+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 12

Konu: Nefsin Mertebeleri ve Nurlardaki İzdüşümü

 1. #1
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart Nefsin Mertebeleri ve Nurlardaki İzdüşümü

  Nefsin Yedi Mertebesi
  1-Nefs-i emmare
  2-Nefs-i levvame
  3-Nefs-i mülhime
  4-Nefs-i mutmainne
  5-Nefs-i râdiyye
  6-Nefs-i merd?yye
  7-Nefs-i kâmile
  Nefs-i emmare,nefsin terbiyeden geçmemiş ham halidir. Böyle bir nefis şiddetle ve ?srarla kötülüğü emreder, günahlara dalmak ister. Ulvi şeylerden gafil, süfli şeylere ise müştak olur. Yusuf suresi 53. ayeti, nefsin bu yönünü nazara vermektedir.
  “Ben nefsimi temize ç?karmam, çünkü Rabbimin merhamet ettiği hariç, nefis aş?r? derecede kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağ?şlayand?r, çok merhamet edendir” dedi.
  "Ben nefsimi tebrie etmiyorum, nefsim her fenal?ğ? ister. Fakat şu fâni dünyada, şu muvakkat misafirhânede, ihtiyarl?k zaman?nda, k?sa bir ömürde, az bir lezzet için; ebedî, daimî hayat?n? ve saadet-i ebediyesini berbad etmek, ehl-i akl?n kâr? değil. Ehl-i akl?n ve zîşuurun kâr? olmad?ğ?ndan, nefs-i emmarem ister istemez akla tâbi olmuştur.16. mek
  Nefs-i levvame, yapt?ğ? hatalardan, işlediği günahlardan pişmanl?k duyan nefistir. K?yame suresi 2. ayet nefsin bu mertebesine işaret eder. Bu mertebedeki nefis hata ve günahlar?n? görerek bunlardan rahats?z olur, tevbe ve istiğfarla kurtulmaya çal?ş?r. Bu makamda ac? ve yak?c? gözyaş? vard?r. Kişi kabz ve bast hallerini yaşar. Yani zaman zaman daral?r, s?k?l?r, zaman zaman ise manen müferrah olur.
  (Kusurlar?ndan dolay? kendini) k?nayan nefse de yemin ederim (ki diriltilip hesaba çekileceksiniz).
  Şeytan?n mühim bir desisesi: ?nsana kusurunu itiraf ettirmemektir. Tâ ki, istiğfar ve istiâze yolunu kapas?n. Hem nefs-i insaniyenin enaniyetini tahrik edip, tâ ki, nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin; âdeta taksirattan takdis etsin. Evet şeytan? dinliyen bir nefis, kusurunu görmek istemez; görse de, yüz tevil ile tevil ettirir.

  وَ عَيْنُ الرِّضَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ {


  s?rriyle: Nefsine nazar-? r?za ile bakt?ğ? için ay?b?n? görmez. Ay?b?n? görmediği için itiraf etmez, istiğfar etmez, istiaze etmez; şeytana maskara olur. Hazret-i Yûsuf Aleyhisselâm gibi bir Peygamber-i Âlîşan, اُبَرِّئُ نَفْسِى اِنَّ النَّفْسَ َلاَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ اِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّى وَمَا dediği halde, nas?l nefse itimad edilebilir? Nefsini ittiham eden, kusurunu görür. Kusurunu itiraf eden, istiğfar eder. ?stiğfar eden, istiaze eder. ?stiaze eden, şeytan?n şerrinden kurtulur. Kusurunu görmemek o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Ve kusurunu itiraf etmemek, büyük bir noksanl?kt?r. Ve kusurunu görse, o kusur kusurluktan ç?kar; itiraf etse, afva müstehak olur. 13. lema

  Nefs-i mülhime, iyiliği ilham edici nefistir. Nefis iyi bir terbiye ile kötülük ve günah yerine iyilik ve sevab? ilham edici bir seviyeye gelebilir. Şems suresi 8. ayet nefsin bu mertebesine işaret eder.
  Ona kötülük duygusunu ve takvas?n? (kötülükten sak?nma yeteneğini) ilham edene andolsun ki
  Hem o şuur-u îmanî ile ebedî bir beka ve daimî bir hayat veren Bâki-i Zülcelal'in bekas?na ve vücuduna îman ve îman?n a'mal-i sâliha gibi neticeleri, bu fâni hayat?n bâki meyveleri ve ebedî bir bekan?n vesileleri olduğunu bildim. Meyvedar bir ağaca ink?lab etmek için kabuğunu terkeden bir çekirdek gibi, ben de o bâki meyveleri vermek için bu beka-i dünyevînin kabuğunu b?rakmağa nefsimi kand?rd?m. Nefsimle beraber حَسْبُنَا اللَّهُ و نِعْمَ الوَكِيل, Onun bekas? bize yeter" dedim.4. şua

  Nefs-i mutmainne, itminana kavuşmuş sükunete ermiş nefistir. Böyle bir nefis Allah’a muhabbet ile huzur hali yaşar. Dalgalar? yat?şm?ş deniz misali şehveti- gadab? sükunet halindedir. Bu makama gelen birinin ahlak? istikrar bulur, şahsiyeti oturur.
  Ey kardeşlerim! Sizler biliyorsunuz ki; bizim mesleğimizde benlik, enaniyet, şan ü şeref perdesi alt?nda makam sahibi olmaktan, öldürücü zehir gibi ondan kaç?yoruz. Onu ihsas eden hâlâttan şiddetle ictinab ediyoruz. Elbette burada, alt?-yedi sene gözünüzle ve yirmi seneden beri tahkikat?n?zla anlam?şs?n?z ki, ben şahs?ma karş? hürmet ve makam vermek istemiyorum. Kast lahk.
  Nefs-i râdiyye, Allah’tan gelen her şeye r?za gösteren nefistir. Böyle bir nefis sahibi “Allah’tan gelen her şey güzeldir” hükmünce bela ve musibetleri de güzel görür, gülerek karş?lar. Bu insan, Allah kat?nda aziz ve mükerrem, insanlar aras?nda makbul ve muhteremdir.
  Bu mübarek aylar?n hürmetine ve pekçok sevab kazand?rmalar?na itimaden sab?r ve tahammül içinde şükür ve tevekkül etmek ve مَنْآمَنَبِالْقَدَرِاَمِنَمِنَالْكَدَرِ düsturuna teslim olmak elzemdir, vazifemizdir. 14.şua
  Evvelâ: اَلْخَيْرُفِيمَااخْتَرَهُاللّهُ s?rr?yla, inşâallah mahkememizin te'hirinde ve tahliye olan kardeşlerimizin yine mahkeme gününde burada bulunmalar?nda büyük hay?rlar var.14. şua
  Nefs-i merdiyye, Allah’?n kendisinden raz? olduğu nefistir. Şüphesiz Allah’?n kulundan raz? olmas? en büyük bir mazhariyettir ve mertebelerin en yücesidir. Fecr suresi 27 ve 28. ayetler nefsin bu üç mertebesine işaret etmektedir.
  (Allah şöyle der “Ey huzur içinde olan nefis!”
  “Sen O’ndan raz?, O da senden raz? olarak Rabbine dön!”
  Hem o şuur-u îmaniyle, netice-i hayat?m ve sebeb-i saadetim ve vazife-i f?trat?m olan Resâil-ün Nur dahi ziya'dan, mahvdan, faidesiz kalmas?ndan ve manen kurumas?ndan kurtulmalar?n? ve meyvedar bâki kalmalar?n? o intisab-? îmanî ile bildim, hissettim, kanaat getirdim. Kendi bekam?n lezzetinden çok ziyade bir manevî lezzet duydum, tam hissettim. Çünki îman ettim ki: Bâki-i Zülkemal'in bekas? ve varl?yla Resâil-ün Nur yaln?z insanlar?n hâf?zalar?nda ve kalblerinde nakşolmuyor; belki hadsiz zîşuur mahlukat?n ve ruhanîlerin bir mütalaagâhlar? olmakla beraber r?za-i ?lahîye mazhar ise Levh-i Mahfuz'da ve elvah-? mahfuzada irtisam ederek sevab meyveleriyle tezeyyün eder. Ve bilhassa Kur'ana mensubiyeti ve kabul-ü Nebevî ve -inşâallah- marzî-i ?lahî cihetiyle bir anda vücudu ve nazar-? Rabbaniyeye mazhariyeti, umum ehl-i dünyan?n takdirinden daha ziyade k?ymetdar bildim.4. şua
  ?hlas? kazanmak ve muhafaza etmek ve mânileri defetmek için, gelecek düsturlar rehberiniz olsun.
  B?R?NC? DÜSTURUNUZ: Amelinizde R?zâ-y? ?lâhî olmal?. Eğer O râz? olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse, bütün halk reddetse te'siri yok. O raz? olduktan ve kabul ettikten sonra, isterse ve hikmeti iktiza ederse, sizler istemek talebinde olmad?ğ?n?z halde, halklara da kabûl ettirir, onlar? da raz? eder. Onun için, bu hizmette doğrudan doğruya yaln?z Cenab-? Hakk'?n r?zas?n? esas maksad yapmak gerektir. 21. lema
  …Birbirinden nihayet derecede baîd, hattâ biri tembelliğin ünvan?, diğeri hakikî ihlâs?n sadefi olan iki tevekkülü-ki, biri, meşietin muktezâs? olan esbab aras?ndaki nizama karş? temerrüd hükmünde olan, tertib-i mukaddemattaki bir tevekkül-ü tembelâne; diğeri, ?slâmiyetin muktezâs? olan, netice itibar?yla gerdendâde-i tevfik olarak vazife-i ilâhiyeye kar?şmamakla terettüp-ü neticede mü’minâne tevekküldür-ikisini birbiriyle iltibas eden… münz.

  Nefs-i kâmile, nefsin kemaliyle terbiye olmuş halidir. Baz?lar? bunu “nefs-i zekiyye” yani “ar?nm?ş nefis” şeklinde ifade ederler. Şems suresi 9. ayeti “Şüphesiz nefsini ar?tan kurtulmuştur” ifadesi ile nefsin bu mertebesine işaret eder.
  Evet «Ene», zaman-? Âdemden şimdiye kadar âlem-i insâniyetin etraf?na dal budak salan nuranî bir şecere-i tûba ile, müthiş bir şecere-i zakkumun çekirdeğidir. Şu azîm hakikata girişmeden evvel, o hakikat?n fehmini teshil edecek bir mukaddime Beyân ederiz……
  ?şte mahiyyetini şu tarzda bilen ve iz'an eden ve ona göre hareket eden قَدْاَفْلَحَمَنْزَكّيَهَاŞems suresi 9. ayeti beşaretinde dahil olur. Emaneti bihakk?n edâ eder ve o enenin dürbünüyle, kâinat ne olduğunu ve ne vazife gördüğünü görür ve âfâkî mâlûmat nefse geldiği vakit, ene'de bir Mûsadd?k görür. O ulûm, nur ve hikmet olarak kal?r. Zulmet ve abesiyyete ink?lâb etmez. Vaktâki ene, vazifesini şu Sûretle ifa etti; vâhid-i k?yâsî olan mevhum rubûbiyyetini ve farazî mâlikiyetini terkeder. لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ der. Hakikî ubâdiyyetini tak?n?r. Makam-? «ahsen-i takvîm»e ç?kar. 30. söz
  Konu acizizfakiriz tarafından (23.08.07 Saat 15:38 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Gayyur s. nuriye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  97

  Standart

  Allah razı olsun kardeş çok faydalı oldu.. Hepsini öğrenicem inşallah..Daha çok yeniyim de
  Aşk bizi terbiye ederdi. Ne oldu da, biz aşkı nefsimizi terbiye eden bir basamak olmaktan çıkardık. "

 3. #3
  Ehil Üye tevhid - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Bulunduğu yer
  .....
  Mesajlar
  1.097

  Standart

  “Sen O’ndan raz?, O da senden raz? olarak Rabbine dön!”
  ne kadar güzel ne büyük bir iltifat..rabbimizin raz? oldugu sekşlde nefsimizi eyitebilmek duas?yla..

  Sus gönlüm!.


  Bir elif miktari sus.Az kaldi bahara

  Sus gönlüm!.

  Sebepler var edilinceye kadar.Bahaneler olusuncaya,birbirimizin

  nasibi oluncaya kadar sus...


 4. #4
  Dost hame-i zerrin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  36
  Mesajlar
  42

  Standart

  Allah raz? olsun. Bende bu konuyu ar?yordum... Allah cümlemizi nefsini terbiye edenlerden eylesin. Amin
  Gönlüm uçmak dilerken semavi ülkelere;
  Ayağım takılıyor yerdeki gölgelere... NFK

 5. #5
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Rabbim cümlemizden raz? olsun inş...

 6. #6
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  acizizfakiriz kardeşim,bizler de daha önce bu konu ile ilgili Risale-i Nurlardan bir derleme yapm?şt?k.?stifade edilir ümidi ile buraya da ekliyorum.

  ?şte nefsin halleri!
  • Nefis, z?tlar? birbirinden tevlid eder.
  • Nefis, aleyhte olan herbirşeyi lehte zanneder.
  • Nefis, mükâfat? gördüğü zaman "Keşke ben de öyle yapayd?m, böyle olayd?m" der. Mücâzât?n şiddetini de gördüğü vakit, teâmî ve inkârla kendisini tesellî eder.
  • Nefis, tembellik saikas?yla vazife-i ubudiyetini terk ettiğinden, tesettür etmek istiyor. Yani, onu görecek bir rakibin gözü alt?nda bulunmas?n? istemiyor. Bunun için bir Hâl?k?n, bir Mâlikin bulunmamas?n? temennî eder. Sonra mülâhaza eder. Sonra tasavvur eder. Nihayet, ademini, yok olduğunu itikad etmekle dinden ç?kar. Mesnevî-i Nuriye-s:70
  • Nefsin vücudunda bir körlük vard?r. O körlük vücudunda zerre-miskal kald?kça, hakikat güneşinin görünmesine mâni bir hicap olur.(M.N.Katre:s:71)
  • Nefis, kendisini kader ve s?fât-? ?lâhiyenin tecelliyat dairesinden hariç addeder.
  • Nefis, devekuşu gibidir. Şeytan Sofestâî, hevâ da Bektâşîdir.(M.N.s:154)
  • Nefs-i emmâre, devekuşu gibi aleyhine olan şeyi lehine zanneder. Veya Sofestâî gibi münakaşa edenleridir ki, vekilleri birbirini reddeder. Teâruzan, tesâkutan kabilinden, "Hiçbirisi de hak değildir" diye hükmeder.
  • Gafil nefis, âhireti dünyan?n bitişiğinde ve dünyayla bağl? bir menzil zannediyor. Bu itibarla nefsin elinde iki silâh vard?r. Dünyan?n zeval ve fenas?n?n eleminden kurtulmak için âhireti düşünmekle ümitvar olur. Âhiret için lâz?m olan a'mâl külfetine gelince, gaflet veya tegafül ile ondan da kendisini kurtar?r. (M.Nuriye-s:154-55)
  • Nefs-i nât?kan?n en yüksek matlubu devam ve bekad?r. Hattâ vehmî bir devamla kendisini aldatmazsa hiçbir lezzet alamaz. (M.Nuriye-s:115)
  • Nefis, Rabbisini tan?mak istemiyor; firavunâne kendi rububiyet istiyor.(Mektubat-s:393)
  • Nefis, ve hevâ, kuvve-i şeheviye ve gadabiye, bir kap?c? ve it hükmündedirler.(23.Söz)
  • Şeytan?n mühim bir desisesi, insana kusurunu itiraf ettirmemektir-tâ ki istiğfar ve istiâze yolunu kapas?n. Hem nefs-i insaniyenin enâniyetini tahrik edip, tâ ki nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin, adeta taksirattan takdis etsin.(On Üçüncü Lem'a)
  • Nefis, kendini serbest ve müstakil ve bizzat mevcut bilir. Ondan, bir nevi rububiyet dâvâ eder; mâbuduna karş? adâvetkârâne bir isyan? taş?r.(29.Mektup-s:443)
  • Nefis, Vâcibü'l-Vücudun ef'âlini fiillerine benzetemiyor. Hakikatini fehmetmekte ak?l m ütehayyir kal?yor. Fiili fâilsiz zannediyor.(Mesnevî-i Nuriye – Zerre-s:156-57)
  • Nefis, kendisini, yapt?ğ? fiillerinde fiil içinde müstetir Hû gibi görüyor. Tecelliyât?n genişliğini imtinâa, büyüklüğünü ademe hamletmekle, şeytan? bile yapt?ğ? mugalâtadan utand?r?yor.
  • Nefis, daima ?zt?raplar, kalâklar içinde evhamdan kurtulup tevekküle yanaşm?yor. Hükm-ü kadere raz? olmuyor.( Mesnevî-i Nuriye – Habbe-s:103-104)
  • Evet, insan? dünyaya çağ?ran ve sevk eden esbab çoktur. Başta nefis ve hevâs? ve ihtiyaç ve havass? ve duygular? ve şeytan? ve dünyan?n surî tatl?l?ğ? ve senin gibi kötü arkadaşlar? gibi çok dâileri var.(17.Lem’a 7.Nota)
  • Mâlik-i Hakikîden gaflet, nefsin firavunluğuna sebep olur.
  • Nefis, nefsine mâlik olmad?ğ? gibi, cismine de mâlik değildir.( Mesnevî-i Nuriye-s:58-59)
  • Ve keza, seni nefsini sevmeye sevk eden esbab:
  1. Bütün lezzetlerin mahzeni nefistir.
  2. Vücudun merkezi ve menfaatin madeni nefistir.
  3. ?nsana en karib (yak?n) nefistir. (Mesnevî-i Nuriye-s:18)
  • Hissiyat-? nefsiye damarlara ilişir, bir derece hükmünü kalb, ak?l ve ruhun rağm?na olarak icra eder.
  • Nefis ve hevâ ve his ve vehim bazan aldat?yorlar.(Yirmi Birinci Lem'a)
  • Nefis, mütekebbir, mütemerrid serkeş, müftehir, mağrur, ucüblü, riyakârd?r.( Mesnevî-i Nuriye – Hubâb)
  • Nefis, şu dünya hayat?na müştak ve mevtten kaçar.( Yirmi Alt?nc? Söz)
  • Nefis, kendinde gördüğü nimet-i ?lâhiyeyi kendi mal? tevehhüm ederek gurura, iftihâra, temeddühe başlar.( Yirmi Sekizinci Lem'a)
  • Hem insanda madem nefis, hevâ ve vehim ve şeytan hükmediyorlar; çok vakit iman?n? rencide etmek için, gafletinden istifade ederek, çok hileleri ederler, şüphe ve vesveselerle iman nurunu kaparlar.(Yirmi Alt?nc? Mektup)
  • Nefs-i emmâre, tahrip ve şer cihetinde nihayetsiz cinayet işleyebilir. Fakat icad ve hay?rda iktidar? pek azd?r ve cüz'îdir.( Yirmi Üçüncü Söz)
  • Şeytan?n talebesi olan Nefs-i emâre cismin küçüklüğünü san'at?n küçüklüğüne atfetmekle, esbabdan sudûrunu tecviz ediyor. (Mesnevî- Nuriye - Onuncu Risale)

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 7. #7
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Nefis ile ilgili forumdaki çal?şmam?z aşağ?daki linktedir.

  http://www.risaleforum.com/vb/showthread.php?t=1462

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 8. #8
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Hocam katk?lar?n?z için teşekkürler ediyorum.Allah (c.c) raz? olsun....

 9. #9
  Dost fatih kopru - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2008
  Mesajlar
  2

  Standart

  Allah ebeden razı olsun

 10. #10
  Müdakkik Üye vakti_nehar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  969

  Standart

  Rabbım cumlenızden razı olsun kardesler...

  " Eğer şu fânî dünyada bekâ istiyorsan, bekâ fenâdan çıkıyor, nefs-i emmâre cihetiyle fenâ bul ki, bâkî olasın...."

  Anlam demek, Allah demektir.

  Sonuç, sevgi Allah demektir.

  "İnşallah" derse Yakaran...

  "İnşa" eder YARADAN.

  SaFLaRı eZeNi aSLaN SaNMA aSıL NeFSiNi eZeBiLeN aSLaNDıR
  MEVLANA


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Adem Bilgin Abi - Vücut Mertebeleri
  By ahmedengin in forum Sesli ve Görüntülü Risale-i Nur Sohbetleri
  Cevaplar: 35
  Son Mesaj: 19.02.20, 16:16
 2. Hayat mertebeleri beştir.
  By fanidünya... in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 22.07.14, 09:39
 3. Risale-i Nurlardaki Siyasetle İlgili Kısımların Neşri?
  By eczacifatih in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 22.01.10, 01:20
 4. Risale-i Nur'da İman Mertebeleri ve Katedilmesi
  By HiÇEnderHiÇ in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 13.09.09, 10:11
 5. Nefsin Mahiyeti ve Nefsin Halleri
  By Abdulbaki in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 50
  Son Mesaj: 24.11.08, 17:31

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0