+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 8 ve 8

Konu: Asya Münafıkları ?

 1. #1
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Âyâ zanneder misin ki; bu milletin fakr-? hali, dinden gelen bir zühd ve terk-i dünyadan gelen bir tenbellikten neş'et ediyor. Bu zanda hata ediyorsun. Acaba görmüyor musun ki, Çin ve Hind'deki Mecusi ve Berahime ve Afrika'daki zenciler gibi, Avrupa'n?n tasallutu alt?na giren milletler bizden daha fakirdirler. Hem görmüyor musun ki, zarurî kuttan ziyade müslümanlar?n elinde b?rak?lm?yor. Ya Avrupa kâfir zalimleri veya Asya münaf?klar?, desiseleriyle ya çalar veya gasbediyor.Bediüzzaman said nursi Beşinci Mesele: (26.mektup 3. mebhas)
  Asya'da uyanan akvam, fikr-i milliyete sar?l?p, aynen Avrupa'y? her cihetle taklit ederek, hattâ çok mukaddesatlar? o yolda feda ederek hareket ediyorlar. Halbuki her milletin kamet-i k?ymeti başka bir elbise ister. Bir cins kumaş bile olsa, tarz? ayr? ayr? olmak lâz?m gelir. Bir kad?na bir jandarma elbisesi giydirilmez. Bir ihtiyar hocaya tango bir kad?n libas? giydirilmediği gibi, körü körüne taklit dahi çok defa maskaral?k olur. Çünkü:
  Evvelâ: Avrupa bir dükkân, bir k?şla ise, Asya bir mezraa, bir cami hükmündedir. Bir dükkânc? dansa gider, bir çiftçi gidemez. K?şla vaziyeti ile mescid vaziyeti bir olmaz.
  arkadaşlar
  asya münaf?klar? vede Asya'da uyanan akvam, aynen Avrupa'y? her cihetle taklit ederek, hattâ çok mukaddesatlar? o yolda feda ederek hareket ediyorlar meselesini bilen varm?d?r.??? asya derken neresi-kimler hangi milletler kast ediliyor ??? mukaddesat?n? o yolda feda ederek diyor buna örnekler getirebilirmsiniz ( bir türk olarak türk milletindeki münaf?klar? ve mukaddesat?n? avrupal?lar yolunda nas?l harcad?klar?n? mağlesef biliyorum)
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 02:01 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 2. #2
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  gulsah kardeş,5.şuadan bu bölüm belki cevap olabilir.
  Rivayetler, Deccal?n dehşetli fitnesi ?slâmlarda olacağ?n? gösterir ki, bütün ümmet istiâze etmiş.
  Bunun bir tevili şudur ki: ?slâmlar?n Deccal? ayr?d?r. Hattâ bir k?s?m ehl-i tahkik, ?mam-? Ali'nin (r.a.) dediği gibi demişler ki: Onlar?n Deccal? Süfyand?r, ?slâmlar içinde ç?kacak, aldatmakla iş görecek. Kâfirlerin Büyük Deccal? ayr?d?r.
  Birde bu bölüme dikkat gerekir.

  Âhirzamanda, dinsizliğin iki cereyan? kuvvet bulacak:
  Birisi: Nifak perdesi alt?nda risalet-i Ahmediyeyi (a.s.m.) inkâr edecek, Süfyan nam?nda müthiş bir şah?s, ehl-i nifak?n baş?na geçecek, şeriat-? ?slâmiyenin tahribine çal?şacakt?r. Ona karş?, Âl-i Beyt-i Nebevînin silsile-i nuranîsine bağlanan ehl-i velâyet ve ehl-i kemâlin baş?na geçecek, Âl-i Beytten Muhammed Mehdî isminde bir zât-? nuranî, o Süfyan?n şahs-? mânevîsi olan cereyan-? münaf?kaneyi öldürüp dağ?tacakt?r.(15.Mektup)
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 02:01 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 3. #3
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart  Abdulbaki abi ama süfyan malum türk ise asya ile irtibatını kuramadım . Evet münafıkların başı idi fakat gene türk idi dimi ?

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 4. #4
  Ehil Üye nâme-i nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  1.460

  Standart

  ''Resâili’n-Nur dahi ne şark?n malûmat?ndan, ulûmundan ve ne de garb?n felsefe ve fünunundan
  gelmiş bir mal ve onlardan iktibas edilmiş bir nur değildir.''(Şualar)

  ''Cumhur-u enbiyan?n şarkta biseti, kader-i ezelînin bir remzidir ki, şark?n hissiyat?na hâkim, dindir.
  Bugün âlem-i ?slâmdaki tezahürat da gösteriyor ki, âlem-i ?slâm? uyand?racak,
  şu mezelletten kurtaracak, yine o histir.''(Sünühat)

  kardeşim benim anlad?ğ?m: asyadan kas?t, yukar?daki ifadelerde geçen şark ifadeleridir. yani asl?nda Alem-i ?slam'd?r.

  mukaddesat? o yolda feda etmek mes'elesi için Akl?ma ilk gelen yer:
  Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çal?şmay?n?z. Âyâ, Avrupa’n?n size ettikleri hadsiz zulüm ve adâvetten sonra, hangi ak?lla onlar?n sefahet ve bât?l efkârlar?na ittibâ edip emniyet ediyorsunuz? Yok, yok! Sefihâne taklit edenler, ittibâ değil, belki şuursuz olarak onlar?n saf?na iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi idam ediyorsunuz. Âgâh olunuz ki, siz ahlâks?zcas?na ittibâ ettikçe, hamiyet dâvâs?nda yalanc?l?k ediyorsunuz. Çünkü şu surette ittibâ?n?z, milliyetinize karş? bir istihfaft?r ve millete bir istihzâd?r. (Lem'alar)

  yani onlar? şuursuzca ve sefihane işlerini taklittir.
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 02:01 ) değiştirilmiştir.


 5. #5
  Ehil Üye nâme-i nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  1.460

  Standart

  pardon unutmadan;ifadelerim Mektubat'tan ald?ğ?n yerler içindi
  Alıntı BERXUDANZLN Nickli Üyeden Alıntı

  evvela haddimz olmayarak bir kaç kelam eyleyelim yaln?şmz rahman olan ALLAH AF kardaşlar?mzda doğru etsin...

  evvela şualr da o k?smda deccaliyet ve süfyaniyet farkl? ele al?nm?ş ikisde farkl? bir şah?s veya ak?m olarak nazara verilmiş.ayr?ca fark? zaten imam AL? R.A ortaya koymuş.tabi asya k?tas? komizm deccaliyetiyle tümden madur olmuş ki orda ki gasp manas? da halk?n istidapla elindeklern al?nmas? mal ve kültür benlik ve kimlik ne varsa bir halk? var eden hepsi kominal ideoljyle ellrnden al?nm?ş ve asyay? k?zl bir ateş kaplam?ş .tabi zann?mca abdulbaki abinn de 5,şuay? tavsiye etmesi bundand?r ki yanl?ş anlaş?lan k?sm 5.şua sadec süfyanyet bakmaz asya dan haberdar eder.
  tabi siz demişsnz hangi ülkelr ve nas?l bir etkiş olmuş ülkemzdeki malum demişsnz oralar?n hali nas?ld?r ne kaybetmişler ...?ŞTE AŞAĞDA BAZI ÜLKELR DE K? haller verilmiş ve bu gezileri yapan üstad?n arkadaş? olan ve ABDÜRREŞ?D ?BRAH?M nazaryla bak?lmas? üstad?n da kanatinn nas?l oluştuğna bir delil olmakta ..ki hem sorda geçen asya munaf?klar? ve avrupa kafrleri beraber al?nd?ğ? için belki ön bilgi olur tabi buna bir çok ülke katabilrsnz de...çünkü zalim avrupa o ülkelrde ki munaf?klar?n m?delerni doyurup beraberce ülkeleri tarumar etmişler..

  1907 sonlar?nda Bat? Türkistan şehirlerini dolaşt? ve ahalinin durumuna yak?nen şahit oldu. Durum içler ac?s?yd?:  “Bugüne kadar Türkistan Müslümanlar? için bir mektep yoktur. Rusça bilen bir adam yerli Müslümanlar aras?nda nadir bulunur. Misyonerlerin korkusundan Müslümanlar bugüne kadar evlatlar?n? Rus mekteplerine veremiyorlar. Şu suretle tüm Türkistan Müslümanlar? cehalet deryas?na gark olmuşlar, ahlak bozukluğu ve içki müptelal?ğ? süratli bir şekilde artmaktad?r. ?nsan bu cihetleri gördükçe adeta “Türkistan milleti ölüme mahkum bir millettir” diyeceği geliyor.

  japonya

  Bediüzzaman hazretleri de “Divan-? Harbi Örfi” adl? şaheserinde ayn? meseleye parmak basar; “Kesb-i medeniyette Japonlara iktida bize lâz?md?r ki, onlar Avrupa'dan mehasin-i medeniyeti almakla beraber, her kavmin mâye-i bekas? olan âdât-? milliyelerini muhafaza ettiler.”

  Tabii burada şunu belirtmekte fayda var; Japonya’n?n bu hali 1910 seneleridir. Maalesef ?kinci Dünya Savaş?n?n galipleri bu ülkeyi işgal ederken kökleri ile birlikte işgal etmişlerdir. Her türlü melanetleri ile bu temiz insanlar? delik deşik b?rakm?şlard?r. Onun için bir büyüğümüz hakl? olarak şöyle demektedir: “Amerikan düşmanl?ğ?, milliyetçilik duygusu ve ezilmişlik hissinin esas al?narak gerçekleştirilen Japon hamlesi, katiyen uzun ömürlü olamaz. Çünkü, ister siyasî, ister ekonomik, isterse kültürel olsun, her türlü kalk?nman?n uzun ömürlü olmas?, sağlam temeller üzerine kurulmas?na bağl?d?r. Halbûki, Japon kalk?nmas?nda kal?c? esaslar değil, reaksiyoner ç?k?şlar hakimdir.

  Nitekim, Bat? bugün Japonya’ya fuhuştan tutun da, içki ve kumara kadar her türlü melanet ve sefahati sokmuş durumda. Daha başka ülkeler gibi, Bat?’n?n bu oyununa düşmüş ve mozaiği delik-deşik olmuş bulunan Japon saltanat?n?n uzun ömürlü olmas? herhalde düşünülemez.”
  . ?slam hakk?nda Misyonerler taraf?ndan yay?lan yanl?ş kanaatleri tashih etti. Japon gazeteleri bu konuşma ve konferanslar? ertesi gün okuyucular?na aktard?ğ?ndan hayranlar? gittikçe artt?. ?lk önce bir k?s?m üst düzey Japon diplomatlar ?slam’la şereflendi. Onlar?n da gayretleri ile Abdürreşid ?brahim “Asya Gi Kay” adl? derneği kurdu. Bu derneğin amac? Uzakdoğu halklar? aras?nda dayan?şma ve yard?mlaşma ve ?slami davet idi. Başkanl?ğ?na da eski bir Samuray olan ve ?slam’a girerek Ebubekir ad?n? alan Japon diplomat Ohara getirildi.


  Seyyah?m?z içinden hiç gelmese de plan? gereği Japonya’dan ayr?lmak zorunda kald?. Bindiği gemi 19.06.1909’da Kore’nin Pusan liman?na vard?. Pusan kasabas?nda yaşad?ğ? bir ilginç hat?ray? burada derc etmek istiyorum. Yaln?z burada şu hususa dikkat çekmek gerekiyor; Şark insanlar? umumiyet itibar?yla duygusal, mert, misafirperver, cesur, izzet-i nefs sahibi insanlard?r. Bu topraklarda ak?ldan ziyade kalp hakimdir. Ve bat? medeniyeti şenaat ve denaatleri ile giremediği müddetçe de bu saf doku bozulmadan yüzlerce sene kalabilmiştir. Mesela Abdürreşid Efendinin izahat?na göre “Eskiden Bir Koreli katiyen yalan söylemezmiş. Hatta bir adam?n yalan söylediği ortaya ç?karsa babas? evlatl?ktan ç?kar?rlarm?ş. Fuhuş eskiden hiç yokken bu on sene içinde o da başlam?ş ve ilerlemiş.” ?nsan bunun gibi şeyleri duyunca bir düşünürün şu sözünü hat?rlamadan edemiyor: “?nsanl?ğ?n en büyük düşmanlar? Avrupa’dan ç?km?şt?r.” Elhak doğru bir sözdür…işte<<<<

  Şöyle diyor merhum seyyah?m?z; “Kay?kç? bizi vapurdan karaya götürdü. Ufak para bulunmad?ğ?ndan tabii olarak yar?m yen verdim. Kay?kç? bizim paray? ald?, bir tarafa gitti. Ben dikkate almad?m. Hepsi alt? kuruş bir para. Gümrükten eşyalar?m?z? toplad?ğ?m gibi rikşe(?nsan?n çektiği bir ulaş?m arac?) ile tren istasyonuna gittik. Trenin hareketine vakit varm?ş. Biz de biraz yemek filan yeyelim diyerek orada bulunan Japon misafirhanesine girdik. Misafirhaneden ç?kt?ğ?m zaman fukara bir adam bize dört kuruş kadar para veriyor. Dedim; “Bu ne paras??” “Kay?kç?ya elli sin vermişsiniz, onun fazlas?” ?şte f?tri terbiye. Avrupal?lar?n vahşi ve barbar tabir ettikleri şarkta neler var? Bir kere ehemmiyetsiz bir para sonrada o gümrük sahilinden trene kadar yirmi dakikal?k bir mesafe. Kim arayacak, kim bulacak? Fakat Şark terbiyesi kul hakk?na başka gözle bakar.”
  Ç?N
  Kore’de bir hafta kalan Abdürreşid ?brahim oradan trenle Çin’e yöneldi. Oradaki baz? izlenimleri şöyle; “Bugün bütün Çin’de-Türkistan Çin’i, Kansu, Şansi vilayetleri müstesna olarak- ?slam’?n yaln?z ad? kalm?ş.” Maalesef Asr-? Saadetten hemen sonra ?slamla tan?şmas?na karş?n yüzy?llar?n getirdiği ilgisizlik ve kopukluk bu topraklar? ?slam’dan hayli uzaklaşt?rm?ş, Çin dinleri ile kar?ş?k bir hale getirmiş. “?slam tarihlerinde Çin Müslümanlar? hakk?nda hiçbir şekilde malumat yoktur. Zaten biz Müslümanlar öyle bir hale gelmişiz, ne mazimiz malum, ne halimiz, ne istikbalimiz Tabii bu yozlaşm?ş telakki ile kad?nlarda tesettür kalkm?ş, k?yafetler Budistlere benzemiş, uyuşturucu iptila şeklinde yay?lm?ş, pislik alm?ş baş?n? gitmiş. O derece ki Pekin’in pisliği için Abdürreşid ?brahim’in şu tespiti manidar; “ Bizim ?stanbul’un en pis caddesi Pekin’in en temiz caddelerinden daha temizdir.” Tabii bu yirminci asr?n başlar?ndaki Çin’in bir fotoğraf?…

  Bir de Zavall? Çin halk?n?n ?ngiliz, Frans?z Alman ortak güçlerince 1900 senesinde elim bir şeklinde katliam?na da değinmek gerekiyor. Bat?l? “hümanist” dostlar?m?z?n yapt?klar?n? devaml? hat?rda tutmak gerekiyor zira: “1900 senesinde Plâgovişçiki’de suçsuz Çinlileri Amur nehrine döktüler. K?z ve erkek çocuklar?n?, hatta hamile ve emzikli kad?nlar? karn?nda ve kucağ?nda bulunan çocuklar?yla beraber sürü sürü Amur nehrine att?lar. Amur nehri üzerinde 3 km kadar bir mesafe insan cesedinden köprü haline gelmişti.” Bravo doğrusu şu bat?l?lara. Bir de “yavuz h?rs?z” misali üste ç?kmalar? ve bizdeki bat?c? entel cücelere ve saf halk y?ğ?nlar?na yutturmalar? yok mu?...

  H?ND?STAN

  Yine şu tespiti önemli; “?ngiltere devletinin elinde bulundurduğu arazinin bütün mahsulü sizin bildiğiniz gibi, yirminci as?rda bundan yüz sene önceki mahsulüne nispeten yar?ya düşmüştür. Hiç şüphe etmeyiniz, ?ngiltere devleti Hindistan’? harap etmek için yarat?lm?ş çekirgedir dersem hata değildir.”

  ?ngilizler bu topraklar? sömürmekle kalmam?ş Kadiyanilik ve emsali bir çok haşerenin türemesine de zemin haz?rlam?şlard?r. “Hindistan esasen mezhep yuvas?d?r” ve “Hindistan’da ?ngilizlerin paralar?n? kuvveti ile meydana gelmiş yeni yeni mezhepler pek çok olup hepsinden birer numune de Bombay’da bulunur.”

  Gerçi “Hintliler eskiden beri esarete al?şk?n bir millettir. ?ngiltere hükümeti ne kadar zulmederse eder,bir Hindli yine ses ç?karmaz.” “Hindliler bu zilleti tamam?yla kabul ediyorlar. Değil avam?, belki Londra’da tahsil görmüş subaylar? da aleni olarak tahkirleri olduğu gibi kabul ediyorlar. Ben bir iki subay ile görüşüp sordum: “Niçin size ?ngiliz subaylar? ellerini vermiyorlar? Ve niçin maaşlar?n?z müsavi değil? Buna nas?l tahammül ediyorsunuz? Dediğimde ne cevap verirlerse beğenirsiniz?: “?ngilizler sahiptir” cevab?n? veriyorlar.Biliyorsunuz ki, Hindistan’da ‘Sahip’ deme ‘efendi’ demektir. Bir ?ngiliz kim olursa olsun, amele olsun, Hindlilere efendidir.”

  Hindistan’da ?ngilizlerin katliamlar? da insan? ürpertici cinsten. Sadece bir tanesine k?saca yer verelim. 1857’de Guvanpur şehrini topa tutarak otuz bin insan? öldürmüşler; bir k?sm?n? diri diri Ganj nehrinde boğarak ve bir çok alimleri de yine diri diri gaz döküp ateşte yakarak yok etmişlerdir. Abdürreşid ?brahim anlat?yor: “ Silahs?z biçareleri evlerinden alarak tak?m tak?m biner adam? birden topa tutmuşlar. Bu vahşetleri icra ettikleri zaman medeni generaller kahkahalarla gülerlermiş. Bilhassa büyük alimleri ateşe att?klar? vakit generallerden birisi ellerini ç?rparak alk?şlar, boğula boğula güler, sesi ç?kt?ğ? kadar bağ?ra bağ?ra ç?rp?n?r, adeta sevincinden ç?ld?r?rm?ş. Ben ne zamanki o halleri gözleri ile gören ihtiyarlardan dinledimse, yar?m as?r sonra söylendiği halde o vahşetten kan ağlamamak mümkün değildi. Hele Mevlevi Can Muhammed Şah Merheti Sahip cenaplar?ndan dinlediğim zaman ister istemez gözlerimden yar?m saat yaş dökülmüştü. Kendileri yetmiş beş, belki daha yaşl?, hem bembeyaz sakalla kafas?n? sallayarak: “Otuz bin adam? zulmen öldürdüler, onlardan bin kişisi alimlerdi” dediği zaman sakallar?ndan gözyaşlar? burçak burçak yuvarlan?yordu.”


  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 02:02 ) değiştirilmiştir.


 6. #6
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  gulsah kardeşim,sizin sorduğunuz soru tüm alem-i islam? ilgilendirdiği için benim al?nt?lad?ğ?m yere dikkat çekmek istedim.Alem-i islam?n beyni Anadoludur.Bu Anadoluda ç?kan cereyan-? munafike tüm islam ülkeleri ile olan irtibat? kesmiş ve ?slam ülkelerinin çoğunun baş?na iki dinsizilik cereyan?n?n kuvveti ile münaf?klar getirilmiş.Bu nedenle de Asya olarak kabul ettiğimiz müslüman ülkelerin başlar?nda hakiki islam?n emrettiği istişari sistemlere z?t istibdat tezahürü olan sistemlerle Avrupa zalimleri Asya münaf?klar? ile birlikte hareket ederek bizi daha çok içerden aldatarak kendilerine bağlam?şlar ve elimizde ne varsa ya çalm?şlar yada zorbal?kla şu anda olduğu gibi almaktad?rlar.Eğer Anadolu o bahsettiğin cereyan-? münaf?kanenin tasallutunda olmasa bu cereyan bu kadar zulmedemez ve kolay kolay at oynatamazd? diye düşünüyorum.?çerideki münaf?k cereyan bütün Asya ve müspet Avrupa ile olan bağlar?m?z? k?rmakta ve bizi kendimize getirmemektedir.Asyan?n ayağa kalkmas?n?n alt?nda hakiki şer-i hüriyetin tezahuru ve şeriat?n terbiyesindeki meşrutiyet ile olacakt?r.Bu yollar? kapatmaya çal?şan cereyanlar? dikkate almak gerekir diye nazara vermek istedim.Asya ile ittifak olan ittihahad-? islam?n yolu bu Anadolunun tasaffisi ile olacakt?r.Bu nedenle bak?n?z Alem-i ?slamda kendine gelemiyor ve belkide Anadolunun tasaffisini bekliyor.Bu konu Risalelerde mevcuttur,biliyorsunuz. Not:Süfyan Türk değil,hadisin işareti ile Türklerin içinden ç?kacakt?r.
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 02:02 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 7. #7
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Allah hepinizden raz? olsun .Berxudanzln kardeş üstad demiş ya ingilizler ve frans?zlar islam?n baş düşman? diye boşuna dememiş...
  Rahmet-i ?lâhiyeden ümit kesilmez. Çünkü, Cenâb-? Hak, bin seneden beri Kur'ân'?n hizmetinde istihdam ettiği ve ona bayraktar tayin ettiği bu vatandaşlar?n muhteşem ordusunu ve muazzam cemaatini, muvakkat ar?zalarla inşaallah perişan etmez. Yine o nuru ?ş?kland?r?r ve vazifesini idame ettirir.(mektubat) '' alem-i islam?n kendine gelmesi için Anadolunun tasaffisni bekliyor'' fikrinizi tasdik ediyor bu k?s?m
  Allah nurunu tamamlayacak kafirler hoşlanmasada
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 02:02 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 8. #8
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  konu ilgimi çekti katkı yapacak bir ilmim yok fakat okurken büyük haz aldım Allah sizlerden Arazı olsun

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i Nur ve Yeni Asya
  By Bîçare S.V. in forum Gündem
  Cevaplar: 25
  Son Mesaj: 25.06.09, 07:26
 2. Niçin Yeni Asya?
  By lasiyyema in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 08.01.09, 03:52
 3. Yeni Asya Toolbar
  By muhibbülkurra in forum Program İndirme
  Cevaplar: 16
  Son Mesaj: 07.11.08, 15:52
 4. Yeni Asya İnternational
  By Cennetâsâ in forum Tavsiye Edilen Siteler
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 14.10.08, 17:37
 5. Münafıkları Tanıyalım
  By yatağanlı in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 25
  Son Mesaj: 04.04.08, 14:42

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0