+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 6 ve 6

Konu: Batıya Husumet mi Edilmeli?

 1. #1
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  45
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  üstad şark husumeti bitmeli diyor san?rsam süfyanizmin ilk y?llar?nda islamiyetin dogdugu mekanlara husumet varm?ş şam?n şekeri arab?n yüzü gibi hakaretlerde etmişler şimdi o şarka olan husumet zail oldumu birde avrupa husumeti baki kalmal? deniyor müslümanlar avrupaya düşmanl?km? etmeli buray? tam anlayamad?m

  bu avrupa husumetini tam anlayamad?m yard?mc? olabilirmisiniz
  Konu MuhammedSaid tarafından (02.06.07 Saat 10:15 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  57
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Yanl?ş anlaş?lmas?n, Avrupa ikidir. Birisi, ?sevîlik din-i hakikîsinden ald?ğ? feyizle hayat-? içtimaiye-i beşeriyeye nâfi san'atlar? ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunlar? takip eden bu birinci Avrupa'ya hitap etmiyorum. Belki, felsefe-i tabiiyenin zulmetiyle, medeniyetin seyyiât?n? mehâsin zannederek beşeri sefâhete ve dalâlete sevk eden bozulmuş ikinci Avrupa'ya hitap ediyorum.(17.Lema-5.Nota)

  Risale-i Nur'un şiddetle tokat vurduğu ve hücum ettiği felsefe ise, mutlak değildir; belki muz?r k?sm?nad?r. Çünki, felsefenin hayat-? içtimaiye-i beşeriyeye ve ahlâk ve kemâlat-? insaniyeye ve san'at?n terakkiyat?na hizmet eden felsefe ve hikmet k?sm? ise, Kur'an ile bar?ş?kt?r. Belki Ku'an'?n hikmetine hâdimdir, muaraza edemez. Bu k?sma Risale-i Nur ilişmiyor.(Asay-? Musa-Mukaddeme)

  Üstad hazretleri bu bölümlerde toptanc?l?k değil müspet ve menfiyi ay?r?yor bizde olaylara bakarken ve tahlil ederken müspet ve menfi boyutlar? tahlil edelim ve ona göre hadiseleri anlamaya çal?şal?m inşallah.

  Biliniz ki: Bizim murad?m?z, medeniyetin mehasini ve beşere menfaati bulunan iyilikleridir. Yoksa medeniyetin günahlar?, seyyiatlar? değil ki; ahmaklar o seyyiatlar?, o sefahetleri mehasin zannedip; taklid edip, mal?m?z? harap ettiler. Ve dini rüşvet verip, dünyay? da kazanamad?lar. Medeniyetin günahlar?, iyiliklerine galebe edip, seyyiat? hasenat?na râcih gelmekle, beşer iki harb-i umumî ile iki dehşetli tokat yiyip, o günahkâr medeniyeti zir ü zeber edip öyle bir kusdu ki, yeryüzünü kanla bulaşt?rd?. ?nşâallah istikbaldeki ?slâmiyetin kuvvetiyle, medeniyetin mehasini galebe edecek, zemin yüzünü pisliklerden temizleyecek, sulh-u umumîyi de te'min edecek.(Tarihçe-i Hayat-sh:94)


  Evet; Avrupan?n medeniyeti, fazilet ve hüda üstüne te'sis edilmediğinden; belki heves ve heva, rekabet ve tahakküm üzerine bina edildiğinden; şimdiye kadar medeniyetin seyyiat?, hasenat?na galebe edip, ihtilâlci komitelerle kurtlaşm?ş bir ağaç hükmüne girdiği cihetle, Asya medeniyetinin galebesine kuvvetli bir medar, bir delil hükmündedir. Ve az vakitte galebe edecektir. Acaba istikbale karş? ehl-i iman ve islâm için böyle maddî ve ma'nevî terakkiyata vesile ve kuvvetli, sars?lmaz esbab varken ve demiryolu gibi istikbal saadetine yol aç?ld?ğ? halde, nas?l me'yus olup ye'se düşüyorsunuz? Ve Âlem-i ?slâm?n kuvve-i mâneviyesini k?r?yorsunuz. Ve ye's ve ümidsizlikle zannediyorsunuz ki: Dünya, herkese ve ecnebilere terakki dünyas?d?r. Fakat yaln?z bîçare ehl-i ?slâm için tedenni dünyas? oldu, diye pek yanl?ş bir hataya düşüyorsunuz. Madem meylül-istikmal (tekemmül meyli); kâinatta, f?trat-? beşeriyede f?traten dercedilmiş, elbette beşerin zulüm ve hatasiyle baş?na çabuk bir k?yamet kopmazsa; istikbalde hak ve hakikat, Âlem-i ?slâmda nev-i beşerin eski hatîat?na keffaret olacak bir saadet-i dünyeviye de gösterecek, ?nşâallah...(Tarihçe-i Hayat-sh:94)
  Konu MuhammedSaid tarafından (02.06.07 Saat 10:15 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 3. #3
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  57
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Elhakku ya'lû" bizzat, hem âk?bet muradd?r
  Ey arkadaş! Bir zaman bir sâil dedi: "Madem el-hakku ya'lû hakt?r. Neden kâfir Müslime, kuvvet hakka galiptir?"

  Dedim: Dört noktaya bak; bu müşkül de hallolur. Birinci nokta şudur: Her hakk?n her vesilesi hak olmas? lâz?m değildir.

  Öyle de, her bât?l?n her vesilesi bât?l olmas? yine lâz?m değildir. Neticesi şu ç?kar: Hak olan bir vesile, bât?l vesileye galiptir. Dolay?s?yla, bir hak bir bât?la mağlûptur. Muvakkaten, bilvas?ta olmuştur. Yoksa bizzat, hem daima değildir.

  Lâkin âk?betü'l-âk?be, her dem yine hakk?nd?r. Kuvvetin bir hakk? var, bir s?rr-? hilkati var. ?kinci nokta şudur:

  Her Müslimin her vasf? Müslim olmak vâcip iken, haricen her dem vaki, sabit değildir.

  Öyle de, her kâfirin her vasf? kâfir olmak, küfründen neş'et etmek yine lâz?m değildir.

  Her fâs?k?n her vasf? fâs?k olmak, f?sk?ndan neş'et etmek, öyle de, her dem sabit değildir.

  Demek bir kâfirin Müslim olan bir vasf?, Müslimdeki lâmeşru vasf?na galip olur. Bilvas?ta, o kâfir dahi ona galiptir.(Lemaat'tan)
  Konu MuhammedSaid tarafından (02.06.07 Saat 10:16 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 4. #4
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  45
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  abi risale i nuru demek herkes başka başka türlü anl?yor şark husumeti hakk?nda bir arkadaşda şu yorumu getirdi


  Önce metni tam alal?m; "Rüyada bir Hitabe", Osmanl?'n?n yenilmesi ve o zamaki dünyan?n durumu üzerine bir konuşma;

  Demek biz mağlûbiyetle ikinci cereyana tak?ld?k ki, mazlumlar?n ve cumhûrun cereyan?d?r; başkalar?ndan yüzde seksen fakir ve mazlumsa, ?slamdan doksan belki doksan beştir. Alem-i ?slam şu ikinci cereyana karş? lakayd veya muar?z kalmakla hem istinads?z, hem bütün emeğini heder, hem onun istilas?yla istihaleye maruz kalmaktansa, ak?lane davran?p, onu ?slamî bir tarza çevirip, kendine hadim k?lmakt?r. Zîra, düşman?n düşman?, düşman kald?kça dosttur; nas?l ki düşman?n dostu, dost kald?kça düşmand?r.
  "Şu iki cereyan birbirine z?t, hedefleri z?t, menfaatleri z?t olduğundan, birincisi dese 'Öl!'; diğeri diyecek 'Diril!' Birinin menfaati zarar, ihtilaf, tedenni, zaaf, uyumam?z? istilzam ettiği gibi; ötekinin menfaati dahi kuvvetimizi, ittihad?m?z? bizzarûre iktiza eder. Şark husûmeti ?slam inkişaf?n? boğuyordu; zail oldu ve olmal?. Garb husûmeti, ?slam?n ittihad?na, uhuvvetin inkişaf?na en müessir sebeptir, bakî kalmal?."

  ikinci cereyan olarak bahsedilen, 1917'de rusyaya ihtilal getiren bolşevizm. Birinci cereyan ise, birinci dünya savaş?nda yenildiğimiz ingiliz+frans?zlar?n baş? çektiği kapitalizm. (Şu iki cereyan birbirine z?t, hedefleri z?t, menfaatleri z?t olduğundan, birincisi dese 'Öl!'; diğeri diyecek 'Diril!'); (Birinin menfaati zarar, ihtilaf, tedenni, zaaf, uyumam?z? istilzam ettiği gibi; ötekinin menfaati dahi kuvvetimizi, ittihad?m?z? bizzarûre iktiza eder)

  Buradaki şark husumeti derken rusya ile olan problem; garp husumeti derken ise o zaman savaş?lan devletlere karş? olan husumet.

  Zaten başta türkiye de öyle yapt?; 1945 sonras? ise yine (Şu iki cereyan birbirine z?t, hedefleri z?t, menfaatleri z?t olduğundan, birincisi dese 'Öl!'; diğeri diyecek 'Diril!') geçerli olduğundan, biz diğer cereyan?n yan?nda durduk...

  Bu arada en ilginci bediüzzaman?n (hem onun istilas?yla istihaleye maruz kalmaktansa, ak?lane davran?p, onu ?slamî bir tarza çevirip, kendine hadim k?lmakt?r) diyerek bir cins sosyalizmin islamileştirilmesini teklif etmiş olmas?...
  Konu MuhammedSaid tarafından (02.06.07 Saat 10:16 ) değiştirilmiştir.

 5. #5
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  57
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Ecnebilerden al?nan madi bilgiler,sanat ve terakkiye ait ise laz?md?r,sefahata dair ise muz?rd?r.(Mesnevi-i Nuriye-s:98)
  Şeriat-? Ahmediyenin (asm) tazammum ettiği ve emrettiği medeniyet ise ki;medeniyet-i haz?ran?n ink?şa?ndan(yar?lmas?ndan) inkişaf edecektir.Onun menfi esaslar? yerine ,müspet esaslar vaz'eder. (Sünihat-s:61)
  Güzel şeylerimiz ecnebilere gitmiş(Münazarat-s:100)
  Her şeyin en güzelini al.(Sünihat-s:17)
  Ecnebilerde terakkiyat?- medeniyyeye yard?m edecek (fünun ve sanayi)gibi noktalar? maalmemnuniye alacağ?z.Amma medeniyetin zünub ve mesavisi(günah ve kötülükleri)olarak baz? adat ve ahlak-? seyyiyeyi almayacağ?z.(Asar-? Bediiyye-Osm.1.Bask?.s:350) Avrupan?n güzelliklerinin tahsil edilmesinin zorluğundan dolay?,kolay taklit edilen günahlar?n? ve kötülüklerini ald?ğ?m?z için kad?nlaşm?ş erkek ve erkekleşmiş kad?n durumuna düştük..(Asar-? Bediiyye-Osm.1.Bask?.s:350)

  Avrupadan mehasin-i medeniyetin iktibas?na muhtac?z...(Asar-? Bediiyye-Osm.1.Bask?.s:803)
  Kesb-i medeniyette japonlara iktida bize laz?md?r ki;Onlar Avrupa'dan mehasin-i medeniyeti almakla beraber adat-? milliyeyi muhafaza ettiler. (Asar-? Bediiyye-Osm.1.Bask?.s:350)
  Medeniyetin mehasiniyle beraber mesavisi (kötülükleri) de terakki edip garip ve aldat?c? bir surete girmiş...Medeniyetin seyyiat?n?n en fenas? ve medeniyetin muharribi (y?k?c?s?) sefahat,israfat ve maişetteki müsavats?zl?kt?r.(Asar-? Bediiyye-Osm.1.Bask?.s:803)

  Medeniyetin iyilikleri ile beraber kötülüklerinin de içimize sokulmamas? için bize TEMY?Z edici (ay?r?c?) hakim bir kanun,bir prensip gerekir.(Asar-? Bediiyye-Osm.1.Bask?.s:803)

  Avrupa ve Amerika'dan getirilen hakikatler yine ?slam?n mal? olan fen ve sanat? tevhit nuru ile yoğurarak hayata geçirmeliyiz.(Tarihçe-i Hayat-s:140)  H?ristiyanl?k dini fen ve medeniyeti kendine mal edip,bu iki silahla galebe çald?.(Asar-? Bediyye-1.Bask?-s:877)


  Asaya'n?n baht?n?,?slamiyetin taliini açacak yaln?z meşrutiyet ve hürriyettir.Fakat,Şeriat-? Garra'n?n terbiyesinde kalmak şart?yla.

  (Muhakemat-s:47)

  Medeniyetteki bütün güzelliklerin;ya aç?k bir şekilde emredilerek ve ya o güzelliğe taraftarl?k göstererek veyahutta onu yasaklamamak suretiyle,bunlar?n veya bunlardan daha güzelinin ?slamda mevcut olduğu görülecektir.(Asar-? Bediyye-1.Bask?-s:373)
  Ecnebilere düşman nazar? ile değil,belki saadetimizi ve i'lay-? kelimetullaha bu zamnada vas?ta olan terakki ve medeniyete bizi teşvik ve icbar ettiklerinden dost ve hadim nazar? ile bakacağ?z.(Asar-? Bediyye-1.Bask?-s:389)

  Hemde düşmanlar?m?z onlar(ecnebiler) değil,cehalet,zaruret,itilaft?r.(Asar-? Bediyye-1.Bask?-s
  ?stikbal, yaln?z ve yaln?z ?slâmiyetin olacak. Ve hâkim, hakaik-i Kur'âniye ve imaniye olacak. (Hutbe-i Şamiye)
  Konu MuhammedSaid tarafından (02.06.07 Saat 10:16 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 6. #6
  Ehil Üye Ararad - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2013
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  3.762

  Standart

  Şarkın husumuti bitmeli, Garba husumet devam etmeli.
  Hak ile iştigal etmezsen
  batıl seni istila eder...

  İ. Şafii.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Nasil Dua Edilmeli...
  By esra aktürk in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 11.09.19, 18:49
 2. Toplumu Zehirleyen Husumet.
  By NURS-İ in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 24.11.09, 01:00
 3. Bizi Mahveden, Cehalet Ağa ve Torunu Husumet Bey'dir
  By 1kul in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 06.05.09, 07:39
 4. Böyle Bir Dua Edilmeli mi?
  By özlem33 in forum Dualar
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 30.04.08, 10:34
 5. Husumet
  By Seha in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 17.01.07, 10:20

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0