+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 22

Konu: Neden Salavat Getirmeliyiz?

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Alt?nc? S?r: Ey hadsiz acz ve nihayetsiz fakr içinde yuvarlanan bîçare insan! Rahmet ne kadar k?ymettar bir vesîle ve ne kadar makbul bir şefaatçi olduğunu bununla anla ki: O rahmet, öyle bir Sultan-? Zülcelâle vesîledir ki, y?ld?zlarla zerrât beraber olarak kemâl-i intizam ve itaatle, beraber, ordusunda hizmet ediyorlar. Ve o Zât-? Zülcelâlin ve o Sultân-? Ezel ve Ebedin istiğnâ-i zâtîsi var; ve istiğnâ-i mutlak içindedir. Hiçbir cihetle kâinata ve mevcudâta ihtiyac? olmayan bir Ganî-i Alel?tlakt?r. Ve bütün kâinat taht-? emir ve idaresinde ve heybet ve azameti alt?nda nihayet itaatte, celâline karş? tezellüldedir.
  ?şte, rahmet seni, ey insan, o Müstağnî-i Alel?tlak?n ve Sultan-? Sermedînin huzuruna ç?kar?r ve Ona dost yapar ve Ona muhatap eder ve sevgili bir abd vaziyetini verir. Fakat, nas?l sen güneşe yetişemiyorsun, çok uzaks?n, hiçbir cihetle yanaşam?yorsun; fakat güneşin ziyâs?, güneşin aksini, cilvesini senin aynan vâs?tas?yla senin eline verir. Öyle de, o Zât-? Akdese ve o Şems-i Ezel ve Ebede biz çendan nihayetsiz uzağ?z, yanaşamay?z; fakat Onun ziyâ-i rahmeti Onu bize yak?n ediyor.
  ?şte, ey insan! Bu rahmeti bulan, ebedî tükenmez bir hazîne-i nur buluyor. O hazîneyi bulman?n çaresi, rahmetin en parlak bir misâli ve mümessili ve o rahmetin en beliğ bir lisân? ve dellâl? olan ve Rahmeten li'l-âlemîn ünvân?yla Kur'ân'da tesmiye edilen Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm?n sünnetidir ve tebâiyetidir. Ve bu Rahmeten li'l-âlemîn olan rahmet-i mücessemeye vesîle ise, salâvâtt?r.
  Burda anlad?ğ?m,Allah?n rahmetine ulaşmak için,
  rahmetin örneği olan Efendimiz Muhammed asm ?n sünnetine uymakt?r,
  Bunu yapabilmek içinde ona salavat getirmeliyiz.

  Ona getirdiğimiz salavatlar bize Allah?n rahmetine ulaşmaya vesile olacakt?r.
  Konu HakanBa tarafından (29.05.07 Saat 21:30 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Evet, salâvât?n mânâs? rahmettir(.Burda salavat?n bir diğer ad?n?n veya nmanas?n?n rahmet olduğu anlat?l?yor)
  Ve o zîhayat mücessem rahmete rahmet duâs? olan salâvât ise, o Rahmeten li'l-âlemînin vüsûlüne vesîledir.(Yani Resullaha getirdiğimiz salavat
  rahmet duas? oluyor,Bu rahmet duas? olan salavat bizi Allah?n rahmetine ulaşt?r?r.)

  Öyle ise, sen, salâvât? kendine o Rahmeten li'l-âlemîne ulaşmak için vesîle yap ve o zât? da rahmet-i Rahmâna vesîle ittihaz et.(Salavat? Allaha ulaşmak için vesile yapmam?z,Resulullah? da Allaha ulaşmak için bir sebep olarak kabul et.
  o zaman çok salavat getirelim,çünkü salavat?n niçin getirildiğini öğrendik,
  Allah?n rahmetine ulaşmak isteyen çok salavat getirmeli.)

  Umum ümmetin, Rahmeten li'l-âlemîn olan Aleyhissalâtü Vesselâm hakk?nda, hadsiz bir kesretle rahmet mânâs?yla salâvât getirmeleri, rahmet ne kadar k?ymettar bir hediye-i ?lâhiye ve ne kadar geniş bir dairesi olduğunu parlak bir sûrette ispat eder.
  Elhâs?l: Hazîne-i rahmetin en k?ymettar p?rlantas? ve kap?c?s? zât-? Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm olduğu gibi, en birinci anahtar? dahi "Bismillahirrahmanirrahim" 'dir. Ve en kolay bir anahtar? da salâvâtt?r. (Rahmete ulaşmak için en kolay anahtar?n salavat olduğu anlat?l?yor.

  ?lk birinci kap?s? Efendimiz asm d?r.madem ki ilk kap? odur,ilk vesile odur,

  Bütün kalbimizle ve sevgimizle ona asm salavat getirelim)


  Allah üstad?m?zdan binlerce raz? olsun ki,beş vakit namaz sonlar?ndaki

  tesbihatta salavat getirdiyor bizlere
  Konu HakanBa tarafından (29.05.07 Saat 21:30 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Evet, münâcât-? Ahmediye (a.s.m.) zaman?ndan şimdiye kadar bütün ümmetin bütün salâtlar? ve salâvâtlar? onun duâs?na bir âmin-i dâimî ve bir iştirâk-i umumidir. Hattâ ona getirilen herbir salâvât dahi onun duâs?na birer âmindir ve ümmetinin herbir ferdi, herbir namaz?n içinde ona salât ve selâm getirmek ve kametten sonra Şâfiîlerin ona duâ etmesi, onun saadet-i ebediye hususundaki duâs?na gayet kuvvetli ve umumi bir âmindir. ?şte bütün beşerin f?trat-? insaniyet lisân-? haliyle, bütün kuvvetiyle istediği bekâ ve saadet-i ebediyeyi, o nev-i beşer nâm?na zât-? Ahmediye (a.s.m.) istiyor ve beşerin nurânî k?sm?, onun arkas?nda "âmin" diyorlar. Acaba hiç mümkün müdür ki, şu duâ kabule karîn olmas?n? http://www.risaleara.com/oku.asp?id=60&a=salavat&t=2&b=2&k=0&sp=&ep=&s=10&l =2
  Burdada getirilen salavatlar?n manas?n?n efendimiz asm ?n ümmeti için ettiği duaya iştirak etmek manas?ndad?r yani amin amin demektir.

  O halde ona asm çok salavat getirelim ki,ebedi saadeti kazanm?ş olal?m,

  ona asm salavat getirmiyene efendimiz asm niye şefaat etsin ki;

  iman hem nurdur,hem kuvvettir
  Konu HakanBa tarafından (29.05.07 Saat 21:30 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Allah'?m en efdal, en güzel, en büyük, en zâhir, en tâhir, en hoş, en iyi, en değerli, en azîz, en azîm, en şerefli, en yüksek, en pâk, en mübârek, en latîf salâvâtlar?nla; en tam, en çok, en ziyâde, en yüksek, en yüce, en devaml? selâm?n? bir rahmet, bir r?zâ, bir af, bir mağfiret olarak ihsan eyle. Bunlar, cömertlik ve kereminin bağ?ş bulutlardan sağanak halinde artarak devam etsin, iyilik cömertliğinin nefis ve şerefli lütûflar?yla artarak büyüsün, ezeliyetinle mütenâsib olarak, hiç kesilmeden devam etsin, ebediyetine uygun olarak ard? arkas? kesilmesin. Bütün bunlar, kulun, habîbin, resûlün, yarat?klar?n?n en hay?rl?s?, aç?k ve par?ldayan nur, zâhir ve kesin bürhan, uçsuz bucaks?z deryâ, her taraf? kaplayan ?ş?k, parlak güzellik, üstün şeref, şanl? kemâl olan Efendimiz Muhammed'e olsun. Bu, Senin zât?n?n azametiyle ona getirdiğin salâvât şeklinde olsun. Ayn? şekilde onun âl ve Ashâb?na da rahmet et. Bu salâvât hürmetine günahlar?m?z? bağ?şla, gönlümüze ferahl?k ver, kalplerimizi temizle, ruhlar?m?za rahatl?k ver, s?rlar?m?z? temizle, fikir ve düşüncelerimizi ar?nd?r, s?rlar?m?zdaki bulan?kl?ğ? sâfîleştir, hastal?klar?m?za şifâ ver, kalplerimize vurulmuş kilitleri apaç?k fethinin nuruyla aç.

  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=398&a=salavat&t=2&b=2&k=0&sp=&ep=&s=10& l=2
  Konu HakanBa tarafından (29.05.07 Saat 21:31 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  3- Allah'?m! Habîb oluşu ve duâs?yla Cennetin kap?lar?n? açan ve o kap?lar? ona olan salâvâtlar?yla açmalar? için ümmetini desteklediğin Habîbine rahmet eyle. Ona salât ve selâm olsun.
  Allah'?m! O seçkin Habîbinin şefaatiyle bizleri iyilerle birlikte Cennete girdir. âmin. (Duâ)
  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=453&a=salavat&t=2&b=2&k=0&sp=&ep=&s=10& l=2
  Konu HakanBa tarafından (29.05.07 Saat 21:31 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 6. #6
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Ezcümle, dua edileceği vakit, istiğfar ile mânevî temizlenmeli; sonra, makbul bir dua olan salâvat-? şerifeyi şefaatçi gibi zikretmeli ve âhirde yine salâvat getirmeli. Çünkü, iki makbul duan?n ortas?nda bir dua makbul olur. http://www.risaleara.com/oku.asp?id=974&a=salavat&t=2&b=2&k=0&sp=&ep=&s=10& l=2
  Burdada duan?n çabuk kabul olmas? için,istigar etmekten sonra salavat getirilirse ve sonra dua edilir,en sonunda yine salavat getirilirse dua makbul olur,yani kabul olur.
  çünkü iki makbul dua olan salavat aras?nda yapt?ğ?n için,
  Salavat getirdiğin için hemen icabet edilir,çünkü Allah?n habibini zikretmiş olduğundan dolay?...
  Konu HakanBa tarafından (29.05.07 Saat 21:31 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 7. #7
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Eğer desen: Madem o Habîbullaht?r. Bu kadar salâvat ve duaya ne ihtiyac? var?
  Elcevap: O zat (a.s.m.) 1-umum ümmetinin saadetiyle alâkadar
  2-ve bütün efrad-? ümmetinin her nevi saadetleriyle hissedard?r

  3-ve her nevi musibetleriyle endişedard?r.
  ?şte, kendi hakk?nda merâtib-i saadet ve kemâlât hadsiz olmakla beraber, hadsiz efrad-? ümmetinin,
  hadsiz bir zamanda,
  hadsiz envâ-? saadetlerini hararetle arzu eden

  ve hadsiz envâ-? şekavetlerinden müteessir olan bir zat,

  elbette hadsiz salâvat ve dua ve rahmete lây?kt?r ve muhtaçt?r.

  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=994&a=salavat&t=2&b=2&k=0&sp=&ep=&s=10& l=2

  Ümmetinin derdiyle alakadar olduğundan,ümmetinin huzurunu mutluluğunu istediği için ona asm çok salavat getirilmelidir.Çünkü yap?lan duaya amin amin demek çoğald?kça kabul edilmeside o nisbette makbul olur.

  haydi hergün salavata,hiç olmazsa hergün tesbihat? hep yapal?m.
  Konu HakanBa tarafından (29.05.07 Saat 21:31 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 8. #8
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Evet, rivayet-i sahiha ile, mahşerin dehşetinden herkes, hattâ enbiya dahi "nefsî, nefsî" dedikleri zaman, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm "ümmetî, ümmetî" diye re'fet ve şefkatini göstereceği gibi, yeni dünyaya geldiği zaman, ehl-i keşfin tasdikiyle, validesi onun münâcât?ndan "ümmetî, ümmetî" işitmiş. Hem bütün tarih-i hayat? ve neşrettiği şefkatkârâne mekârim-i ahlâk, kemâl-i şefkat ve refetini gösterdiği gibi, ümmetinin hadsiz salâvat?na hadsiz ihtiyaç göstermekle, ümmetinin bütün saadetleriyle kemâl-i şefkatinden alâkadar olduğunu göstermekle hadsiz bir şefkatini göstermiş.
  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=1225&a=salavat&t=2&b=2&k=0&sp=&ep=&s=10 &l=2

  Burdada efendimiz ümmetini çok düşünüyor,çok..
  o zaman bizde çok salavat getirerek icabet edelim.
  Konu HakanBa tarafından (29.05.07 Saat 21:32 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 9. #9
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  ?'lem eyyühe'l-aziz! Nebiyy-i Zîşân?n (a.s.m.) makam-? mahmûdu ?lâhî bir mâide ve Rabbânî bir sofra hükmündedir. Evet, tevzi edilen lütuflar, feyizler, nimetler o sofradan ak?yor. Resul-i Zîşâna (a.s.m.) okunan salâvat-? şerife, o sofraya edilen dâvete icâbettir.
  Ve keza, salâvat-? şerîfeyi getiren adam, zât-? Peygamberîyi (a.s.m.) bir s?fatla tavsif ettiği zaman, o s?fat?n nereye taallûk ettiğini düşünsün ki, tekrar be tekrar salâvat getirmeye müşevviki olsun. http://www.risaleara.com/oku.asp?id=2361&a=salavat&t=2&b=2&k=0&sp=&ep=&s=10 &l=2


  SALAVATLA MAKAMI MAHMUDA DAVET ED?L?YOR,O ZAMAN ÇOKÇA EDEL?M VE DAVETE ?CABET ETM?Ş OLDUĞUMUZU GÖSTEREL?M,
  SALAVAT GET?RMEYENLER BU DAVETE ?CABET ETM?Ş OLMUYORLAR DEMEKT?R.
  o zaman mahşerde kendilerini kurtaracak bir şey bulsunlar..
  anlay?ş?ma göre...
  Konu HakanBa tarafından (29.05.07 Saat 21:32 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 10. #10
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  B?R?NC? MESELE
  Sual: Salâvat?n bu kadar kesretle hikmeti ve salâtla beraber selâm? zikretmenin s?rr? nedir?
  Elcevap: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma salâvat getirmek, tek baş?yla bir tarik-i hakikatt?r. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm nihayet derecede rahmete mazhar olduğu halde, nihayetsiz salâvata ihtiyaç göstermiştir. Çünkü, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm bütün ümmetin dertleriyle alâkadar ve saadetleriyle nasibedard?r. Nihayetsiz istikbalde, ebedü'l-âbâdda, nihayetsiz ahvâle mâruz ümmetin, bütün saadetleriyle alâkadarl?ğ?n?n ihtiyac?ndand?r ki, nihayetsiz salâvata ihtiyaç göstermiştir.
  Hem Resul-i Ekrem hem abd, hem resul olduğundan, ubudiyet cihetiyle salât ister, risalet cihetiyle selâm ister ki: Ubudiyet halktan Hakka gider, mahbubiyet ve rahmete mazhar olur. Bunu ifade eder. Risalet Haktan halka bir elçiliktir ki, selâmet ve teslim ve memuriyetinin kabul ve vazifesinin icrâs?na muvaffak?yet ister ki, lâfz? onu ifade ediyor.
  Hem biz lâfz?yla tabir ettiğimizden, diyoruz ki: Ya Rab! Yan?m?zda elçiniz ve dergâh?n?zda elçimiz olan reisimize merhamet et ki, bize sirayet etsin.


  Allah'?m, Senin kulun ve resulün olan efendimiz Muhammed'e ve onun bütün âl ve ashab?na salât eyle. http://www.risaleara.com/oku.asp?id=3172&a=salavat&t=2&b=2&k=0&sp=&ep=&s=10 &l=2

  Konu HakanBa tarafından (29.05.07 Saat 21:32 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.10.13, 12:32
 2. Neden Salavat Getiriyoruz Bundaki Sır Ne?
  By türkiye in forum Hz. Muhammed (S.A.V)
  Cevaplar: 39
  Son Mesaj: 12.01.09, 14:01
 3. Salavat Getirmeliyiz!..
  By Nur-u Beyza in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.03.08, 15:01
 4. Neden Salavat Önemli
  By VbDeSTabe in forum Hz. Muhammed (S.A.V)
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 23.02.08, 09:52
 5. Neden Salavat Getirmeliyiz?
  By bayasis in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.04.07, 21:35

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0