+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 23

Konu: Risâle-i Nur Etrafında

 1. #1
  Gayyur elcevaz13 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  62

  Arrow Risâle-i Nur Etrafında

  Risâle-i Nur

  Risâlelerin tamamında herhangi bir fikrî tezada rastlanmamaktadır. Bu eserler şayet ilham olmayıp, bütünüyle mantık muhassalası olsaydı, muhakkak tezat da olurdu. Bu eserlerde tezadın olmaması ancak sünuhat ile izah edilebilir ki, bunu da zaten yer yer Nur Müellifi de bizzat söylemektedir.

 2. #2
  Gayyur elcevaz13 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  62

  Standart

  Eserlerin Okunmas?nda Dikkat Edilecek Hususlar

  1. Bütününü okumak.

  2. Gazete gibi okumamak.

  3. Bütünlük içinde mütalâaya kendimizi al?şt?rmak.

  4. Kendi nefsine okumak ve ayr?ca içinde birşeyler olduğu mülâhazas?yla okumak.

  5. Her gün okuduğu şeylerle kendini kritiğe tâbi tutmak ve otokontrol yapmak. Yoksa, eserler yald?zl? ciltlerle kütüphanede durur da, gerektiği gibi istifade edilemez.

 3. #3
  Gayyur elcevaz13 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  62

  Standart

  Şartlara Göre

  Baz? şartlar alt?nda, baz? mes’eleleri terk etmekde yarar vard?r. Bediüzzaman Hazretleri zaman?nda, 163’ün 3. maddesinde şahsî nüfuz mes’elesi yer al?yordu. Eğer O, hediye kabul etseydi, bu mes’ele çok istismar edilirdi. Halk geldikçe gelirdi ve 163/3’den dolay? da geleni götürürlerdi. Ama has talebeleri, Bediüzzaman Hazretlerine Mercedes - Chevrole alm?şlar o da binmiş. O dönemde Bediüzzaman’?n arabas? kadar h?zl? giden bir araba yoktu. Poliste jip vard?. Polisler, “hocaya söyleyin, yavaş gitsin, yetişemiyoruz” diyorlarm?ş.

 4. #4
  Gayyur elcevaz13 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  62

  Standart

  Eğer Anlasayd?k

  Risâleleri eğer hakk?yla anlasayd?k, medrese ve tekkelerden bekleneni verirdi. Ama maalesef baz?lar?m?z onu sadece ilzam için kulland?k ve malzeme durumuna düşürdük. Baz?lar?m?z da, “anlamasak da, ruh istifade eder” deyip, evrad dinler gibi dinledik. Öldürdük onlar?. Perdeyi y?rt?p, danede hakikat? gösteren dikkat-i nazard?r; zâhirî nazar değil.

 5. #5
  Gayyur elcevaz13 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  62

  Standart

  Üç Belde

  Bediüzzaman’?n hayat?nda Bitlis, Van ve Isparta’n?n ayr? bir önemi vard?r. Biri, doğum yeri, biri medresesinin bulunduğu yer, diğeri de makberinin bulunduğu yer.

 6. #6
  Gayyur elcevaz13 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  62

  Standart

  Cemil Meriç Der ki

  Cemil Meriç, “Bediüzzaman’?n kurduğu düşünce sistemi, tamamen yerli bir sistemdir. Mes’eleleri çok güzel hazmetmiş ve sistemleştirmiş. Bu seviyede düşünce adam? yetiştiremememiz bizim için büyük talihsizliktir” der.  Şark Üniversitesi

  Bediüzzaman’?n ?lâhiyat ağ?rl?kl?, fakat müsbet ilimlerin de okutulduğu bir üniversite düşüncesi, o dönem için çok orijinal bir tesbittir. Bu üniversitede Arapça farz, Türkçe vacib, Kürtçe de caiz olacakt?. O bu düşüncesini dönemin padişah?na arzetmek için ?stanbul’a gider. Fakat, padişah?n etraf?ndakilerin engellemelerinden dolay?, padişahla yüz yüze görüşemez. Daha sonra Sultan Reşad bu teklifi kabul eder ve bir miktar da tahsisat ay?r?r. Ne var ki harb u darbden dolay? bu teşebbüs de yar?m kal?r ve Bediüzzaman, ayn? teklifi Cumhuriyet hükümetine de sunar.. tabii yine netice yoktur.  Mûcizeler

  Zannediyorum, 19. Mektub’un te’lifinden önce Türkiye’deki müslümanlar?n Efendimiz’in mucizeleri hakk?ndaki bilgileri fazla değildi. Ak?llar?n Bat? düşüncesine kap?ld?ğ? ve h?zla Sünnet’in inkâr?na gidildiği bir devrede Bediüzzaman’?n mucizeleri ele almas? ve inkâr? kabil olmayacak bir seviyede izah ve isbat etmesi, -her işinde olduğu gibi- tektir, orijinaldir, şükran ve minnete lây?kt?r.  Kâfir ve Münaf?klar

  Rusya’y? hedef gösterirken bat?y?, bat?y? hedef gösterirken Amerika’y? unutturmak da büyük tehlikedir. Bediüzzaman Hazretlerinin şu ifadesi çok önemlidir: “Avrupa kâfir ve zalimleri, Asya münaf?klar?.” Ne var ki, münaf?k, kâfirden daha şiddetli olduğu da unutulmamal?d?r.

 7. #7
  Gayyur elcevaz13 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  62

  Standart

  Felsefe Salikleri

  Felsefe, çok tehlikeli bir meslektir.. ?nsan?n akl?na avans vermek suretiyle insan?n duygular?n?, lâtifelerini öldürebilir. Felsefeci, tünelin içinde yürüyen bir insan gibi, hep tek buudlu bir yoldad?r. Bu yolda çok yaralar al?nabilir. Onun için, felsefe ilimleriyle uğraşanlar beraberinde sofiyyenin eserlerini mütalâa etmeli, evrad u ezkârda kusur göstermemeli ve kat’iyen kendilerine güvenmemelidirler ki onunla gelen vartalara ma’ruz kalmas?nlar. Bediüzzaman Hazretleri’nin şu tesbiti ne kadar yerindedir. “Akl?n ulûm-u felsefe (felsefe ilimleri) ile iştigali nisbetinde, emraz-? kalbiyye (kalp hastal?klar?) çok olur.”  Risâle-i Nur’da Hakîm ve Rahîm ?simlerinin Tecellisi

  Risale-i Nur talebeleri, “Rahîm” isminin şefkat burcunda dolaş?yorlar. Bu, onlar?n yerde merhamet dağ?tarak, göklerin merhametine mazhar olmalar? demektir.

  Nur’larda “Hakîm” ismi de mütecellidir. Bu, devir ve şartlar nazara al?narak hareket etmek demektir. Hakîm ismine mazhariyet, cidden çok farkl? bir şeydir. Şartlara umûmî atmosfere ayk?r? hareket edenler, bu mazhariyetten mahrum kimselerdir.

  Esasen, dünden bugüne, hususiyetleri ve aralar?ndaki mücadele aç?s?ndan iman-küfür ve mü’min-kâfir münasebetlerinde değişen bir şey yoktur. Değişen sadece dünya şartlar?d?r. Meselâ, Bediüzzaman ve talebeleri, ilk dönemde bahtiyar bir ihtiyar ve on talebeden ibaretti. Onlar?n o zaman bu isimlere mazhariyetleri ile, bugünkülerin mazhariyetleri çok farkl?d?r. Meselâ, günümüzde cemaat, o zamana nisbetle kemmî ve keyfî buudlar? itibariyle az daha kuvvetlense, hikmetin yan?nda kudretin de tecellileri görülebilir. Daha sonraki devirlerde gelecek olanlar, ayr? bir strateji takip edeceklerdir; zira onlar, daha başka isimlerin tecellilerine mazhar olmalar? söz konusudur. Bu itibarla hangi zaman dilimi içinde bulunursak bulunal?m, bize düşen, daima hikmete uygun hareket etmektir.

  Şunu da unutmayal?m: “Hikmete uygun hareket edelim” derken, hata da edebiliriz. Önemli olan, hatalar?m?z söylendiğinde, hemen o hatadan dönmesini bilmektir. Aksi takdirde, yani enaniyete aldan?p hatada ?srar etmekle, bütün isimlerin mazhariyetlerine karş? kapanma söz konusu olabilir.  ?slâm’?n ?stikbali

  Soru: ?man-Hayat-Şeriat dönemlerinden kastedilen nedir?

  Cevap: Bunlar, ahir zamandaki diriliş hareketinin merhalelerini ifade eder. ?man ve hayat devrelerinde ateizm karş?s?nda baz? ortak noktalarda birleşmeler olabilir. Dinin hakimiyetine gelince o, bütün dünyadaki müslümanlar? ilgilendiren bir mes’eledir. Bugün için bu sadece bir düşünceden ibarettir. Ancak bütün mesajlar, bu türlü düşüncelerin neticesidir. Demirperde ülkelerindeki kaynaşmalar, ?slâm’?n âtisi için ümid vericidir.

  Hizmetler belirli bir seviyeye geldiğinde iltihaklar olacak ve mürtedler tav?r değiştirecek ve her ülkede bu düşünceyi temsil eden şahsiyetler yetişecektir. Bu şahsiyetler, has?mlardan tokat üstüne tokat yiyerek pişecek ve hiçbir engelin hiçbir karş? koyman?n önünde boyun eğmeyerek hep düşünceleri istikametinde yürüyeceklerdir. Hâdiseleri sosyolog gözüyle değerlendirdiğimizde, bu mukadder neticeye doğru gidildiğini rahatl?kla söyleyebiliriz. Bunun önünü de ?nşaallah kimse alamayacakt?r.

  Ateistler, mes’eleyi hâlâ sebepler zaviyesinden değerlendiriyor ve bu yönelişi durdurabileceklerini zannediyorlar. Belki bir zümrede durdurabilirler, ama umûmî ma’nâda bu gidişi durduramayacaklar.

 8. #8
  Gayyur elcevaz13 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  62

  Standart

  Ruslar ve Türkler

  Bediüzzaman Hazretleri, Sovyetler için “nifak şebekesi” tabirini kullan?r. Zira Ruslar, kurduklar? düzenle insanl?ğ? y?llarca iğfal ettiler. Buna rağmen, kendi düzenleri ad?na hatalar yapmaktan da kurtulamad?lar. Meselâ, kendi ?rklar?ndan olmayanlar? yüksek seviyeli tüccar ve subay yapmad?lar. Bilhassa Türkler’i büyük ölçüde hep er olarak kulland?lar. ?şe yaramayacak yaşl?lar? ya sürgüne gönderdiler veya öldürdüler. Bu tür hatalar, esir milletlerde millî duygunun doğmas?na yol açt?. Her hatâ, o hatan?n muhatablar?n? tedbirli olmaya sevkeder. Hatân?n büyüklüğü nisbetinde de tedbirli insan yetişir. Şef döneminin bask?s?, Bediüzzaman Hazretleri gibi, daima ayaklar? üzerinde durabilen birini yetiştirmiştir. Biz bugünkü hâlimizle o dönemde yaşasayd?k, inan?n hizmet edemezdik.

 9. #9
  Gayyur elcevaz13 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  62

  Standart

  Bediüzzaman ve Cemaat

  Hz. Bediüzzaman’?n yaşad?ğ? devrede cemâat çok önemliydi. O kadar ki, onun kazan?na at?lan her şeyin buhar? ‘cemaat’ diye tüterdi. Meselâ, ‘Mesihiyet, Mehdiyet’ diyene, o ‘şahs-? manevî’ derdi. Kendisine, “Rüyada sizi Efendimiz’in yan?nda gördük” deseler, o yine, “şahs-? manevî” derdi. O kadar ki, şahs?yla temsil edilen hakikatler için bile “şahs-? manevî” diyerek, kendini geri çeker ve hep ‘adî bir tercüman’ olarak görünmeye çal?ş?rd?.

 10. #10
  Gayyur elcevaz13 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  62

  Standart

  Her Seviyede ?mtihan

  ?nsan her seviye ve mertebede imtihan halindedir. Mesela:

  Risâle-i Nur Külliyat? iyi bir ameliyat-? fikriyye yapmaya vesiledir. Herkes kendi seviyesine göre okursa ve hele sürekli okursa ondan çok çok istifade edebilir. Çünkü bu eserler Kur’ân’dan mülhem p?r?lt?lard?r. Öyle olmas? da bir imtihand?r. Eserlerde kullan?lan ifade tarz? da bir imtihan.. Bediüzzaman’?n ekrad içinde neş’eti de ayr? bir imtihand?r. Baz?lar? işte bu noktalara tak?l?p kalabilir ve o bereketli zat ve eserlerinden yararlanmayabilirler.

  Bunun için, insan; Allah’tan (cc) devaml? olarak istikamet istemeli. Nas?l ki gündüz yapt?ğ? ibadetten dolay? yorulan bir insan, uyuduğu zaman da ibadet yapm?ş gibi sevap al?r. Öyle de hayat?n?n her saniyesinde istikamet arzusuyla dopdolu yaşayan bir insana da Allah (cc) birgün bunu lütfedebilir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i Nurda Bir Risale Var ki Bir Kutb-u Azamdan Beklenen Feyzi Verebilir....?
  By MuM in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 22.02.09, 00:47
 2. Risale-i Nur Nedir ve Hakikatler Muvacehesinde Risale-i Nur ve Tercümanı Ne Mahiyette
  By ubeyde_21 in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 24.08.07, 21:39

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0