+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 5 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 49
Like Tree6Beğeni

Konu: Risale-i Nur Külliyatının Fihristi

 1. #1
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  55
  Mesajlar
  3.610

  Standart Risale-i Nur Külliyatının Fihristi

  Fihristeyi, taksimü'l-â'mâl tarz?nda mütesanid heyetinizin şahs-? mânevîsine tevdiiniz çok güzeldir. Tam ve daimî bir üstad buldunuz. O mânevî üstad, bu âciz kardeşinizden çok yüksektir; daha bana ihtiyaç b?rakm?yor.(Kastamon?u Lâhikas?)

  Fihristeyi harfi harfine henüz okuyamad?m, fakat inşaallah okuyacağ?m. On Birinci Mektubun neleri ihtiva ettiğini öğrendim.(Barla Lâhikas?)

  Bu kere, bir k?t'a lütûfname-i fâz?lane-i mergubeleriyle tereşşuhat-? Kitab-? Mübînin bir zübdesi bulunan, Fihriste-i Mübînin Dördüncü K?sm?n?, Süleyman Efendi kardeşimiz yediyle ald?m, okudum. Müellifine, kâtibine, naşirine, hâdimlerine binler dualar ettim. Hakikaten vakt-i k?raatim olan iki saat zarf?nda, Risâlâtü'n-Nur ve Mektûbâtü'n-Nur'un kâffesini icmâlen okumuş kadar mütelezziz ve müstefid oldum. Ve şöyle dedim: Lütufnâme-i keremkârîlerinde işaret buyurulduğu üzere dört nüsha değil, belki birkaç ay, her vazifeye tercihan Fihristeyi teksir ve neşre sa'y etmeliyiz.(Barla Lâhikas?)

  Fakat bunu biliniz ki, bu fihriste muvakkat bir me'haz olmak için takribî bir tarzdad?r. Ben kolayl?k için, k?smen eski mahfuzat?ma, k?smen iki mikyasla dokuz saatte perişan hatt?mla yazm?şt?m.(Barla Lâhikas?)

  Yukar?daki Risale-i Nur parçalar?nda ifade edildiği gibi Risale-i Nurlar?n fihristesi önem arzetmektedi.

  Bizler de elimizde bulunan "Yeni Asya Neşriyat"?n uzun tetkikat ve emeklerle haz?rlam?ş olduğu fihristeyi paylaşmak istiyoruz. ?nşallah istifadeli olur diye düşündük. Çok geniş olarak haz?rlanan fihristeyi parça parça eklemek istiyoruz. Haz?rlanmas?nda emeği olanlardan Allah raz? olsun. Hay?rl? istifadeler.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 2. #2
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  55
  Mesajlar
  3.610

  Standart Sözler

  SÖZLER

  Birinci söz . . .
  Güzel bir temsil ile Besmelenin ehemmiyetini izah eder.
  On Dördüncü Lem'anın İkinci Makamı . . .
  “Bismillâhirrahmanirrahîm” cümlesinin binlerce sırlarından altı sırrını anlatır.

  İkinci Söz . . .
  Gayet hoş bir temsil ile imanın bitmez bir hazine olduğunu ispat eder.

  Üçüncü Söz . . . .
  Mantıkî bir temsil ile ibadetin insan için büyük bir manevî ticaret olduğunu ispat eder.

  Dördüncü Söz . . . .
  Namazın ehemmiyetini ve namazsız insanın ne kadar zararda olduğunu güzel bir temsil ile açıklar.

  Beşinci Söz . . .
  Namaz kılmakla beraber, büyük günahlardan sakınmanın insanın hakikî vazifesi olduğunu hakikattar bir hikâye ile izah eder.

  Altıncı Söz . . . .
  Cenab-ı Hakkın bize emanet olarak verdiği nefis ve malı yine Ona satmak demek olan, Onun namına kullanmanın insan için ne derece kârlı olduğunu güzel bir temsille izah eder.

  Yedinci Söz . . .
  İman esaslarından ikisi olan Allah'a ve ahirete imanın insan için lüzumunu, dünya hayatındaki tesirlerini göstererek izah ve ispat eder.

  Sekizinci Söz . . .
  Hazret-i İbrahim'e gönderilen suhufta yer alan bir temsille, insanın ve dünyanın mahiyetini gayet güzel izah eder.

  Dokuzuncu Söz . . .
  Namazın beş vakte tahsisini ve beş vakit namaz hakkındaki ayetlerin tefsirini yapar.

  Onuncu Söz . . .
  Öldükten sonra dirilmenin lüzumunu ve gerçekleşeceğini, ahiretin varlığını gayet açık bir şekilde, güzel bir temsille izah ve ispat eder.

  On Birinci Söz . . .
  Cenab-ı Hakkın kâinattaki tecelliyatını, insanın mahiyeti ve o mahiyetteki kulluk vazifesiyle karşılaştırarak izah eder.

  On İkinci Söz . . . .
  Kur'ân'ın hikmet ve faziletini, felsefenin hikmeti ile mukayese ederek izah ve ispat eder.

  On Üçüncü Söz . . .
  Bi r inc i Makam . . .
  Kur'ân’ın kudsî ve geniş hikmetini, şiir olmadığını anlatan ayetleri tefsir eder.
  İ kinc i Makam . . .
  Gençliği dalâlet ve sefahat uçurumuna düşmekten kurtaran imanî meselelerimisallerle izah ve ispat eder.

  On Dördüncü Söz . . . .
  Kur'ân ve hadisin yüksek ve ulvî bir kısım hakikatlerinin anlaşılmasını kolaylaştıracak hususları izah eder.

  On Beşinci Söz . . .
  Şeytan ve melâikenin çarpışmaları ile ilgili ayetlerin güzel bir tefsiri olup;Kur'ân'ın Allah kelâmı, Hazret-i Muhammed'in (a.s.m.) Allah'ın resulü olduğunu ikna edici delillerle ispat eder.

  On Altıncı Söz . . . .
  Allah'ın tek ve bir olmasıyla beraber yardımcısız olduğunu; mekândan münezzeh olmakla beraber her yerde hazır bulunduğunu ve sonsuz yüceliğiyle beraber her şeye yakın olduğunu anlatan ayetlerin bir tefsiridir.

  On Yedinci Söz . . .
  Dünya hayatının lezzeti içindeki ölüm elemini, neşe ve kavşlmak içindeki ayrılık elemini anlatan ayetlerin güzel bir tefsiridir. İman sayesinde dünyanın elemini güzel bir lezzete çevirmenin mümkün olacağını izah eder.

  On Sekizinci Söz….
  İnsanın nefsini şöhret hırsı ve gururdan men eden ayetlerin, Allah'ın yarattığı her şeyin güzel olduğunu ifade eden ayetlerin ve Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâmın peygamberliğini ilân eden ayetlerin güzel bir tefsiridir.

  On Dokuzuncu Söz . . .
  Peygamber Efendimizin risaletini izah ve ispat eden gayet kuvvetli bir risaledir.

  Yirminci Söz . . .
  Bi r inc i Makam . . . .
  İnsanın kalbine şeytanın attığı üç mühim şüpheyi izale eden ve Kur'ân'ın mu'cizeliğini ispat eden izahlardır.

  İ kinc i Ma kam . .
  Peygamberlerin mu'cizelerini zikreden Kur'ân ayetlerinin medeniyet ve teknoloji harikalarının birer ipucu ve onların en mükemmel neticelerini gösterdiğini izah ve ispat eden tefsiridir.

  Yirmi Birinci Söz . . . .
  Bi r inc i Makam . . . .
  Namazın kıymetini ve faydasını anlatır.
  İ kinc i Ma kam . . . .
  Şeytanın kalbe verdiği vesvesenin ilâcını gösteren reçete hükmünde bir risaledir.

  Yirmi İkinci Söz . . . .
  Bi r inc i Makam . . . .
  Güzel ve parlak temsilî bir hikâye ile Cenab-ı Hakkın vahdetini ve ehadiyetinibütün isim ve sıfatlarıyla ispat eder.
  İkinc i Ma kam . . . .
  Tevhidin hakikatini ve hakikî Tevhidin ne olduğunu izah ve ispat eder.

  Yirmi Üçüncü Söz . . . . .
  En güzel bir surette yaratılan insanın ancak iman ile hakikî insan olduğunu,eğer iman olmazsa hiç kıymeti olmayan adî bir varlık hâline düştüğünü izah ve ispat eder.

  Yirmi Dördüncü Söz . . .
  Cenab-ı Hakkın Esma-i Hüsnasının cilveleri hakkındaki ayetlerin bir hakikatini tefsir eder.

  Yirmi Beşinci Söz . . . . .
  Kur'ân'ın kırk cihetle mu'cizeliğini izah ve ispat eden bir tefsirdir.

  Yirmi Altıncı Söz . . . .
  İmanın altı esasından kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine iman etmenin sırrını izah ve ispat eder.

  Yirmi Yedinci Söz . . .
  İçtihada dair ayetlerin bir tefsiri olup, muhtelif mezhepler bulunmasının sebeplerini izah ve ispat eder. Bu risalenin sonunda ise Sahabe-i Güzin hakkında gayet parlak ve güzel izahlarda bulunulur.

  Yirmi Sekizinci Söz . .
  Cennet ve Cehennemin varlığı ile lüzumunu izah ve ispat eden bir tefsirdir.

  Yirmi Dokuzuncu Söz . . .
  Melâike ve ruhanîlere imanın sırları ile ruhun bekasını ispat eder; haşir ve kıyametin vücut ve tahakkuklarını ispat eder.

  Otuzuncu Söz . . . .
  İnsandaki "ene"nin mahiyetini anlatır. Tahavvülât-ı zerrat olarak tabir edilen atomların ve moleküllerin muhtelif maddelerin teşekkülünde vazife görmelerinin mahiyetini izah eder.

  Otuz Birinci Söz . .
  Peygamber Efendimizin Miraç mu'cizesinin hakikatini, lüzumunu ve tahakkukunu izah ve ispat eder harika bir risaledir.

  Otuz İkinci Söz . . . .
  Cenab-ı Hakkın vahdaniyetini öyle ispat eder ki, şirk ve küfür yolunu bütün kâinattan tart eder; vahdet ve ehadiyet-i ilâhiyeye dair gelen şüphe ve itirazları kat'î bir şekilde reddeder; ehl-i dalâlet ve ehl-i hidayetin dünya hayatına bakış
  açılarını izah eder.

  Otuz Üçüncü Söz . . .
  Her şeyde Cenab-ı Hakka açılan bir pencere bulunduğunu izah eden, bunun otuz üç numunesini gayet mükemmel bir surette gösteren Otuz Üç Pencereli bir saray hükmünde harika bir risaledir.

  Lemaat . . . .
  Nazma benzer şekilde kaleme alınmış, Risale-i Nur Külliyatının çekirdeği hükmünde olan bir risaledir.
  Konferans . . . . . .
  sinemis79 bunu beğendi.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 3. #3
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  55
  Mesajlar
  3.610

  Standart Lam'alar

  LEM'ALAR

  Birinci Lem’a . . .
  Hazret-i Yunus Aleyhisselâmın kıssası anlatılarak, her insanın dünya ve ahiret hayatı için nefsiyle karşı karşıya kaldığı mücadeleyi izah eder.

  İkinci Lem’a . . .
  Hazret-i Eyyub Aleyhisselâmın duasını anlatan âyet-i kerîmenin bir tefsiri olup,musibet ve hastalıklara karşı sabrın ehemmiyetini izah eder, asıl musibetin küfür ve sapıklık olduğunu ispat eder.

  Üçüncü Lem’a . . .
  Beka için yaratılan ve bekaya âşık olan insan ruhunun, Cenab-ı Hakka karfşı hakikî vazifesini bilmekle, hem dünyada, hem de ebedî hayatında huzur ve saadeti kazanacağını izah eden bir tefsirdir.

  Dördüncü Lem’a . . .
  Ehl-i Sünnet ve Cemaat ile ehl-i fiia olan Alevîler arasındaki meselelerin hakikatini izah eder.

  Beşinci Lem’a . . .
  On Birinci Lem’aya dahil edilip boş kalmış ayrıca telif edilmemiş.

  Altıncı Lem’a . . . .
  Yirmi Dokuzuncu Lem’ada Arapça olarak telif edilmiş olup, bu Lem’a boş kalmıştır.

  Yedinci Lem’a . . .
  Fetih Suresinin son üç ayetinin bir tefsiri olup, Kur’ân’ın mu’cizeliğini gösterir şekilde, geleceğe dair verdiği haberleri anlatır.
  Sekizinci Lem’a . . .
  Hûd Suresi 105 ve 112. ayetlerinin tefsiri mahiyetinde olan bu risale, Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylânî’nin keramet-i gaybiyesiyle Kur’ân’ın esrarına ait olan Risale-i Nurların makbuliyetini gösterdiğini ve bu zamanın Kur’ân hizmetkârlarına işaretle beraber, onların kuvve-i maneviyelerini takviye, şevklerini tezyit ve sıkıntılarını izaleeden hakikattar bir lem’adır.

  Dokuzuncu Lem’a . . .
  Üç mühim sualin cevabında ruha ait bir meseleyi, ilm-i cifirle ilgili açıklamaların yalnız bir iflaretle bırakılmasının hikmetini ve vahdetülvücut meselesini gayet güzel izah ve ispat eder.

  On Birinci Lem’a . . .
  Sünnet-i seniyenin ve ona uymanın ehemmiyetini izah eden bir tefsirdir.

  On İkinci Lem’a . . .
  İlim ve fen sahiplerince tenkit sebebi olan, astronomi ile ilgili bazı ayetlerin tefsiri.

  On Üçüncü Lem’a . . .
  Şeytanların ve çirkinliklerin kâinatta yaratılmasının hikmetini ve şeytana karşı Allah'a sığınmanın ehemmiyetini tefsir eden bir risaledir.

  On Dördüncü Lem’a . . .
  Birinci Makamında inkârına kalkışılan hadislerin mahiyet ve hakikî manalarını İkinci Makamında ise “Bismillâhirrahmanirrahîm”in altı mühim sırrını izah eder.

  On Beşinci Lem’a . . .
  Risale-i Nur Külliyatından Sözler, Mektubat ve Lem’alar’ın On Dördüncü Lem’asına kadar olan kısmın fihristesi olup, her eserin sonunda derç edilmiştir.

  On Altıncı Lem’a . . .
  Mühim ve meraklı bazı meselelere dair suallerin cevaplarıdır.

  On Yedinci Lem’a . . .
  Notalar suretinde yazılmış muhtelif konuları ihtiva eden mükemmel bir eserdir. Ele alınan konulardan bazıları şunlardır: İnsanın mahiyeti ve dünyaya ait şeylerin kaybolmasına üzülmenin yersizliği, Allah’tan başkasını büyük görmeme, dünyanın geçiciliği ve ömrün fânîliği, haşirde insanın cismiyle tekrar dirileceği, Avrupa medeniyeti
  ve fenleri, insanın kıymeti ve buna bağlı olarak kâfirlerin çokluğunun ehemmiyetsizliği, v.s...

  On Sekizinci Lem’a . . .
  Gizli kalmış mühim bir Peygamber (a.s.m.) mu’cizesini açıklayan ve evliyanın kerametlerinin hak olduğuna kesin bir delil teşkil eden Hazret-i Ali’nin (r.a.) gaybî bir kerametini izah eden Birinci Keramet-i Aleviye Risalesi namında mühim bir lem’adır.

  On Dokuzuncu Lem’a . . .
  İsraftan menedip, iktisat ve kanaati emreden ayetleri tefsir eden İktisat Risalesidir.

  Yirminci Lem’a . . .
  İslâmiyette ihlâsın en mühim bir esas olduğunun sırlarını anlatır.

  Yirmi Birinci Lem’a . . .
  Hayırlı amellerde ve bilhassa uhrevî hizmetlerde sorulan bir kısım suallerin cevabdır.

  Yirmi İkinci Lem’a . . .
  Risale-i Nur'lar ve hizmeti üzerine sorulan bir kısım suallerin cevabıdır.

  Yirmi Üçüncü Lem’a . . . .
  Her şeyin Allah tarafından yaratıldığını ikna edici delillerle anlatan Tabiat Risalesidir.

  Yirmi Dördüncü Lem’a . . .
  Tesettür Risalesi olup, Kur'ân'ın tesettürü emreden hükümlerini izah ve ispat eden önemli bir tefsirdir. Tesettürün insan yaratılışına da son derece uygun olduğunu, kadın fıtratının tesettürü gerektirdiğini, hem aile, hem cemiyet saadetinin bozulmasında tesettürsüzlüğün ne kadar büyük rol oynadığını izah eder.

  Yirmi Beşinci Lem’a . . .
  Ehl-i imana gelen musibetlerin aslında bir musibet olmadığını belki Cenab-ı Hakkın bir hatırlatması ve şefkatli bir iltifatı olduğunu gösteren şifa hakkındaki ayetlerin bir tefsiri olan Hastalar Risalesidir.

  Yirmi Altıncı Lem’a . . .
  Cemiyetin ve insan hayatının önemli bir kısmını teşkil eden ihtiyarlar ve ihtiyarlık hakkında çok lüzumlu ve güzel tesellileri ifade eden ayetlerin bir tefsiri olan İhtiyarlar Risalesidir.
  Yirmi Yedinci Lem’a . . .
  Eskişehir Mahkemesi müdafaası olup, Tarihçe-i Hayat'ta neşredildiğinden buraya yazılmamıştır.

  Yirmi Sekizinci Lem’a . . .
  Yirmi Sekiz Nükteden ibaret olup, Birinci Nüktesi İkinci Keramet-i Aleviye Risalesi adını alan bu lem'a, mühim bir kısım suallere cevap mahiyetinde, bazı ayetlerin tefsiridir.

  Yirmi Dokuzuncu Lem’a . . .
  İmana Medar Âlî Bir Tefekkürname, Tevhide Dair Yüksek Bir Marifetname adıyla Arapça telif edilen bu risale, fevkalâde mühim kalbî ve aklî izahlarla Tevhidin delillerini gösterir, akla ve kalbe iman nurunu yerleştirir harika bir lem'adır.

  Otuzuncu Lem’a . . .
  Altı Nükte ile İsm-i Azamın altı nurunu izah eden harika bir tefsirdir. Birinci Nükte Kuddüs isminin, İkinci Nükte Adl isminin, Üçüncü Nükte Hakem isminin, Dördüncü Nükte Ferd isminin, Beşinci Nükte Hayy isminin, Altıncı Nükte Kayyum isminin kâinattaki cilvelerini izah eder.

  Otuz Birinci Lem’a . . .
  Şualar'da neşredilen On Dördüncü Şu’a olup, Afyon Mahkemesi müdafaasıdır.

  Otuz İkinci Lem’a . . .
  Risale-i Nur'un çekirdeği mahiyetinde olan Lemaat adlı risale olup, Sözler mecmuasnın sonunda neşredilmiştir. Eski Said döneminin en son telifidir.

  Otuz Üçüncü Lem’a . . . .
  Mesnevî-i Nuriye mecmuasında neşredilen Katre, Habbe, Şemme, Zerre, Hubab,Zühre, Şule ve onların zeyillerinden ibaret olup, muhtelif konuları ihtiva eden tefsirlerdir.

  Münacat . . .
  Kur'ân ve Peygamberimizin eşsiz duası Cevşen'den ilhamen kaleme alınan ve Cenab-ı Hakkın varlığına, birliğine bütün varlık âlemini kuşatan bin bir Esma-i Hüsnasına, ahiret âlemlerine işaret eden sayısız delil ve şahitleri gösteren harika bir eserdir.
  sinemis79 bunu beğendi.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 4. #4
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  55
  Mesajlar
  3.610

  Standart Mektubat

  MEKTUBAT

  Birinci Mektup . .
  Dört sualin cevab?yla birlikte, birçok meseleye ?ş?k tutan gayet güzel bir risaledir.
  Birinci sual: Hazret-i H?z?r hayatta m?d?r? Bu sualin cevab?nda hayat mertebelerinin
  neler oldu¤una da cevap verilmektedir.
  ?kinci sual: Ölüm görünüşte bir çürümek ve sönmek olduğu hâlde, Kur’ân’da ifade edildiği gibi, nas?l hayat gibi bir mahlûk ve nimet olabilir?
  Üçüncü sual: Cehennemin nerededir?
  Dördüncü sual: Aşk-? mecazî ile aşk-? hakikînin nedir? Hemen hemen herkeste bulunan mecazî aşk, aşk-? hakikîye dönüşebilir mi?

  ?kinci Mektup . .
  Bu zamanda dine hizmet edenlerin ve halka nasihatte bulunanlar?n, mecburiyet olmadan sadaka ve hediyeleri, dört sebepten dolay? kabul etmemesi gerektiğini izah eder.

  Üçüncü Mektup . .
  Dünyan?n, feza denizinde yüzen ?lâhî bir gemi olduğunu; bütün mevcudat?n yarat?l?ş?n? bir tek Allah’a vermekte son derece kolayl?k ve rahatl?k olacağ?n?; eşyan?n icad?n? değişik sebeplere ve tabiata dayand?rmakla son derece zorluk ve müşkülât olacağ?n? izah eden güzel bir tefsirdir.

  Dördüncü Mektup . . .
  Risale-i Nur hakk?nda bir s?rr? tecelli eden Bakara Suresinin 269. ayetinin bir tefsiri olup Risale-i Nur’un hikmete mazhariyet yönünü izah eder.

  Beşinci Mektup . . .
  Velâyetin üç k?s?m olduğunu aç?klay?p, bu zamanda velâyet-i kübra olan sünnet-i seniyeye ittiba ederek, iman?n hakikatlerinin neşrinde son derece dikkat ve gayret gösterilmesi gerektiğini ispat eder.

  Alt?nc? Mektup . . .
  “Hasbünallâhi ve ni’melvekîl” ayetinin güzel bir tefsiridir.

  Yedinci Mektup . . .
  Peygamber Efendimizin birden fazla evlenmesinin, bilhassa Hazret-i Zeynep ile evlenmesinin hikmetlerini izah ve ispat eder.

  Sekizinci Mektup . . .
  Besmelenin güzel bir s?rr?n? tefsir eden Rahman ve Rahîm isimlerinin bir vesilesi olan şefkatin, aşktan çok daha yüksek ve keskin olduğunu gösteren güzel bir tefsirdir.

  Dokuzuncu Mektup . . .
  Keramet, ikram, inayet ve istidrac?n mühim bir kaidesini izah eder. Ayr?ca iman ve ?slâm aras?ndaki mühim bir fark? aç?klar. ?mans?z ?slâmiyetin, ya da ?slâmiyetsiz iman?n kurtuluş sebebi olup olmayacağ?n? izah eder.

  Onuncu Mektup . .
  ?ki sualin cevab? olup, ?mam-? Mübin’in ne olduğunu, haşir meydan?n?n nerede bulunduğunu izah eden parlak bir tefsirdir.

  On Birinci Mektup . .
  Şeytan?n verdiği vesveseye karş? gayet kuvvetli manevî bir ilâç hükmünde, Nisâ Suresinin 76. ayetinin tefsiridir. Ayr?ca medenî hukukun ?slâm hukuku kaşl?s?ndaki haks?zl?klar?n?, mirastan k?z?n almas? gerekli hakk? misal vererek anlatan güzel bir tefsirdir.

  On ?kinci Mektup . .
  Hazret-i Âdem’in Cennetten kovulmas?n?n ve baz? insanlar?n Cehenneme at?lmas?n?n,şeytan?n ve kötülüklerin yarat?lmas?n?n, masum insanlara ve hayvanlara belâlarla musibetlerin musallat edilmesinin hikmetlerini üç mühim sualin cevab?nda izah ve ispat eden ehemmiyetli bir risaledir.

  On Üçüncü Mektup . . .
  Rahmet-i ?lâhiyenin insana yak?n olmas? hâlinde her yer ve her şeyin güzel ve sevimli olduğunu gösteren güzel bir risaledir.

  On Dördüncü Mektup . . .
  Telif edilmemiştir.

  On Beşinci Mektup . . .
  Alt? mühim sualin cevab? olup, Sahabe devrinde ve daha sonra ?slâm âlemi içinde cereyan eden baz? hâdiseleri izah eder.

  On Alt?nc? Mektup . . .
  Âl-i ?mran Suresi 173. ayetinin bir s?rr?n? müellifin baş?na gelen bir hâdise münasebetiyle Beş Noktada tefsir eder.

  On Yedinci Mektup . . .
  Çocuk Taziyenamesi ad?yla, bulûğ çağ?na ermeden vefat eden çocuklar?n durumlar?n? izah eden harika bir tefsirdir.

  On Sekizinci Mektup . . .
  Vahdetülvücut meselesi ve kâinat?n gizli s?rlar?ndan birkaç?n? izah eden güzel bir risaledir.

  On Dokuzuncu Mektup . . .
  Peygamber Efendimizin (a.s.m.) risaletinin delili olan üç yüzden fazla mu’cizesini anlatan son derece zevkli ve mükemmel bir tefsirdir.

  Yirminci Mektup . . .
  Tevhit mertebelerini izah ve ispat eden, Kelime-i şahadetin birinci sözü olan “Eşhedü en lâ ilâhe illallah”?n hükmünü kuvvetle ispat eden; ayr?ca, “Allah, şirk ile tevhit aras?ndaki fark? anlaman?z için, birçok geçimsiz kimsenin ortakl?ğ? alt?ndaki köle misalini verdi...” (Zümer Suresi: 29.) ilâahir ayetinin mühim ve büyük hakikatin gösteren harika bir tefsirdir.

  Yirmi Birinci Mektup . . .
  ?htiyar anne ve babaya veya akrabaya karş? şefkat ve güzel muamelenin ehemmiyetini izah eden güzel bir tefsirdir.

  Yirmi ?kinci Mektup . . .
  Uhuvvet Risalesi ad?yla, Müslümanlar aras?ndaki kardeşliğin ehemmiyetini; kin, düşmanl?k, h?rs ve g?ybetin ise verdiği zarar? izah ve ispat eden bir tefsirdir.

  Yirmi Üçüncü Mektup . . .
  Kur’ân’daki k?ssa-i Yusufiyenin hikmet ve ehemmiyetini göstererek, dünyan?n saadetinden daha ferahl?, saadetli ve parlak bir ebedî saadetin bulunduğunu; bu hakikatten gaflet edilmemesi gerekti¤ini izah eden güzel bir tefsirdir.

  Yirmi Dördüncü Mektup . . .
  Kâinat?n yarat?l?ş hikmet ve gayelerini, onun gizli s?rlar?n? gösteren harika bir risaledir. Bu Mektubun Birinci Zeylinde duan?n ehemmiyeti izah ve ispat edilir, ?kinci Zeylinde ise Mevlit’teki Miraciyeye dair k?sa bir aç?klama getirilir.

  Yirmi Beşinci Mektup . . .
  Telif edilmemiştir.

  Yirmi Alt?nc? Mektup . . .
  Şeytantan bir vesvese geldiğinde Allah’a s?ğ?nmak gerektiğini ifade eden Fuss?let Suresinin 36. ayetinin bir tefsiri olup, ayr?ca ehemmiyetli birçok meseleyi izah eden mühim bir Mektuptur.

  Yirmi Yedinci Mektup . . .
  Müellifin talebelerine yazd?ğ? ve pek çok hakikatleri ihtiva eden mektuplar? olup, ayr? bir eser olarak neşredildiğinden buraya al?nmam?şt?r.

  Yirmi Sekizinci Mektup . . .
  Rüyan?n hakikati, sad?k rüyan?n faydas?, Hazret-i Mûsa’n?n Hazret-i Azrail’in gözüne tokat vurmas?, Vehhabîlik, Kur’ân’daki tevafuklar gibi birçok meseleyi izah ve ispat eden sekiz ayr? risaleden müteşekkil bir mektuptur.

  Yirmi Dokuzuncu Mektup . . .
  Kur’ân’?n baz? s?rlar?n? ve hikmetlerini, Kur’ân’?n hakikî tercümesinin neden kabil olmad?ğ?n?, Ramazan orucunun hikmet ve ehemmiyetini, Kur’ân’?n gözle görülebilecek mu’cizelerinden birkaç?n?, Müslümanlar içine girmiş, dinsizlerin ve şeytan?n desiselerini, Mehdî ve Süfyan meselesi gibi birçok hususa aç?klama getiren güzel bir tefsirdir.

  Otuzuncu Mektup . . . .
  ?şaratü’l-?’caz nam?yla müstakil bir risale olarak neşredilmiştir.

  Otuz Birinci Mektup . . .
  Müstakilen neşredilen Lem’alar adl? eserdir.

  Otuz ‹kinci Mektup . . .
  Lemaat risalesi olup, Sözler mecmuas?n?n sonunda neşredilmiştir.

  Otuz Üçüncü Mektup . . .
  Otuz üç pencereli “Otuz Üçüncü Söz” olarak, Sözler mecmuas?nda neşredilmiştir.

  ?şarat-? Gaybiye Hakk?nda Bir Takriz . .

  Hakikat Çekirdekleri . . .

  Sikke-i Tasdik-i Gaybîden Bir Mektuptan Bir Parça . . .
  Gönüller Fatihi Büyük Üstada . . .

  Hakikat Iş?klar? . . .

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 5. #5
  Ehil Üye YıldızMisal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Yaş
  37
  Mesajlar
  2.694

  Standart

  Allah raz? olsun.Güzel bir hizmet olmuş.selametle...

 6. #6
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  55
  Mesajlar
  3.610

  Standart Şualar

  ŞUALAR

  ?kinci Şu’a. . .
  Allah’?n Ehad ?sm-i Azam›n? izah eden ve Allah’?n birliği hakikatini gayet ikna edici bir tarzda beyan eden harika bir risaledir. Üç Makamd?r.

  Üçüncü Şu’a. . .
  Cenab-? Hakk?n varl?ğ?n?n gerekliliğini, birliğini ve kudretinin azametini gayet tatl? bir şekilde izah ve ispat eden parlak bir risaledir.

  Dördüncü Şu’a. . .
  Hasbünallahü ve ni'me’l-vekil” ayetinin mana, hikmet ve insan hayat?ndaki önemini gayet güzel izah eder.

  Alt?nc? Şu’a. . .
  Namazda teşehhütte okunan Ettahiyyatü duas?n?n bir tefsiri olup, namaz?n mü'minin bir nevi mirac? olduğu hakikatini harika olarak izah eder.

  Yedinci Şu’a. . .
  Yarat?c?s?n? soran bir şahs?n müşahedelerini anlatan temsilî bir ifade ile birçok tabiat olaylar? ve varl?klar?n?n diliyle Allah’? tan?tan harika bir risaledir. Bir Mukaddime ve ?ki Baptan müteşekkildir.

  Dokuzuncu Şu’a. .
  Öldükten sonra dirilmeye ve ahirete iman, insan?n hem şahsî, hem de cemiyet hayat?n?n huzuru için ne kadar gereklidir? Bu hususu, öldükten sonra dirilmenin delilleriyle beraber izah ve ispat eden önemli bir tefsirdir.

  Onuncu Şu’a. . . .
  On Beşinci Lem’adan buraya kadar olan risalelerin fihristesi olup, her eserin kendilerine ait fihristi, kendi sonlar?na ilave edilmiştir. Buraya derç edilmemiştir.

  On Birinci Şu’a. . .
  Denizli hapsinin bir nevi müdafaas? hükmündeki meyvesi olup, ayn? zamanda iman, ibadet ve tevhide dair gayet ehemmiyetli meseleleri izah ve ispat eden On Bir Meseleden ibaret harika bir tefsirdir.

  On ?kinci Şu’a. . .
  Denizli Mahkemesi müdafaalar?ndan al?nm?ş, Risale-i Nur meslek ve meşrebiyle Nur Cemaatinin mahiyetini izah eden parçalard?r.

  On Üçüncü Şu’a. . . .
  Üstat Bediüzzaman Hazretlerinin talebelerine gönderdiği gayet k?ymetli ve nurlu mektuplar olup, Risale-i Nur’un parlak mücahedesini parlak bir şekilde gösterirler.

  On Dördüncü Şu’a. . . .
  Üstat Hazretlerinin ve talebelerinin Ayfon Mahkemesinde yapt?klar? müdafaalar ile, o dönemde Üstat Bediüzzaman’?n talebelerine yazd?ğ? gayet parlak mektuplard?r.

  Beşinci Şu’a. . . .
  Peygamber Efendimizin k?yamet alametleri ve şartlar? hususunda buyurduklar? hadislerin gayet güzel bir tefsiridir.

  On Beşinci Şu’a. . .
  Elhüccetüzzehra nam?nda, tevhit hakikatine dair tefekkürî gayet hakikattar ve nurlu bir risaledir.

  Birinci Şu’a. . .
  Kur’an’?n bu zamanda manevî bir mu’cizesi ve harika bir tefsiri olan Risale-i Nur hakk?nda Kur’an’?n hükmünün ne olduğunu yirmi dokuz ayetin işarî manalar?n? vererek gösteren gayet nurlu bir risaledir.

  Sekizinci Şu’a. . . .
  Hazret-i Ali’nin (r.a.) Risale-i Nur’a dair kerametkârâne müjdelerinden üçüncüsünü izah eden bir risaledir. Bu arada, Üstat Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur’un k?ymet ve ehemmiyetini gösteren hakikatleri beyan etmesinin sebep ve hikmetlerini de burada aç?klamaktad?r.

  Yirmi Dokuzuncu Lem’adan ?kinci Bab . . .
  “Elhamdülillah” cümlesinin mana ve ehemmiyetiyle beraber, bu cümleyi insanlara dedirten iman?n sonsuz fayda ve nurlar?ndan sekiz-dokuz tanesini izah ve ispat eden harika bir tefekkür risalesidir.

  Eddai . . .

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 7. #7
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  55
  Mesajlar
  3.610

  Standart Asa-yı Mûsa

  ASA-YI MÛSA

  BİRİNCİ KISIM
  Birinci Mesele . . .
  Namazın ehemmiyeti ve insana pek ağır bir yük olmadığı anlatılır.

  İkinci Meselenin Hülâsası . .
  Ölümün kaçınılmaz bir gerçek olduğu, iman ve istikametle yaşamanın ölümü terhis tezkeresine, itikatsızlık ve sefahata dalmanın ise idam sehpası hâline getirdiği izah edilir.

  Üçüncü Mesele .
  Hakikî ve gerçek lezzetin imanda olduğu gayet güzel bir üslûp ile açıklanır.

  Dördüncü Mesele . . .
  Bu dünyada insanın omuzuna yüklenmiş olan en önemli meselenin ne olduğu izah edilir.

  Beşinci Mesele . . .
  Gençliğin geçici olduğu gerçeği ile, onu istikametle geçirmenin ebedî bir gençliği kazandırdığı anlatılır.

  Altıncı Mesele . . .
  Her bir ilmin Allah’ın varlığını ispat edişi tatlı bir üslûpla izah edilir.

  Yedinci Mesele . . .
  Cenab-ı Hakkın isimlerine (Esma-i Hüsna) dayanarak ahiretin varlığını ispatlayan mükemmel bir risaledir.

  Sekizinci Meselenin Hülâsası . . .
  Ahirete iman hakikatinin hem ebedî hayatta, hem de dünya hayatında saadete sebep olduğu gayet açıkşlekilde anlatılır.

  Dokuzuncu Mesele . . .
  “Neden iman›n bir meselesini inkâr eden kâfir olur, kabul etmeyen de İslâmdan çıkar, Müslüman olmaz?” sualine verilen bir cevap. İmanın altı şartının birbirine bağlı ve birbirinin delili olduğu izah ve ispat edilir.

  Onuncu Mesele ( Emirdağ Çiçeği ) . . . .
  Kur'ân’da bulunan tekrarların sebebini ve hikmetini anlatan harika bir risaledir.

  Onuncu Meseleye Bir Hatime Olarak İki Haşiye . . .
  Kur'ân’ın hakikî tercümesinin olamayacağ› ve kimin için Allah varsa, onun için her şeyin var olduğu, kimin için de yoksa, her şeyin ona yok olduğu izah ve ispat edilir.

  On Birinci Mesele . . . .
  İmanın sonsuz netice ve faydalarından birkaç tanesini izah ve ispat eden harika bir risaledir.

  Hatime . .
  Felâk Suresinin günümüze ait işaret ettiği manaları izah eder.

  On Birinci Meselenin Haşiyesinin Bir Lâhikası . . .

  İKİNCİ KISIM (Hüccetüllahi’l-Bâliğa Risalesi) . . .
  Birinci Hüccet-i İmaniye . . .
  Yaratıcısını kâinattan soran bir şahsın müşahedelerini anlatan temsili bir ifadeyle birçok tabiat olayları ve varlıklarının diliyle Allah’ı tanıtan harika bir risaledir.

  İkinci Hüccet-i İmaniye . . .
  Atomdan, alyuvar, akyuvar, hücre ve yıldızlara kadar her şeyin Allah’ın ortağı,eşi ve benzerinin olmadığını olmaması gerektiğini, yaratıcının ancak bir olması gerektiğini mükemmel bir üslûpla izah ve ispat eden gayet hoş ve tatlı bir risaledir.

  Üçüncü Hüccet-i İmaniye . . .
  Tabiatçılık fikrinden gelen dinsizlik ve Allah’ı inkârcılığı asla dirilmeyecek bir surette öldürüp, küfrün temel taşını zir ü zeber eden harika bir risaledir.

  Hatime . . .
  "Allah’ın bizim ibadetimize ne ihtiyac› var?" "Kâinatın bir tek kudret tarafından icat ve idare edilmesi neden daha kolaydır?" "Yoktan var, var da yok edilebilir mi?" gibi suallere de cevap vererek tevhid yolunun akla uygunluğu, şirk yolunun ise son derece müşkülâtlı olduğu aşikâr bir şekilde izah edilir.

  Dördüncü Hüccet-i İmaniye . . .
  Cenab-ı Hakkın Adl isminin kâinattaki tecellilerini gösteren oldukça tatı› bir risaledir.

  Beşinci Hüccet-i İmaniye . . .
  Cenab-ı Hakkın Hakem isminin kâinat yüzündeki tecellilerini güzel bir üslûpla izah eder.

  Altıncı Hüccet-i İmaniye . . .
  Cenab-ı Hakkın Hayy, Kayyum, Muhyî ve Mümit isimlerinin tecellileri ile dünyanı n bir tarla, ahiretin ise bir harman olduğunu ispat eden güzel bir risaledir.

  Yedinci Hüccet-i İmaniye . . .
  Yeryüzünün mükemmel süslenişini nazara vererek, Allah’ın varlık ve birliğini, en güzel isimlerin Ona ait olduğunu izah eder.

  Sekizinci Hüccet-i İmaniye . . .
  Cenab-ı Hakkın varlığının gerekliliğini, birliğini ve kudretinin azametini gayet tatlı bir şekilde izah ve ispat eden harika bir risaledir.

  Dokuzuncu Hüccet-i İmaniye . . .
  Öldükten sonra dirilmeye ve ahirete iman, insanın hem şahsî, hem de cemiyet hayatının huzuru için ne kadar gereklidir? Bu hususu, öldükten sonra dirilmenin delilleriyle beraber izah ve ispat eden önemli bir tefsirdir.

  Onuncu Hüccet-i İmaniye . . .
  Hepimizin her zaman tekrar ile imanımızı ilân ettiğimiz şahadet kelimesindeki "Allah’tan başka ilâh yoktur" hükmünü "Tevhid Cümlesi"nin on bir kelimesinde gayet açık bir şekilde izah ederken, aynı zamanda bizlere neleri müjdelediğini de açıklar.

  On Birinci Hüccet-i İmaniye . . .
  Şu kâinatı halk eden bir yaratıcının varlığını ve olması gerektiğini güzel bir üslûpla temsili olarak izah eder.

  İmanî ve Hakikî Güzel Mektuplar . . .

  Medine-i Münevvere’de bulunan mühim bir âlimin
  Bediüzzaman Said Nursî hakkında bir yazısı . . .
  sinemis79 bunu beğendi.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 8. #8
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  55
  Mesajlar
  3.610

  Standart İŞaratÜ’l-İ’caz

  İŞARATÜ’L-İ’CAZ

  TEMBİH . . .
  Eserin müellifi Üstad Bediüzzaman Said Nursî tarafından İşaratü’l-Î’caz tefsiri hakkında yapılan bazı mühim izahlardır.

  İŞARATÜ’L-İ’CAZ TEFSİRİ HAKKINDA . . .
  Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin talebeleri tarafından kaleme alınmış, İşaratü’l-İ’caz hakkında açıklamalardır.

  İFADETÜ’L-MERAM . . .
  Üstad Hazretlerinin bir Kur’ân tefsirinin nasıl yapılması lâzım geldiği hususundaki açıklamaları ve İşaratü’l-İ’caz’ı telifindeki maksadını izah eden ifadeleridir.

  KUR’ÂN NEDİR? TARİFİ NASILDIR? . . .
  Kur’ân’ın tarifi ve mahiyeti hakkındaki suale verilen harika ve güzel bir cevaptır.

  FATİHA SURESİNİN TEFSİRİ . . .
  “Bismillâhirrahmanirrahîm”in kelime kelime mana ve ehemmiyetini bazı sual ve cevaplarla birlikte izah eder. Aynı şekilde Fatiha’yı ayet ayet gayet veciz bir şekilde tefsir eder.

  KUR’ÂN’IN DÖRT TEMEL UNSURU . . .
  Kur’ân’ın dört temel esasının neler olduğunu ortaya koyan bazı mühim sual ve cevapları ihtiva eder.

  SURE-İ BAKARA . . .

  KUR’ÂN’DAKİ TEKRARLAR . . . . .
  Bakara Suresinin Birinci Ayetinin Tefsiri . . .

  HURUF-U MUKATTAA . . . .
  Birinci Mebhas . . .
  İkinci Mebhas . . .
  Üçüncü Mebhas . . .
  Dördüncü Mebhas . . .

  Bakara Suresinin İkinci Ayetinin Tefsiri . . .
  KUR’ÂN’IN YÜCELİĞİ . . .

  Bakara Suresinin Üçüncü Ayetinin Tefsiri . . .
  İMAN . . .
  NAMAZ . . .
  ZEKÂT VE SADAKA . . .

  Bakara Suresinin Dördüncü Ayetinin Tefsiri . . . .
  İMAN VE MÜ’MİNLER . . .
  HAŞİR VE AHİRETİN İSPATI . . .

  Bakara Suresinin Beşinci Ayetinin Tefsiri . . .
  HİDAYET NİMETİ . . .
  KURTULUŞA ERENLER . . .

  Bakara Suresinin Altını› Ayetinin Tefsiri . . .
  KÜFRÜN MAHİYETİ . . .

  Bakara Suresinin Yedinci Ayetinin Tefsiri . .
  KALPLERİN MÜHÜRLENMESİ . .
  MÜNAFIKLAR BAHSİ . . .

  Bakara Suresinin Sekizinci Ayetinin Tefsiri . . .

  Bakara Suresinin Dokuzuncu ve Onuncu Ayetlerinin Tefsiri .

  Bakara Suresinin On Birinci ve On İkinci Ayetlerinin Tefsiri

  Bakara Suresinin On Üçüncü Ayetinin Tefsiri . .

  Bakara Suresinin On Dördüncü ve On Beşinci Ayetlerinin Tefsiri

  Bakara Suresinin On Altıncı Ayetinin Tefsiri . .

  Bakara Suresinin On Yedi, On Sekiz, On Dokuz ve Yirminci Ayetlerinin Tefsiri . ..

  Bakara Suresinin Yirmi Bir ve Yirmi İkinci Ayetlerinin Tefsiri . . .

  İBADET VE TEVHİD BAHSİ . . .
  Birinci Mukaddeme ibadetin manasını, mahiyetini, hem şahsî ve içtimaî, hem de dünya ve ahiret hayatı bakımından ehemmiyetini izah eden harika bir tefsirdir. İkinci Mukaddemede ise Cenab-ı Hakkın varlığı ve birliği ilmî deliller ile izah ve ispat edildikten sonra, ayetlerin cümleleri açıklanarak ibadetin mana ve ehemmiyeti tefsir edilir.

  Bakara Suresinin Yirmi Üç ve Yirmi Dördüncü Ayetlerinin Tefsiri . . .

  NÜBÜVVET HAKKINDA . . .
  Cenab-ı Hakkın Kur’ân-ı Kerîm’i indirdiği Peygamberimiz Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın nübüvvetini, yani peygamberliğini ispat eden gayet güzel izahlarla beraber Kur’ân’ın tarif ve maksadı anlatılır; çeşitli sual ve cevaplarla bu iki ayetin tefsiri mahiyetinde dikkat çekici açıklamalarda bulunulur.

  Bakara Suresinin Yirmi Beşinci Ayetinin Tefsiri . . .
  AHİRETE İMAN . . . .

  Bakara Suresinin Yirmi Altı ve Yirmi Yedinci Ayetlerinin Tefsiri . . .

  KUR’ÂN’IN İFADESİNDEKİ İ’CAZA DAİR . . .

  Bakara Suresinin Yirmi Sekizinci Ayetinin Tefsiri . . .
  HAYAT VE ÖLÜM . . . .

  Bakara Suresinin Yirmi Dokuzuncu Ayetinin Tefsiri . . .
  İNSAN VE KÂİNAT . . . .

  Bakara Suresinin Otuzuncu Ayetinin Tefsiri . . .
  MELÂİKEYE İMAN . . .

  Bakara Suresinin Otuz Birinci Ayetinin Tefsiri . . .
  İNSANIN YARATILIŞI . . .

  Bakara Suresinin Otuz İkinci Ayetinin Tefsiri . . .

  ECNEBÎ FEYLESOFLARIN KUR’ÂN-I KERÎM HAKKINDA ŞAHADETLERİ . . .

  NURUN BİR TALEBESİNİN MÜDAFAASINDAN BİR PARÇA . . .

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 9. #9
  Yasaklı Üye Ene-Zerre - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Kainat Mescidi...
  Mesajlar
  2.455

  Standart

  Fihrist ayn? zamanda 15.Lem'ad?r...

 10. #10
  Yasaklı Üye Ene-Zerre - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Kainat Mescidi...
  Mesajlar
  2.455

  Standart

  Bu el yazma Fihrist Risalesi’nin baz? haşiyeleri de çok önemlidir. Mesela, 2. Söz’ün haşiyesinde şöyle deniliyor: “Bu temsilin mealiyle mühim bir mecliste, Ankara’da otuz sene evvel Ziya Gökalp gibi müthiş bir mülhid, şakk-? şefe etmeyecek (ağ?z açamayacak) derecede ilzam oldu.”

  http://www.yagmurdergisi.com.tr/konu...&kat=23&sid=32

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i Nur Külliyatının Açıklamalı Olanı Varmı?
  By evrenin_nazlıgülü in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 12.12.09, 13:25
 2. Risale-i Nurda Bir Risale Var ki Bir Kutb-u Azamdan Beklenen Feyzi Verebilir....?
  By MuM in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 22.02.09, 01:47
 3. Risale-i Nur Külliyatının Telif Kronolojisi
  By zamancı said in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 06.09.08, 11:23

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0