+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 10 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 95

Konu: Afaktan Enfüse Tefekkür, Ene'nin Mahiyeti

 1. #1
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart Afaktan Enfüse Tefekkür, Ene'nin Mahiyeti

  Muhterem kardeşlerim,bu bölüme kardeşlerimiz “kesret alemi”başl?ğ? ile bir konu açm?şlar.Bu kesret meselesi işi "Afaktan enfüse tefekkür "meselesi ile birlikte ene ve nefis meselesine kadar getirdi.Bizlerde acizane Risale-i Nurlardan bu konulara temas eden yerleri araşt?r?p paylaşmak istedik.?nşallah yeni aç?l?mlarla güzel bir enfüsi tefekküre vesile olur.Hakikaten bu tür derslere çok ihtiyac?m?z var.Risale-i Nurlardan bu mevzular? birleştirerek güzel bir izah ve şerh olur diye düşünüyorum.Risale-i Nurlar?n hocas? yine Risale-i Nurlard?r hakikatinin tezahürlerini da böylece daha iyi müşahede etmiş oluruz inşallah.  Bu konu kainat?n zerresi ve insan?n enesi üzerine yoğunlaş?l?rsa daha güzel aç?l?mlara vesile olabilir.Otuzuncu söz bizleri bekliyor kardeşlerim.Ben acizane aç?l?ş? yap?yorum.Daha çok Mesnevi-i Nuriye üzerinde çal?şt?m.Bu çal?şmalar?m? aşağ?ya al?yorum.
  Konu MuhammedSaid tarafından (02.06.07 Saat 22:15 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 2. #2
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  R?SALE-? NURLARDAN TEFEKKÜRE A?T BÖLÜMLER
  ?'lem eyyühe'l-aziz! Âfâkî malûmat, yani hariçten, uzaklardan al?nan malûmat, evham ve vesveselerden hâli olam?yor. Amma, bizzat vicdanî bir şuura mahal olan enfüsî ve dahilî malûmat ise, evham ve ihtimallerden temizdir. Binaenaleyh, merkezden muhite, dahilden harice bakmak lâz?md?r. .( Mesnevî-i Nuriye)

  ?'lem eyyühe'l-aziz! Tefekkür gafleti izale eder. Dikkat, teemmül, evham zulümat?n? dağ?t?yor. Lâkin nefsinde, bât?n?nda, hususî ahvâlinde tefekkür ettiğin zaman, derinden derine tafsilâtla tetkikat yap. Fakat âfakî, haricî, umumî ahvâlâta teemmül ettiğin vakit, sathî, icmâlî düşün, tafsilâta geçme. Çünkü icmalde, fezlekede olan k?ymet ve güzellik tafsilât?nda yoktur. Hem de âfakî tefekkür, dipsiz denize benziyor, sahili yoktur. ?çine dalma, boğulursun.

  Arkadaş! Nefsî tefekkürde tafsilâtl?, âfâkî tefekkürde ise icmâlî yaparsan, vahdete takarrüb edersin. Aksini yapt?ğ?n takdirde, kesret fikrini dağ?t?r. Evham ise havaland?r?r, enâniyetin kal?nlaş?r. Gafletin kuvvet bulur, tabiata kalb eder. ?şte dalâlete isâl eden kesret yolu budur. (Mesnevî-i Nuriye)
  Konu MuhammedSaid tarafından (02.06.07 Saat 22:16 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 3. #3
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Ş?MD? DE ALLAHA MUHABBET?N ?K? VECH?N? ALALIM

  Cenab-? Hakk?n mâsivâs?na yap?lan muhabbet iki çeşit olur. Birisi yukar?dan aşağ?ya nâzil olur; diğeri aşağ?dan yukar?ya ç?kar. Şöyle ki:

  Bir insan en evvel muhabbetini Allah'a verirse, onun muhabbeti dolay?s?yla Allah'?n sevdiği herşeyi sever. Ve mahlûkata taksim ettiği muhabbeti, Allah'a olan muhabbetini tenkis değil, tezyid eder.

  ?kinci k?s?m ise, en evvel esbab? sever ve bu muhabbetini Allah'? sevmeye vesile yapar. Bu k?s?m muhabbet, topluluğunu muhafaza edemez, dağ?l?r. Ve bazan da kavî bir esbaba rastgelir. Onun muhabbetini mânâ-y? ismiyle tamamen cezb eder, helâkete sebep olur. Şayet Allah'a vâs?l olsa da, vüsulü nâk?s olur.(Mesnevi-i Nuriye)
  Konu MuhammedSaid tarafından (02.06.07 Saat 22:16 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 4. #4
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  ENE VE TAĞUT BAS?NE G?REL?M. BU KISIM DAHA ÇOK MESNEV?-? NUR?YEDEN.
  ?'lem eyyühe'l-aziz! Otuz seneden beri iki tâğut ile mücadelem vard?r. Biri insandad?r, diğeri âlemdedir. Biri ene'dir, diğeri tabiatt?r. Birinci tâğutu gayr-? kastî, gölgevâri bir ayna gibi gördüm. Fakat o tâğutu kasten veya bizzat nazar-? ehemmiyete alanlar, Nemrud ve Firavun olurlar.

  ?kinci tâğut ise, onu ?lâhî bir san'at, Rahmânî bir s?bğat, yani nak?şl? bir boya şeklinde gördüm. Fakat gaflet nazar?yla bak?l?rsa, tabiat zannedilir ve maddiyunlarca bir ilâh olur. Maahaza, o tabiat zannedilen şey, ?lâhî bir san'att?r. Cenab-? Hakka hamd ve şükürler olsun ki, Kur'ân'?n feyziyle, mezkûr mücadelem her iki tâğutun ölümüyle ve her iki sanemin k?r?lmas?yla neticelendi.

  Evet, Nokta, Katre, Zerre, Şemme, Habbe, Hubâb risalelerinde ispat ve izah edildiği gibi, mevhum olan tabiat perdesi parçalanarak alt?nda şeriat-? f?triye-i ?lâhiye ve san'at-? şuuriye-i Rahmâniye güneş gibi ortaya ç?km?şt?r. Ve keza, firavunluğa delâlet eden ene'den, Sâni-i Zülcelâle râci olan Hüve tebârüz etti. .( Mesnevî-i Nuriye)
  Konu MuhammedSaid tarafından (02.06.07 Saat 22:16 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 5. #5
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  MESNEV?-? NUR?YEDEN ENEN?N MAH?YET?.

  ?'lem eyyühe'l-aziz! ?nsan?n hilkatinden maksat, mahfî hazine-i ?lâhiyeyi keşifle göstermek ve Kadîr-i Ezelîye bir burhan, bir delil, bir mâkes-i nurânî olmakla cemal-i ezelînin tecellîsi için şeffaf bir mir'at, bir ayna olmakt?r. Hakikaten, semâvat, arz ve cibâlin hamlinden âciz kald?klar? emâneti insan haml ettiği cihetle cilâlanm?ş, cilvelenmiş bir şekle girmiştir. Çünkü, o emânetin mazmunlar?ndan biri de, insan?n s?fât-? ?lâhiyeyi fehmetmek için bir vâhid-i k?yasî vazifesini görmektir. ?nsan?n hilkatinden maksat bu gibi şeyler olduğu halde, k?sm-? ekserîsi perde olurlar, sed olurlar. Vazifesi fetih ve açmak iken kapat?yor, bağl?yor. Ziya ve ?ş?ğ? neşir iken söndürüyor. Allah'? tevhid etmek yerine şirk yap?yor. Ve keza, nur-u imanla Allah'a bak?p mülkü ona teslim etmekle îtikaden mükellef iken, ene rasad?yla halka bakarak Allah'?n mülkünü onlara taksim ediyor. Hakikaten ?nsan çok zâlim ve çok câhildir.( Mesnevî-i Nuriye)

  Mühim bir mesele: Ene'nin iki veçhi vard?r. Bir veçhini nübüvvet alm?şt?r, bir veçhini de felsefe alm?şt?r.

  Birinci vecih, ubudiyet-i mahzâya menşedir. Mahiyeti harfiye olup müstakil değildir. Vücudu tebeî olup asl? değildir. Mâlikiyeti vehmî olup hakikî değildir. Vazifesi Hâl?k?n s?fât?n? fehmetmek için bir mîzan ve bir mikyas olmakt?r. Enbiya (aleyhimüsselâm) enâniyetin bu veçhine bakmakla, mülkü tamamen Allah'a teslim ederek ne mülkünde, ne rububiyetinde, ne ulûhiyetinde şeriki olmad?ğ?na hükmetmişlerdir. Ene'nin bu veçhinden, Cenab-? Hak şecere-i tûbâ-i ubudiyeti inbat edip dal ve budaklar? kâinat bahçesinde enbiya, evliya, s?ddîkîn gibi mübarek semereleri vermiştir.

  ?kinci veçhi alan felsefe, ene'nin vücudunu aslî ve kendisini müstakil ve mâlik-i hakikî olduğunu zu'm etmişlerdir. Vazifesi de yaln?z hubb-u zât?yla tekemmül-ü hayatt?r. Ene'nin bu siyah yüzünden envâen şirkler, dalâletler ç?km?şt?r. Ezcümle: Kuvve-i behîmiye dal?nda sanemler doğmuşlard?r. Kuvve-i gadabiye gusnundan firavunlar, nemrutlar ç?km?şt?r. Kuvve-i akliyeden dehriyun, maddiyun, felâsife ç?km?şlard?r ki, Vâcibü'l-Vücuda bir mahlûk-u vahidi verir, bâki kalan mülkünü gayra taksim ederler.

  Hülâsa: Ene, haddizat?nda bir hava, bir buhar gibi iken, verilen ehemmiyete göre mâyi haline gelir. Sonra ülfetle kal?nlaş?r. Sonra gaflet ve isyan ile öyle kal?nlaş?r ki, sahibini yutar. Halk?, esbab? da kendisine k?yas ederek Hâl?k?n evâmirine mübarezeye başlar. Küçük âlemde, yani insanda ene, büyük insanda, yani kâinatta tabiata benziyor. ?kisi de tâğutlardand?r.( Mesnevî-i Nuriye - Şemme)
  Konu MuhammedSaid tarafından (02.06.07 Saat 22:17 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 6. #6
  Ehil Üye nâme-i nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  1.460

  Standart

  Orjinalini yazan: Abdulbaki

  R?SALE-? NURLARDAN TEFEKKÜRE A?T BÖLÜMLER
  ?'lem eyyühe'l-aziz! Âfâkî malûmat, yani hariçten, uzaklardan al?nan malûmat, evham ve vesveselerden hâli olam?yor. Amma, bizzat vicdanî bir şuura mahal olan enfüsî ve dahilî malûmat ise, evham ve ihtimallerden temizdir. Binaenaleyh, merkezden muhite, dahilden harice bakmak lâz?md?r. .( Mesnevî-i Nuriye)

  ?'lem eyyühe'l-aziz! Tefekkür gafleti izale eder. Dikkat, teemmül, evham zulümat?n? dağ?t?yor. Lâkin nefsinde, bât?n?nda, hususî ahvâlinde tefekkür ettiğin zaman, derinden derine tafsilâtla tetkikat yap. Fakat âfakî, haricî, umumî ahvâlâta teemmül ettiğin vakit, sathî, icmâlî düşün, tafsilâta geçme. Çünkü icmalde, fezlekede olan k?ymet ve güzellik tafsilât?nda yoktur. Hem de âfakî tefekkür, dipsiz denize benziyor, sahili yoktur. ?çine dalma, boğulursun.

  Arkadaş! Nefsî tefekkürde tafsilâtl?, âfâkî tefekkürde ise icmâlî yaparsan, vahdete takarrüb edersin. Aksini yapt?ğ?n takdirde, kesret fikrini dağ?t?r. Evham ise havaland?r?r, enâniyetin kal?nlaş?r. Gafletin kuvvet bulur, tabiata kalb eder. ?şte dalâlete isâl eden kesret yolu budur. (Mesnevî-i Nuriye)


  bunlara ek olarak afaka icmali bakmakla alakal? gördüğüm bir yer

  ?'lem Eyyühel-Aziz! ?nsan? gaflete düşürtmekle Allah'a ubudiyetine mani olan, cüz'î nazar?n? cüz'î şeylere hasretmektir. Evet cüz'iyat içerisine düşüp cüz'îlere hasr-? nazar eden, o cüz'î şeylerin esbabdan sudûruna ihtimal verebilir. Amma baş?n? kald?r?p nev'e ve umuma bakt?ğ? zaman, edna bir cüz'înin en büyük bir sebebden sudûruna cevaz veremez. Meselâ: Cüz'î r?zk?n? baz? esbaba isnad edebilir. Fakat menşe-i r?z?k olan arz?n, k?ş mevsiminde kupkuru, k?raç olduğuna, bahar mevsiminde r?zk ile dolu olduğuna bakt?ğ? vakit, arz? ihya etmekle bütün zevilhayat?n r?z?klar?n? veren Allah'dan maada kendi r?zk?n? verecek bir şey bulunmad?ğ?na kanaat? has?l olur. Ve keza evindeki küçük bir ?ş?ğ? veya kalbinde bulunan küçük bir nuru baz? esbaba isnad edebilirsin. Amma o ?ş?ğ?n, şemsin ziyas?yla, o nurun da Menba'-ul Envâr'?n nuruyla muttas?l olduğuna vâk?f olduğun zaman anlars?n ki; kal?b?n? ?ş?kland?ran, kalbini tenvir eden ancak leyl ü nehar? birbirine kalbeden Fât?r-? Hakîm'dir.....(Mesnevî'den)
  Konu MuhammedSaid tarafından (02.06.07 Saat 22:17 ) değiştirilmiştir.


 7. #7
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Allah raz? olsun Abdülbaki hocam,bu kadarc?k katk? da bizden olsun

  Evet ben, Hülasatü l-Hülasa y? okuduğum zaman, koca kainat, nazar?mda bir halka-i zikir oluyor. Fakat her nevin lisan? çok geniş olmas?ndan, fikir yoluyla s?fat ve esma-i ?lahiyeyi ilmelyakin ile iz an etmek için ak?l çok çabal?yor, sonra tam görür. Hakikat-? insaniyeye bakt?ğ? vakit, o cami mikyasda, o küçük haritac?kta, o doğru nümunecikte, o hassas mizanc?kta, o enaniyet hassasiyetinde öyle kat i ve şuhudi ve iz ani bir vicdan, bir itminan, bir ?mân ile o s?fat ve esmay? tasdik eder. Hem çok kolay, hem haz?r yan?ndaki aynas?nda hiç uzun bir seyahat-? fikriyeye muhtaç olmadan iman-? tahkikiyi kazan?r ve hakiki bir manas?n? anlar. Çünkü, Cenab-? Hak hakk?nda suret muhal olmas?ndan, suretten murat, sirettir, ahlak ve s?fatt?r.
  Evet, nas?l ki ehl-i tarikat, seyr-i enfüsi ve afaki ile marifet-i ?lahiyede iki yol ile gitmişler ve en k?sa ve kolay? ve kuvvetli ve itminanl? yolunu enfüside, yani kalbinde zikr-i hafiyy-i kalble bulmuşlar. Aynen öyle de, yüksek ehl-i hakikat dahi, marifet ve tasavvur değil, belki ondan çok ali ve k?ymetli olan ?mân ve tasdikte, iki cadde ile hareket etmişler.
  Biri: Kitab-? kainat? mütalaa ile, Ayetü'l-Kübrâ ve Hizbü n-Nuriye ve Hülasatü l-Hülasa gibi afaka bakmakt?r.
  Diğeri: Ve en kuvvetli ve hakkalyakin derecesinde vicdani ve hissi, bir derece şuhudi olan hakikat-i insaniye haritas?n? ve enaniyet-i beşeriye fihristesini ve mahiyet-i nefsiyesini mütalaa ile, iman?n şüphesiz ve vesvesesiz mertebesine ç?kmakt?r ki, s?rr-? akrebiyete ve veraset-i Nübüvvete bakar.
  Konu MuhammedSaid tarafından (02.06.07 Saat 22:17 ) değiştirilmiştir.
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 8. #8
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart  Mükemmel bir tamamlayıcı bölüm olmuş osmanoğlu ağabeyim.Allah sizlerden razı olsun.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 9. #9
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart  Niçin cenabı hakkın isim ve sıfatları eneye bağlıdır.

  buNU; biraz örneklerLE açarmısınız.


  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 10. #10
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  muhterem ,müdakkik yunusum kardeşim ,bu konuyu daha yoğun hep birlikte yoğunlaşarak çalışalım inşallah.Ben acizane biraz daha tasnifler yapmaya çalışarak yazılar girmeye çalışacağım.Biraz zamana ihtiyacım var.Sizler paylaşımlara devam edebilirsini.selam ve hürmetlerimle.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Ruhâniyâtın Mahiyeti Nedir?
  By efnan_nur in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 14
  Son Mesaj: 09.11.09, 14:51
 2. *. İnsanın Mahiyeti .*
  By ÖmerCAN in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 21.07.09, 17:16
 3. Küfrün Mahiyeti
  By yakaza in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.07.09, 08:16
 4. Asla Rücu Etmek(Afaktan Enfüse Dönmek)
  By Abdulbaki in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 83
  Son Mesaj: 26.08.08, 18:16
 5. Barla ve Mahiyeti
  By Abdulbaki in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 28
  Son Mesaj: 04.11.07, 17:28

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0