+ Konu Cevaplama Paneli
2. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var BirinciBirinci 1 2
Gösterilen sonuçlar: 11 ile 14 ve 14

Konu: İkinci Şua

 1. #11
  Ehil Üye Ahmet.Ramazan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2017
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  Hâtime

  [Sırr-ı tevhid içinde sair erkân-ı imaniyeye birer kelâmla kısacık birer işarettir.]

  Ey insan-ı gafil! Gel bir kerre düşün ve bu risalenin üç makamında beyan edilen "Üç Meyve, Üç Muktezi, Üç Hücceti" nazara al, bak ki;

  bu kâinatta tasarruf eden ve en cüz'î bir şifayı ve en küçük bir şükrü dahi nazara alan ve sinek kanadı gibi en az bir san'atı, başkalarına havale etmeyen ve vermeyen ve lâkayd kalmayan ve en basit bir tohuma bir ağaç kadar vazifeler ve hikmetler takan ve kendi rahmaniyetini ve rahîmiyetini ve hakîmliğini herbir san'atıyla ihsas eden ve kendini herbir vesile ile tanıttıran ve herbir nimetle sevdiren bir Sâni'-i Kadîr, Hakîm, Rahîm, Alîm hiç mümkün müdür ki ve hiçbir cihetle kabil midir ki, kâinatı manen istila eden mehasin-i hakikat-ı Muhammediyeye (A.S.M.) ve tesbihat-ı Ahmediyeye (A.S.M.) ve envâr-ı İslâmiyeye karşı lâkayd kalsın?

  Ve hiçbir cihetle mümkün müdür ki; bütün masnuatını yaldızlayan ve bütün mahlukatını sevindiren ve kâinatı ışıklandıran ve semavat ve arzı velveleye veren ve küre-i arzın yarısını ve nev'-i beşerin beşten birisini ondört asır bilâ-fasıla saltanat-ı maddiye ve maneviyesi altına alan ve daima o muhteşem saltanatı Hâlık-ı Kâinat hesabına ve namına süren risalet-i Ahmediye (A.S.M.), o Sâni'in en mühim bir maksadı, bir nuru, bir âyinesi olmasın? Hem Muhammed (A.S.M.) gibi aynı hakikata hizmet eden enbiyalar dahi o Sâni'in elçileri ve dostları ve memurları olmasın? Hâşâ, mu'cizat-ı enbiya adedince hâşâ ve kellâ!..

  Hem hiçbir cihetle mümkün müdür ki, dal ve budak gibi en cüz'î bir şeye yüz hikmetleri ve meyveleri takan ve kendi rububiyetini fevkalâde hikmetleriyle ve umumî rahmaniyetiyle tanıttırıp, sevdiren bir Hâlık-ı Hakîm-i Rahîm, kudretine nisbeten bir bahar kadar kolay olan haşri getirmeyerek, bir dâr-ı saadet, bir menzil-i beka açmayıp, bütün hikmetlerini ve rahmetlerini hattâ rububiyetini ve kemalâtını inkâr etsin ve ettirsin ve çok sevdiği bütün mahbub mahluklarını ebedî bir surette i'dam etsin? Hâşâ, yüzbin defa hâşâ!.. O Cemal-i Mutlak, böyle bir kubh-u mutlaktan yüzbinler derece münezzeh ve mukaddestir.

 2. #12
  Ehil Üye Ahmet.Ramazan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2017
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  UZUNCA BİR HAŞİYE:

  Haşir münasebetiyle bir sual: Kur'anda mükerreren: ﺍِﻥْ ﻛَﺎﻧَﺖْ ﺍِﻟﺎَّ ﺻَﻴْﺤَﺔً ﻭَﺍﺣِﺪَﺓً hem ﻭَﻣَٓﺎ ﺍَﻣْﺮُ ﺍﻟﺴَّﺎﻋَﺔِ ﺍِﻟﺎَّ ﻛَﻠَﻤْﺢِ ﺍﻟْﺒَﺼَﺮِ
  fermanları gösteriyor ki: Haşr-i a'zam bir anda, zamansız vücuda geliyor. Dar akıl ise, bu hadsiz derece hârika ve emsalsiz olan mes'eleyi iz'an ile kabul etmesine medar olacak meşhud bir misal ister.

  Elcevab: Haşirde, ruhların cesedlere gelmesi var. Hem cesedlerin ihyası var. Hem cesedlerin inşası var. Üç mes'eledir.

  BİRİNCİ MES'ELE: Ruhların cesedlerine gelmesine misal ise: Gayet muntazam bir ordunun efradı, istirahat için her tarafa dağılmış iken, yüksek sadâlı bir boru sesiyle toplanmalarıdır.

  Evet, İsrafil'in borusu olan Sur'u, ordunun borazanından geri olmadığı gibi, ebedler tarafında ve zerreler âleminde iken ezel canibinden gelen
  ﺍَﻟَﺴْﺖُ ﺑِﺮَﺑِّﻜُﻢْ hitabını işiten ve ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺑَﻠَﻰ ile cevab veren ervahlar, elbette ordunun neferatından binler derece daha müsahhar ve muntazam ve muti'dirler. Hem değil yalnız ruhlar, belki bütün zerreler dahi, bir ordu-yu Sübhanî ve emirber neferleri olduğunu gayet kat'î bürhanlar ile Otuzuncu Söz isbat etmiş.

  İKİNCİ MES'ELE: Cesedlerin ihyası misali ise: Çok büyük bir şehirde, şenlik bir gecede, bir tek merkezden, yüzbin elektrik lâmbaları, âdeta zamansız bir anda canlanmaları ve ışıklanmaları gibi, bütün küre-i arz yüzünde dahi, bir tek merkezden yüz milyon lâmbalara nur vermek mümkündür. Madem Cenab-ı Hakk'ın elektrik gibi bir mahluku ve bir misafirhanesinde bir hizmetkârı ve bir mumdarı, Hâlıkından aldığı terbiye ve intizam dersiyle bu keyfiyete mazhar oluyor. Elbette elektrik gibi binler nurani hizmetkârlarının temsil ettikleri hikmet-i İlahiyenin muntazam kanunları dairesinde haşr-i a'zam tarfet-ül aynda vücuda gelebilir.

  ÜÇÜNCÜ MES'ELE: Ecsadın def'aten inşasının misali ise; bahar mevsiminde birkaç gün zarfında nev'-i beşerin umumundan bin derece ziyade olan umum ağaçların bütün yapraklarıyla beraber evvelki baharın aynı gibi birden mükemmel bir surette inşaları ve yine umum ağaçların umum çiçekleri ve meyveleri ve yaprakları, geçmiş baharın mahsulâtı gibi, berk gibi bir sür'atle icadları; hem o baharın mebde'leri olan hadsiz tohumcukların, çekirdeklerin, köklerin, birden beraber intibahları ve inkişafları ve ihyaları; hem kemiklerden ibaret olarak ayakta duran emvat gibi bütün ağaçların cenazeleri bir emir ile def'aten "Ba'sü ba'de-l mevt" sırrına mazhariyetleri ve neşirleri; hem küçücük hayvan taifelerinin hadsiz efradlarının gayet derecede san'atlı bir surette ihyaları; hem bilhâssa sinekler kabîlelerinin haşirleri ve bilhâssa daima yüzünü, gözünü, kanadını temizlemekle bize abdesti ve nezafeti ihtar eden ve yüzümüzü okşayan gözümüz önündeki kabîlenin bir senede neşrolan efradı, benî-Âdemin Âdem zamanından beri gelen umum efradından fazla olduğu halde, her baharda sair kabîleler ile beraber birkaç gün zarfında inşaları ve ihyaları, haşirleri; elbette kıyamette ecsad-ı insaniyenin inşasına bir misal değil, belki binler misaldirler.

  Evet dünya dâr-ül hikmet ve âhiret dâr-ül kudret olduğundan; dünyada Hakîm, Mürettib, Müdebbir, Mürebbi gibi çok isimlerin iktizasıyla, dünyada icad-ı eşya bir derece tedricî ve zaman ile olması; hikmet-i Rabbaniyenin muktezasıyla olmuş. Âhirette ise, hikmetten ziyade kudret ve rahmetin tezahürleri için maddeye ve müddete ve zamana ve beklemeye ihtiyaç bırakmadan birden eşya inşa ediliyor. Burada bir günde ve bir senede yapılan işler, âhirette bir anda ve bir lemhada inşasına işareten Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan
  ﻭَﻣَٓﺎ ﺍَﻣْﺮُ ﺍﻟﺴَّﺎﻋَﺔِ ﺍِﻟﺎَّ ﻛَﻠَﻤْﺢِ ﺍﻟْﺒَﺼَﺮِ ﺍَﻭْ ﻫُﻮَ ﺍَﻗْﺮَﺏُ ferman eder. Eğer haşrin gelmesini, gelecek baharın gelmesi gibi kat'î bir surette anlamak istersen; haşre dair Onuncu Söz ile Yirmidokuzuncu Söz'e dikkat ile bak, gör. Eğer baharın gelmesi gibi inanmaz isen, gel parmağını gözüme sok.

  AMMA BİR DÖRDÜNCÜ MES'ELE olan mevt-i dünya ve kıyamet kopması ise: Bir anda bir seyyare veya bir kuyruklu yıldızın emr-i Rabbanî ile küremize, misafirhanemize çarpması; bu hanemizi harab edebilir. On senede yapılan bir saray, bir dakikada harab olması gibi...

  Bu haşrin dört mes'elesinin icmali şimdilik yeter. Yine sadedimize dönüyoruz.

  Hem hiç mümkün müdür ki, kâinatın bütün hakikî ve âlî hakikatlarının belig tercümanı ve Hâlık-ı Kâinat'ın bütün kemalâtının mu'ciz lisanı ve bütün maksadlarının hârika mecmuası olan Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan o Hâlık'ın kelâmı olmasın? Hâşâ, âyâtının esrarı adedince hâşâ!..

  Hem hiç mümkün müdür ki: Bir Sâni'-i Hakîm, bütün zîhayat, zîşuur masnu'larını birbiriyle konuştursun ve dillerinin binler çeşitleriyle birbiriyle söyleştirsin ve onların sözlerini ve seslerini bilsin ve işitsin ve ef'aliyle ve in'amıyla zahir bir surette cevab versin, fakat kendisi konuşmasın ve konuşamasın? Hiç kabil midir ve hiç ihtimali var mı?.. Madem bilbedahe konuşur ve madem konuşmasına karşı tam anlayışlı muhatab en başta insandır. Elbette başta Kur'an olarak meşhur kütüb-ü mukaddese onun konuşmalarıdır.

  Hem hiç mümkün müdür ki: Bir Sâni'-i Hakîm, kendini tanıttırmak ve sevdirmek ve medh ü senasını ettirmek ve enva'-ı ihsanatıyla zîhayatları mesrur ve memnun etmekle minnetdarlıklarını ve şükürlerini rububiyetine mühim bir medar yapmak için koca kâinatı enva'ıyla, erkânıyla, zîhayata müsahhar bir hizmetkâr, bir mesken, bir meşher, bir ziyafetgâh yaptıktan sonra, zîhayatların çeşit çeşit, binlerce enva'larının nüshalarını o derece teksirini istiyor ki; kavak ve karaağaç gibi meyvesizlerin bir kısım yapraklarından her bir yaprağı, bir tabur sineklere yani havada zikreden zîhayatlara hem beşik, hem rahm-ı mader, hem erzaklarının mahzeni yaptığı halde; bu zînetli semavatı ve bu nurani yıldızları sahibsiz, hayatsız, ruhsuz, sekenesiz, boş, hâlî, faydasız yani melaikesiz, ruhanîsiz bıraksın? Hâşâ, melekler ve ruhanîler adedince hâşâ ve kellâ!..

  Hem hiç mümkün müdür ki: Bir Sâni'-i Hakîm-i Müdebbir, en ehemmiyetsiz bir nebatın, en küçük bir ağacın mebdelerini ve müntehalarını kemal-i intizam içinde mukadderat-ı hayatiyesini çekirdeğinde ve meyvesinde kalem-i kader ile yazmakla beraber, koca baharı bir tek ağaç gibi mukaddematını ve neticelerini kemal-i imtiyaz ve intizam ile yazsa ve en ehemmiyetsiz şeylere de lâkayd kalmazsa; fakat kâinatın neticesi ve arzın halifesi ve enva'-ı mahlukatın nâzırı ve zabiti olan insanın çok ehemmiyetli bulunan ef'alini ve harekâtını yazmasın, daire-i kaderine almasın, onlara lâkayd kalsın? Hâşâ, insanların mizana girecek olan amelleri adedince hâşâ ve kellâ!..

  Elhasıl, kâinat bütün hakaikıyla bağırarak diyor:


  ﺍَﻣَﻨْﺖُ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﻭَ ﻣَﻠَٓﺌِﻜَﺘِﻪِ ﻭَ ﻛُﺘُﺒِﻪِ ﻭَ ﺭُﺳُﻠِﻪِ ﻭَ ﺑِﺎﻟْﻴَﻮﻡِ ﺍﻟْﺎَﺧِﺮِ ﻭَ ﺑِﺎﻟْﻘَﺪَﺭِ ﺧَﻴْﺮِﻩِ ﻭَ ﺷَﺮِّﻩِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﻭَ ﺍﻟْﺒَﻌْﺚُ ﺑَﻌْﺪَ ﺍﻟْﻤَﻮْﺕِ ﺣَﻖٌّ ﺍَﺷْﻬَﺪُ ﺍَﻥْ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَ ﺍَﺷْﻬَﺪُ ﺍَﻥَّ ﻣُﺤَﻤَّﺪًﺍ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَ ﻋَﻠَٓﻰ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَ ﺻَﺤْﺒِﻪِ ﻭَ ﺍِﺧْﻮَﺍﻧِﻪِ ﻭَ ﺳَﻠَّﻢَ ﺍَﻣِﻴﻦَ

 3. #13
  Ehil Üye Ahmet.Ramazan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2017
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  TEVHİDÎ BİR MÜNACAT VE MUKADDİMESİ
  Hazret-i İmam-ı Ali Radıyallahü Anh ve Kerremallahü Vechehü, Kaside-i Celcelutiye'sinde kerametkârane Risale-i Nur'dan haber verdiği yerde Risale-i Nur'u Siracünnur ve Siracüssürc namlarıyla tesmiye ederek, Risale-i Nur'un üç ismine iki isim ilâve etmesi cihetiyle ve bu risalede Siracünnur namı tekrarı münasebetiyle, bu risalenin âhirinde İmam-ı Ali Radıyallahü Anh'ın en mühim bir münacatını iki derece tevsi' ederek onun ulvî lisanıyla ve dilimizi onun bir dili hesabıyla istimal edip, bu gelen münacatı dergâh-ı Vâhid-i Ehad'e takdim ederiz.

  MÜNACAT
  ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺍِﻧَّﻪُ ﻟَﻴْﺲَ ﻓِﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﺩَﻭَﺭَﺍﺕٌ ﻭَ ﻧُﺠُﻮﻡٌ ﻣُﺤَﺮَّﻛَﺎﺕٌ ﺳَﻴَّﺎﺭَﺍﺕٌ ﻭَ ﻟﺎَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺠَﻮِّ ﺳَﺤَﺎﺑَﺎﺕٌ ﻭَ ﺑُﺮُﻭﻕٌ ﻣُﺴَﺒِّﺤَﺎﺕٌ ﻭَ ﺭَﻋَﺪَﺍﺕٌ ﻭَ ﻟﺎَ ﻓﻰِ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻏَﻤَﺮَﺍﺕٌ ﻭَ ﺣَﻴَﻮَﺍﻧَﺎﺕٌ ﻭَ ﻋَﺠَٓﺎﺋِﺐُ ﻣَﺼْﻨُﻮﻋَﺎﺕٍ. ﻭَ ﻟﺎَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺒِﺤَﺎﺭِ ﻗَﻄَﺮَﺍﺕٌ ﻭَ ﺳَﻤَﻜَﺎﺕٌ ﻭَ ﻏَﺮَٓﺍﺋِﺐُ ﻣَﺨْﻠُﻮﻗَﺎﺕٍ. ﻭَ ﻟﺎَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺠِﺒَﺎﻝِ ﺣَﺠَﺮَﺍﺕٌ ﻭَ ﻧَﺒَﺎﺗَﺎﺕٌ ﻭَ ﻣُﺪَّﺧَﺮَﺍﺕُ ﻣَﻌْﺪَﻧِﻴَّﺎﺕٍ. ﻭَ ﻟﺎَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺷْﺠَﺎﺭِ ﻭَﺭَﻗَﺎﺕٌ ﻭَ ﺯَﻫَﺮَﺍﺕٌ ﻣُﺰَﻳَّﻨَﺎﺕٌ ﻭَ ﺛَﻤَﺮَﺍﺕٌ. ﻭَ ﻟﺎَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺎَﺟْﺴَﺎﻡِ ﺣَﺮَﻛَﺎﺕٌ ﻭَ ﺍَﻟﺎَﺕٌ ﻭَ ﻣُﻨَﻈَّﻤَﺎﺕُ ﺟِﻬَﺎﺯَﺍﺕٍ. ﻭَ ﻟﺎَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻘُﻠُﻮﺏِ ﺧَﻄَﺮَﺍﺕٌ ﻭَ ﺍِﻟْﻬَﺎﻣَﺎﺕٌ ﻭَ ﻣُﻨَﻮَّﺭَﺍﺕُ ﺍِﻋْﺘِﻘَﺎﺩَﺍﺕٍ ﺍِﻟﺎَّ ﻭَ ﻫِﻰَ ﻛُﻠُّﻬَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻭُﺟُﻮﺏِ ﻭُﺟُﻮﺩِﻙَ ﺷَﺎﻫِﺪَﺍﺕٌ ﻭَ ﻋَﻠَﻰ ﻭَﺣْﺪَﺍﻧِﻴَّﺘِﻚَ ﺩَٓﺍﻟﺎَّﺕٌ ﻭَ ﻓِﻰ ﻣُﻠْﻜِﻚَ ﻣُﺴَﺨَّﺮَﺍﺕٌ ﻓَﺒِﺎﻟْﻘُﺪْﺭَﺓِ ﺍﻟَّﺘِﻰ ﺳَﺨَّﺮْﺕَ ﺑِﻬَﺎ ﺍﻟْﺎَﺭَﺿِﻴﻦَ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻤَﻮَﺍﺕِ ﺳَﺨِّﺮْﻟِﻰ ﻧَﻔْﺴِﻰ ﻭَ ﺳَﺨِّﺮْﻟِﻰ ﻣَﻄْﻠُﻮﺑِﻰ ﻭَ ﺳَﺨِّﺮْ ﻟِﺮَﺳَٓﺎﺋِﻞِ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﻟِﺨِﺪْﻣَﺔِ ﺍﻟْﻘُﺮْﺍَﻥِ ﻭَ ﺍﻟْﺎِﻳﻤَﺎﻥِ ﻗُﻠُﻮﺏَ ﻋِﺒَﺎﺩِﻙَ ﻭَ ﻗُﻠُﻮﺏَ ﺍﻟْﻤَﺨْﻠُﻮﻗَﺎﺕِ ﺍﻟﺮُّﻭﺣَﺎﻧِﻴَّﺎﺕِ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻌُﻠْﻮِﻳَّﺎﺕِ ﻭَ ﺍﻟﺴُّﻔْﻠِﻴَّﺎﺕِ ﻳَﺎ ﺳَﻤِﻴﻊُ ﻳَﺎ ﻗَﺮِﻳﺐُ ﻳَﺎ ﻣُﺠِﻴﺐَ ﺍﻟﺪَّﻋَﻮَﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻟﺎَ ﻋِﻠْﻢَ ﻟَﻨَٓﺎ ﺍِﻟﺎَّ ﻣَﺎ ﻋَﻠَّﻤْﺘَﻨَٓﺎ ﺍِﻧَّﻚَ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻟْﻌَﻠِﻴﻢُ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢُ


 4. #14
  Ehil Üye Ahmet.Ramazan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2017
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  ALLAH, elbette seni senden daha çok görüyordur ... Ve sana senden daha yakındır. - Mesnevi-i Nuriye

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. İkinci Lem'a
  By Ahmet.Ramazan in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 12.10.17, 16:17
 2. İkinci Söz
  By hacım in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 28.03.09, 12:06
 3. İkinci Şua -İsm-i Kayyûm
  By hadema in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 29
  Son Mesaj: 12.08.08, 13:42
 4. İkinci Söz
  By Li`eclillah in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 19.11.07, 14:37
 5. Yirmi İkinci Sözün, İkinci Makamı
  By sliha87 in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 23.08.06, 20:42

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0