+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 7 ve 7

Konu: Risalede Allah İsminin İşareti

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Evet, bir Zat ki,
  • Ona y?ld?zlar?n icad? zerreler kadar kolay gele,
  • ve en büyük şey, en küçük şey gibi kudretine musahhar ola,
  • ve hiçbir şey hiçbir şeye, hiçbir fiil hiçbir fiile mâni olmaya,
  • ve hadsiz efrad, bir fert gibi nazar?nda haz?r ola,
  • ve bütün sesleri birden işite,
  • ve umumun hadsiz hâcât?n? birden yapabile,
  • ve kâinat?n mevcudat?ndaki bütün intizamat ve mizanlar?n şehadetiyle, hiçbir şey, hiçbir hal daire-i meşiet ve iradesinden hariç olmaya,
  • ve hiçbir mekânda olmad?ğ? halde, herbir yerde ve herbir mekânda kudretiyle, ilmiyle haz?r ola,
  • ve herşey Ondan nihayet derecede uzak olduğu halde, O ise her şeye nihayet derecede yak?n olabilen bir Zât-? Hayy-? Kayyûm-u Zülcelâlin elbette hiçbir cihetle misli, nazîri, şerîki, veziri, z?dd?, niddi olmaz ve olmas? muhaldir. Yaln?z, mesel ve temsil suretinde şuûnât-? kudsiyesine bak?labilir. Risale-i Nur'daki bütün temsilât ve teşbihat, bu mesel ve temsil nevindendirler.
  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=1556&t=&b=&s=&l=&p=37
  Konu HakanBa tarafından (04.06.07 Saat 01:02 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Hem o Zât-? Zülcelâlkayyûmiyetiyle beraber, Kur'ân-? Azîmüşşanda ferman ettiği gibi, 'dir. Yani, ne zât?nda, ne s?fât?nda, ne ef'âlinde nazîri yoktur, misli olmaz, şebîhi yoktur, şerîki olmaz. Evet, bütün kâinat? bütün şuûnât?yla ve keyfiyât?yla kabza-i rububiyetinde tutup bir hane ve bir saray hükmünde, kemâl-i intizamla tedbir ve idare ve terbiye eden bir Zât-? Akdese, misil ve mesîl ve şerîk ve şebîh olmaz, muhaldir.
  Konu HakanBa tarafından (04.06.07 Saat 01:02 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Alıntı Barla Nickli Üyeden Alıntı
  ?şte, , Vâcibü'l-Vücudun mahiyet-i kudsiyesi, mahiyet-i mümkünat cinsinden değildir. Belki bütün hakaik-i kâinat, o mahiyetin Esmâ-i Hüsnâs?ndan olan Hak isminin şualar?d?r. Madem mahiyet-i mukaddesesi hem Vâcibü'l-Vücuddur, hem maddeden mücerreddir, hem bütün mâhiyâta muhâliftir; misli, misali, mesîli yoktur. Elbette o Zât-? Zülcelâlin o kudret-i ezeliyesine nispeten bütün kâinat?n idaresi ve terbiyesi, bir bahar, belki bir ağaç kadar kolayd?r. Haşr-i âzam ve dâr-? âhiret, Cennet ve Cehennemin icad?, bir güz mevsiminde ölmüş ağaçlar?n yeniden bir baharda ihyâlar? kadar kolayd?r.
  Üçüncü s?r: Adem-i tahayyüz ve adem-i tecezzînin nihayet derecede olan kolayl?ğa sebebiyet vermelerinin s?rr? ise şudur ki:
  Madem Sâni-i Kadîr mekândan münezzehtir; elbette kudretiyle her mekânda haz?r say?l?r. Ve madem tecezzî ve ink?sam yoktur; elbette herşeye karş? bütün esmâs?yla müteveccih olabilir. Ve madem her yerde haz?r ve herşeye müteveccih olur; öyleyse mevcudat ve vesâit ve ecram Onun ef'âline mümânaat etmez, ta'vik etmez; belki hiç lüzum yok. Faraza lüzum olsa, elektriğin telleri gibi ve ağac?n dallar? gibi ve insan?n damarlar? gibi, eşya, vesile-i teshilât ve vas?ta-i vusul-ü hayat ve sebeb-i sürat-i ef'âl hükmüne geçer. Ta'vik, takyid, men ve müdahâle şöyle dursun, belki teshil ve tesri' ve îsâle vesile hükmüne geçer. Demek, Kadîr-i Zülcelâlin tasarrufât-? kudretine, herşey itaat ve ink?yad cihetinde-ihtiyaç yok; eğer ihtiyaç olsa-kolayl?ğa vesile olur


  insana hakiki ma'bud olacak, yaln?z her şeyin dizgini elinde, her şeyin hazînesi yan?nda, her şeyin yan?nda nâz?r, her mekânda haz?r, mekândan münezzeh, aczden müberrâ, kusurdan mukaddes, nakstan muallâ bir Kadîr-i Zülcelâl, bir Rahîm-i Zülcemâl, bir Hakîm-i Zülkemâl olabilir. Çünkü, nihayetsiz hâcât-? insaniyeyi ifâ edecek, ancak nihayetsiz bir kudret ve muhît bir ilim sahibi olabilir. Öyle ise, ma'budiyete lây?k yaln?z Odur.
  Vâcibü'l-Vücudun mahiyet-i kudsiyesi, mahiyet-i mümkünat cinsinden değildir


  yani Allah?n mahiyeti,mahlukat?n mahiyetine benzemez.

  Resimi yapan ressam?n,resme BENZEMEMES? gibi.
  Konu HakanBa tarafından (04.06.07 Saat 01:03 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  ve kâinat?n mevcudat?ndaki bütün intizamat ve mizanlar?n şehadetiyle, hiçbir şey, hiçbir hal daire-i meşiet ve iradesinden hariç olmaya, (yani Bütün varl?klar?n meydana gelmesi ancak Allah'?n D?LEMES?YLED?R.Ve hiçbir şey O'nun irade ve meşieti d?ş?nda değildir.O dilediği için O varl?k yarat?lm?şt?r,görülen ve görülmeyen- bize göre-,bütün varl?klar Allah ?n dilemesiyle olmuştur ve her anda öyledir. • ve hiçbir mekânda olmad?ğ? halde, herbir yerde ve herbir mekânda kudretiyle, ilmiyle haz?r ola, (Yani Allah mekanla bağl? değildir,mekan;cismani ,bedeni mahluklar için geçerlidir,Nur ve nurani olan,ruh mahiyetinde olanlar için geçerli değildir.

  işte Allah?n bütün isimleri ve s?fatlar? Nur mahiyetinde olduğundan(7.şuada var)mekan onu zapedemez.zaten herşeyi O yaratm?şt?r.ilmi ve kudretiyle her mekanda haz?r ve naz?rd?r.)
  Konu HakanBa tarafından (04.06.07 Saat 01:04 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Belki bütün hakaik-i kâinat, o mahiyetin Esmâ-i Hüsnâs?ndan olan Hak isminin şualar?d?r. Madem mahiyet-i mukaddesesi hem Vâcibü'l-Vücuddur, hem maddeden mücerreddir, hem bütün mâhiyâta muhâliftir; misli, misali, mesîli yoktur.
  Kainat?n hakikat?;Hak isminin şualar?d?r.

  Allah?n kudsi mahiyeti;hem Vacibü'l Vücuddur( Varl?ğ? zarurî ve şart olan, varl?ğ? gerekli olan ve yokluğu düşünülemeyen, varl?ğ? zâtî, ezelî, ebedî olan; varl?ğ?, vücud tabakalar?n?n en sağlam?, en kuvvvetlisi, en esasl?s? ve en mükemmeli olan.)

  maddeden mücerreddir(cesed veya cisim değildir,maddeden soyulmuştur)
  bütün mâhiyâta muhâliftir(varl?klar?n mahiyetine benzemez,Varl?klar? Kendisi yaratm?ş ama O yaratt?klar?na benzemez.Resimin Ressama benzemediği gibi)

  SONSUZ,SINIRSIZDIR O.

  PARÇALANMAZ,BÖLÜNMEZ O'NUN MAH?YET?.

  şimdi Allah? bütün bu yaz?lanlarla düşünerek anl?yal?m.

  ama D?KKAT; O'nun zat? tefekkür edilmez,sadece üstad?n verdiği yukardaki ölçüler ?ş?ğ?nda..
  Konu HakanBa tarafından (04.06.07 Saat 01:04 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 6. #6
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  yaln?z her şeyin dizgini elinde,
  her şeyin hazînesi yan?nda,

  her şeyin yan?nda nâz?r,

  her mekânda haz?r,

  mekândan münezzeh,

  aczden müberrâ,

  kusurdan mukaddes,

  nakstan muallâ bir Kadîr-i Zülcelâl,
  bir Rahîm-i Zülcemâl,
  bir Hakîm-i Zülkemâl olabilir. Çünkü, nihayetsiz hâcât-? insaniyeyi ifâ edecek, ancak nihayetsiz bir kudret ve muhît bir ilim sahibi olabilir. Öyle ise, ma'budiyete lây?k yaln?z Odur.
  Konu HakanBa tarafından (04.06.07 Saat 01:04 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 7. #7
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Allah derken,yukarda yaz?lan ve daha yaz?lmam?ş olan risaledekileri,
  akl?na getirerek bak,anlamaya çal?ş,

  ondan sonra HAŞ?R R?SALES? bir oku.

  nas?l kolay anl?yorsun değil mi?

  demek ALLAHI ne kadar iyi tan?sak,o derece haşri anlamak kolaylaş?yor.

  bütün her şeyi O'nun yaratt?ğ?n? ve idare ettiği anlaş?l?yor.
  Konu HakanBa tarafından (04.06.07 Saat 01:04 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hakîm İsminin Penceresinden Ev İdaresi
  By Bîçare S.V. in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 12.04.09, 06:35
 2. İsminin Hakkını Ver...!
  By Yeni Said in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 06.05.07, 16:13
 3. ''Allah'' Adının İşareti
  By ademyakup in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 29.12.06, 10:02
 4. Yuhanna İncil'inin Hz.Muhammed'e(asm)İşareti
  By nurlu dağ in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03.12.06, 17:47
 5. Kafalarda Bir Soru İşareti Kalmaması Adına...
  By edeb_ya_Huu in forum Gündem
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 23.09.06, 17:34

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0