+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 24

Konu: Risaleden Cevaplar

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Rad?yallahü anh Sahabeden başkas? için söylenebilir mi?


  ?kinci Sualiniz: Sahabe-i Kiram Hazerat?na rad?yallahu anh denildiğine binaen, başkalara da bu mânâda söylemek muvaf?k m?d?r?
  Elcevap: Evet, denilir. Çünkü Resul-i Ekremin bir şiâr? olan aleyhissalâtü vesselâm kelâm? gibi rad?yallahu anh terkibi Sahabeye mahsus bir şiar değil. Belki Sahabe gibi, veraset-i nübüvvet denilen velâyet-i kübrâda bulunan ve makam-? r?zaya yetişen Eimme-i Erbaa, Şah-? Geylânî, ?mam-? Rabbânî, ?mam-? Gazalî gibi zatlara denilmeli. Fakat örf-ü ulemada Sahabeye rad?yallahu anh, Tâbiîn ve Tebe-i Tâbiîne rahimehullah, onlardan sonrakilere gaferahullah ve evliyaya kuddise sirruhu denilir.


  Mektubat, Sayfa 270
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 15:18 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Şeytan?n kalbinde marifet var m?d?r?


  Sual : Şeytan?n kalbinde marifet var m?d?r?
  Cevap : Yoktur. Çünkü, san’at-? f?triyesi iktizas?nca, kalbi daima idlal ile telkin için, fikri, daima küfrü tasavvur etmekle meşgul olduğundan, kalbinde veya fikrinde boş bir yer marifet için kalm?yor.

  ?şaratü'l-?'caz, 68
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 15:19 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Allah razın olsun. Bak ne güzel. Bu katkılarını bekliyoruz.

 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  inşallah.devam risaleye
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Hz. Ali (r.a.) ve Gavs-? Azam, niçin Risale-i Nur’a çok büyük bir k?ymet ve ehemmiyet vermektedirler?


  Sekizinci Remiz
  Bu remzin beyan?ndan evvel en mühim, iki suale cevap yaz?lacak.
  Birinci sual: Bütün k?ymettar kitaplar içinde Risale-i Nur, Kur’ân’?n işaretine ve iltifat?na ve Hazret-i ?mam-? Ali’nin (r.a.) takdir ve tahsinine ve Gavs-? Azam?n teveccüh ve tebşirine veçh-i ihtisas? nedir? O iki zât?n kerametle Risale-i Nur’a bu kadar k?ymet ve ehemmiyet vermenin hikmeti nedir?
  Elcevap: Malûmdur ki, baz? vakit olur, bir dakika, bir saat; ve belki bir gün, belki seneler kadar; ve bir saat, bir sene, belki bir ömür kadar netice verir ve ehemmiyetli olur. Meselâ, bir dakikada şehid olan bir adam, bir velâyet kazan?r. Ve soğuğun şiddetinden incimad etmek zaman?nda ve düşman?n dehşet-i hücumunda bir saat nöbet, bir sene ibadet hükmüne geçebilir.
  ?şte, aynen öyle de, Risale-i Nur’a verilen ehemmiyet dahi, zaman?n ehemmiyetinden, hem bu asr?n şeriat-? Muhammediyeye (a.s.m.) ve şeâir-i Ahmediyeye (a.s.m.) ettiği tahribat?n dehşetinden, hem bu âhirzaman?n fitnesinden eski zamandan beri bütün ümmet istiâze etmesi cihetinden, hem o fitnelerin savletinden mü’minlerin imanlar?n? kurtarmas? noktas?ndan, Risale-i Nur öyle bir ehemmiyet kesb etmiş ki; Kur’ân ona kuvvetli işaretle iltifat etmiş. Ve Hazret-i ?mam-? Ali (r.a.) üç kerametle ona beşaret vermiş. Ve Gavs-? Azam (r.a.) kerametkârâne ondan haber verip tercüman?n? teşci etmiş.
  Evet, bu asr?n dehşetine karş? taklidî olan itikad?n istinad kaleleri sars?lm?ş ve uzaklaşm?ş ve perdelenmiş olduğundan, her mü’min, tek baş?yla dalâletin cemaatle hücumuna mukavemet ettirecek gayet kuvvetli bir iman-? tahkikî lâz?md?r ki dayanabilsin. Risale-i Nur, bu vazifeyi en dehşetli bir zamanda ve en lüzumlu ve nazik bir vakitte, herkesin anlayacağ? bir tarzda, hakaik-i Kur’âniye ve imaniyenin en derin ve en gizlilerini gayet kuvvetli bürhanlarla ispat ederek, o iman-? tahkikîyi taş?yan hâlis ve sad?k şakirtleri dahi, bulunduklar? kasaba, karye ve şehirlerde, hizmet-i imaniye itibar?yla âdetâ birer gizli kutup gibi, mü’minlerin mânevî birer nokta-i istinad? olarak, bilinmedikleri ve görünmedikleri ve görüşülmedikleri halde, kuvve-i mâneviye-i itikadlar? cesur birer zâbit gibi, kuvve-i mâneviyeyi ehl-i iman?n kalblerine verip mü’minlere mânen mukavemet ve cesaret veriyorlar.

  Şualar, Sayfa 645
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 15:19 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 6. #6
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Neden, Hz. ?sa (a.s.) diğer peygamberlerden daha fazla Peygamber Efendimiz’in (a.s.m.) gelmesini müjdelemiştir?


  Evet, ?ncil’de Hazret-i ?sâ Aleyhisselâm, çok defalar ümmetine müjde veriyor. ?nsanlar?n en mühim bir reisi geleceğini; ve o zât? da baz? isimlerle yad ediyor. O isimler elbette Süryânî ve ?brânîdirler. Ehl-i tahkik görmüşler. O isimler, 'Ahmed, Muhammed, Fârikun beyne’l-Hakk? ve’l-Bât?l' mânâs?ndad?rlar. Demek ?sâ Aleyhisselâm, çok defa Ahmed Aleyhissalâtü Vesselâmdan beşaret veriyor.
  Sual: Eğer desen, 'Neden Hazret-i ?sâ Aleyhisselâm her nebîden ziyade müjde veriyor; başkalar yaln?z haber veriyorlar, müjde sureti azd?r?'
  Elcevap: Çünkü, Ahmed Aleyhissalâtü Vesselâm, ?sa Aleyhisselâm? Yahudilerin müthiş tekzibinden ve müthiş iftiralar?ndan ve dinini müthiş tahrifattan kurtarmakla beraber; ?sâ Aleyhisselâm? tan?mayan Benî ?srail’in suubetli şeriatine mukabil, suhuletli ve câmi ve ahkâmca şeriat-i ?seviyenin noksan?n? ikmal edecek bir şeriat-i âliyeye sahiptir. ?şte onun için, çok defa 'Âlemin Reisi geliyor' diye müjde veriyor.
  ?şte Tevrat, ?ncil, Zebur’da ve sair suhuf-u enbiyada çok ehemmiyetle, âhirde gelecek bir peygamberden bahisler var, çok âyetler var-nas?l bir k?s?m numunelerini gösterdik. Hem çok namlarla o kitaplarda mezkûrdur. Acaba bütün bu kütüb-ü enbiyada, bu kadar ehemmiyetle, mükerrer âyetlerde bahsettikleri Âhirzaman Peygamberi, Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmdan başka kim olabilir?
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 15:19 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 7. #7
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Zelzele gibi musibetler niçin Rusya gibi inançs?zl?ğ?n yayg?n olduğu yerlere gelmiyor?
  Bir meseleye gayet k?sac?k bir remizle zekâvetinize, fehminize havale ediyorum:
  Sual: 'Yerin korkudan titremesi ve hiddeti neden Rus’a gelmiyor ve yaln?z ...?'
  Cevap: Çünkü nesholup tahrif olmuş bir dine karş? dinsizlikle ihanet başka. Ve hak ve ebedî bir dine karş? ihanet ise, yeri titretiyor, k?zd?r?yor.
  Mukaddeme-i haşriyenin makamat?n? istiyorsunuz. Şimdiki vaziyetim hiçbir vecihle müsaade etmediği gibi, haşre dair yaz?lan hakikatler, bürhanlar umuma nispeten ihtiyaca tam kâfi olduğundan, çabuk yazmas?na manen icbar edilmiyorum. Bir parça tehir edildi ve tacil edilmedi. Hem ben burada kay?tlar alt?nday?m.


  Kastamonu Lahikas?, 14
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 15:20 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 8. #8
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Kader, neden yüksek bir şefkati taş?y?n anneleri bu zamanda çocuklar?n?n mal?ndan mahrum etmiştir?

  Birinci suâl: Neden fedakar, yüksek bir şefkati taş?yan valide, bu zamanda, veledinin mal?ndan irsiyet almas?ndan mahrum edildi, kader müsaade eyledi?
  Gelen cevap şu: Valideler bu as?rda, bir aş?lama suretinde şefkatlerini yanl?ş bir tarzda sarf etmeleridir ki, 'Evlâd?m şan ve şeref rütbesinde memuriyet kazans?n' diye, bütün kuvvetleriyle, evlâtlar?n? dünyaya, mekteplere sevk ediyorlar. Hatta, mütedeyyin de olsa, Kur’ani ilimlerin okunmas?ndan çekip dünyayla bağlarlar. ?şte bu şefkatin bu yanl?ş?ndan, kader bu mahrumiyete mahkûm etti.

  Kastamonu Lahikas?, 205
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 15:20 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 9. #9
  Pürheves arayis_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Mesajlar
  162

  Standart

  Allah razı olsun.yunusum kardeş saolasın.
  "Maksadımız iman ve ahirettir"

 10. #10
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Allah razı olsun.sizde sağolasınız.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hangi Risaleden Başlanmalı?
  By turkuaz34 in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 02.08.09, 14:58
 2. Risaleden Bir Konuyu Arıyorum..
  By fütüvvet in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 17.06.08, 11:53
 3. Risaleden Teselli Mektupları
  By ademyakup in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 08.12.06, 13:04
 4. Risaleden Feragat ve Fedakarlık
  By ademyakup in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 05.12.06, 01:58
 5. Risaleden Çocuk
  By ademyakup in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.11.06, 13:09

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0