+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 11 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 104

Konu: Risale-i Nur'dan Duyular ve Duygular/Vicdan,Kalp..

 1. #1
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Risale-i Nur eserlerinde bu asr?n insanlar?n?n maddi ve manevi kemalat?na medar olacak hakiklatlerin mevcut olduğunu bu eserleri okuyanlar görüyorlar ve maddi manevi kemalatlar?nda bu hakikatleri istimal ediyorlar.Çünkü Risale-i Nurlar Kur'an?n manevi bir dersi ve mucizesi olduğu için elbetteki insanlar her türlü ihtiyaçlar?na bu eserleriden cevap bulmal?d?rlar.Risale-i Nurlar? okuyan insanlar elbetteki kendi ilgi ve mesleki alanlar?na uygun yerler daha çok dikkatleini çekmiş olmal?d?r.Bizlerde acizane Risale-i Nurlardan "Duyular ve Duygular" çal?şmas? ile insanlara Allah(cc) taraf?ndan verilen s?n?rs?z duygular?n hikmetlerini ve vazifelerini çokça merak ettiğimizden bu çal?şmay? haz?rlad?k.Önce kendi nefsimize,sonra yak?n kardeşlere bu bölümleri okuyarak müzakerelerini yapt?k.Bu çal?şmay? siz çok muhterem kardeşlerimle paylaşarak daha fazla istifade ve istifaza edilmesini arzu ettik.?nşallah bu çal?şmalara ehliyetli kardeşler ve ağabeyler gerekli izah ve eklemeleri yaparak zenginleştirilmesive vesile olurlar.Bizim acizane istirham?m?z konu harici yaz?lar ve yorumlar girilmesse daha çok istifade edilir.
  Bu çal?şmam?zda:
  1.Duygular niçin verilmiştir?
  2.Vicdan?n anas?-? erbas? ve ruhun dört havass? nedir?
  3.Kalp ve vicdan nedir?
  4.Dimağ ve mertebeleri nedir?
  5.Latife-i Rabbaniye nelerdir?
  6.Duygular?n mahiyeti nedir?
  7.Latifenin insanlarda yans?mas? nas?l olur?

  Yukar?daki sorular?n cevaplar?n? anlamaya çal?şacağ?z inşallah.Allah yar ve yard?mc?m?z olsun.
  Konu MuhammedSaid tarafından (01.06.07 Saat 20:28 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 2. #2
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  ?nsanlara s?n?rs?z cihazatlar niçin verilmiş?Bu duygular? nerelerde niçin kullanmal?y?z??şte bunlar?n cevaplar?:

  ?nsan?n f?traten mâlik olduğu câmiiyetin acâibindendir ki: Sâni-i Hâkim şu küçük cisimde gayr-? mahdut envâ-? rahmeti tartmak için gayr-? mâdut mizanlar vaz etmiştir. Ve Esmâ-i Hüsnân?n gayr-? mütenâhi mahfî definelerini fehmetmek için, gayr-? mahsur cihâzat ve âlât yaratm?şt?r. Meselâ, mesmûat, mubs?rat, me'kûlât âlemlerini ihata eden insandaki duygular, Sâniin s?fât-? mutlakas?n? ve geniş şuûnat?n? fehmetmek içindir. (Mesnevî-i Nuriye - Onuncu Risale)

  ?nsan?n cihazat cihetiyle zenginliği şu s?rdand?r ki: Ak?l ve fikir sebebiyle insan?n hasseleri, duygular? fazla inkişaf ve inbisat peyda etmiştir. Ve ihtiyacat?n kesreti sebebiyle çok çeşit çeşit hissiyat peyda olmuştur. Ve hassasiyeti çok tenevvü etmiş. Ve f?trat?n câmiiyeti sebebiyle pek çok makas?da müteveccih arzulara medar olmuş. Ve pek çok vazife-i f?triyesi bulunduğu sebebiyle, âlât ve cihazat? ziyade inbisat peyda etmiştir. Ve ibadat?n bütün enva’?na müstaid bir f?tratta yarat?ld?ğ? için bütün kemalât?n tohumlar?na câmi’ bir istidad verilmiştir. ?şte şu derece cihazatça zenginlik ve sermayece kesret, elbette ehemmiyetsiz muvakkat şu hayat-? dünyeviyenin tahsili için verilmemiştir. Belki şöyle bir insan?n vazife-i asliyesi, nihayetsiz makas?da müteveccih vezaifini görüp, acz ve fakr ve kusurunu ubudiyet suretinde ilân etmek ve küllî nazar?yla mevcudat?n tesbihat?n? müşahede ederek şehadet etmek ve nimetler içinde imdadat-? Rahmaniyeyi görüp şükretmek ve masnuatta kudret-i Rabbaniyenin mu’cizat?n? temaşa ederek nazar-? ibretle tefekkür etmektir.(Gençlik Rehberi)
  Konu MuhammedSaid tarafından (01.06.07 Saat 20:28 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 3. #3
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Vicdan?n anâs?r-? erbaas? ve ruhun dört havass? olan "irade, zihin, his, lâtife-i Rabbaniye" herbirinin bir gayetü'l-gàyât?(gayelerin gayesi) var:
  ?radenin ibadetullaht?r.
  Zihnin, mârifetullaht?r.
  Hissin, muhabbetullaht?r.
  Lâtifenin, müşahedetullaht?r.
  Takvâ denilen ibadet-i kâmile, dördünü tazammun eder.
  Şeriat, şunlar? hem tenmiye(büyütme,yetiştirme), hem tehzip(temizleme,düzeltme), hem bu gayetü'l-gàyâta sevk eder.(Hutbe-i Şâmiye )


  San?r?m yukar?daki bölüm bir insan?n ruhunun ve vicdan?n?n donan?m? olmal?d?r.Bu donan?m? Allah?n r?zas? doğrultusunda yaşamak ise şeriat? yaşamakt?r.Bu k?s?m "Enfüsi Tefekküre"mükemmel bir mihenk olur.?şte kardeşlerim hepimiz önce bu noktadan kulluğa başlamal?y?z değil mi?
  Bize Allah'?n vermiş olduğu iradeyi,Allah'a ibadet etmekte;zihni,Allah'? bilmekte;hissi,Allah'? sevmekte ve Latife-i Rabbniyeyi esma-i hüsnan?n tecellilerini müşahede ederek kullanarak gayatul gayata sevk etmeliyiz.Bunun için allah her yaratt?ğ? kuluna bu duygular? kullanabileceği irade-i cüziyyeyi vermiştir.hadi kulum bu mükemmel donn?m ile alem-i ervahta verdiğin sözünün sad?k? ol demektedir.Bu donan?m Allah?n raz? olduğu yerlerde kullan?lmazsa herhalde bunun hesab?n?n sorulmas? zaruridir.rabbimizde bizleri nas?l kullanmam?z gerektiği noktas?nda kitap,peygamber ve mücedditler göndererek bizlere ramnet etmiştir.
  Ey insan akl?n? baş?na al ve bu k?ymatli donan?m? zayi etme!
  Konu Abdulbaki tarafından (03.06.07 Saat 09:31 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 4. #4
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  ?şte burada da teklifin hikmetleri:
  S- Diyorsun ki: "Teklif saadet içindir. Halbuki ekser-i nâs?n şekavetine sebep, tekliftir. Teklif olmasayd?, bu kadar tefavüt-ü şekavet de olmazd??"
  C - Cenab-? Hak, verdiği cüz-ü ihtiyarî ile ef'âl-i ihtiyariye âlemini kesbiyle teşkil etmeye insan? mükellef k?ld?ğ? gibi, ruh-u beşerde vedia olarak ekilen gayr-? mütenahi tohumlar? sulamak ve neşvünemaland?rmak için de beşeri teklifle mükellef k?lm?şt?r. Eğer teklif olmasayd?, ruhlardaki o tohumlar neşvünema bulamazd?.
  Evet, nev-i beşerin ahvâline dikkatle bak?l?rsa görülür ki, ruhun mânen terakkisini, vicdan?n tekâmülünü, ak?l ve fikrin inkişaf ve terakkisini telkih eden, yani aş?layan, şeriatlard?r; vücut veren, tekliftir; hayat veren, Peygamberlerin gönderilmesidir; ilham eden, dinlerdir. Eğer bu noktalar olmasayd?, insan hayvan olarak kalacakt? ve insandaki bu kadar kemâlât-? vicdaniye ve ahlâk-? hasene tamamen yok olurlard?. Fakat insanlar?n bir k?sm?, arzu ve ihtiyar?yla teklifi kabul etmiştir. Bu k?s?m, saadet-i şahsiyeyi elde ettiği gibi, nev'in saadetine de sebep olmuştur.
  Amma insanlar?n büyük bir k?sm?, ihtiyar?yla küfrü kabul ve tekâlif-i ?lâhiyeyi reddetmişlerse de, teklifin baz? nevilerinden süzülen terbiyevî, ahlâkî vesaire güzel şeyleri ald?klar?ndan, teklifin o nevilerini z?mnen ve ?zt?raren kabul etmiş bulunurlar. ?şte bu itibarla, kâfirin her s?fat? ve her hali kâfir değildir.(?şârâtü'l-?'câz - Bakara Sûresi, Âyet: 26,27)
  Konu MuhammedSaid tarafından (01.06.07 Saat 20:29 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 5. #5
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Buraya vazifemizin iç daireden d?ş daireye doğru aç?l?mlar?n? alal?m.Enfüsten afaka doğru vazifemizi teksif etmek f?trat?n gereği ve sünnet-i Resulullah?n(asm) tatbiki olmal?d?r.
  Kat'iyen bil ki, hilkatin en yüksek gayesi ve f?trat?n en yüce neticesi, iman-? billâht?r.
  Ve insaniyetin en âli mertebesi ve beşeriyetin en büyük makam?, iman-? billâh içindeki marifetullaht?r.
  Cin ve insin en parlak saadeti ve en tatl? nimeti, o marifetullah içindeki muhabbetullaht?r.
  Ve ruh-u beşer için en hâlis sürur ve kalb-i insan için en sâfi sevinç, o muhabbetullah içindeki lezzet-i ruhaniyedir.(20.Mektup)

  Birbiri içinde mütedâhil dâireler gibi, her insan?n ;
  kalb ve mide dairesinden
  ve ceset ve hane dairesinden,
  mahalle ve şehir dairesinden
  ve vatan ve memleket dairesinden
  ve küre-i arz ve nev-i beşer dairesinden tut,
  tâ zîhayat ve dünya dairesine kadar, birbiri içinde daireler var.

  Herbir dairede, herbir insan?n bir nevi vazifesi bulunabilir. Fakat en küçük dairede en büyük ve ehemmiyetli ve daimi vazife var. Ve en büyük dâirede en küçük ve muvakkat aras?ra vazife bulunabilir. Bu k?yasla, küçüklük ve büyüklük makûsen mütenasip vazifeler bulunabilir.(Meyve Risalesi-Dördüncü Mesele)

  1.Tehzibü'r-ruh(Ruhun ?slah?, ruhun temizlenmesi.)
  2.riyazetü'l-kalb(Kalb terbiyesi, kalbi kötü arzu ve isteklerden uzak tutma.)
  3.terbiyetü'l-vicdan(Vicdan?n terbiyesi)
  4.tedbirü'l-cesed(Cesedin idaresi)
  5.tedvirü'l-menzil (Ev idaresi)
  6.siyasetü'l-medeniye, (?dare,yöneticilik,devlet idaresi)
  7.nizâmâtü'l-âlem (Dünya işlerinin düzenleri, dünya işlerinin düzenlenmeleri.)
  8.hukuk (Şeriat kitaplar?nda yaz?l? olan haklar, kanunlar ve kaideler)
  9.muamelât (F?k?hta şah?s ve aile hukuku, aynî haklar, miras, ticaret, borçlar ve iç hukukuyla ilgili konular.)
  10.âdâb-? içtimaiye (Sosyal hayata, toplum hayat?na ait kurallar, terbiyeler.)
  vesaire vesaire gibi ulûm ve fünûnun ihtiva ettikleri esasat?n fihristesi, şeriat-? ?slâmiyedir.(?şaratü'l ?'caz)
  Konu MuhammedSaid tarafından (01.06.07 Saat 20:29 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 6. #6
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Kalb, imanın mahalli olduğu gibi, en evvel Sânii arayan ve isteyen ve Sâniin vücudunu delâiliyle ilân eden, kalb ile vicdandır. Zira kalb, hayat malzemesini düşünürken, en büyük bir acze maruz kaldığını hisseder etmez, derhal bir nokta-i istinadı; kezalik, emellerinin tenmiyesi (nemalandırmak) için bir çare ararken, derhal bir nokta-i istimdadı aramaya başlar. Bu noktalar ise, iman ile elde edilebilir. Demek, kalbin sem' ve basara hakk-ı takaddümü vardır.

  İhtar: Kalbden maksat, sanevberî (çam kozalağı) gibi bir et parçası değildir. Ancak, bir lâtife-i Rabbaniyedir ki, mazhar-ı hissiyatı vicdan, mâkes-i efkârı dimağdır. Binaenaleyh, o lâtife-i Rabbaniyeyi tazammun eden o et parçasına kalb tabirinden şöyle bir letafet çıkıyor ki, o lâtife-i Rabbaniyenin insanın maneviyatına yaptığı hizmet, cism-i sanevberînin cesede yaptığı hizmet gibidir.(İşârâtü'l-İ'câz)
  Konu Abdulbaki tarafından (03.06.07 Saat 09:33 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 7. #7
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Alıntı BERXUDANZLN Nickli Üyeden Alıntı
  Allah'ın Allah oluşu, O'nun mutlak ve sınırsız ve kuşatılamaz oluşudur.
  Ne ki Allah'ı yer ve gökler istiva edememiş, mümin kulunun kalbi istiva etmiştir.
  "Yere göğe sığmadım, inanan kulumun kalbine sığdım."kudsi hadis
  Çünkü kalp, insanda İlahi Merkez'dir. İlahi Hakikat'in yadigarı gönüldür.
  Bizler yokluktan ve hiçlikten varlık sahasına çıkarken O'nun Rahmetiyle yıkanmış bir halde, saf, arı duru ve O'nun iştiyakıyla geliriz
  The Existence is Muslim

  Sadık YALSIZUÇANLAR
  Vicdanın ve kalbin nuru ve ışığı meselesi bu bölümle daha net anlaşılıyor.İnsan zülcenaheyn olarak bu iki latifeninin yaratılışa uygun nurunu ve ışığını almalıdır ki kemalata ulaşabilsin.

  Vicdanın ziyası, ulûm-u dîniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecellî eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit, birincisinde taassup, ikincisinde hile, şüphe tevellüd eder.(Münazarat )
  Konu Abdulbaki tarafından (03.06.07 Saat 09:34 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 8. #8
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Alıntı BERXUDANZLN Nickli Üyeden Alıntı
  Allah'?n nazar-? ?lâhisi, daima; �Fuad� da denen, o noktaya naz?rd?r. Yap?lan bir şeyin doğru mu, eğri mi olduğunu anlamak için kalbe bak?lmas?n?n nedeni budur. Allah, her zerrede mevcut olduğu halde, insana kalbinden hitap eder, yani yeri oras?d?r. Kalb-i mümin beytulllah, Kalb-i mümin hazainullah, Kalb-i mümin arşullah, �Bir müşkülünüzü halledecek kimse bulamazsan?z kalbinize dan?ş?n, o size doğruyu söyler�, �Bir insan k?rk gün takva üzere bulunursa onun kalbinden hikmet p?narlar? f?şk?r?r�, Hadisleri buna işarettir. k?sm? değil, manevi varl?ğ?d?r. Nas?l insan dendiğinde onun bir maddi, bir de manevi varl?ğ? olduğu kabul ediliyorsa, insan?n tüm organlar?nda (Özellikle kalbinde) da ayn? durum dikkate al?nmal?d?r.
  ?nsan?n kalbi Allah'?n evidir. Fakat, o evi şeytan?n evi haline getirmek de mümkündür. Kâinatta her şey müspet ile menfiden oluştuğu için, Kelime-i Tevhitte de inkâr ve ikrar vard?r. ?nkâr?, yani negatif olan Lâ's? başta, ispat?, ikrar?, yahut pozitifi olan ?llâ's? sondad?r. Ancak, daima müessir olan?n ?llâ, müteessir olan ise Lâ olduğunu hat?rdan ç?kartmamak laz?md?r. Bu durumda, bir insan ne kadar inkâr ederse etsin, sonunda ispat?n elinden kurtulamayacak demektir. Bunun daha kolay anlaş?l?r bir aç?klamas?: Hiç kimse Allah'?n elinden kurtulamaz, çünkü, O müspettir cümlesiyle yap?labilir. Bu noktada; kâinat?n da, Allah'? ispat eden bir delil olmas? dolay?s?yla, müspet olduğunu ilave etmekte fayda vard?r.
  Allah'?n hakiki evi olan kalbimizi şeytana tahsis etmiş olduğumuz da maalesef, bir gerçektir. Bu nedenle huylar?m?z kötüleşmiş, berbat olmuştur. Kalp evimizi iyice temizleyip, mamur hale getirmediğimiz sürece, Allah'?n oraya gelmesini beklememiz anlams?z olur. Çünkü, kalp iyice temizlenip, şeytani düşüncelerden ar?nmad?kça Allah oraya gelmez.
  Bir şiirimizde: Padişah konmaz saraya, hane mamur olmadan� m?sra?yla kastedilen, insan?n kalp hanesidir, Mamur hale getirilmesi gereken oras?d?r. Çünkü kalp, semavi, yüksek bir âlemdir.
  Mutasavv?flar iki Kâbe'den bahsederler. Bunlardan birisi; Beytullah da denen, Hazret-i ?brahim'in, Allah'?n emrettiği yere inşa ettiği Kâbe'dir. Orada, Hacer-i Esvet'in karş?s?nda Makam-? ?brahim vard?r. Tavafa oradan başlan?r ve yedi kez dönülür. Her dönüşün ad?na: �Şavt� denir. Yedi tur tamamland?ğ?nda tavaf bitmiş olur. Bu dönüşler merkeze yak?n olursa on beş dakikada tamamlan?r. Merkezden uzaklaşt?kça süre uzar ve en uzak k?s?mlarda bir ilâ bir buçuk saati bulabilir.
  ?şin asl?na bak?l?rsa, bu Kâbe bir semboldür. Çünkü, onu kul yapm?şt?r. Hakiki kâbe ise insan?n kalbidir. Bu nedenle, daima: �Allah, Allah� diyerek atmakta ve O'nu zikretmektedir.

  seyyah :lüti filiz
  Saadetin ziyas?,hislerin ulviyeti ve vicdan?n selametinin D?N olmas?.

  Evet, zarurat ve incizab ve temayül ve tecarüb ve tecavüb ve tevatür, o katarat ve lemeat? musafaha ettirerek, ortalar?ndaki mesafeyi tayyedip bir havz-? âb-? hayat? ve dünyay? ?ş?kland?racak bir elektrik-i nevvareyi teşkil edecektir. Zira, kemâlin cemâli dindir. Hem, din saadetin ziyas?d?r, hissin ulviyetidir, vicdan?n selâmetidir. (Münazarat )
  Konu MuhammedSaid tarafından (01.06.07 Saat 20:30 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 9. #9
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  ?nsan?n vicdan?n?n saadet-i ebediyeye bakmas? ve vicdan?n ebed ebed demesi.

  ?nsan?n f?trat-? zîşuuru olan vicdan?, saadet-i ebediyeye bakar, gösterir. Evet, kim kendi uyan?k vicdan?n? dinlerse, "Ebed, ebed!" sesini işitecektir. Bütün kâinat o vicdana verilse, ebede karş? olan ihtiyac?n?n yerini dolduramaz. Demek o vicdan, o ebed için mahlûktur. Demek, bu vicdanî olan incizap ve cezbe, bir gaye-i hakikiyenin ve bir hakikat-i cazibedâr?n yaln?z cezbiyle olabilir. Onuncu Sözün On Birinci Hakikatinin Hâtimesi bu hakikati göstermiştir.(29.Söz)
  Konu MuhammedSaid tarafından (01.06.07 Saat 20:30 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 10. #10
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Kalp,vicdan ve dimağ?n vazifeleri.

  ?man?n yeri kalbdir; dimağ ise oluyor mâkes-i nur-u iman.
  Bazan da mücahiddir, bazan süpürgecidir.
  Dimağda vesveseler, hem pek çok ihtimaller kalb içine girmese, sars?lmaz iman vicdan.

  Yoksa baz?lar?n zann?nca iman dimağda olsa, ruh-u iman olan hakkalyakîne, ihtimâlât-? kesire olur birer hasm-? bîeman.
  Kalb ile vicdan, mahall-i iman.
  Hads(sezgi) ile ilham, delil-i iman.
  Bir hiss-i sâdis, tarik-i iman.
  Fikir ile dimağ, bekçi-i iman.(Lemaat'ten)
  Konu MuhammedSaid tarafından (01.06.07 Saat 20:30 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Evlilikte mantık mı, yoksa duygular mı öne çıkmalı?
  By *SAHRA* in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 10.11.14, 14:36
 2. Risale-i Nur’da Vicdan Zekası
  By SeRDeNGeCTi in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 25.11.08, 08:54
 3. Bastırılmış Duygular
  By karatoprak1975 in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 24.06.08, 16:09
 4. Risale-i Nurda Akıl-Kalp Dengesi
  By umitvar in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 31
  Son Mesaj: 30.01.08, 02:10
 5. Nefis Akıl Kalp Ruh ve Vicdan Muhasebesi
  By gulsah in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 49
  Son Mesaj: 08.01.08, 20:46

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0