+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 10

Konu: Risale-i Nur'da İman Mertebeleri ve Katedilmesi

 1. #1
  Dost HiÇEnderHiÇ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  7

  Standart

  Şuâlar / Yedinci Şuâ Ayet'ül Kübra'n?n sonu ; Elbette böyle küllî ve dehşetli tahribata ve rahnelere ve yaralara, hakkalyakîn derecesinde, dağlar kuvvetinde hüccetler, cihazlar ve bin tiryak hâsiyetinde mücerreb ilâçlar ve hadsiz edviyeler bulunmak gerektir ki, bu zamanda Kur'ân-? Mucizü'l-Beyân?n i'câz-? mânevîsinden ç?kan Risale-i Nur o vazifeyi görmekle beraber, iman?n hadsiz mertebelerinde terakkiyat ve inkişafata medard?r" diye uzun bir mükâleme cereyan etti. Ben de tamamen işittim, hadsiz şükrettim. K?sa kesiyorum...

  Herkesin iman? ayn? m?d?r? ?man mertebeleri nelerdir? Hangi risale bizi hangi iman mertebelerine taş?r? ?man?m?z?n bir derece ziyade olmas? bize neler kazand?r?r?
  Ne dersiniz arkadaşlar bu konular? beraber mütalaa edelim mi?

  Ağlar?m , ağlatamam, hissederim söyliyemem;
  Dili yok kalbimin , ondan ne kadar bizar?m!
  Oku, şayet sana bir hisli yürek laz?msa;
  Oku , zira onu yazd?m, iki söz yazd?msa.
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 02:03 ) değiştirilmiştir.
  Ağlarım , ağlatamam, hissederim söyliyemem;
  Dili yok kalbimin , ondan ne kadar bizarım!
  Oku, şayet sana bir hisli yürek lazımsa;
  Oku , zira onu yazdım, iki söz yazdımsa.

 2. #2
  Dost HiÇEnderHiÇ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  7

  Standart

  Herkesin iman? ayn? m?d?r?

  Emirdağ Lâhikas? (1) - Mektup No: 151 de

  "Her millet, herkes Allah'? bilir. Onu, daha yeni ders almaya ihtiyac?m?z çok yok" diye mukabele etmek istiyorlar.

  Halbuki Allah'? bilmek, bütün kâinata ihata eden rububiyetine ve zerrelerden y?ld?zlara kadar cüz'î ve küllî herşey Onun kabza-i tasarrufunda ve kudret ve iradesiyle olduğuna kat'î iman etmek; ve mülkünde hiçbir şeriki olmad?ğ?na ve Lâ ilâhe illallah kelime-i kudsiyesine, hakikatlerine iman etmek, kalben tasdik etmekle olur. Yoksa, "Bir Allah var" deyip, bütün mülkünü esbaba ve tabiata taksim etmek ve onlara isnat etmek-hâşâ-hadsiz şerikleri hükmünde esbab? merci tan?mak ve herşeyin yan?nda hâz?r irade ve ilmini bilmemek ve şiddetli emirlerini tan?mamak ve s?fatlar?n? ve gönderdiği elçilerini, peygamberlerini bilmemek, elbette hiçbir cihette Allah'a iman hakikati onda yoktur. Belki küfr-ü mutlaktaki mânevî Cehennemin dünyevî tazibinden kendini bir derece teselliye almak için o sözleri söyler.

  Evet, inkâr etmemek başkad?r, iman etmek bütün bütün başkad?r.

  Evet, kâinatta hiçbir zîşuur, kâinat?n bütün eczas? kadar şahidleri bulunan Hâlik-? Zülcelâl'i inkâr edemez... Etse, bütün kâinat onu tekzib edeceği için susar, lâkayd kal?r.

  Fakat Ona iman etmek, Kur'ân-? Azîmüşşân?n ders verdiği gibi, O Hâl?k?, s?fatlar?yla, isimleriyle, umum kâinat?n şehadetine istinaden kalben tasdik etmek; ve elçileriyle gönderdiği emirleri tan?mak; ve günah ve emre muhalefet ettiği vakit, kalben tevbe ve nedamet etmek iledir. Yoksa, büyük günahlar? serbest işleyip istiğfar etmemek ve ald?rmamak, o imandan hissesi olmad?ğ?na delildir. Her neyse...
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 02:03 ) değiştirilmiştir.
  Ağlarım , ağlatamam, hissederim söyliyemem;
  Dili yok kalbimin , ondan ne kadar bizarım!
  Oku, şayet sana bir hisli yürek lazımsa;
  Oku , zira onu yazdım, iki söz yazdımsa.

 3. #3
  Dost HiÇEnderHiÇ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  7

  Standart

  Herkesin iman? ayn? m?d?r? ?man mertebeleri nelerdir? O mertebelerde nas?l bir iman hali, yakin has?l olur?

  Emirdağ Lâhikas? (1) - Mektup No: 64 te;

  Mübareklerin pehlivan? hem Abdurrahman, hem Lütfi, hem Büyük Haf?z Ali mânâlar?n? taş?yan büyük ruhlu Küçük Ali kardeşimiz bir sual soruyor. Halbuki o sualin cevab? Risale-i Nur'da yüz yerde var. "Risale-i Nur'un erkân-? imaniye hakk?nda bu derece kesretli tahşidat? ne içindir? Bir âmî mü'minin iman? büyük bir velînin iman? gibidir, diye eski hocalar bize ders vermişler?" diyor.

  Elcevap: Başta Âyetü'l-Kübrâ merâtib-i imaniye bahislerinde; ve âhire yak?n müceddid-i elf-i sâni ?mam-? Rabbanî beyan? ve hükmü ki, "Bütün tarikatlerin müntehas? ve en büyük maksatlar?, hakaik-i imaniyenin inkişaf?d?r. Ve bir mesele-i imaniyenin kat'iyetle vuzuhu, bin kerametlerden ve keşfiyatlardan daha iyidir"; ve Âyetü'l-Kübrâ'n?n en âhirdeki ve Lâhikadan al?nan o mektubun parças? ve tamam?n?n beyanat? cevap olduğu gibi, Meyve Risalesi'nin tekrarat-? Kur'âniye hakk?nda Onuncu Meselesi, tevhid ve iman rükünleri hakk?nda tekrarl? ve kesretli tahşidat-? Kur'âniyenin hikmeti, aynen bitamamiha onun hakikî tefsîri olan Risale-i Nur'da cereyan etmesi de cevapt?r.

  Hem, iman-? tahkikî ve taklidî ve icmâlî ve tafsilî ve iman?n bütün tehacümata ve vesveseler ve şüphelere karş? dayan?p sars?lmamas?n? beyan eden Risale-i Nur parçalar?n?n izahat?, büyük ruhlu Küçük Ali'nin mektubuna öyle bir cevapt?r ki, bize hiçbir ihtiyaç b?rakm?yor.

  ?kinci Cihet: ?man, yaln?z icmâlî ve taklîdî bir tasdike münhas?r değil; bir çekirdekten, tâ büyük hurma ağac?na kadar ve eldeki aynada görünen misalî güneşten tâ deniz yüzündeki aksine, tâ güneşe kadar mertebeleri ve inkişaflar? olduğu gibi; iman?n o derece kesretli hakikatleri var ki, bin bir esmâ-i ?lâhiye ve sair erkân-? imaniyenin kâinat hakikatleriyle alâkadar çok hakikatleri var ki, "Bütün ilimlerin ve mârifetlerin ve kemalât-? insaniyenin en büyüğü imand?r ve iman-? tahkikîden gelen tafsilli ve burhanl? mârifet-i kudsiyedir" diye ehl-i hakikat ittifak etmişler.

  Evet, iman-? taklidî, çabuk şüphelere mağlûp olur. Ondan çok kuvvetli ve çok geniş olan iman-? tahkikîde pek çok meratip var. O meratiplerden ilmelyakîn mertebesi, çok burhanlar?n?n kuvvetleriyle binler şüphelere karş? dayan?r. Halbuki taklidî iman bir şüpheye karş? bazan mağlûp olur.

  Hem iman-? tahkikînin bir mertebesi de aynelyakîn derecesidir ki, pek çok mertebeleri var. Belki esmâ-i ?lâhiye adedince tezahür dereceleri var. Bütün kâinat? bir Kur'ân gibi okuyabilecek derecesine gelir.

  Hem bir mertebesi de hakkalyakîndir. Onun da çok mertebeleri var. Böyle imanl? zatlara şübehat ordular? hücum da etse bir halt edemez. Ve ulemâ-i ilm-i kelâm?n binler cild kitaplar?, akla ve mant?ğa istinaden telif edilip, yaln?z o mârifet-i imaniyenin burhanl? ve aklî bir yolunu göstermişler. Ve ehl-i hakikatin yüzer kitaplar? keşfe, zevke istinaden o mârifet-i imaniyeyi daha başka bir cihette izhar etmişler. Fakat, Kur'ân'?n mucizekâr cadde-i kübrâs?, gösterdiği hakaik-i imaniye ve mârifet-i kudsiye, o ulemâ ve evliyan?n pek çok fevkinde bir kuvvet ve yüksekliktedir.

  ?şte, Risale-i Nur bu cami ve küllî ve yüksek mârifet caddesini tefsir edip, bin seneden beri Kur'ân aleyhine ve ?slâmiyet ve insaniyet zarar?na ve adem âlemleri hesab?na tahribatç? küllî cereyanlara karş? Kur'ân ve iman nam?na mukabele ediyor, müdafaa ediyor. Elbette hadsiz tahşidata ihtiyac? vard?r ki, o hadsiz düşmanlara karş? dayan?p ehl-i iman?n iman?n? muhafazas?na Kur'ân nuruyla vesile olsun.

  Hadîs-i şerifte vard?r ki: "
  Bir adam seninle imana gelmesi, sana sahra dolusu k?rm?z? koyunlardan daha hay?rl?d?r." " Bazan bir saat tefekkür, bir sene ibadetten daha hay?rl? olur."[2] Hattâ Nakşîlerin hafî zikre verdiği büyük ehemmiyet, bu nevi tefekküre yetişmek içindir.

  Umum kardeşlerime birer birer selâm ve dua ediyoruz.
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 02:03 ) değiştirilmiştir.
  Ağlarım , ağlatamam, hissederim söyliyemem;
  Dili yok kalbimin , ondan ne kadar bizarım!
  Oku, şayet sana bir hisli yürek lazımsa;
  Oku , zira onu yazdım, iki söz yazdımsa.

 4. #4
  Dost HiÇEnderHiÇ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  7

  Standart

  Alıntı Barla Nickli Üyeden Alıntı
  Demek bu kâinat?n mânevî güneşi ve Hâl?k?m?z?n en parlak bir bürhan?, bu Habibullah denilen zatt?r ki, onun şehadetini teyid ve tasdik ve imza eden aldanmaz ve aldatmaz üç büyük icmâ var.
  Birincisi:
  "Eğer perde-i gayb aç?lsa yakînim ziyadeleşmeyecek" diyen ?mam-? Ali (rad?yallahu anh) ve yerde iken Arş-? âzam? ve ?srafil'in azamet-i heykelini temâşâ eden Gavs-? âzam (k.s.) gibi keskin nazar ve gayb-bîn gözleri bulunan binler aktâb ve evliya-y? azîmeyi câmi ve âl-i Muhammed nâm?yla şöhretşiâr-? âlem olan cemaat-i nuraniyenin icmâ ile tasdikleridir.
  ?kincisi:
  Bedevî bir kavim ve ümmî bir muhitte, hayat-? içtimaiyeden ve efkâr-? siyasiyeden hâli ve kitaps?z ve fetret asr?n?n karanl?klar?nda bulunan ve pek az bir zamanda en medenî ve malûmatl? ve hayat-? içtimaiyede ve siyasiyede en ileri olan milletlere ve hükümetlere üstad ve rehber ve diplomat ve hâkim-i âdil olarak, şarktan garba kadar cihanpesendane idare eden ve Sahabe nâm?yla dünyada namdar olan cemaat-? meşhurenin, ittifakla, can ve mallar?n?, peder ve aşiretlerini feda ettiren ve kuvvetli imanla tasdikleridir.
  Üçüncüsü:
  Her as?rda binlerle efrad? bulunan ve her fende dâhiyâne ileri giden ve muhtelif mesleklerde çal?şan, ümmetinde yetişen hadsiz muhakkik ve mütebahhir ulemas?n?n cemaat-? uzmâs?n?n, tevafukla ve ilmelyakîn derecesinde tasdikleridir. Demek bu zât?n vahdâniyete şehadeti, şahsî ve cüz'î değil; belki, umumî ve küllî ve sars?lmaz ve bütün şeytanlar toplansa karş?s?na hiç bir cihetle ç?kamaz bir şehadettir diye hükmetti.
  Hangi risale bizi hangi iman mertebelerine taş?r?

  Mesela sadece Sözler / Otuz Üçüncü Söz / Otuz Üç Pencere nin okunmas? sonucu oluşan imani inkişaf, yakin :

  ?htar

  Şu Otuz Üç Pencereli olan Otuz Üçüncü Mektup, iman? olmayan?, inşaallah imana getirir.?man? zay?f olan?n iman?n? kuvvetleştirir. ?man? kavî ve taklidî olan?n iman?n? tahkikî yapar. ?man? tahkikî olan?n iman?n? genişlendirir. ?man? geniş olana, bütün kemâlât-? hakikiyenin medar? ve esas? olan marifetullahta terakkiyat verir, daha nuranî, daha parlak manzaralar? açar. ?şte bunun için, "Bir pencere bana kâfi geldi, yeter" diyemezsin. Çünkü, senin akl?na kanaat geldi, hissesini ald? ise, kalbin de hissesini ister, ruhun da hissesini ister. Hattâ hayal de o nurdan hissesini isteyecek. Binaenaleyh, herbir Pencerenin ayr? ayr? faydalar? vard?r


  Otuzuncu Lem'a da;

  Saadet-i ebediyenin anahtar? olan îman?n kuvvetleşmesi ehemmiyeti çok azîmdir. ?man?n bir zerre kadar kuvveti ziyade olmas?, bir hazinedir. ?mam-? Rabbanî Ahmed-i Farukî diyor ki: "Bir küçük mes'ele-i îmaniyenin inkişaf?, benim nazar?mda yüzler ezvak ve kerametlere müreccaht?r."

  Ya Rab bu ne büyük bir devlet,lütuf, ihsan. Mevlam cümlemize okumay?, okutmay?, anlamay?, anlatmay?, yaşamay?, yaşatmay? nasip eylesin...Amin

  Başka hangi risale bizi hangi iman mertebelerine taş?r?
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 02:04 ) değiştirilmiştir.
  Ağlarım , ağlatamam, hissederim söyliyemem;
  Dili yok kalbimin , ondan ne kadar bizarım!
  Oku, şayet sana bir hisli yürek lazımsa;
  Oku , zira onu yazdım, iki söz yazdımsa.

 5. #5
  Pürheves sinang - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Mersin
  Mesajlar
  277

  Standart

  Alıntı Barla Nickli Üyeden Alıntı
  Sars?lmaz bir ?mân isteyen ve dinsiz anarşistliğe karş? k?r?lmaz bir k?l?nç arayanlar, Ayetü'l Kübraya müracaat etsinler.
  iman 70 kusur şubedir.bunlardan biride hayad?r.evet haya imandand?r.
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 02:04 ) değiştirilmiştir.
  GELİN İSLAM OLALIM..!

 6. #6
  Dost EZCÜMLE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Mesajlar
  11

  Standart

  Herkesin iman derecesi farkl? olmakla beraber hocaefendinin bir vaaz?nda şu cümle çok hoşuma gitmişti:
  ?manl? olan semada melekleri geçecek ve kulluğunu ispat edecektir...!

  Ayr?ca yine ayn? vaazda şu da çok etkilemişti beni:

  Kimisi bir kad?nla veya bir erkekle başbaşa kald?ğ?nda iffetini görebilir.Kimide dünya nimetlerinin bir tanesi verilmeyince tekrar arkaya dönüp baştan başlayabilir...

  Risale-i nurlarda bu çok güzel belirtilmiş.Allah raz? olsun.Yaz?n?n tamam?n? daha ayr?nt?l? okuyacağ?m inş fakat renklendirdiğiniz k?s?mlardan şu noktalardaki aç?klamalar? belirtmek istiyorum:

  Evet, inkâr etmemek başkad?r, iman etmek bütün bütün başkad?r.

  ------------------------****------------------------------

  Halbuki Allah'? bilmek, bütün kâinata ihata eden rububiyetine ve zerrelerden y?ld?zlara kadar cüz'î ve küllî herşey Onun kabza-i tasarrufunda ve kudret ve iradesiyle olduğuna kat'î iman etmek; ve mülkünde hiçbir şeriki olmad?ğ?na ve Lâ ilâhe illallah kelime-i kudsiyesine, hakikatlerine iman etmek, kalben tasdik etmekle olur.

  ------------------------****--------------------------------
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 02:04 ) değiştirilmiştir.

 7. #7
  Vefakar Üye ekrem_nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Bulunduğu yer
  izmir
  Yaş
  41
  Mesajlar
  556

  Standart

  yüzbin barekallah bu yaılanlara ALLAh bu kardeşlerimden ebeden razı olsun amin.
  Herşey gibi, elbette gençliğin dahi lezzetleri gidecek. Eğer ibadete ve hayra sarfedilmiş ise; o gençliğin meyveleri onun yerinde bâki kalıp, hayat-ı ebediyede bir gençlik kazanmasına vesile olur.

 8. #8
  Pürheves izgiey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2009
  Mesajlar
  219

  Standart

  Güzel bir konu,açan kardeşimizden Allah razı olsun.
  Herkesin imanı aynı değildir. İnandıkları şeyler aynıdır, ancak iman mertebeleri farklıdır.
  Mesela elimizdeki aynada görünen güneş ile deniz yüzünde görünen güneş aynı değildir. Görüntü aynıdır. Hakiki güneş ise ne kadar başkadır. Onların ortak yönü hepsinde aynı güneşin olmasıdır.

 9. #9
  Pürheves izgiey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2009
  Mesajlar
  219

  Standart

  Risalelerde yazılanlar tefekkür edilerek o alemlere girilirse iman mertebelerinde ilerlenir. Bu risale-i nur'daki seyr-i süluktur.
  Bazıları risale-i nurda seyru süluk yok sanır.
  Bu seyru süluk tefekkürle olur. Bu yüzden tefekkürsüz nur talebeliği omaz. Hatırlayın. "Acz, fakr, şefkat,tefekkür tarikıdır" sözünü

 10. #10
  Vefakar Üye ekrem_nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Bulunduğu yer
  izmir
  Yaş
  41
  Mesajlar
  556

  Standart

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
  izgiey kardeş,maşallah sadakte bin barekallah size.
  Herşey gibi, elbette gençliğin dahi lezzetleri gidecek. Eğer ibadete ve hayra sarfedilmiş ise; o gençliğin meyveleri onun yerinde bâki kalıp, hayat-ı ebediyede bir gençlik kazanmasına vesile olur.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. İman-ı Tahkikîyi Eline Veren.. Risale-i Nur'dur..
  By aczmendi reşha in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 20.06.11, 19:18
 2. Bir İman İnkılâbı Olarak Risale-i Nur
  By Medresetü'zZehra in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 25
  Son Mesaj: 25.12.08, 11:18
 3. Risale-i Nur'u Bilmeyene İman ve Namaz Nasıl Anlatılır?
  By sedarif in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 14.01.08, 16:48
 4. Risale-i Nur'da İman Kurtarma Nasıl Açıklanmaktadır?
  By acizcool in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 05.01.08, 17:10
 5. Bir İman İnkılabı Olarak Risale-i Nur
  By o_nur in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18.09.06, 17:17

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0