+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 9 ve 9

Konu: Risaleden Feragat ve Fedakarlık

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Feragati
  Bir dava sahibinin ve bilhassa ?slahatç?n?n muvaffakiyet şartlar?n?n en mühimmi feragattir.
  Zîra gözler ve gönüller bu mühim noktay? en ince bir hassasiyetle tetkik ve takibe meyyaldirler. Üstad?n bütün hayat? ise, baştan başa feragatin şaheser misalleriyle dolup taşmaktad?r.
  Allame Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi merhumdan, feragate ait şöyle bir söz işitmiştim: "?slam, bugün öyle mücahidler ister ki, dünyas?n? değil, ahiretini dahi feda etmeye haz?r olacak."
  Büyük adamdan sad?r olan bu büyük sözü tamamen kavrayamad?ğ?m için, mutasavv?flar?n istiğrak hallerinde söyledikleri esrarl? sözlere benzeterek, herkese söylememiş ve olur olmaz yerlerde de açmam?şt?m. Vaktaki ayn? sözü Bediüzzaman'?n ateşler saçan heyecanl? ifadelerinde de okuyunca, anlad?m ki, büyüklere göre feragatin ölçüsü de büyüyor.
  Evet, ?slam için bu kadar ac?kl? bir feragate katlanmaya raz? olan mücahidleri, Erhamürrahimîn olan Allah-? Zülkerîm Teala ve Tekaddes Hazretleri b?rak?r m?? O fedai kulunu lütuf ve kereminden, inayet ve merhametinden mahrum etmek şan?na-haşa-yak?ş?r m??
  ?şte, Bediüzzaman, bu müstesna tecellînin en parlak misalidir. Bütün ömrü boyunca mücerred yaşad?. Dünyan?n bütün meşrû lezzetlerinden tamamen mahrum kald?. Bir yuva kurmak ve orada mesut bir aile hayat? geçirmek sevdas?na düşmeye vakit ve f?rsat bulamad?. Fakat, Cenab-? Hak, kendisine öyle şeyler ihsan etti ki, fanî kalemlerle tarif olunamayacak kadar muazzam ve muhteşemdir.
  Bugün, dünyada hangi bir aile reisi manen Bediüzzaman Hazretleri kadar mesuttur? Hangi bir baba, milyonlarla evlada sahip olmuştur? Hem de nas?l evlatlar!. Ve hangi bir üstad, bu kadar talebe yetiştirebilmiştir?
  Bu kudsî ve rûhî rab?ta-Biiznillahi Teala-dünyalar durdukça duracak ve nurdan bir sel halinde ebediyetlere kadar ak?p gidecektir. Çünkü, bu ?lahî dava, Kur'an-? Kerîmin nur deryas?nda tebellür eden bir varl?k olduğu gibi, Kur'an'dan doğmuş ve Kur'an'la beraber yaşayacakt?r.
  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=3020&a=feragat&t=2&b=2&k=0&sp=&ep=&s=10 &l=2
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 13:02 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  "Bana, 'Sen şuna buna niçin sataşt?n?' diyorlar. Fark?nda değilim; karş?mda müthiş bir yang?n var. Alevleri göklere yükseliyor, içinde evlad?m yan?yor, îman?m tutuşmuş yan?yor. O yang?n? söndürmeye, îman?m? kurtarmaya koşuyorum. Yolda birisi beni kösteklemek istemiş de, ayağ?m ona çarpm?ş, ne ehemmiyeti var? O müthiş yang?n karş?s?nda bu küçük hadise bir k?ymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler...


  tarihçei hayat -tahliller.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 13:02 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Beni, nefsini kurtarmay? düşünen hodgâm bir adam m? zannediyorlar? Ben, cemiyetin îmân?n? kurtarmak yolunda dünyam? da fedâ ettim, âhiretimi de. Seksen küsûr senelik bütün hayat?mda dünya zevki nâm?na birşey bilmiyorum. Bütün ömrüm harb meydanlar?nda, esâret zindanlar?nda, yâhut memleket hapishânelerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediğim cefâ, görmediğim ezâ kalmad?. Dîvân-? harblerde bir câni gibi muâmele gördüm, bir serseri gibi memleket memleket sürgüne yolland?m. Memleket zindanlar?nda aylarca ihtilâttan menedildim. Defalarca zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere mâruz kald?m. Zaman oldu ki, hayattan bin defa ziyâde, ölümü tercih ettim. Eğer dînim intihardan beni menetmeseydi, belki bugün Said topraklar alt?nda çürümüş gitmişti.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 13:02 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Benim f?trat?m, zillet ve hakarete tahammül etmez. Izzet ve şehâmet-i ?slâmiye beni bu halde bulunmaktan şiddetle meneder. Böyle bir vaziyete düşünce, karş?mda kim olursa olsun, isterse en zâlim bir cebbâr, en hunhar bir düşman kumandan? olsa tezellül etmem. Zulmünü, hunharl?ğ?n? onun surat?na çarpar?m. Beni zindana atar, yâhut îdam sehpâs?na götürür; hiç ehemmiyeti yoktur. Nitekim öyle oldu. Bunlar?n hepsini gördüm. Birkaç dakika daha o hunhar kumandan?n kalbi, vicdân? zulümkârl?ğa dayanabilseydi, Said bugün as?lm?ş ve mâsumlar zümresine iltihak etmiş olacakt?.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 13:02 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  ?şte benim bütün hayat?m böyle zahmet ve meşakkatle, felâket ve musîbetle geçti. Cemiyetin îmân?, saadet ve selâmeti yolunda nefsimi, dünyam? fedâ ettim; helâl olsun. Onlara bedduâ bile etmiyorum. Çünkü, bu sâyede Risâle-i Nur, hiç olmazsa birkaç yüz bin, yâhut birkaç milyon kişinin-adedini de bilmiyorum ya, öyle diyorlar. Afyon Savc?s? beş yüz bin demişti. Belki daha ziyâde-îmân?n? kurtarmaya vesîle oldu. Ölmekle, yaln?z kendimi kurtaracakt?m, fakat hayatta kal?p da zahmet ve meşakkatlere tahammül ile bu kadar îmân?n kurtulmas?na hizmet ettim. Allah'a bin kere hamd olsun.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 13:02 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 6. #6
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Sonra, ben, cemiyetin îman selâmeti yolunda âhiretimi de fedâ ettim. Gözümde ne Cennet sevdâs? var, ne Cehennem korkusu. Cemiyetin, yirmi beş milyon Türk cemiyetinin îmân? nâm?na bir Said değil, bin Said fedâ olsun. Kur'ân'?m?z yeryüzünde cemaatsiz kal?rsa, Cenneti de istemem; oras? da bana zindan olur. Milletimizin îmân?n? selâmette görürsem, Cehennemin alevleri içinde yanmaya râz?y?m. Çünkü vücudum yanarken, gönlüm gül gülistân olur
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 13:03 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 7. #7
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Üstad, husûsi hayat?nda gâyet halîm selîm ve son derece mütevazidir. Bir ferdi değil, hiçbir zerreyi incitmemek için azamî fedakarl?klar gösterir. Say?s?z zahmet ve meşakkatlere, ?zt?rap ve mahkumiyetlere katlan?r-fakat îman?na, Kur'an'?na dokunulmamak şart?yla. Art?k, o zaman bakm?şs?n?z ki, o sakin deniz, dalgalar? semalara yükselen bir tûfan, sahillere heybet ve dehşet saçan bir umman kesilmiştir. Çünkü o, Kur'an-? Kerîm'in sad?k hizmetkar? ve îman hudutlar?n? bekleyen kahraman ve fedai bir neferidir. Kendisi bu hakîkati veciz bir cümle ile şu şekilde ifade eder:
  "Bir nefer nöbette iken, başkumandan da gelse, silah?n? b?rakmayacak. Ben de, Kur'ân'?n bir hizmetkar? ve bir neferiyim. Vazife baş?nda iken karş?ma kim ç?karsa ç?ks?n; hak budur derim, baş?m? eğmem."
  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=4099&a=fedakarl?k&t=2&b=2&k=12&sp=&ep=& s=10&l=2
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 13:03 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 8. #8
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı yunusum Nickli Üyeden Alıntı
  Ben, cemiyetin îmân?n? kurtarmak yolunda dünyam? da fedâ ettim, âhiretimi de.

  Alıntı yunusum Nickli Üyeden Alıntı
  Cemiyetin, yirmi beş milyon Türk cemiyetinin îmân? nâm?na bir Said değil, bin Said fedâ olsun.
  Allah ebeden raz? olsun Üstad?mdan ?şte feragat budur! Biz de fedakarl?k yapt?ğ?m?z? düşünelim dural?m.

  Alıntı yunusum Nickli Üyeden Alıntı
  Seksen küsûr senelik bütün hayat?mda dünya zevki nâm?na birşey bilmiyorum. Bütün ömrüm harb meydanlar?nda, esâret zindanlar?nda, yâhut memleket hapishânelerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediğim cefâ, görmediğim ezâ kalmad?. Dîvân-? harblerde bir câni gibi muâmele gördüm, bir serseri gibi memleket memleket sürgüne yolland?m. Memleket zindanlar?nda aylarca ihtilâttan menedildim. Defalarca zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere mâruz kald?m. Zaman oldu ki, hayattan bin defa ziyâde, ölümü tercih ettim. Eğer dînim intihardan beni menetmeseydi, belki bugün Said topraklar alt?nda çürümüş gitmişti.
  Alıntı yunusum Nickli Üyeden Alıntı


  Binler selam O'na ve O'nun mesleğini kendine gaye-i hayat yapanlara...
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 13:03 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 9. #9
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  Alıntı yunusum Nickli Üyeden Alıntı
  Sonra, ben, cemiyetin îman selâmeti yolunda âhiretimi de fedâ ettim. Gözümde ne Cennet sevdâs? var, ne Cehennem korkusu. Cemiyetin, yirmi beş milyon Türk cemiyetinin îmân? nâm?na bir Said değil, bin Said fedâ olsun. Kur'ân'?m?z yeryüzünde cemaatsiz kal?rsa, Cenneti de istemem; oras? da bana zindan olur. Milletimizin îmân?n? selâmette görürsem, Cehennemin alevleri içinde yanmaya râz?y?m. Çünkü vücudum yanarken, gönlüm gül gülistân olur


  Büyük bir iman aşk?yla yan?p tutuşandan ç?kar elbette bu sözler....
  Kendisi için deilde cemiyeti için hayat?n?, ömrünü, herşeyini Kur'an hizmetine adam?ş ve bu uğurda bütün s?k?nt?lara katlan?p islam?n sönmez ve söndürülmez bir ?ş?k olduğunu bütün insanlara anlatmaya çal?şan zaman?n bedisi; sevgili üstad?m Allah?m senden ebeden raz? olsun.


  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 13:04 ) değiştirilmiştir.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Nefsinden feragat etmek...
  By BiRDüNYaUMuT in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 23.09.13, 19:17
 2. Penguenler ve Fedakarlık
  By BiKeS_ in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 27.12.09, 15:43
 3. Feragat, Sevgidendir!
  By HakanBa in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.07.09, 12:58
 4. Fedakarlık
  By lewocan in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 12.12.07, 11:41
 5. Namâz için Fedâkârlık
  By mgoksu in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 23.08.07, 14:59

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0