+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 20

Konu: Ölüm Hakikati

 1. #1
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart Ölüm Hakikati

  (Sonra O sizi öldürecektir) ukdesini açar.
  Evet, mevtin de hayat gibi mahluk olduğuna, mevtin idam ve adem-i mahz olmad?ğ?na delalet eder.
  Mevt, ancak, ruhun ceset kafesinden ç?kmas?yla tebdil-i mekan etmesinden ibarettir.
  Ve keza, nev-i beşerde mevcut emarat ve işarat-? kesireden kat'iyetle anlaş?l?r ki, insan öldükten sonra birşeyi baki kal?r; o şeyi de, ancak ruhtur. Demek, ruhun bekas?, hasse-i zatiyedir. Bu hasse-i zatiyenin bir fertte mevcut olmas? nev'in tamam?nda mevcut olmas?n? istilzam etmekle, mucibe-i cüz'iyenin mucibe-i külliye hükmünde olduğuna bir misal teşkil ediyor. Binaenaleyh, mevt, hayat gibi bir mucize-i kudrettir. Yoksa, hayat şartlar? bulunmad?ğ?ndan ademin dairesine girmiş değildir.

  ?şaratü'l ?câz, s. 229
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 21:55 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 2. #2
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Mevt;

  tebdil-i mekand?r,
  ?tlak-? ruhtur,
  vazifeden terhistir,
  tahvil-i vücuddur,
  hayat-? bakiyeye bir davettir,
  saadet-i ebediyeye bir mebdedir,
  bir hayat-? bakiyenin mukaddemesidir,
  ruhun ceset kafesinden ç?k?p necat bulmas?d?r,
  visal kap?s?d?r,
  Sultan-? Ezel ve Ebedin huzuruna girmek için bir medhaldir,
  külfet-i hizmetten âzâdd?r.


  Mevt;

  adem değildir,
  hiçlik değildir,
  idam-? ebedi değildir,
  inhilal değildir,
  hayat?n sönmesi değildir,
  hâdimü'l lezzât değildir,
  adem kap?s? değildir,
  zeval değildir,
  ink?raz değildir,
  tesadüf değildir,
  fâilsiz bir in'idam değildir,
  zulümat kuyusu değildir.

  (Risale notlar?mdan)
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 21:55 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 3. #3
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Sual: Ölüm nas?l nimet olur ve ne suretle nimetlerin s?ras?na dahil edilmiştir?
  Cevap:

  Evvela: Ölüm, saadet-i ebediyeye mukaddemedir; bu itibarla nimet say?labilir. Çünkü nimetin mukaddemesi de nimettir. Nitekim vacibin mukaddemesi vacip, haram?n mukaddemesi haramd?r.

  Saniyen: Ölüm, muz?r hayvanlarla dolu bir hapisten geniş bir sahraya ç?kmak gibidir. Binaenaleyh, ruh, ceset kafesinden ç?karsa necat bulur.

  Salisen: Ölüm olmasayd?, küre-i arz nev-i beşeri istiab edemezdi ve nev-i beşer müthiş perişaniyetlere maruz kal?rd?.

  Rabian: ?htiyarl?k yüzünden öyle bir dereceye gelenler var ki, tekalif-i hayatiyeye kadir olamaz, daima ölümü isterler.

  ?şte bunun için ölüm nimettir.

  ?. ?caz, s. 229
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 21:56 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 4. #4
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Sual: Furkan-? Hakîmde,

  -1-

  gibi âyetlerde, "Mevt dahi hayat gibi mahlûktur; hem bir nimettir" diye ifham ediliyor. Halbuki, zâhiren mevt inhilâldir, ademdir, tefessühtür, hayat?n sönmesidir, hâdimü'l-lezzâtt?r. Nas?l mahlûk ve nimet olabilir?
  Elcevap: ... mevt, vazife-i hayattan bir terhistir, bir paydostur, bir tebdil-i mekând?r, bir tahvil-i vücuttur, hayat-? bâkiyeye bir davettir, bir mebdedir, bir hayat-? bâkiyenin mukaddimesidir.

  Nas?l ki hayat?n dünyaya gelmesi bir halk ve takdirledir. Öyle de, dünyadan gitmesi de bir halk ve takdirle, bir hikmet ve tedbirledir. Çünkü, en basit tabaka-i hayat olan hayat-? nebâtiyenin mevti, hayattan daha muntazam bir eser-i san'at olduğunu gösteriyor. Zira, meyvelerin, çekirdeklerin, tohumlar?n mevti tefessühle, çürümek ve dağ?lmakla göründüğü halde, gayet muntazam bir muamele-i kimyeviye ve mizanl? bir imtizâcât-? unsuriye ve hikmetli bir teşekkülât-? zerreviyeden ibaret olan bir yoğurmakt?r ki, bu görünmeyen intizaml? ve hikmetli ölümü, sümbülün hayat?yla tezahür ediyor. Demekçekirdeğin mevti, sümbülün mebde-i hayat?d?r; belki ayn-? hayat? hükmünde olduğu için, şu ölüm dahi hayat kadar mahlûk ve muntazamd?r.

  Hem zîhayat meyvelerin yahut hayvanlar?n mide-i insaniyede ölümleri, hayat-? insaniyeye ç?kmalar?na menşe olduğundan, o mevt onlar?n hayat?ndan daha muntazam ve mahlûk denilir.

  ?şte, en ednâ tabaka-i hayat olan hayat-? nebâtiyenin mevti böyle mahlûk, hikmetli ve intizaml? olsa, tabaka-i hayat?n en ulvîsi olan hayat-? insaniyenin baş?na gelen mevt, elbette, yeralt?na girmiş bir çekirdeğin hava âleminde bir ağaç olmas? gibi, yeralt?na giren bir insan da âlem-i berzahta elbette bir hayat-? bâkiye sümbülü verecektir.

  1- Hanginiz daha güzel işler yapacaks?n?z diye sizi imtihan etmek için ölümü de, hayat? da yaratan Odur. Mülk Sûresi: 67:2.

  Mektubat, s. 13
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 21:56 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 5. #5
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Mevt nimet olduğunun ciheti ise, çok vücuhundan dört veçhine işaret ederiz:

  Birincisi: Ağ?rlaşm?ş olan vazife-i hayattan ve tekâlif-i hayatiyeden âzâd edip, yüzde doksan dokuz ahbab?na kavuşmak için âlem-i berzahta bir visal kap?s? olduğundan, en büyük bir nimettir.
  ?kincisi: Dar, s?k?nt?l?, dağdağal?, zelzeleli dünya zindan?ndan ç?kar?p, vüs'atli, sürurlu, ?zt?raps?z, bâki bir hayata mazhariyetle, Mahbûb-u Bâkînin daire-i rahmetine girmektir.
  Üçüncüsü: ?htiyarl?k gibi, şerâit-i hayatiyeyi ağ?rlaşt?ran birçok esbab vard?r ki, mevti, hayat?n pek fevkinde nimet olarak gösterir. Meselâ, sana ?zt?rap veren pek ihtiyar olmuş peder ve validenle beraber, ceddin cedleri, sefalet-i halleriyle senin önünde şimdi bulunsayd?, hayat ne kadar nikmet, mevt ne kadar nimet olduğunu bilecektin. Hem meselâ, güzel çiçeklerin âş?klar? olan güzel sineklerin, k?ş?n şedâidi içinde hayatlar? ne kadar zahmet ve ölümleri ne kadar rahmet olduğu anlaş?l?r.

  Dördüncüsü: Nevm, nas?l ki bir rahat, bir rahmet, bir istirahattir-hususan musibetzedeler, yaral?lar, hastalar için. Öyle de, nevmin büyük kardeşi olan mevt dahi, musibetzedelere ve intihara sevk eden belâlarla müptelâ olanlar için ayn-? nimet ve rahmettir. Amma ehl-i dalâlet için, müteaddit Sözlerde katî ispat edildiği gibi, mevt dahi hayat gibi nikmet içinde nikmet, azap içinde azapt?r; o bahisten hariçtir.

  Mektubat, s. 14
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 21:56 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 6. #6
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Nas?l bir tohum zâhiren ölüp çürüyor; fakat bât?nen bir sümbülün hayat?na ve yoğurmas?na, yani cüz'î tohumluk hayat?ndan, küllî sümbül hayat?na geçiyor. Öyle de, mevt dahi zâhiren bir inhilâl ve bir intifâ göründüğü hâlde, hakikatte, insan için hayat-? bâkiyeye ünvan ve mukaddime ve mebde oluyor. Öyleyse, hayat? veren ve idare eden Kadîr-i Mutlak, yine elbette mevti O icad eder.

  Şu mevcudat, irade-i ?lâhiye ile seyyâledir.
  Şu kâinat, emr-i Rabbânî ile seyyaredir.

  Şu mahlûkat, izn-i ?lâhî ile, zaman nehrinde mütemadiyen ak?yor, âlem-i gaybdan gönderiliyor, âlem-i şehadette vücud-u zâhirî giydiriliyor, sonra âlem-i gayba muntazaman yağ?yor, iniyor.

  Ve emr-i Rabbânî ile, mütemadiyen istikbalden gelip hâle uğrayarak teneffüs eder, maziye dökülür.

  ?şte şu mahlûkat?n şu seyelân?, gayet hakîmâne, rahmet ve ihsan dairesinde; ve şu seyeran?, gayet alîmâne, hikmet ve intizam dairesinde; ve şu cereyan?, gayet rahîmâne, şefkat ve mizan dairesinde, baştan aşağ?ya kadar hikmetlerle, maslahatlarla, neticelerle ve gayelerle yap?l?yor. Demek, bir Kadîr-i Zülcelâl, bir Hakîm-i Zülkemal, mütemadiyen tavaif-i mevcudat? ve her taife içindeki cüz'iyat? ve o taifelerden teşekkül eden âlemleri, kudretiyle hayat verip tavzif eder, sonra hikmetiyle terhis edip mevte mazhar eder, âlem-i gayba gönderir, daire-i kudretten, daire-i ilme çevirir.

  Mektubat, s. 233
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 21:57 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 7. #7
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Demek, bir Kadîr-i Zülcelâl, bir Hakîm-i Zülkemal, mütemadiyen tavaif-i mevcudat? ve her taife içindeki cüz'iyat? ve o taifelerden teşekkül eden âlemleri, kudretiyle hayat verip tavzif eder, sonra hikmetiyle terhis edip mevte mazhar eder, âlem-i gayba gönderir, daire-i kudretten, daire-i ilme çevirir.


  Yani, mevti veren Odur. Yani, hayat vazifesinden terhis eder, fâni dünyadan yerini tebdil eder, külfet-i hizmetten âzâd eder. Yani, hayat-? fâniyeden, seni hayat-? bâkiyeye al?r.

  Yani ölüm bir geçiş sadece

  Dünyada insana en büyük ac? veren şey ölüm.Ama bunlar? okuyunca ölümü ne kadar seviyor insan,ölesi geliyor..
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 21:57 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 8. #8
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı elff Nickli Üyeden Alıntı
  Yani ölüm bir geçiş sadece
  mahlûkat,
  • izn-i ?lâhî ile, zaman nehrinde mütemadiyen ak?yor, âlem-i gaybdan gönderiliyor, âlem-i şehadette vücud-u zâhirî giydiriliyor, sonra âlem-i gayba muntazaman yağ?yor, iniyor.
  • emr-i Rabbânî ile, mütemadiyen istikbalden gelip hâle uğrayarak teneffüs eder, maziye dökülür.
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 21:57 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 9. #9
  Dost hacı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  Kahramanmaraþ
  Mesajlar
  3

  Standart

  ölüm olmasa insanlar mutlu olur mu?

 10. #10
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  ?şte şu kelime, şöylece fâni cin ve inse bağ?r?r, der ki:

  Sizlere müjde! Mevt idam değil, hiçlik değil, fenâ değil, ink?raz değil, sönmek değil, firak-? ebedî değil, adem değil, tesadüf değil, fâilsiz bir in'idam değil. Belki, bir Fâil-i Hakîm-i Rahîm taraf?ndan bir terhistir, bir tebdil-i mekând?r. Saadet-i ebediye taraf?na, vatan-? aslîlerine bir sevkiyatt?r. Yüzde doksan dokuz ahbab?n mecma? olan âlem-i berzaha bir visal kap?s?d?r. ..
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 21:58 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hakikati Okumak
  By yozgati in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10.11.14, 16:13
 2. Ölüm Hakikati
  By 1kul in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 01.05.09, 07:43
 3. Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 21.02.08, 14:03
 4. Ferdiyet Hakikati ve Bir Sır
  By Ehl-i telvin in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 104
  Son Mesaj: 08.01.08, 06:46

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0