim Yöntemleri

  1) O eğitim yöntemi olarak şu ilkeleri benimsemiştir:
  • Bat?l şeyleri tasvir etmeden sunmal?
  • Kaynaşt?r?c? ve seviyeye uygun eğitim vermeli
  • Güncel olmal?
  • Motive edici olmal?
  • Şefkat ve sevgi merkezli sunulmal?
  • F?trat? değiştirerek değil, duygular? yönlendirerek eğitmeli
  • Hem hikmetli ve hem de muhakemeli konuşmal?
  • Öğretmen, görevinin öğrencilere bilgi hazinelerinin anahtar?n? vermek olduğunu bilmeli
  • Birden fazla dilde eğitim verilmeli
  2) Bediüzzaman, eğitimi mekan, zaman ve kişiyle s?n?rland?rmam?şt?r. O her ortam? eğitim mekan? olarak değerlendirmiştir. Nitekim, o ağ?r suçlardan dolay? hapis yatan mahkumlara verdiği derslerle, hapishaneyi bir okul (medrese) haline getirmiş ve buna da Medrese-i Yusufiye ismi verilmiştir.

  Din Eğitimi

  Bediüzzaman’a göre, din eğitimi fen bilimleri ile birlikte verilmeli, ayr?ca, bir ihtisas alan? olarak, uzman? taraf?ndan dini tedrisat olarak da sunulmal?d?r.

  Örgün ve yayg?n eğitimde din eğitimi ilkeleri şunlar olmal?d?r:

  1) Dini eğitim en az 3 yaş?nda başlamal?d?r. Çünkü insan beyninin % 70’i 3-7 yaş aras?nda oluşmaktad?r.
  2) Dini eğitimde iman ve marifetullah özenle sunulmal?d?r
  3) Din eğitimi fen bilimleriyle desteklenmelidir.
  4) Din eğitimcileri yaşamadan yaşatamayacağ? için, öğrettiklerini önce nefislerinde yaşamal?d?rlar.
  5) Din eğitimcisi, doğru ?slam’? ve ?slamiyet’e lay?k doğruluğu sunmal?d?r.
  6) Dini eğitim, sosyal bilimlerin, psikoloji ve pedagojinin kurallar? çerçevesinde verilmelidir.
  7) Din eğitiminde iletişim daima pozitif olmal?d?r.
  8) Dini kavramlar net olarak aç?klanmal?d?r.
  9) Din eğitiminde seviyeye uygun müfredatlar yaz?lmal?d?r.
  10) Din eğitimi veren kurumlar çağ?n gereklerine göre geliştirilmelidir.
  11) Din eğitimi, alan?nda uzman kişiler taraf?ndan verilmelidir.

  Bediüzzaman’?n, hayat?n?n üç döneminde verdiği eğitim mücadelesinin özeti

  Bediüzzaman’?n eğitim konusundaki yaklaş?m?n? anlamak için Onun yaşad?ğ? üç dönemde eğitim aç?s?ndan olup bitenleri ve Bediüzzaman’?n stratejilerine k?saca bakal?m:

  1925 Öncesi Dönem (Osmanl? Devleti)
  1) Medreselerin amac?ndan sapt?ğ?, tekkelerin su-i istimale uğrad?ğ?
  2) Mekteplerin popülaritesinin artt?ğ?, Bat? eğitim sisteminin hakimiyet kurmaya başlad?ğ?
  3) Din ve Fen Bilimleri aras?nda bir çat?şma olduğu zannedildiği
  4) ?slam alemindeki ihtilaflar?n artt?ğ?
  5) Cehaletin yayg?nlaş?p, fakirleşmenin artt?ğ?
  6) Din alimlerinin ?slamiyet’in k?şr?yla ilgilendiği
  7) Bat?y? körü körüne taklitçiliğin başlad?ğ?
  8) Ulus devlet modellerinin öne ç?kt?ğ?
  9) ?lmiye s?n?f?n?n azald?ğ?
  10) Bat? taklitçiliği ve bundan doğan yabanc?laşma gözlendiği
  11) ?slam dünyas?nda umutlar?n azald?ğ?, yalan ve hile gibi ahlaki zaaflar?n artt?ğ? bir dönem olarak yaşand?.
  Bu dönemde Bediüzzaman;
  1) Mektep, medrese ve tekke aras?ndaki uzlaşma noktalar?n? ortaya sürmüş, medreselerin fen bilimleriyle buluşmas?n?; mekteplerin de din bilimleriyle imtizac?n? öne ç?kararak köklü bir eğitim reformu projesini ileri sürmüştür.
  2) Din ve bilim aras?nda, özellikle ?slamiyet ile Fen bilimlerinin çat?şmak bir yana, fen bilimlerinin kaynağ?n?n ?slamiyet olduğunu delillerle ortaya koymuştur.
  3) ?htilaf, cehalet ve zaruret düşmanlar?na karş?, önlemler öne sürmüştür. Bu çerçevede, bu üç düşman? ortadan kald?rman?n ortak çaresinin “eğitim” olduğunu vurgulam?şt?r. Medreset’üz Zehra projesi başta olmak üzere, medreselerin ?slah? projesini de ortaya sürmüştür.
  4) ?slam aleminin dağ?n?kl?ğ?n?n ve cehaletinin kald?r?lmas? için de yine eğitim tabanl? ?ttihad-? ?slam önermiştir.
  5) “Usul” (yöntem)e vurgu yaparak, düşünce geliştirmenin ç?k?ş noktas?n?n yöntemler olduğunu belirtmek istemiştir.
  1925-1950 Dönemi
  1) Cumhuriyet gibi, halka dayal? bir rejimin, halktan ve halk?n dini değerler gibi kavramlar?ndan kopuk bir uygulamaya maruz b?rak?ld?ğ?,
  2) Devletin resmi ideolojisinin eğitim eliyle okullara ve yeni nesillere uygulanmaya başland?ğ?,
  3) Din ad?na çal?şmalar?n tamamen durduğu veya durdurulduğu,
  4) Din eğitiminin ortadan kald?r?ld?ğ?,
  5) Okuma yazma bilenlerin harf ink?lab?yla bir gecede cahil kald?ğ?,
  6) Irkç?l?ğ?n (Türkçülüğün) devlet politikas? olarak benimsendiği,
  7) Pozitivist eğitim sisteminin yerleştirilip, dini değerlerden yoksun bir neslin, özellikle Köy enstitüleri gibi yeni nesil üretme çiftliklerinde yetiştirilmesine çal?ş?ld?ğ?, muallimlerin de bu çerçevede eğitim verdiği,
  8) Tahripkar ehl-i bid’an?n ve değişik ifsat komitelerinin alabildiğine özgür b?rak?ld?ğ? hatta teşvik gördüğü, tamirat için çal?şanlar?n ise yasakland?ğ?, hapishanelere ve sürgünlere mahkum edildiği,
  9) ?slamî değerleri tahrip etmeye yönelik Bat? düşünce eserlerinin (Dr. Duzi’nin ?slam Tarihi gibi) Türkçe’ye çevrilerek genç nesillere okuma zorunluluğunu getirildiği, bir dönem yaşand?.
  Bu dönemde Bediüzzaman,
  1) Söz konusu tahrip konular?n? Risale-i Nur ile tamir ve ihya çabas? vermiştir. Bu çerçevede verdiği mesajlar şu şekilde yoğunlaşm?şt?r.
  • ?man? kurtarmak
  • Sünnet-i Seniyyeyi ihya etmek
  • Ahlak telkininde bulunmak
  • Kardeşlik duygular?n? ihya etmek
  • Müsbet hareketi ilke edinmek
  2) Devlet yetkililerini, devletin yeni nesil yetiştirmek amac?yla verdikleri eğitimin sonuçlar?n?n vehameti konusunda uyarm?şt?r.
  3) Gerçekleşemeyen üniversite düşüncesini, Aç?k ve yayg?n bir eğitim modeli olarak Risale-i Nur’u uygulamaya koymuştur.
  4) Yan?na gelen mektep öğrencilerine fenlerin dilini anlamak için yeni bir yaklaş?m sunmuş, fenlerin Allah’?n varl?ğ?n? anlama ve Birliğini fark etme dili olduğunu anlatm?şt?r.
  5) Hapishane gibi hür olunamayan bir ortamda kitaplar yazm?ş ve dağ?tm?şt?r.
  6) Devletin yapamad?ğ? işi, mahkumlar? eğiterek onlar? topluma kazand?rm?şt?r.
  1950-1960 Dönemi
  1) Köy Enstitülerinin kapat?ld?ğ?,
  2) Demokrasinin emeklemeye başlad?ğ?,
  3) Din eğitiminin imam-hatip okullar? ve ?lahiyat fakülteleri eliyle yeniden verilmeye başland?ğ?,
  4) Kur’an’?n ve ezan?n asl?na çevrildiği,
  5) ?slam ülkeleriyle ilişkilerin artt?ğ?, bir dönem oldu.
  Bu Dönemde Bediüzzaman,
  1) ?mam-Hatip okullar?n?n aç?lmas?n? desteklemiştir.
  2) Camii inşaat?na bizzat kat?larak, dini hissiyat?n uyanmas?n? teşvik etmiştir.
  3) Medreset’üz Zehra isimli üniversite projesini yeniden hayata geçirmek için girişimlerde bulunmuştur.
  4) Hukukun üstünlüğü ilkesinin yerleşmesi için gerekli ikazlar?n? yapm?şt?r.
  5) Risale-i Nur’un devlet eliyle bas?lmas?n? istemiştir.

  Sonuç

  Bediüzzaman Said Nursi, çalkant?larla dolu, helaket ve felaket asr?n?n insan f?trat?na ayk?r? eğitim modellerinden hiç birini benimsememiş; beşeriyete yeni eğitim modeli sunmuştur. Bu bağlamda, Onun sunduğu model insan?n özellikleri olarak şunlar? s?ralayabiliriz:
  1) ?man çerçevesinde özgürlüğüne düşkün
  2) Duygusal ve entelektüel zekas?n? kullanabilen
  3) Farkl?l?klara sayg?l? ve çeşitliliği benimseyen
  4) Hamiyetli ve gayretli, fedakar ve izzetli
  5) Sorgulay?c? ve adaletli, insafl?, şefkatli ve merhametli
  6) Niçin yaşad?ğ?n? bilen ve ona göre biçimlenen
  7) Kaliteli, insan-? kamil bir asr-? saadet Müslüman? modelini hedeflemiş ve bunu kendi yaşay?ş?yla da göstermiştir.

  Bediüzzaman’ ? bir kez daha rahmetle anarken, beni sab?rla dinlediğiniz için teşekkür eder, sayg?lar sunar?m.

  Konu HakanBa tarafından (08.06.07 Saat 00:42 ) değiştirilmiştir.
  Risale-i Nur aşılmayı değil, açılmayı bekliyor..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risalei Nur'da Tevhid
  By akk70 in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 19
  Son Mesaj: 17.09.09, 11:31
 2. Risale-i Nur ve Eğitim Masaya Yatırıldı
  By Özgürlük in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29.09.08, 15:15
 3. Cevaplar: 48
  Son Mesaj: 26.07.08, 23:06

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0