İman, bütün eşya arasında hakikî bir uhuvveti, irtibatı, ittisali ve ittihad rabıtalarını tesis eder. Küfür ise, bürudet gibi, bütün eşyayı birbirinden ayrı gösterir ve birbirine ecnebî nazarıyla baktırır. Bunun içindir ki, mü’minin ruhunda adâvet, kin, vahşet yoktur.


İman birleştirir, küfür ise ayrıştırır. Çünkü iman bütün kalpleri ve akılları bir Allah’a, bir Peygambere, bir hedefe yöneltirken, küfür ise; kalp ve akılları sebeplerle ve batıl inançlarla dağıtıyor ve ayrıştırıyor.

Kalp ve akıllar dağılıp ayrışınca zıtlıklar, ayrışmalar ve neticesinde de düşmanlıklar, kavgalar ve nizalar ortaya çıkıyor.

İnsanın kalp ve ruhu, dünya ve onun içindeki her şey ile ilgili ve onlara duygusal bir yakınlık içindedir. Ruh ve kalbin bu ilgi ve duygusal yakınlığı, eşya ile insan arasında bir ünsiyet ve ülfet oluşturuyor. Halbuki bu eşya çok seri ve süratli bir şekilde ölüme ve zevale gidiyor. Bu da insanın kalp ve ruhunda ciddi yara ve üzüntülere sebep oluyor.

İşte eşyanın ölüm ve zevalinden gelen bu ciddi yara ve üzüntülerden kurtulmanın ve hakiki ibadet edilmeye layık olan ve bütün güzelliklerin kaynağı olan sonsuz rahmet ve şefkate yönelmenin ve ondan tam istifade etmenin en güzel ve en tesirli yolu, iman ve ibadettir. İman ve ibadet insanın kalp ve ruhunu kesretten vahdete, yani eşyadan eşyanın hakiki sahibi olan Allah’a çeviriyor.

Evet, gerçek mutluluk ve saadet, eşyanın üzerinde yansıyan güzelliklere müptela olup onların kaybolmaları ile üzüntü ve kedere düşmek değil, o eşyada yansıyan ve tezahür eden güzelliklerin hakiki kaynağı olan sonsuz cemal sahibi Allah'ı bulup, O'na iman ve ibadet ile bağlanmaktır.

Küfür eşyaya hasr-ı nazar ettiği ve eşyanın hakiki maliki olan Allah’tan gafil olduğu için, eşya adedince insana hüzün ve elem verdiriyor. Ölüm ve fanilik, küfrün de karanlık yüzü ile, insanoğlunun ruhunda derin bir yara ve düşmanlık hissi oluşturuyor.

Baraj bendinin bu tarafındaki rutubet ve nem, barajın arkasındaki su kitlesinden nebean ediyor ve o rutubetin manası ve devamlılığı o su kitlesinden geliyor. Şayet rutubet ile suyun irtibatı kesilse o nemin ömrü bir an bile değildir.

Kainattaki bütün güzellik ve mükemmellikler, Allah’ın sonsuz cemal ve kemalinden nebaen eden rutubetler gibidir. Şayet ikisi arasındaki intisabı küfür ile kesersek, o zaman kainatta tezahür eden cemal ve kemaller, fani olmaları ciheti ile adileşip çirkinleşirler. Çünkü insan meftun ve müptela olduğu cemal ve kemalin sonsuz yokluk kuyusunda kaybolmasını istemez, şayet o cemal ve kemaller yokluk ve hiçlik çukurunda kayboluyor ise, ayının ulaşamadığı üzüme koruk demesi gibi, kafir de o cemal ve kemali inkar eder. Oradaki o cüzi cemalde kaybolup gitmiş olur, hatta kalbi o cemalin arkasından çok acı çeker.

Tevhit nazarı ile bakıldığında, o cüzi olan cemal ve kemal, sonsuz cemal ve kemalin müjdecisi, habercisi oluyor. Ve insana müthiş bir helacan ve heyecan veriyor. Çünkü o cüzi cemal ve kemal böyle tatlı ise, onun asıl membaı olan sonsuz cemal ve kemal nasıldır der, cennete ve rü’yete müthiş bir merak oluşur.