+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 6 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 54

Konu: Kur'an Nedir?

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Kur’ân nedir, tarifi nas?ld?r?Elcevap: On Dokuzuncu Sözde beyân edildiği ve sâir Sözlerde ispat edildiği gibi,
  Kur’ân,
  Şu kitâb-? kebîr-i kâinat?n bir tercüme-i ezeliyesi;
  Âyât-? tekviniyeyi okuyan mütenevvi’ dillerinin tercümân-? ebedîsi;
  Şu âlem-i gayb ve şehâdet kitâb?n?n müfessiri;
  Zeminde ve gökte gizli esmâ-i ?lâhiyenin mânevî hazînelerinin keşşâf?;
  Sutûr-u hâdisât?n alt?nda muzmer hakâik?n miftâh?;
  Âlem-i şehâdette âlem-i gayb?n lisân?;
  Şu âlem-i şehâdet perdesi arkas?nda olan âlem-i gayb cihetinden gelen iltifatât-? ebediye-i Rahmâniye ve hitâbât-? ezeliye-i Sübhâniyenin hazînesi;
  Şu ?slâmiyet âlem-i mânevîsinin güneşi, temeli, hendesesi;
  Avâlim-i uhreviyenin mukaddes haritas?;
  Zât ve s?fât ve esmâ ve şuûn-u ?lâhiyenin kavl-i şârihi tefsir-i vâz?h?, bürhan-? kât??, tercümân-? sât??;
  Şu âlem-i insaniyetin mürebbîsi; ve insaniyet-i kübrâ olan ?slâmiyetin mâ ve ziyâs?; ve nev-i beşerin hikmet-i hakikiyesi;
  ?nsaniyeti saadete sevk eden hakiki mürşidi ve hâdîsi;
  ?nsana hem bir kitâb-? şeriat, hem bir kitâb-? duâ, hem bir kitâb-? hikmet, hem bir kitâb-? ubûdiyet, hem bir kitâb-? emir ve dâvet, hem bir kitâb-? zikir, hem bir kitâb-? fikir, hem bütün insan?n bütün hâcât-? mâneviyesine mercî olacak çok kitaplar? tazammun eden tek, câmi’ bir kitâb-? mukaddestir.
  Hem, bütün evliyâ ve s?ddîkîn ve ürefâ ve muhakkikînin muhtelif meşreplerine ve ayr? ayr? mesleklerine, herbirindeki meşrebin mezâk?na lây?k ve o meşrebi tenvir edecek ve herbir mesleğin mesâk?na muvâf?k ve onu tasvir edecek birer risâle ibraz eden mukaddes bir kütüphâne hükmünde bir kitâb-? semâvîdir.
  Mu’cizât-? Kur’âniye Risâlesi
  Sözler | Yirmi Beşinci Söz | Sayfa.330
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 22:51 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Şu kitâb-? kebîr-i kâinat?n bir tercüme-i ezeliyesi;

  önce bu cümleyi izah edelim.ne anl?yoruz?  Benim anlad?ğ?m şu; Kur'an kainat? anlat?yor.Kainat kitab?n? didik didik tar?yor.
  Mademki Kur'an ezeli ve ebedi olan Bir Zat'?n cc kelam?d?r.
  O zaman Kur'an kainat? ezeli tercümede ediyor.
  Kainat derken şu gördüğümüz alem akl?m?za gelmesin sadece.
  Kainat demek Allah?n yaratt?ğ? bütün alemler akla gelmelidir.
  Gayb alemi,cennet,cehennem,misal alemi,ruh alemi,vaseire herşey.
  ?şte kur'an bu alemleri tercüme ediyor ezelden beri.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 22:51 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Âyât-? tekviniyeyi okuyan mütenevvi’ dillerinin tercümân-? ebedîsi;
  Bu cümlede anlad?ğ?m?

  Allah?n kainatta yaratt?ğ? bütün yarat?l?şla ilgili yaetleri tercüme ediyor.
  Onlar? anlat?yor.Ebedi olarak.çünkü Allah ebedidir.Kelam?da ebedidir.
  Bu ayetler insand?r,güneş,hayvand?r,Bitkidir,vesaire hepsini Kur'an anlat?yor.
  Kur'ana baksan hep Allah?n yaratt?ğ? mahlukat? anlat?yor.

  2 Göklerin ve yerin yarat?lmas?nda, gecenin ve gündüzün değişmesinde, insanlara faydal? şeylerle denizde ak?p giden gemilerde, Allah'?n gökten su indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde, her türlü canl?y? yeryüzüne yaymas?nda, rüzgârlar? sevk etmesinde ve gökle yer aras?nda Allah'?n emrine boyun eğmiş bulutlarda, akl?n? kullanan bir topluluk için Allah'?n varl?k ve birliğine, kudret ve rahmetine işaret eden nice deliller vard?r. (Bakara Sûresi: 164.)

  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 22:52 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Şu âlem-i gayb ve şehâdet kitâb?n?n müfessiri;
  Bunda anlad?ğ?m;

  Görünmeyen alem olan;yani gayb alemi;cenneti,cehennemi,s?rat?,melekleri,
  semalar? vesaire,

  Görünen alem olan ;şu gördüğümüz yaşad?ğ?m alem, yani alemi şehadeti Kur'an tefsir ediyor.

  Kur'an?n mealine bakan insan;
  Allah?n ahiret alemindeki cenneti,cehenemi anlatt?ğ?n? görecek.
  Şu yaşad?ğ?m?z alemdeki yağmurdan bahsi,ar?dan bahsi,ipek böceğinden bahsi,hurma ve üzümden bahsi,vesaire,
  bunlar? hep kur'an anlat?yor.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 22:52 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Zeminde ve gökte gizli esmâ-i ?lâhiyenin mânevî hazînelerinin keşşâf?;  Allah?n isimlerinin yeryüzündeki ve semadaki tecellilerini kur'an hep anlat?yor.

  Allah?n isimlerini en güzel kur'an tarif ediyor.
  O isimlerin işaret ettiği manalar? anlat?yor.

  Mesela risalei nurda 25.sözde ayetlerin sonunda gelen fezlekelerde isimlerin hikmetini anlat?l?yor.Ayetin sonundaki ismin,ayette anlat?lana uygun olarak son bulduğunu anlat?yor.
  Bir örnek vereyim;25.sözde

  ?kinci Nükte-i Belâgat:
  Kur'ân, beşerin nazar?na san'at-? ?lâhiyenin mensucât?n? açar, gösterir; sonra, fezlekede o mensucât?, esmâ içinde tayyeder veyahut akla havale eder.
  Birincinin misâllerinden, meselâ,
  -4-
  ?şte, başta der: "Semâ ve zemini, r?zk?n?za iki hazîne gibi müheyyâ edip, oradan yağmuru, buradan hubûbât? ç?karan kimdir? Allah'tan başka koca semâ ve zemini iki mutî hazînedar hükmüne kimse getirebilir mi? Öyle ise, şükür ona münhas?rd?r."
  ?kinci f?krada der ki: "Sizin âzâlar?n?z içinde en k?ymettar göz ve kulaklar?n?z?n mâliki kimdir? Hangi tezgâh ve dükkândan ald?n?z? Bu latîf k?ymettar göz ve kulağ? verecek, ancak Rabbinizdir. Sizi icad edip terbiye eden Odur. Bunlar? size vermiştir. Öyle ise, yaln?z Rab Odur; Ma'bud da O olabilir."


  Üçüncü f?krada der: "Ölmüş yeri ihyâ edip, yüz binler ölmüş tâifeleri ihyâ eden kimdir? Hak'tan başka ve bütün kâinat?n Hâl?k?ndan başka şu işi kim yapabilir? Elbette O yapar, O ihyâ eder. Mâdem Hak't?r; hukuku zâyi etmeyecektir, sizi bir mahkeme-i kübrâya gönderecektir. Yeri ihyâ ettiği gibi, sizi de ihyâ edecektir."
  Dördüncü f?krada der: "Bu azîm kâinat? bir saray gibi, bir şehir gibi kemâl-i intizamla idare edip tedbîrini gören, Allah'tan başka kim olabilir? Mâdem Allah'tan başka olamaz; koca kâinat? bütün ecrâm?yla gayet kolay idare eden kudret, o derece kusursuz, nihayetsizdir ki, hiçbir şerik ve iştirâke ve muâvenet ve yard?ma ihtiyac? olamaz. Koca kâinat? idare eden, küçük mahlûkat? başka ellere b?rakmaz. Demek, ister istemez "Allah" diyeceksiniz."
  ?şte, birinci ve dördüncü f?kra Allah der, ikinci f?kra Rab der, üçüncü f?kra "el-Hak" der. -1-'ne kadar mu'cizâne düştüğünü anla. ?şte, Cenâb-? Hakk?n azîm tasarrufât?n?, kudretinin mühim mensucât?n? zikreder; sonra da o azîm âsâr?n, mensucât?n tezgâh?, yani Hak, Rab, Allah isimlerini zikretmekle, o tasarrufât-? azîmenin menba?n? gösterir.

  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=...zleke&k=1&p=54
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 22:53 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 6. #6
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Yukardaki izahlar anlaş?ls?n diye bir kaç ayet ekliyoruz.

  And olsun ki Biz insan? çamurun özünden yaratt?k. • Sonra onu sağlam ve korunmuş olan anne rahmine bir damla su olarak yerleştirdik. • Sonra o su damlas?n? p?ht?laşm?ş bir kan olarak yaratt?k. O p?ht?laşm?ş kan? bir parça et olarak yaratt?k. O et parças?n? kemikler olarak yaratt?k. Kemiklere de et giydirdik. Sonra da onu bambaşka bir yarat?l?şla inşâ ettik. Yarat?c?l?k mertebelerinin en güzelinde olan Allah'?n şân? ne yücedir! (Mü'minûn Sûresi: 12-14.)
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 22:53 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 7. #7
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  1 Şüphesiz ki sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri alt? günde yaratan, sonra da Arş üzerinde hükmünü icrâ eden Allah't?r. O, gündüzü, peşi s?ra kovalayan gece ile örter. O, güneşi, ay? ve y?ld?zlar? da emrine boyun eğmiş olarak yaratt?. ?yi bilin ki, yaratmak da Ona âittir, yarat?klar?n?n tedbîr ve idaresi de. âlemlerin Rabbi olan Allah'?n şân? ne yücedir! (A'râf Sûresi: 54.)

  2 Ve Âdem'e bütün isimleri öğrettikten sonra eşyay? meleklere gösterdi. "Eğer halîfeliğe daha lây?k olduğunuz iddiâs?nda doğru iseniz, bunlar?n isimlerini Bana söyleyin" buyurdu. • Melekler, "Seni her türlü noksandan tenzih ederiz," dediler. "Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Sen her şeyi hakk?yla bilir, her işi hikmetle yapars?n." (Bakara Sûresi: 31-32.)

  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 22:53 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 8. #8
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Ehlî hayvanlarda da sizin için birer ibret vard?r. Onlar?n kar?nlar?nda, kan ile f?şk? aras?ndan ç?kan ve içenlerin boğaz?ndan kolayca geçen hâlis bir sütle sizi besleriz. (Nahl Sûresi: 66.)

  Onda insanlar için şifâ bulunur. Düşünen bir topluluk için şüphesiz bunda bir delil vard?r. (Nahl Sûresi: 69.)

  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 22:53 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 9. #9
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Onun hâkimiyet ve saltanat? gökleri ve yeri kuşatm?şt?r. Gökleri ve yeri tasarrufu alt?nda tutmak Onun kudretine ağ?r gelmez. En yüce ve en büyük olan da ancak Odur. (Bakara Sûresi: 255.)
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 22:54 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 10. #10
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  O Allah ki, gökleri ve yeri yaratt?, gökten de bir su indirdi ki, onunla sizin için r?z?k olarak meyvelerden bitirdi. Onun emriyle denizde seyretsinler diye gemileri sizin hizmetinize verdi. Nehirleri de yine sizin hizmetinize verdi. . • Birbiri ard?nca dönüp duran güneşi ve ay? da sizin hizmetinize verdi. Geceyi ve gündüzü de sizin hizmetinize verdi. • O, sözünüz ve halinizle istediğiniz her şeyden size verdi. Allah'?n nimetlerini saymaya kalksan?z saymakla bitiremezsiniz. (?brâhim Sûresi: 32-34.)
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 22:54 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Mevt (Ölüm) Nedir? Hakikatı Nedir?
  By ademyakup in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 30
  Son Mesaj: 13.06.11, 15:22
 2. Risale-i Nur Mesleği Nedir? Meşreb Nedir? Mizac Nedir?
  By MuM in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 28.07.09, 15:35
 3. RisaLe-i Nur Nedir? [ Öğrenmek İstiyorum İçeriği Nedir ? ]
  By KivirciX in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 22.07.09, 08:51
 4. Ip Gizleyin Ip Nedir? Host-hostin Nedir? Dns Nedir?
  By zeet06 in forum Bilişim Haberleri ve Bilimsel Makaleler
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 11.04.09, 17:49
 5. Hüsn-ü Zan Adem-i İtimat Nedir? Hizmette Bu Düşüncenin Yeri Nedir?
  By .zemzemi. in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 01.01.09, 19:14

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0