+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Tanzifat Memurları, İstihale Makineleri

 1. #1
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  d. Sineklerin öldürülmesine değil, rahats?z edilmelerine bile izin vermemesi
  Bediüzzaman hayvanlar?n öldürülmesine şiddetle karş?d?r. Hatta hayvanlar?n en küçüklerinden olan ve zararl? zannedilen sineklerin bile öldürülmesini kabul etmez. Bediüzzaman’?n ne kadar büyük bir çevreci olduğunu ve hayvanlar? ne kadar çok sevdiğini anlamak için, sinekleri öldürmekten değil, hatta rahats?z etmekten bile talebelerini menetmesi hadisesi yeter artar bile. Zira özellikle s?cak yaz günlerinde insanlar? rahats?z eden ve hastal?k mikrobu taş?d?klar?na hükmederek değişik usûl ve ilaçlarla öldürüp telef edilen sinekler ona göre; bilakis temizlik memurlar?d?r. ?nsanlara temizlik öğretmekte, hem de insanlar? el ve yüzlerinde bulunan insan?n gözüne görünmeyen hastal?klar?n mikroplar?n? ve zehirli maddeleri temizlemekte, bir çok sâri hastal?klar?n önünü almakta, sivrisinek ve pireler de f?trî harcamak yapmaktad?rlar. Şimdi onun bu hususta ne dediğini görelim:
  “(Sadâkatte namdar, safvet-i kalbde mümtaz Süleyman Rüştü ile bir muhavere-i latife münasebetiyle) Büyük bir ayetin küçük bir nüktesidir. Şöyle ki:
  Güz mevsiminde, sineklerin terhis at zaman?na yak?n bir vakitte, hodgam insanlar cüz’i tacizleri için sinekleri itlâf etmek üzere hapishanedeki odam?zda bir ilaç istimal ettiler. Benim fazla rikkatime dokunmuştu. Odamda çamaş?r ipi vard?. Bilahare, o insanlar?n inad?na, sinekler daha ziyade çoğald?lar. Akşam vaktinde, o küçücük kuşlar, o ip üstünde gayet muntazam diziliyorlard?. Çamaş?rlar? sermek için Rüştü’ye dedim: “Bu küçücük kuşlara ilişme; başka yere ser.” O da, kemâl-i ciddiyetle, dedi ki: “Bu ip bize laz?md?r; sinekler başka yerde kendilerine yer bulsun.”
  Her ne ise... Bu latife münasebetiyle, seher vaktinde, sinek ve kar?nca gibi kesretli küçük hayvanlardan bahis aç?ld?. Ona dedim ki:
  Böyle nüshalar? çoğalan nevilerin ehemmiyetli vazifeleri ve k?ymetleri vard?r. Evet, bir kitap, k?ymeti nispetinde nüshalar? teksir edilir. Demek, sinek cinsi de ehemmiyetli vazifesi ve büyük k?ymeti var ki, Fât?r-? Hakîm. O küçücük kader-i mektuplar? ve kudret kelimelerinin nüshalar?n? çok teksir etmiş. Evet, Kur’ân-? Hakimin: “Ey insanlar, size bir misal getirildi. Şimdi onu dinleyin: Sizin Allah’? b?rak?p da tapt?klar?n?z?n hepsi bir araya gelse, bir sinek bile yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapacak olsa, onu da geri alamazlar. ?steyen de âciz, istenen de...” 87 yani, “Cenâb-? Haktan başka, bütün esbap ve ulûhiyetleri ehli dalâlet taraf?ndan dâvâ edilen âliheler içtima etse, bir sineği halk edemezler. Yani, sineğin hilkati öyle bir mucize-i rabbaniyedir ve bir ayet-i tekviniyedir ki, bütün esbap toplansa, onun mislini yapamazlar, o ayet-i Rabbaniye ye muar?za edemezler, taklidini yapamazlar” mealindeki ayetine ehemmiyetli bir mevzu teşkil, eden ve Nemrut’u mağlup eden; ve Hazret-i Musa (a.s.) onlar?ntacizlerine karş? müştekiyane, “Ya Rab, bu muacciz mahluklar? ne için bu kadar çoğaltm?şs?n?” deyince, ilhamen cevap gelmiş ki: “Sen bir defa sineklere itiraz ettin. Bu sinekler çok defa sual ediyorlar ki: ‘Ya Rab, bu koca kafal? beşer Seni yaln?z bir lisan ile zikrediyor. Baz? da gaflet ediyor. Eğer yaln?z kafas?ndan bizleri halk etseydin, binler lisen ile Sana zikredecek bizim gibi mahluklar olurlard?” diye, Hazret-i Musa’n?n (a.s) şekvas?na bin itiraz kuvvetinde hikmet-i hilkatini müdafaa eden sineğin; hem gayet nezafetperver, her vakit ab dest al?r gibi yüzünü, gözünü, kanatlar?n? temizleyen bu taife, elbette mühim bir vazifesi vard?r. Hikmet-i beşeri yenin nazar? kas?d?r; daha o vazifeyi ihata edememiş...
  Aynen onlardan da mühim sinekleri dahi, insan?n gözüne görünmeyen hastal?klar?n mikroplar?n? ve madde-i semmiyeyi temizlemekle, sinekler muvazzaft?rlar. Değil mikroplar?n nâk?leleri, bilâkis, muz?r mikroplar? mass, yani, emmek ve yemekle o mikroplar? imhâ, o madde-i semmiyeyi istihâleye uğrat?rlar, çoksâri hastal?klar?n önünü al?rlar. Hem s?hhiye neferleri, hem tanzifat memurlar?, hem kimyager olduklar?na geniş bir hikmete mahzar bulunduklar?na delil ise onlar?n gayet kesretidir. Çünkü k?ymettar, menfaattar şeyler tekir edilir.
  Ey hodgâm insan! Sineklerin binler hikmet-i hayat iyesinden başka, sana âit bu küçücük faydas?na bak, sinek düşmanl?ğ?n? b?rak. Çünkü, gurbette, kimsesiz, yaln?zl?kta sana ünsiyet verdiği gibi gaflete dal?p fikrini dağ?tmaktan seni ikaz eder. Ve lâtif vaziyeti ve ab dest almas? gibi yüzünü gözünü temizlemesiyle sana ab dest ve namaz, hareket ve nezafet gibi vazife-i insaniyeti ihtar eder ve ders veren sineği görüyorsun.
  Hem sineğin bir s?n?f? olan ar?lar, nimetlerin en tatl?s?, en latifi olan bal? sana yedirdikleri gibi, Kur’ân-? Mu’cizü’l-Beyânda, vahyi Rabbâniye mazhariyetle serfiraz olduğundan, onlar? sevmek laz?m gelirken, sinek düşmanl?ğ?, belki insana daima muavenete dostâne koşan ve her belas?n? çeken o hayvanata düşmanl?ğ? gadirdir, haks?zl?kt?r. Muz?rlar?n yaln?z zararlar?n? def için mücadele olabilir. Mesela koyunlar? kurtlar?n tecavüzünden korumak için onlara mukabele edilir. Acaba hararet zaman?ndan vücudun idaresinden fazla olan kan?n çoğalmas? ve bulaş?k ve az? mevadd-? muz?r ray? hamil evridede cereyan eden mülevves kana musallat, belki memur olan sivrisinek ve pireler f?trî harcamalar olmas?nlar m?? Muhtemel...” 88

  e. Sineklerin diğer faydalar?
  Birçok insan?n zararl? zannedip ördürdüğü sineklerin yukar?da say?lan faydalar?na ilâveten, Bediüzzaman’a göre daha başka faydalar? da vard?r. Evet ona göre, sineklerin baz? taifeleri, muhtelif ve müteaffin maddeleri yerler, mütemadiyen pislik yerine ar?lar gibi kat re kat re şurup damlat?rlar. Böylece sinekler küçücük istihale ve tasfiye makineleri hükmüne geçerler. Diğer bir başka taifesi de nebâtat?n çiçeklerinin ve incir gibi bir k?s?m ağaçlar?n telkihinde istihdam olunurlar:
  “Sinek pisliği, t?p cihetiyle zarar? yok bir maddedir ki, bazen tatl? bir şuruptur. Fakat sinek, yediği binler muhtelif muz?r maddelerin ve mikroplar?n ve semlerin menşei olmakla, sinekler küçücük istihale ve tasfiye makineleri hükmüne geçmeleri hikmet-i Rabbani yeden uzak değildir, belki şenindendir. Evet, ar?dan başka sineklerin baz? taifeleri var ki, muhtelif ve müteaffin maddeleri yerler, mütemadiyenpislik yerine kat re kat re şurup damlat?rlar. O semli, müteaffin maddeleri ağaçlar?n yapraklar?na yağan kudret helvas? gibi tatl?, şifal? bir şuruba tebdil ederek, bir istihale makinesi olduklar?n? ispat ederler. Bu küçücük fertlerin ne kadar büyük bir milleti bir taifesi olduğunu göze gösterirler. “Küçüklüğümüze bakma. Taifemizin azametine bak, ‘Sübhanallah” de” diye lisan-? hal ile söylerler.” 89
  “Evet, sineğin küçücük bir taifesini bahar?n ahirinde, badem ve zerdali ağaçlar?n? dallar?nda, siyah bir kütle halinde halk olunup, daha yap?ş?k olup kal?rlar. Mütemadiyen, pislik yerine damlac?klar onlardan ak?yor. O katreler bal, gibi sair sinekler etraf?na toplan?rlar, emerler. Diğer bir başka taifesi de nebâtat?n çiçeklerinin ve incir gibi bir k?s?m ağaçlar?n telkihinde istihdam olunuyorlar. Sinek taifelerinden y?ld?zl?, mumlu, ?ş?kl? olan y?ld?z böceğinin şeyan-? temaşa olduğu gibi, sinek tefelerinden yald?zl? alt?n gibi parlak k?sm? da şayan-? dikkattir. M?zrakl? sinekle, eşk?yalar? hükmünde olan yabani ar?lar? da unutmamal?y?z. Eğer Halik-? Rahman onlar?n dizginini çekmeseydi, bu m?zrakl? taifeler, pireler gibi insanlara hücum etseydiler Nemrud’u öldürdükleri gibi, nev-i insan? da h?rpalayacak idiler;... Sinek onlardan bir şey kapacak olsa, onu da geri alamazlar.” âyetinin 90 mânâ-y? işârîsini tefsir ederdi. ?şte bunlar gibi yüz nam dar hasiyetli taifeleri bulunan sinek cinsinin büyük bir ehemmiyeti vard?r ki, mezkur azim ayet onu mevzu yapm?ş;
  Ey insanlar, size bir misal getirildi (ilâ âhir).” 91 demiş.” 92
  87 Hac Sûresi, 22/73.
  88 R.N.K. Yirmi Sekizinci Lem’a, (s.727-728).
  89 R.N.K. Yirmi Sekizinci Lem’a, (s.727-728).
  90 Âyetin tamam?n?n meâli: “Ey insanlar! Bir misal verilmektedir, şimdi onu dinleyin! Şüphe yok ki, sizin Allah’? b?rak?p tapt?ğ?n?z putlar, bir sinek bile yaratamazlar. Velevki hepsi bunun için toplanm?ş olsunlar, şayet sinek onlardan bir şey kaparsa, putlar onu sinekten kurtaramazlar. ?steyen de âciz, istenen de...”(Hac, 22/73).
  91 Hac, 22/73.
  92 R.N.K. Yirmi Sekizinci Lem’a, (s.727-728).  Bu risalenin as?l nüshas?n? internetten bulamad?ğ?m için bu sempozyumdan ald?m. As?l nüshas? Teksir lemalar da var. Yeni Asya Neşriyat'?n Risalelerinde de mevcut. (Yeni bask?larda)
  Konu Ebu Hasan tarafından (19.10.07 Saat 17:38 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 2. #2
  Gayyur can_suyu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Bulunduğu yer
  ankara
  Mesajlar
  128

  Standart

  ne kadar güzel olmuş bu yaz? buraya...sinek bahsini ne vakit okusam muhteşem bir tefekküre dal?yorum allah raz? olsun
   • ''''Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde dünyada bıraktığın eserlerede kıymet verme!!!!'''


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0