+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 4 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 38

Konu: Kainatta Şirke Geçit Yoktur!

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart Kainatta Şirke Geçit Yoktur!

  32.sözün birinci mevk?f?ndan katreler.
  ?şte o müddeî, evvelâ mevcudât?n en küçüğü olan bir zerreye rast gelir. Ona rab ve hakiki mâlik olmakta olduğunu, zerreye tabiat lisâniyle ve felsefe diliyle söyler.
  O zerre dahi, hakikat lisâniyle ve hikmet-i Rabbânî diliyle der ki:
  "Ben hadsiz vazifeleri görüyorum.
  Ayr? ayr? her masnua girip işliyorum.
  Bütün o vezâifi bana gördürecek,
  sende ilim ve kudret varsa;
  hem, benim gibi, had ve hesâba gelmeyen zerrât, içinde beraber gezip iş görüyoruz.
  Eğer bütün emsâlim o zerreleri de istihdam edip emir taht?na alacak bir hüküm ve iktidar sende varsa;
  hem, kemâl-i intizam ile cüz olduğum mevcudlara,
  meselâ kandaki küreyvât-? hamrâya hakiki mâlik ve mutasarr?f olabilirsen, bana rab olmak dâvâ et, beni Cenâb-? Haktan başkas?na isnad et. Yoksa sus!
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 14:27 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  "Hem, bana rab olamad?ğ?n gibi,
  müdâhale dahi edemezsin.
  Çünkü, vezâifimizde ve harekât?m?zda o kadar mükemmel bir intizam var ki, nihayetsiz bir hikmet ve muhît bir ilim sahibi olmayan, bize parmak kar?şt?ramaz.
  Eğer kar?şsa, kar?şt?racak.

  Halbuki, senin gibi câmid, âciz ve kör ve iki eli tesadüf ve tabiat gibi iki körün elinde olan bir şah?s, hiçbir cihette parmak uzatamaz."
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 14:45 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  O müddeî, maddiyyunlar?n dedikleri gibi dedi ki:
  "Öyle ise sen kendi kendine mâlik ol. Neden başkas?n?n hesâb?na çal?şmas?n? söylüyorsun?"
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 14:45 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Zerre ona cevâben der:

  "Eğer güneş gibi bir dimâğ?m
  ve ziyâs? gibi ihâtal? bir ilmim

  ve harareti gibi şümûllü bir kudretim

  ve ziyâs?ndaki yedi renk gibi muhît duygular?m

  ve gezdiğim her yere

  ve işlediğim her mevcuda müteveccih birer yüzüm

  ve bakar birer gözüm

  ve geçer birer sözüm bulunsa idi,

  belki senin gibi ahmakl?k edip, kendi kendime mâlik olduğumu dâvâ ederdim.

  Haydi def' ol git, sen benden iş bulamazs?n!"
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 14:45 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  ?şte, şeriklerin vekili, zerreden meyus olunca, küreyvât-? hamrâdan iş bulacağ?m diye, kandaki bir küreyvât-? hamrâya rast gelir.
  Ona esbâb nâm?na ve tabiat ve felsefe lisâniyle der ki: "Ben sana rab ve mâlikim."
  O küreyvât-? hamrâ, yani yuvarlak k?rm?z? mevcud, ona hakikat lisâniyle ve hikmet-i ?lâhiye dili ile der:
  "Ben yaln?z değilim.
  Eğer sikkemiz ve memuriyetimiz ve nizâmât?m?z bir olan kan ordusundaki bütün emsâlime mâlik olabilirsen;

  hem, gezdiğimiz ve kemâl-i hikmetle istihdam olunduğumuz bütün hüceyrât-? bedene mâlik olacak

  bir dakîk hikmet ve azîm kudret sende varsa,

  göster ve gösterebilirsen, belki senin dâvânda bir mânâ bulunabilir.

  Halbuki,
  senin gibi sersem

  ve senin elindeki sağ?r tabiat

  ve kör kuvvetle, değil mâlik olmak,

  belki zerre miktar kar?şamazs?n.

  Çünkü, bizdeki intizam o kadar mükemmeldir ki,

  ancak herşeyi görür ve işitir ve bilir ve yapar bir Zât bize hükmedebilir.

  Öyle ise sus! Vazifem o kadar mühim ve intizam o kadar mükemmeldir ki, senin ile, senin böyle karma kar?ş?k sözlerine cevap vermeye vaktim yok" der, onu tard eder.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 14:46 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 6. #6
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Sonra, onu kand?ramad?ğ? için, o müddeî gider, bedendeki hüceyre tâbir ettikleri menzilciğe rast gelir. Felsefe ve tabiat lisâniyle der:
  "Zerreye ve küreyvât-? hamrâya söz anlatt?ramad?m.
  Belki sen sözümü anlars?n.

  Çünkü, sen, gayet küçük bir menzil gibi, birkaç şeyden yap?lm?şs?n.

  Öyle ise ben seni yapabilirim. Sen benim masnuum;

  ve ben sana hakiki mâlikim" der.
  O hüceyre ona cevaben, hikmet ve hakikat lisâniyle der ki:
  "Ben, çendan küçücük bir şeyim,
  fakat pek büyük vazifelerim,

  pek ince münâsebetlerim

  ve bedenin bütün hüceyrât?na

  ve heyet-i mecmûas?na bağl? alâkalar?m var.

  Ezcümle, evride ve şerâyin damarlar?na

  ve hassâse ve muharrike âsablar?na

  ve câzibe, dâfia, müvellide, musavvire gibi kuvvelere karş? derin

  ve mükemmel vazifelerim var.

  Eğer bütün bedeni,

  bütün damar ve âsab ve kuvveleri teşkil ve tanzim ve istihdam edecek bir kudret ve ilim sende varsa

  ve benim emsâlim ve san'atça ve keyfiyetçe birbirimizin kardeşi olan bütün hüceyrât-? bedeniyeye tasarruf edecek nâfiz bir kudret, şâmil bir hikmet sende varsa, göster;

  sonra, "Ben seni yapabilirim" diye dâvâ et.

  Yoksa, haydi git!

  Küreyvât-? hamrâ bana erzak getiriyorlar;

  küreyvât-? beyzâ da bana hücum eden hastal?klara mukabele ediyorlar.

  ?şim var, beni meşgul etme.

  "Hem, senin gibi âciz, câmid, sağ?r, kör bir şey bize hiçbir cihetle kar?şamaz. Çünkü, bizde o derece ince ve nâzik ve mükemmel bir intizam var ki; eğer bize hükmeden bir Hakîm-i Mutlak ve Kadîr-i Mutlak ve Alîm-i Mutlak olmazsa, intizam?m?z bozulur, nizâm?m?z kar?ş?r."
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 14:48 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 7. #7
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Sonra o müddeî onda da meyus oldu. Bir insan?n bedenine rast gelir. Yine kör tabiat ve serseri felsefe lisân? ile tabiiyyunun dedikleri gibi, der ki: "Sen benimsin, seni yapan benim. Veya sende hissem var."
  Cevâben, o beden-i insanî, hakikat ve hikmet diliyle ve intizam?n?n lisân-? haliyle der ki:
  "Eğer bütün emsâlimiz
  ve yüzümüzdeki sikke-i kudret

  ve turra-i f?trat bir olan bütün insanlar?n bedenlerine hakiki mutasarr?f olacak olan bir kudret ve ilim sende varsa,

  hem sudan ve havadan tut, tâ nebâtât ve hayvanâta kadar benim erzak?m?n mahzenlerine mâlik olacak bir servetin ve bir hâkimiyetin varsa,

  hem ben k?l?f olduğum gayet geniş ve yüksek olan ruh, kalb, ak?l gibi letâif-i mâneviyeyi benim gibi dar, süflî bir zarfta yerleştirerek, kemâl-i hikmetle istihdam edip ibâdet ettirecek, sende böyle nihayetsiz bir kudret, hadsiz bir hikmet varsa, göster.

  Sonra 'Ben seni yapt?m' de. Yoksa, sus!
  "Hem, bendeki intizam-? ekmelin şehâdetiyle
  ve yüzümdeki sikke-i vahdetin delâletiyle,

  benim Sâniim herşeye kadîr, herşeye alîm, herşeyi görür ve herşeyi işitir bir Zâtt?r.

  Senin gibi sersem âcizin parmağ? Onun san'at?na kar?şamaz, zerre miktar müdâhale edemez."
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 14:49 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 8. #8
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  O şeriklerin vekili, bedende dahi parmak kar?şt?racak yer bulamaz. Gider, insan?n nevine rast gelir.
  Kalbinden der ki:

  "Belki bu dağ?n?k, karma kar?ş?k olan cemaat içinde,

  şeytan onlar?n ef'âl-i ihtiyâriye ve içtimâiyelerine kar?şt?ğ? gibi,

  belki ben de ahvâl-i vücudiye ve f?triyelerine kar?şabileceğim

  ve parmak kar?şt?racak bir yer bulacağ?m.

  Ve onda bir yol bulup, beni tard eden bedene ve beden hüceyresine hükmümü icrâ ederim."
  Onun için, beşerin nevine yine sağ?r tabiat ve sersem felsefe lisâni yle der ki: "Siz çok kar?ş?k bir şey görünüyorsunuz. Ben size rab ve mâlikim. Veyahut hissedar?m" der.
  O vakit, nev-i insan, hak ve hakikat lisâniyle, hikmet ve intizam?n diliyle der ki:
  "Eğer bütün küre-i arza giydirilen
  ve nevimiz gibi bütün hayvanât ve nebâtât?n yüz bin enva?ndan rengârenk atk? ve iplerden kemâl-i hikmetle dokunan ve dikilen gömleği

  ve yeryüzüne serilen ve yüz binler zîhayat enva?ndan nesc olunan ve gayet nak?şl? bir sûrette icad edilen haliçeyi yapacak

  ve her vakit kemâl-i hikmetle tecdid edip tazelendirecek bir kudret ve hikmet sende varsa;

  hem, eğer biz meyve olduğumuz küre-i arza

  ve çekirdek olduğumuz âlemde tasarruf edecek

  ve hayat?m?za lâz?m maddeleri mîzan-? hikmetle aktâr-? âlemden bize gönderecek muhît bir kudret ve şâmil bir hikmet sende varsa;

  ve yüzümüzdeki sikke-i kudret bir olan bütün gitmiş ve gelecek emsâlimizi icad edecek bir iktidar sende varsa,

  belki bana rubûbiyet dâvâ edebilirsin.

  Yoksa, haydi sus!

  Benim nevimdeki karma kar?ş?kl?ğa bak?p, 'Parmak kar?şt?rabilirim' deme.

  Çünkü intizam mükemmeldir.

  O karma kar?ş?k zannettiğin vaziyetler, kudretin kader kitab?na göre kemâl-i intizamla bir istinsaht?r.

  Çünkü, bizden çok aşağ? olan ve bizim taht-? nezâretimizde bulunan hayvanât ve nebâtât?n kemâl-i intizamlar? gösteriyor ki, bizdeki kar?ş?kl?klar bir nevi kitâbettir.
  "Hiç mümkün müdür ki, bir haliçenin her taraf?na yay?lan bir atk? ipini san'atkârâne yerleştiren, haliçenin ustas?ndan başkas? olsun?
  Hem, bir meyvenin mûcidi, ağac?n?n mûcidinden başkas? olsun?

  Hem, çekirdeği icad eden, çekirdekli cismin sâniinden başkas? olsun?
  "Hem gözün kördür;
  yüzümdeki mu'cizât-? kudreti,

  mahiyetimizdeki havârik-? f?trat? görmüyorsun.

  Eğer görsen, anlars?n ki,

  benim Sâniim öyle bir Zâtt?r ki, hiçbir şey Ondan gizlenemez, hiçbir şey Ona nazlan?p ağ?r gelemez.

  Y?ld?zlar, zerreler kadar Ona kolay gelir.

  Bir bahar? bir çiçek kadar suhûletle icad eder.

  Koca kâinat?n fihristesini kemâl-i intizamla benim mahiyetimde derc eden bir Zâtt?r.

  Böyle bir Zât?n san'at?na senin gibi câmid, âciz ve kör, sağ?r, parmak kar?şt?rabilir mi?

  Öyle ise sus, def' ol git!" der, onu tard eder.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 14:53 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 9. #9
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Sonra, o müddeî gider, zeminin yüzüne serilen geniş haliçeye ve zemine giydirilen gayet müzeyyen ve münakkaş gömleğe esbâb nâm?na ve tabiat lisâniyle ve felsefe diliyle der ki:
  "Sende tasarruf edebilirim ve sana mâlikim veya sende hissem var" diye dâvâ eder.
  O vakit, o gömlek, o haliçe, hak ve hakikat nâm?na, lisân-? hikmetle o müddeîye der ki:
  "Eğer seneler, karnlar adedince yere giydirilip,
  sonra intizam ile ç?kar?l?p geçmiş zaman?n ipine as?lan

  ve yeniden gelecek zamanlarda giydirilecek

  ve kemâl-i intizam ile kader dairesinde programlar? ve biçimleri çizilen ve tâyin olunan

  ve gelecek zaman?n şeridine tak?lan ve intizaml? ve hikmetli,

  ayr? ayr? nak?şlar? bulunan bütün gömlekleri,

  haliçeleri dokuyacak, icad edecek kudret ve san'at sende varsa,

  hem hilkat-i arzdan tâ harab-? arza kadar,

  belki ezelden ebede kadar ulaşacak hikmetli, kudretli iki mânevî elin varsa

  ve bütün atk?lar?mdaki bütün ferdleri icad edecek kemâl-i intizam ve hikmetle tâmir ve tecdid edecek sende bir iktidar ve hikmet varsa,

  hem bizim modelimiz ve bizi giyen ve bizi kendine peçe ve çarşaf yapan küre-i arz? elinde tutup mûcid olabilirsen, bana rubûbiyet dâvâ et.

  Yoksa, haydi d?şar?ya! Bu yerde yer bulamazs?n.
  "Hem bizde öyle bir sikke-i vahdet
  ve öyle bir turra-i ehadiyet vard?r ki,

  bütün kâinat kabza-i tasarrufunda olmayan

  ve bütün eşyay? bütün şuûnât?yla birden görmeyen

  ve nihayetsiz işleri beraber yapamayan

  ve her yerde hâz?r ve nâz?r bulunmayan

  ve mekândan münezzeh olmayan

  ve nihayetsiz hikmet ve ilim ve kudrete mâlik olmayan,

  bize sahip olamaz ve müdâhale edemez
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 14:55 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 10. #10
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Sonra o müddeî gider, "Belki küre-i arz? kand?r?p, orada bir yer bulurum" der. Gider, küre-i arza, yine esbâb nâm?na ve tabiat lisâniyle der ki: "Böyle serseri gezdiğinden, sahipsiz olduğunu gösteriyorsun. Öyle ise sen benim olabilirsin."
  O vakit, küre-i arz, hak nâm?na ve hakikat diliyle, gök gürültüsü gibi bir sadâ ile ona der ki:
  "Halt etme! Ben nas?l serseri, sahipsiz olabilirim?
  Benim elbisemi ve elbisemin içindeki en küçük bir noktay?, bir ipi intizams?z bulmuş musun

  ve hikmetsiz ve san'ats?z görmüş müsün ki, bana sahipsiz, serseri dersin?

  Eğer hareket-i seneviyem ile takrîben yirmi beş bin senelik bir mesafede, bir senede gezdiğim

  ve kemâl-i mîzan ve hikmetle vazife-i hizmetimi gördüğüm daire-i azîmeye hakiki mâlik olabilirsen;

  ve kardeşlerim ve benim gibi vazifedar olan on seyyâreye

  ve gezdikleri bütün dairelere

  ve bizim imam?m?z

  ve biz onunla bağl? ve câzibe-i rahmetle ona tak?l? olduğumuz

  güneşi icad edip yerleştirecek

  ve sapan taş? gibi beni ve seyyârât y?ld?zlar? ona bağlayacak

  ve kemâl-i intizam ve hikmetle döndürüp istihdam edecek bir nihayetsiz hikmet ve nihayetsiz kudret sende varsa, bana rubûbiyet dâvâ et.


  Yoksa, haydi cehennem ol, git! Benim işim var; vazifeme gidiyorum.

  "Hem bizlerdeki haşmetli intizamât ve dehşetli harekât ve hikmetli teshîrât gösteriyor ki, bizim ustam?z öyle bir Zâtt?r ki,
  bütün mevcudât, zerrelerden y?ld?zlara ve güneşlere kadar emirber nefer hükmünde Ona mutî ve musahhard?rlar.

  Bir ağac? meyveleriyle tanzim ve tezyin ettiği gibi,

  kolayca güneşi seyyârâtla tanzim eder bir Hakîm-i Zülcelâl ve Hâkim-i Mutlakt?r."
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 14:56 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Kâinatta mizanın derece-i azameti
  By Ashab-i kehf in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 04.04.14, 18:06
 2. ABD Gemisine Geçit Yok
  By beylikdüzü73 in forum Gündem
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 06.11.09, 23:42
 3. Bu Kainatta Ve Her Asırda En Büyük Makam Kur'an'ındır
  By BiKeS_ in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 06.02.09, 17:29
 4. Darbecilere Geçit Vermeyen Komutan
  By akıncı in forum Gündem
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11.07.08, 14:18
 5. Allahın Zatında Sıfatında Şuunatında Şirke Yer Yoktur Tabirlerinden Neyi Anlamalıyız?
  By karatoprak1975 in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 18.08.07, 16:21

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0