+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Üstad Şeriat Devleti İster miydi?

 1. #1
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  1.126

  Standart Üstad Şeriat Devleti İster miydi?

  bu konu dikkatimi çekmiştir islamda şeri kanunlar esasm?d?r

  Allah şeri yönetimi olmazsa olmaz olarak şart koşmuşmudur


  eğer öyleyse bugünkü yönetim tarz?na üstad ne şekilde itiraz ederdi

  şeri kanunlar? mesela h?rs?z?n elini kesme k?sasa k?sas gibi muamelat?


  kanunlara koymayan bir devlete davran?ş tarz? nas?l olurdu

  bu konuda birikimlerinizi ögrenmek istiyorum
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 22:23 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Vefakar Üye PirMuhammed - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Yaş
  30
  Mesajlar
  348

  Standart

  Alıntı mervenur. Nickli Üyeden Alıntı
  31 Mart 1909’da Ermenilerin ve Rumlar?n tertiplediği 31 Mart provakasyonu yaşan?r. On beşe yak?n alim provakasyon bahane edilerek şehit edilir. Bediüzzaman da tutuklan?p mahkemeye al?n?r. Hakim sorar:

  “Sen de şeriat istemişsin.”

  Bediüzzaman şöyle cevap verir:

  “Şeriat?n bir hakikatine bin can?m olsa feda etmeye haz?r?m. Zira şeriat sebeb-i saadet, adaleti koruma ve fazilettir.”
  Bediüzzaman Said-i nursi'nin idam? beklenirken beraat eder.
  Şeriat Üstad ve Devlet  Öncelikle şeriat? tan?mlayal?m. Kur'an'da, ikisi "Şeria(t)"formunda olmak üzere, "Ş-r-a" kökünden türetilmiş dört kelime yer al?yordu. Bu kullan?mlardan yola ç?k?larak yap?lan şu tesbit önemli: "Buradaki istiarenin suyun kaynağ?na değil de,kaynağa giden yola yap?lmas? calib-i dikkattir. Dinî bağlamda bunun anlam? şudur: Şeria(t),ed-dîn'den tarihin her hangi bir an?nda bir topluma, bir peygamber(vahiy/kitap) arac?l?ğ?yla aç?lan yoldur; yani Şeriat, 'din' değil 'tedeyyün'dür. Lugat anlam?nda Şeria(t); canl?lar? hayat kaynağ? olan suya götürürken; dinî anlamda Şeria(t) insanlar? ilahi hakikate bağlamaktad?r."

  Bütün bunlardan sonra bir de Üstad?n tan?m?na bakal?m: ‘Şeriat,adalet-i mahz,sebeb-i saadet ve fazilettir’.Asl?nda aç?k olmak gerekirse şeriat kavram?n?n ne ifade ettiği hala tart?şma konusudur.?şin tarihi arka plan?na bakmadan evvel şeraitle birlikte,?slam’da devlet anlay?ş?, teokrasi gibi baz? kavramlara netlik kazand?ral?m.Yüce Allah ve onun Resulu(a.s.m) her şeyi hükme bağlamad?.Bu sebeple mezhepler ortaya ç?kt? ki bütün bunlar Peygamberimizin(a.s.m) ‘Ümmetimin ihtilaf? rahmettir’ hadisinin bir çeşit ispat? da olmaktad?r.?şte Allah’?n ve Resulu’nün her şeyi hükme bağlamamalar? sadece şer’i kanunlar?n dayanak noktas? olamayacağ?n? göstermektedir.Şeriat ç?k?ş noktam?zd?r.Nitekim Üstad, Divan-? Harp’te yapt?ğ? savunmada şeriat?n tan?m?yla birlikte bu noktay?, ‘Ben talebeyim.O yüzden her şeyi mizan-? Şeriatla muvaneze ediyorum’ diyerek belirtmiştir.Genel olarak ?slam tarihine bakt?ğ?m?zda şeriat kavram?n? Osmanl?lar gerçek manas?yla kullan?lm?şt?r.Osmanl? siyasi ve hukuki düzeni söz konusu olunca, Türkiye’de, özellikle ayd?n-laik çevrelerle akademik dünyada teokrasiyle şeriat-din kavramlar? birbirine çoğunlukla kas?tl? ve bazen de büyük bir cehle kar?şt?r?lan kavramlard?r.Osmanl?’n?n şer-i ve örfi olmak üzere iki çeşit kanunu kulland?ğ? bilinmektedir.Buna göre padişah yetkilerini bunlara göre kullanmak durumundad?r.Padişah yapacağ? her şeyin şer-i kanunlarla(ki bu şeyhülislam taraf?ndan verilen fetvalar? kapsar) örfi(yani hanedan üyelerinin tabi olduğu)kurallara uymas?na dikkat etmektedir.Yaln?z burada şunu da belirtmek gerekir ki her ne kadar şer-i ve örfi kanunlarla ve bunlar?n kontrol makamlar? olan şeyhülislaml?k ile şura sistemi mevcut ise de yine son söz padişah?nd?r.Bütün bunlardan sonra bir de teokrasi kavram?na bakal?m.Teokrasi Bat? dünyas?na ait bir yönetim şeklidir.Teokrasinin temeli ruhbanlara dayan?r.Yani karanl?k Orta Çağ Avrupas? ile bugün varolan ?ran ?slam Cumhurtiyeti teokrasi rejiminin tipik örnekleridir.
  ?ran teokrasi midir? Evet. Çünkü orada Mollalar diye tarif edilen ve güya ehil kimselerden oluşan bir yönetim kadrosu vard?r.Her neyse.Bunlar? böylece belirttikten sonra devam edelim.

  Şeriata dayanmayan bir yönetim kabul edilir mi?

  Üstad?n hayat?na bakt?ğ?m?zda onun yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti -’nde,güya din ad?na yap?lan ve devleti hedef alan başta Şeyh Said Ayaklanmas? olmak üzere sert metodlara dayanan hiçbir oluşumun içinde, doğrudan ya da dolayl? olarak yer almad?ğ? görülür.Hatta ayaklanma öncesi kendisinden yard?m talep eden Şeyh Said ve adamlar?na sert ç?k?şm?ş,Müslüman kan? akacağ?n?,bunun kabul edilemeyeceğini bildirmiştir.Bu isyan?n neticesinde ç?kar?lan Takrir-i Sükun Yasas? uyar?nca talebeleriyle birlikte uzlathanesinden al?narak (1925 senesinden itibaren belki de k?yamete kadar sürecek şekilde oradan oraya) nehyedilmiştir.Bu zorlu süreçte hiçbir zaman isyan? akl?n?n ucundan bile geçirmemiş müsbet hareket dairesinde hareket edilmesini istemiştir.

  Burada şunu da belirtmek gerekir: Üstad hiçbir zaman ?slam’? devlet idaresinden ve gündelik yaşamdan ayr? değerlendirmemiştir. O ,1923 senesinde, yeni kurulacak devletle ilgili çal?şmalar?n yap?ld?ğ? zamanda hakim kadroya,?slam’? dikkate alarak, onun ter ü taze esaslar?na bağl? kal?narak hareket edilmesi gerektiğini hat?rlatm?şt?r.Bunun akabinde Atatürk’le aras?nda sert bir tart?şma gerçekleşmiş,sonunda Atatürk ondan özür dilemek zorunda kalm?şt?r.Buna rağmen Üstad, defalarca şeriat devleti kuracak iddas?yla sürekli olarak bask? alt?nda tutulmuştur.Ayr?ca laiklik düşman? olarak suçlanm?şt?r.Günümüzde de hala laikliğin gerçek manada ne olduğu konusu boşluktad?r.?slam’da kesinlikle yeri ve uygulama alan? olmayan bu sistemin veya ideolojinin neden hararetle savunulduğu ise gerçekten ciddi anlamda pek çok soru işaretini beraberinde getirmektedir.Üstad bir savunmas?nda laikliği şöyle tarif etmiştir: ‘Laikliğin büsbütün dinsizlik olmad?ğ?n? biliyoruz.Bana laikliği sorarsan?z dinsizin dinsizliğine kar?ş?lmad?ğ? gibi,dindar?n da dindarl?ğ?na kar?ş?lmad?ğ? bir hükümet telakki ederim’ diyerek laiklik hakk?ndaki düşüncelerini ifade etmiştir. Bundan sonra 23 Mart 1960 ‘taki vefat?na kadar idarecileri hep bu konuda uyarm?ş, telkinde bulunmuştur. Merhum-cennet mekan-Adnan Menderes’e yazd?ğ? mektuplarda Demokrat Parti iktidar?n? sürekli tuzaklara karş? uyarm?ş ve iktidar? ?slam nam?na savunduğunu beyan etmiştir.

  Bugün hem devlet hem toplum hem de birey olarak geldiğimiz nokta ortad?r.Emniyet Müdürlüğü'nün verileri,çocuk pornosu haberleri,'yavaş yavaş delirdim,kimse farketmedi'diye not b?rak?p intihar eden genç han?m ablan?n içine düştüğü bezginlik,umutsuzluk ve çaresizlik,17 ayl?k bebeğe tecavüz edilmesi gibi haberlerle,yolsuzluk,h?rs?zl?k,kapkaçl?k gibi suçlar?n artmas? mevcut hukuk sisteminin yetersizliğini bize göstermektedir.Üstad h?rs?zl?k yapmaya kalk?şan?n elinin kesileceğini hat?rlay?nca,kişinin bundan vazgeçeceğini savunmuştur.Gerçekten de her türlü bid'a ve hurafelerden ar?nm?ş sağlam bir iman kişiyi bütün kötülüklerden ve fenal?klardan koruyabilmektedir.Ancak bu görüşler daima irtica kavram? içinde değerlendirilmiş,bunlardan bahsedenler mürteci damgas? yemiştir.

  K?saca Üstad?n devlet ve şeriat hakk?ndaki görüşler bunlard?r.Daha genel olarak Safa Mürsel ’in BED?ÜZZAMAN SA?D NURS? VE DEVLET FELSEFES? adl? eserine başvurulabilir. Zaten buradaki ifadelerin baz?lar? o kitaptan al?nt?d?r.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 22:23 ) değiştirilmiştir.

  Alem buğday ben saman, herkes yahşi ben yaman.
  Şah-ı Nakşibend (Kaddesallahu Sırrahu)


  esedullah


 3. #3
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Alıntı karatoprak1975 Nickli Üyeden Alıntı
  bu konu dikkatimi çekmiştir islamda şeri kanunlar esasm?d?r

  Allah şeri yönetimi olmazsa olmaz olarak şart koşmuşmudur


  eğer öyleyse bugünkü yönetim tarz?na üstad ne şekilde itiraz ederdi

  şeri kanunlar? mesela h?rs?z?n elini kesme k?sasa k?sas gibi muamelat?


  kanunlara koymayan bir devlete davran?ş tarz? nas?l olurdu

  bu konuda birikimlerinizi ögrenmek istiyorum
  Şeriat denilince akla hemen siyasi boyut geliyor,şeriat demek devlet kurmak demek gibi lanse edilmiş.Halbuki üstad divani harbi örfide şeriat?n yüzde bir oran?nda siyasetle alakal? olduğunu söylemiş.

  Şeriat da, yüzde doksan dokuz ahlâk, ibadet, âhiret ve fazilete aittir. Yüzde bir nispetinde siyasete mütealliktir; onu da ulü'l-emirlerimiz düşünsünler.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 22:24 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Kabe İmamı Mahir Full Hatim İster Dinle İster İndir...
  By Barla in forum Ezgi, İlahi ve Kur'an-ı Kerim Tilavetleri
  Cevaplar: 16
  Son Mesaj: 14.01.10, 17:24
 2. Önce Yürek Devleti...
  By Garip_Maznun in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.01.09, 16:30
 3. İster Evli Olun İster Bekar... Bu Yazıyı Mutlaka Okuyun...
  By Meyvenin Zeyli in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 10.11.08, 22:04
 4. İslam Devleti..
  By ehulacayip in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 08.02.08, 13:37

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0