+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 21

Konu: Kainatın veya Evrenin Haritasına Bakın

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  http://www.bulutsu.org/evreninharitasi/universe.php
  Bak?n ve SUBHANALLAH,ALLAHU EKBER DEY?N.
  SELAM OLSUN..
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 16:13 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Evrenin haritas?na bakarak şimdi nurlardan geçen bu yerleri tefekkür edelim?

  Bir k?sm? arz?m?zdan(yerküremizden,dünyam?zdan) bin defa büyük ve o büyüklerden bir k?sm? top güllesinden yetmiş derece sür'atli yüz binler ecram-? semâviyeyi (semavi cisimleri yani y?ld?zlar?)direksiz, düşürmeden durduran ve birbirine çarpmadan fevkalhad çabuk ve beraber gezdiren; yağs?z, söndürmeden mütemadiyen(devaml? olarak) o hadsiz(sonsuz olan y?ld?z) lâmbalar? yand?ran ve hiçbir gürültü ve ihtilâl(kar?ş?kl?k) ç?kartmadan o nihayetsiz büyük kütleleri idare eden ve güneş ve kamerin(ay?n) vazifeleri gibi, hiç isyan ettirmeden o pek büyük mahlûklar? vazifelerle çal?şt?ran

  ve iki kutbun dairesindeki hesap rakamlar?na s?k?şmayan bir nihayetsiz uzakl?k içinde, ayn? zamanda, ayn? kuvvet ve ayn? tarz ve ayn? sikke-i f?trat ve ayn? surette, beraber, noksans?z tasarruf eden ve o pek büyük mütecaviz kuvvetleri taş?yanlar?, tecavüz ettirmeden kanununa itaat ettiren ve o nihayetsiz kalabal?ğ?n enkazlar? (art?klar?)gibi, göğün yüzünü kirletecek süprüntülere meydan vermeden, pek parlak ve pek güzel temizlettiren ve bir muntazam ordu manevras? gibi manevrayla gezdiren ve arz? döndürmesiyle, o haşmetli manevran?n başka bir surette hakikî ve hayalî tarzlar?n? her gece ve her sene sinema levhalar? gibi seyirci mahlûkat?na gösteren bir tezahür-ü rububiyet ve o rububiyet faaliyeti içinde görünen teshir, tedbir, tedvir, tanzim, tanzif, tavziften mürekkep bir hakikat, bu azameti ve ihatat? ile o semavat Hâl?k?n?n vücub-u vücuduna ve vahdetine ve mevcudiyeti, semavat?n mevcudiyetinden daha zâhir bulunduğuna bilmüşahede şehadet eder mânâs?yla Birinci Makam?n Birinci Basamağ?nda

  denilmiştir. 7.şua ayetül kübradan.
  Allah'tan başka ilâh yoktur. O Vâcibü'l-Vücud ki, vüs'at ve mükemmeliyeti bilmüşahede görünen teshir ve tedbir ve tedvir ve tanzim ve tanzif ve tavzif hakikatlerinin azamet-i ihatas?n?n şehadetiyle, semâvât bütün içindekilerle beraber Onun vahdet içindeki vücub-u vücuduna delâlet eder.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 16:19 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Sonra o sükûnetsiz misafir kendi kalbine dedi:
  "Ehl-i iman?n, hususan ehl-i tarikat?n her vakit tekrarla Lâ ilâhe illâ Hû demeleri, tevhidi yâd ve ilân etmeleri gösterir ki, tevhidin pek çok mertebeleri bulunuyor.
  "Hem tevhid, en ehemmiyetli ve en halâvetli ve en yüksek bir vazife-i kudsiye ve bir fariza-i f?triye ve bir ibadet-i imaniyedir. Öyleyse, gel, bir mertebeyi daha bulmak için, bu ibrethânenin diğer bir menzilinin kap?s?n? daha açmal?y?z. Çünkü arad?ğ?m?z hakiki tevhid, yaln?z tasavvurdan ibaret bir marifet değildir. Belki, ilm-i mant?kta tasavvura mukabil ve marifet-i tasavvuriyeden çok k?ymettar ve bürhan?n neticesi olan ve ilim denilen tasdiktir.
  "Ve tevhid-i hakiki öyle bir hüküm ve tasdik ve iz'an ve kabuldür ki, Herbir şeyle Rabbini bulabilir. Ve herşeyde Hâl?k?na giden bir yolu görür. Ve hiçbir şey huzuruna mâni olmaz. Yoksa, Rabbini bulmak için her vakit kâinat perdesini y?rtmak, açmak lâz?m gelir. Öyleyse haydi ileri!" diyerek, kibriya ve azamet kap?s?n? çald?. Ef'âl ve âsâr menziline ve icad ve ibdâ âlemine girdi. Gördü ki, Kâinat? istilâ etmiş beş hakikat-? muhita hükmediyorlar, bedahetle tevhidi ispat ederler.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 16:20 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Birincisi:
  Kibriya ve azamet hakikat?d?r. Bu hakikat, ?kinci Şuân?n ?kinci Makam?nda ve Risale-i Nur'un müteaddit yerlerinde bürhanlarla izah edildiğinden, burada bu kadar deriz ki:
  Binlerle sene birbirlerinden uzak bir mesafede bulunan y?ld?zlar?, ayn? anda, ayn? tarzda icad edip tasarruf eden ve zeminin şark ve garp ve cenup ve şimalinde bulunan ayn? çiçeğin hadsiz efrad?n?, bir zamanda ve bir surette halk edip tasvir eden, hem -

  Gökleri ve yeri alt? günde yaratan Odur." Hadîd Sûresi: 57,4. -

  yani gökleri ve zemini alt? günde yaratmak gibi geçmiş ve gaybî ve çok acip bir hadiseyi, haz?r ve göz önünde bir hadiseyle ispat etmek ve onun gibi acip bir tanzir olarak, zeminin yüzünde, bahar mevsiminde, haşr-i âzam?n yüz binden ziyade misallerini gösterir gibi, iki yüz binden ziyade nebatat tâifelerini ve hayvanat kabilelerini beş-alt? haftada inşa edip kemal-i intizam ve mizanla iltibass?z, noksans?z, yanl?şs?z, beraber, birbiri içinde idare, terbiye, iaşe, temyiz ve tezyin eden, hem

  Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye katar, " Lokman Sûresi: 31:29.

  - âyetinin sarahatiyle, zemini döndürüp, gece-gündüz sayfalar?n? yapan ve çeviren ve yevmiye hâdisât?yla yazan, değiştiren ayn? Zât, ayn? anda, en gizli, en cüz'î olan kalblerin hat?ratlar?n? dahi bilir ve iradesiyle idare eder.
  Ve mezkûr fiillerin herbiri birtek fiil olduğundan, zaruri olarak, onlar?n faili dahi birtek vâhid ve kadîr olan Fâil-i Zülcelâllerinin, bedahetle öyle bir kibriya ve azameti var ki, hiçbir yerde, hiçbir şeyde, hiçbir cihetle, hiçbir şirkin hiçbir imkân?n?, hiçbir ihtimalini b?rakm?yor, köküyle kesiyor.
  Madem böyle bir kibriya ve azamet-i kudret var ve madem o kibriya nihayet kemaldedir ve ihata ediyor. Elbette o kudrete acz veya ihtiyaç ve o kibriyaya kusur ve o kemâle noksaniyet ve o ihataya kay?t ve o nihayetsizliğe nihayet veren bir şirke meydan vermesi ve müsaade etmesi, hiçbir vecihle mümkün değildir, f?trat?n? bozmayan hiçbir ak?l kabul etmez.
  ?şte, şirk kibriyaya dokunmas? ve celâlin izzetine dokundurmas? ve azametine ilişmesi cihetiyle öyle bir cinayettir ki, hiç kabil-i af olmad?ğ?n?, Kur'an-? Mucizü'l-Beyan azîm tehditle -

  Muhakkak ki Allah, Kendisine ortak koşulmas?n? affetmez; Bundan başka günahlar? dilediği kimse için bağ?şlar." Nisâ Sûresi: 4:48.

  - ferman ediyor.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 16:20 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Acaba şimdi kalbimize Allah?n büyüklüğü hakk?nda nurlar ortaya ç?kt? m??

  Bütün bunlar? iyice düşünelim ve Allahu Ekber diyelim.

  Nas?l kardeşler sizde diyormu sunuz Allahu Ekber?
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 16:20 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 6. #6
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Hakikaten Allh çok çok büyük,havsalam alm?yor, ne kadar büyük bir hakikatt?r Allahu ekber?
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 16:20 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 7. #7
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Yâ ?lâhî ve yâ Rabbî,
  Ben iman?n gözüyle ve Kur'ân'?n talimiyle ve nuruyla ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm?n dersiyle ve ism-i Hakîmin göstermesiyle görüyorum ki, semâvâtta hiçbir deveran ve hareket yoktur ki, böyle intizam?yla Senin mevcudiyetine işaret ve delâlet etmesin.
  Ve hiçbir ecram-? semâviye yoktur ki, sükûtuyla, gürültüsüz vazife görerek direksiz durmalar?yla, Senin rubûbiyetine ve vahdetine şehadeti ve işareti olmas?n.
  Ve hiçbir y?ld?z yoktur ki, mevzun hilkatiyle, muntazam vaziyetiyle ve nuranî tebessümüyle ve bütün y?ld?zlara mümâselet ve müşabehet sikkesiyle Senin haşmet-i ulûhiyetine ve vahdâniyetine işaret ve şehadette bulunmas?n.
  Ve on iki seyyareden hiçbir seyyare y?ld?z yoktur ki, hikmetli hareketiyle ve itaatli musahhariyetiyle ve intizaml? vazifesiyle ve ehemmiyetli peykleriyle Senin vücub-u vücuduna şehadet ve saltanat-? ulûhiyetine işaret etmesin.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 16:21 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 8. #8
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Evet, gökler sekeneleriyle, her biri tek baş?yla şehadet ettikleri gibi, heyet-i mecmuas?yla, derece-i bedahette, ey zemin ve gökleri yaratan Yarat?c?, Senin vücub-u vücûduna öyle zâhir şehadet, ve ey zerrât? muntazam mürekkebat?yla tedbirini gören ve idare eden ve bu seyyare y?ld?zlar? manzum peykleriyle döndüren, emrine itaat ettiren, Senin vahdetine ve birliğine öyle kuvvetli şehadet ederler ki, göğün yüzünde bulunan y?ld?zlar say?s?nca nuranî bürhanlar ve parlak deliller o şehadeti tasdik ederler.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 16:22 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 9. #9
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Hem bu sâfi, temiz, güzel gökler, fevkalâde büyük ve fevkalâde süratli ecram?yla muntazam bir ordu ve elektrik lâmbalar?yla süslenmiş bir saltanat donanmas? vaziyetini göstermek cihetiyle, Senin rububiyetinin haşmetine ve her şeyi icad eden kudretinin azametine zâhir delâlet ve hadsiz semâvât? ihâta eden hâkimiyetinin ve her bir zîhayat? kucağ?na alan rahmetinin hadsiz genişliklerine kuvvetli işaret ve bütün mahlûkat-? semâviyenin bütün işlerine ve keyfiyetlerine taallûk eden ve avucuna alan, tanzim eden ilminin her şeye ihatas?na ve hikmetinin her işe şümûlüne şüphesiz şehadet ederler. Ve o şehadet ve delâlet o kadar zâhirdir ki, güya y?ld?zlar, şahit olan göklerin şehadet kelimeleri ve tecessüm etmiş nuranî delilleridirler.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 16:22 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 10. #10
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Hem semavat meydan?nda, denizinde, fezas?ndaki y?ld?zlar ise, mutî neferler, muntazam sefineler, harika tayyareler, acip lâmbalar gibi vaziyetiyle, Senin saltanat-? ulûhiyetinin şâşaas?n? gösteriyorlar. Ve o ordunun efrad?ndan bir y?ld?z olan güneşimizin seyyarelerinde ve zeminimizdeki vazifelerinin delâlet ve ihtar?yla güneşin sâir arkadaşlar? olan y?ld?zlar?n bir k?sm? âhiret âlemlerine bakarlar ve vazifesiz değiller; belki bâki olan âlemlerin güneşleridirler.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 16:22 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Kainatın matematiğidir.
  By *SAHRA* in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.11.13, 18:29
 2. Kainatın Alemleri?
  By karatoprak1975 in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 13.11.09, 12:40
 3. Kainatın Zeval ve Ölümü
  By Bîçare S.V. in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11.12.08, 09:48
 4. Kainatın Meyvesi
  By ecrin54 in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.10.08, 19:44
 5. Evrenin Yok Oluşu - Kiyamet ( Big Crunch)
  By halenur in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 23.06.08, 18:20

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0