+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 11 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 106

Konu: Müceddid Ne İçin Gönderilir?

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Bu konu hakk?nda bilgilerimizi paylaşal?m.
  Müceddid geldiği zaman ona tabi olmayanlar?n durumu nedir?
  Konu MuhammedSaid tarafından (02.06.07 Saat 01:47 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #2
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  "Muhakkak ki, Allah bu topluluğa her yüzy?l?n baş?nda (veya sonunda), dinini yenilemek için birini gönderir."3
  Ebu Davud'un Sünen'inde yer alan ve alt? ravi vas?tas?yla Ebu Hüreyre 'ye dayanan bu hadis, Sünni hadisçilerce genellikle güvenilir olarak kabul edilmiş, mesela el-Hakim bunu el-Müstedrekinde sahih olarak tasnif etmiştir.4
  Konu MuhammedSaid tarafından (02.06.07 Saat 01:39 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 3. #3
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Mevlana Halid'le Bediüzzaman arasındaki devamlılık da, Ispartalı bir Halidi şeyhi, Beşkazalızade Osman Efendi'ye nispet edilen önemli bir sözde zımnen yer almaktadır. Hem kendisinin vefat yılı, hem de Bediüzzaman'ın doğum yılı olan 1293/1877-8'de, "dinde inancı koruyacak olan müceddidin bu yıl doğmuş olduğunu" söylediği ifade edilir. Bu haberdarlık belirgin bir biçimde aile içinde muhafaza edilmiştir; nitekim otuz beş yıl sonra, Osman Efendi'nin en küçük oğlu Ahmet Efendi: "Sizin devamlı bahsettiğiniz müceddid kim ve nerede?" diye sormuş, "Evet, şu an hayatta ve otuz beş yaşında" cevabını vererek itminanını sergilemiştir. Başka bir seferinde kendisine, babasının oğullarından birinin vaad edilen müceddidle görüşüp el sıkışacağı şeklinde bir öngörüde bulunduğunun doğru olup olmadığı sorulduğunda, bunun böyle olduğu şeklinde cevap vermiştir; nitekim bizzat kendisi, yani Ahmet Efendi müceddidle bağlantı kurmuştur.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 4. #4
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Bütün bunlardan başka, tecdidin Mevlana Halid'den Bediüzzaman'a geçmiş olmas?n?n, bu iki şahs?n kariyerleri aras?ndaki bir dizi çarp?c? kronolojik benzerlikle de matematiksel olarak onaylanm?ş olduğu görülmektedir. Şaml? Haf?z Tevfik adl? talebesi, Bediüzzaman'?n Mevlana Halid'den tam bir yüzy?l sonra doğduğuna; Osmanl? payitaht? ?stanbul'a ilk gelişinin, Mevlana Halid'in "tecdid-i din mücahedesi"ni başlatmak için Moğol başkenti Delhi'ye var?ş?ndan tam bir as?r sonra gerçekleştiğine ve başkentteki politik manzaradan tiksinerek Van'a gitmek üzere Ankara'dan ayr?l?ş?yla Mevlana Halid'in siyasi sebeplerle Bağdat'tan ayr?l?p Şam'a gitmesi aras?nda yine tam bir yüzy?l bulunduğuna dikkat çeker. Şaml? Haf?z Tevfik, bundan dolay? tecdidin arac? olarak Risale-i Nur'un fonksiyonunun "hadisin aç?k metniyle" (nass-? hadisle), "her yüzy?lda" aç?k ifadesiyle ispatland?ğ?n? belirterek sözlerini tamamlar.
  Konu MuhammedSaid tarafından (02.06.07 Saat 01:39 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 5. #5
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  "Her as?r baş?nda hadisçe geleceği tebşir edilen dinin yüksek hadimleri; emr-i dinde mübtedi' değil, müttebi'dirler. Yani, kendilerinden ve yeniden bir şey ihdas etmezler, yeni ahkam getirmezler. Esasat ve ahkam-? diniyeye ve Sünen-i Muhammediyyeye (a.s.m.) harfiyen ittiba yoluyla dini takvim ve tahkim ve dinin hakikat ve asliyetini izhar ve ona kar?şt?r?lmak istenen ebat?l? ref' ve iptal ve dine vaki tecavüzleri red ve imha ve evamir-i Rabbaniyeyi ikame ve ahkam-? ?lahiyenin şerafet ve ulviyetini izhar ve ilan ederler. Ancak tavr-? esasiyi bozmadan ve ruh-u asliyi rencide etmeden yeni izah tarzlar?yla, zaman?n fehmine uygun yeni ikna usulleriyle ve yeni tevcihat ve tafsilat ile ifa-i vazife ederler.
  "Bu me'murin-i Rabbaniye, fiiliyatlar?yla ve amelleriyle de memuriyetlerinin musadd?k? olurlar. Salabet-i imaniyelerinin ve ihlaslar?n?n ayinedarl?ğ?n? bizzat ifa ederler. Mertebe-i imanlar?n? fiilen izhar ederler. Ve ahlak-? Muhammediyenin (a.s.m.) tam amili ve mişvar-? Ahmediyenin (a.s.m.) ve hilye-i Nebeviyenin (a.s.m.) hakiki labisi olduklar?n? gösterirler. Hülasa: Amel ve ahlak bak?m?ndan ve Sünnet-i Nebeviyeye (a.s.m.) ittiba ve temessük cihetinden ümmet-i Muhammed'e (a.s.m.) tam bir hüsn-ü misal olurlar ve numune-i iktida teşkil ederler. Bunlar?n Kitabullah'?n tefsiri ve ahkam-? diniyenin izah? ve zaman?n fehmine ve mertebe-i ilmine göre tarz-? tevcihi sadedinde yazd?klar? eserler kendi ilka-y? nefislerinin ve kariha-y? ulviyelerinin mahsulü değildir, kendi zeka ve irfanlar?n?n neticesi değildir. Bunlar, doğrudan doğruya menba-y? vahy olan Zat-? Pak-i Risaletin (a.s.m.) manevi ilham ve telkinat?d?r. "Celcelutiye" ve "Mesnevi'-i Şerif" ve "Fütuhu'l-Gayb" ve emsali âsâr hep bu nevidendir."
  Bu metnin ilk bölümü, es-Suyuti taraf?ndan ortaya konan tecdid tan?m?n? teyid etmektedir: Sünnet'in ihyas? ve bid'at?n (yahut Bediüzzaman'?n ifadesiyle "ona kar?şt?r?lmak istenen ebat?l?n") kökten kaz?nmas?. Ancak yeni ve kendine has olan, Bediüzzaman'?n müceddide "yeni izah tarzlar? ve yeni ikna usulleri" kullanma görevini vermesidir. Bu formülasyon aç?kça Bediüzzaman'?n yaşad?ğ? zamana ait değerlendirmesini ve kendisinin ifa ettiğini düşündüğü misyonu yans?tmaktad?r. Avrupa'n?n on dokuzuncu yüzy?l rasyonalizminin ?slam topraklar?nda yay?lmas? sonucunda iman?n esas temellerinin sald?r?ya uğram?ş olduğunu belirtir: "Önceki devirlerde esasat-? imaniye sağlam, bunlara uymak kolayd?. Fakat bu zamanda, küfür elini iman?n erkânlar?na ve temellerine kadar uzatm?şt?r.". Bununla birlikte, kendisinin "tabiat?n nizam?" denilen şeye düzenli olarak at?fta bulunmas? ve Risale-i Nur'un ilk defa ?slamiyet'in bütün esasl? öğretilerini çürütülemez ve aklen ikna edici bir şekilde ispatlad?ğ?, öyle ki, müminleri "taklidi iman"dan "tahkiki imana" yükselttiği iddias? can al?c? bir noktad?r.Bu, kesin bir şekilde modern bir objektifin bak?ş aç?s?na sahiptir
  Konu MuhammedSaid tarafından (02.06.07 Saat 01:39 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 6. #6
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Bu eser-i alişanda şimdiye kadar emsaline rastlanmam?ş bir feyz-i ulvi ve bir kemal-i namütenahi mevcut olduğundan ve hiçbir eserin nail olmad?ğ? bir şekilde meş'ale-i ?lahiyeye ve şems-i hidayet ve neyyir-i saadet olan Hazret-i Kur'an'?n füyuzat?na varis olduğu meşhud olduğundan; onun esas? nur-u mahz-? Kur'an olduğu ve evliyaullah?n âsâr?ndan ziyade feyz-i envar-? Muhammediyi (a.s.m.) hamil bulunduğu ve Zat-i Pak-i Risaletin ondaki hisse ve alakas? ve tasarruf-u kudsisi evliyaullah?n âsâr?ndan ziyade olduğu ve onun mazhar? ve tercüman? olan manevi zat?n mazhariyeti ve kemalat? ise o nisbette âli ve emsalsiz olduğu güneş gibi aşikard?r."Bediüzzaman Said Nursi, Şualar, 670
  Konu MuhammedSaid tarafından (02.06.07 Saat 01:39 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 7. #7
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  el-Alkami , tecdidi, "yürürlükten kald?r?lan herhangi bir ameli Kitap ve Sünnet'e göre ihya etmek ve bunun uygulan?ş?n? ortaya koymakt?r." şeklinde tarif etmiştir. Benzer şekilde el-Hakim, Ebu'l-Velid Hassan b. Muhammed el-Fak?h'?n iznine dayanarak, eş-Şafii'nin müceddidlik fonksiyonu hakk?nda isimsiz ve kendisinden daha yaşl? birinden şu sözü nakletmiştir: "O, Sünnet'i izhar ve bid'at? imha etmiştir." Geleneksel anlay?şa göre bu, yani Sünnet'in ihyas? ve bid'at?n imhas? tecdidin özüdür
  Konu MuhammedSaid tarafından (02.06.07 Saat 01:40 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 8. #8
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Yukar?da k?saca müceddid'in mahiyeti hakk?nda paylaş?mlarda bulunduk ( bu mesele köprü dergisinin 85. say?s?nda dernlemesiye ele al?m?şt?r. )yaz?lanlar?n eşliğinde san?r?m ona uymayanlar?n en büyük kayb? da ortaya ç?kacakt?r.
  Konu MuhammedSaid tarafından (02.06.07 Saat 01:40 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 9. #9
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641
  Konu MuhammedSaid tarafından (02.06.07 Saat 01:40 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 10. #10
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Son müceddid bediüzzaman olarak ispatlanm?şt?r bu forumda..
  Müceddidin görevi nedir?

  bunu bilen insan?n müceddidin görüşlerinin aksine görüş belirtse zarardad?r.

  Allah niçin gönderir,
  dinin asl?n? insanlara anlats?n diye,
  böylece dini,kuran? ve sünneti muhafaza etsin.
  özellikle iman?.

  müceddide uymak varken,diğer hocalara,tarikat şeyhlerine uyanlar,

  size soruyorum;Allah müceddidi gönderiyor,
  uymayas?n?z diye mi?

  madem ki uymam?z için gönderiyor diyorsan?z,

  neden şeyhiniz,üstad?n?z,hocaefendiniz,
  son müceddid olan BED?ÜZZAMAN DEĞ?LDE BAŞKALARI..

  NEDEN ACABA...

  MAKUL ,AKLI CEVAP VER?RSEN?Z,

  müzakere edelim bu müceddid meselesini...

  bunuda unutmayal?m,imam? rabbani hz.bulunduğu asr?n müceddidi,
  öyle olunca imam? rabban? hz. eserleri bu as?rda hükmünü koyamaz..

  çünkü Allah bu as?rda son müceddidi göndermiştir.

  diğer müceddidlerde bu bak?ş aç?ş?yla bak?l?r..

  sanmaki onlar? beğenmiyoruz..
  onlar? takdir ediyoruz..
  ama yeni müceddid geldiği için yani risalei nur geldiği için ,risalele meşgul oluyoruz.

  olmasak,hakim ismine z?d hareket ediyoruz,demektir...
  Konu MuhammedSaid tarafından (02.06.07 Saat 01:40 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i Nur Ve Son Müceddid Mes’elesi
  By Hâdim-i Nur in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 14
  Son Mesaj: 28.11.09, 20:02
 2. Risale-i Nur ve Son Müceddid Meselesi
  By SeRDeNGeCTi in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 283
  Son Mesaj: 24.08.08, 12:41
 3. Müceddid ve Üç Merhale
  By özür in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 31.10.07, 13:07
 4. Ali Vapurlu - Bediüzzaman'ın Müceddid-i Ahirzaman Kimliği
  By SeRDeNGeCTi in forum Sesli ve Görüntülü Risale-i Nur Sohbetleri
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 15.06.07, 13:06
 5. Müceddid Kimdir?
  By sinang in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.10.06, 04:16

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0