Tercüman gazetesi 23. 2.1983 Çarşamba günki sayısında “Bolşevik ihtilalininolacağını Bediüzzaman Said‑i Kürdî'den öğrendik”başlığı altında yayınlamıştı

EnverPaşa’nın arkadaşı Tal’at Paşa’nın hatıraları:

“Ruslarla şark cephesinde muharebe ederken, yaralanmış, esirdüşmüştü. Enver’e ve Enver’in kendisine hususî muhabbet ve alâkası vardı.Sürüldüğü Sibirya’dan Enver’le muhabere ve Rusların vaziyetine dair, başka menba’lardanöğrenmemiz mümkin olmıyan malûmat veriyordu.”

“Bediüzzaman’dan, 1917 başlarında Müslüman bir Türk tacirivasıtasıyla aldığı mektupta, Rusya’da Çarlık’ı devirecek mahiyette birihtilâlin hazırlandığı haberini aldığını söylemiş. Kalbî temennilerimize rağmenihtimal vermemiştik.”

“Harbin kaderini değiştirecek olan bu haber 12 Mart 1917'deAlman menba’larından te’yid edildi. Çar, iktidarı Krenksiki’ye bırakmakmecburiyetinde kaldı”

Tercüman’da neşredilen bu yazı gerçi Cemal Kutay'ınkaleminden çıktı.. Ve yine adeti üzere Tal'ât Paşa’dan, hatıra defterinden hiçbir belge ve vesika ibraz etmedi, edemedi. Hem yine Üstâd Bediüzzaman içinTeşkilât‑ı Mahsusa ve Alman denizaltılarıylaLibya’ya gitti vesaire ile başladı. Fakat bu mevzua ve Tal’ât Paşa’nın ifadelerindekihususa, Bediüzzaman'ın ifadelerindeki hakikatler birbirine tetabuk etmesi vegerçekten Enver Paşa ile aralarındaki hususi alâkalarının mevcudiyeticihetiyle, doğru bir haber olmasına büyük bir ihtimalle kanaat gelebilir.

Kaynak: Mufassal Tarihçe-i Hayat. Müellifi: Abdülkadir Badıllı