+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 4 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 39

Konu: Hepimizin Dikkatine/Dünyevileşme

 1. #1
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Alıntı ZÜLF?KAR Nickli Üyeden Alıntı
  Evvelce, hayat-? dünyeviyeyi hayat-? uhreviyeye tercih etmeye dair yaz?lan iki parçaya tetimmedir.
  Bu acip asr?n hayat-? dünyeviyeyi ağ?rlaşt?rmas? ve yaşamak şeraitini ağ?rlatmas? ve çok etmesi ve hâcât-? gayr-? zaruriyeyi görenekle, tiryaki ve müptelâ etmekle hâcât-? zaruriye derecesine getirmesiyle hayat? ve yaşamay?, herkesin her vakitte en büyük maksat ve gayesi yapm?şt?r. Onunla hayat-? diniye ve ebediye ve uhreviyeye karş? ya set çeker, veya ikinci, üçüncü derecede b?rak?r. Bu hatas?n?n cezas? olarak öyle dehşetli bir tokat yedi ki, dünyay? baş?na cehennem eyledi.
  ?şte bu dehşetli musibette, ehl-i diyanet dahi büyük bir vartaya düşüyorlar ve k?smen anlam?yorlar.
  Alıntı ZÜLF?KAR Nickli Üyeden Alıntı
  Ezcümle:
  Ben gördüm ki, ehl-i diyanet, belki de ehl-i takvâ bir k?s?m zatlar bizimle gayet ciddi alakadarl?k peyda ettiler. O bir iki zatta gördüm ki, diyaneti ister ve yapmas?n? sever, ta ki hayat-? dünyeviyesinde muvaffak olabilsin, işi rastgelsin. Hatta tarikat?, keşif ve keramet için ister. Demek ahiret arzusunu ve dinî vezâifin uhrevî meyvelerini dünya hayat?na bir dirsek, bir basamak gibi yap?yor. Bilmiyor ki, saadet-i uhreviye gibi saadet-i dünyeviyeye dahi medar olan hakaik-i diniyenin fevâid-i dünyeviyesi, yaln?z müreccih (tercih edici) ve teşvik edici derecesinde olabilir. Eğer illet derecesine ç?ksa ve o amel-i hayr?n yapmas?na sebep o fayda olsa, o ameli iptal eder; lâakal ihlas? k?r?l?r, sevab? kaçar.
  Bu hasta ve gaddar ve bedbaht asr?n bela ve vebas?ndan ve zulüm ve zulmetinden en mücerreb bir kurtar?c?, Risale-i Nur’un mizanlar? ve muvazeneleriyle, neşrettiği nur olduğunu k?rk bin şahit vard?r. Demek Risale-i Nur’un dâiresine yak?n bulunanlar içine girmezse, tehlike ihtimali kavîdir
  Alıntı ZÜLF?KAR Nickli Üyeden Alıntı
  kardeşler hepimiz dünyevileşme maraz?na karş? biraz enfüsi tefekkürden geçirelim kendimizi..hakikaten bizde seküler sistemin bir parçes? olmaktan kendimizi kurtarabiliyormuyuz.
  Alıntı ZÜLF?KAR Nickli Üyeden Alıntı
  hizmet için yapt?ğ?m?z fedakarl?klar dünya için yapt?klar?m?zdan az m? çok mu
  hnengin kardeşim,hakikaten Risale-i Nur talebelerinin kalpleri manevi rab?talarla birbrine bağl?.Bu gün bu konu üzerine forumda bir başl?k aç?lmas? konusunda düşündüm ve başl?ğ?nda "Ehl-i Dinin Dünyevileşmesi" koymak istedim.Tevafuka bak?n?z ki hnengin kardeşim bu konuyu girmiş foruma.Elhamdülillah.?şte bir şahs-? manevinin feretlerinin hizmetleri.
  Hakikaten çok önemli bir konu dünyevileşme ve sekülerizm.Şimdi burada Üstad'dan bir cümle al?p tahlil etmeye çal?şal?m."Herbir mü'min i'lâ-y? kelimetullah ile mükelleftir. Bu zamanda en büyük sebebi maddeten terakki etmektir"(Divan-? Harbi-Hakikat),"Zira, ilâ-y? kelimetullah?n bu zamanda bir büyük sebebi, maddeten terakki etmektir."(?ki Mekteb-i Musibetin şehadetnamesi)"

  Yukar?daki cümlelerde Üstad hazretleri önce "ilâ-y? kelimetullah " cümlesini alarak peşine"maddeten terakki etmek" cümleleri ile bitirmektedir.Bu cümlelerdeki incelik san?r?m şöyle olmal?d?r.Önce amac?m?z olan "ilâ-y? kelimetullah " kelimesi kullan?lm?ş ve peşine ona hizmet edecek olan araç olarak ise " maddeten terakki etmek" cümlesi ile bitirilmiş.Bir müslüman?n önce niyeti önemlidir.Niyet ve amac?m?z ,arac?m?zdan önemli olmal?d?r.Üstad önce maddi terakki olduktan sonra ilay-? kelimatullah yap?lacak demiyor.yani baz? ehl-i dinin düştüğü yan?lg? ve k?r?lma san?r?m burada başl?yor.Müslüman zengin olmal? ki ona göre dine hizmet etmelidir düşüncesi amaç ve arac?n tersine dönmesi olur ki buda sünnet-i Resulullaha(asm) z?t bir duruş olmuş olur.Belki de ehl-i dinin çektiği s?k?nt?lar?n alt?nda bu niyet metot z?tl?ğ? ve yanl?şl?ğ? olabilir.Bir müslüman?n niyetinin meşruluğu kadar metodununda meşru olmas? gerekir.Niyetimiz ?lay-? kelimatullah ise metodumuz sünnet-i Resulullah(asm) olmal?d?r.Ehl-i din bu hataya düşerek bu as?rda dünyevileşme dediğimiz sekülerleşme denilen hastal?ğa çok çabuk tutulmakta ve hata üzerine hata yapmaktad?r.Bu hatalar ise gayretullaha donuyor olabilmekte ve daha fazla musibet-i amme ile devam etmektedir.Müslüman önce para,mal,makam,v.b. diyemez.önce ilay-? kelimatullah der,sonra diğer vas?talar ona hizmet edebilir.Üstad'?n ifadesi çok nettir."
  "Dünya için din feda olunmaz. Gebermiş istibdad? muhafaza için, vaktiyle mesâil-i şeriat rüşvet verilirdi. Dinin meseleleri terk ve feda edilmesinden, zarardan başka ne faydas? görüldü? Milletin kalb hastal?ğ? zaaf-? diyanettir. Bunu takviye ile s?hhat bulabilir."(Divan-? Harbi)
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 23:09 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Alıntı ZÜLF?KAR Nickli Üyeden Alıntı
  “Elcevap: Dünyan?n üç yüzü var.
  Birinci yüzü, Cenab-? Hakk’?n esmas?na bakar; onlar?n nukuşunu gösterir, mana-i harfiyle, onlara ayinedarl?k eder. Dünyan?n şu yüzü, hadsiz mektubat-? Samedaniyedir. Bu yüzü gayet güzeldir, nefrete değil aşka lay?kt?r.
  ?kinci yüzü, ahirete bakar; ahiretin tarlas?d?r, Cennetin mezras?d?r, rahmetin mezheresidir. Şu yüzü dahi, evvelki yüzü gibi güzeldir; tahkire değil, muhabbete lay?kt?r.
  Üçüncü yüzü, insan?n hevesat?na bakan ve gaflet perdesi olan ve ehl-i dünyan?n mel’abe-i hevesat? olan yüzdür. Şu yüz çirkindir. Çünkü fanidir, zaildir, elemlidir, aldat?r. ?şte hadiste varid olan tahkir ve ehl-i hakikatin ettiği nefret, bu yüzdedir.”
  Alıntı ZÜLF?KAR Nickli Üyeden Alıntı
  meseleyi bu cihetle düşününce üstad?n sekülarizme olan yorumu ortaya ç?kmakta..yani ilk iki yüzü insan? zaten marifetullah ve muhabbetullaha götüreceğine göre tehlikeli yüz 3. yüz..dünyevi her şeyi meşru direde talep etme ve isteme ilk iki yüze bakacağ? için zarars?z.Allah?n çizdiği s?n?r burada..ayr?ca meseleye bu bağlamda bakmakla üstad hazretleri bir tak?m meşreplerden kendi meşrebini ay?rm?ş..mesela riyazet hayat?n? ön plana ç?karan ehl-i tarik gibi..
  "Şu zaman?n nazar? evvelâ ve bizzat saadet-i dünyeviyeye bak?yor ve ahkâmlar? ona tevcih ediyor. Halbuki, şeriat?n nazar? ise evvelâ ve bizzat saadet-i uhreviyeye bakar, ikinci derecede—âhirete vesîle olmak dolay?s?yla—dünyan?n saadetine nazar eder. Demek, şu zaman?n nazar? ruh-u şeriattan yabânîdir. Öyle ise, şeriat nâm?na içtihad edemez. "
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 23:10 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Alıntı ZÜLF?KAR Nickli Üyeden Alıntı
  ama meseleyi şu aç?danda değerlendirmek laz?m..i'lay-? kelimetullah maddeten terakkiye mutevakk?ft?r.
  ekonomik aç?dan küçük daireden büyük daireye ferah seviyede olmak hizmet için zaruri.bunun için çal?şmakta Allah?n emri..ama işte burda da işin içine meşru daire giriyo..kanaat,iktisat ve mal? allah yolunda harcama..yoksa lüksiyetin artmas?,daha lüks yeme ,içme,ve giyinme için olursa o zaten dünyevileşme uğruna maddi terakkiyi isteme oluyo.i'lay-? kelimetullah için değil.
  Evet, kardeşlerim, bu zamanda öyle dehşetli cereyanlar ve hayat ve cihan? sarsacak hadiseler içinde hadsiz bir metanet ve itidal-i dem ve nihayetsiz bir fedakarl?k taş?mak gerektir.

  "Onlar dünya hayat?n? seve seve ahirete tercih ederler." ?brahim Sûresi: 14:3 ayetinin s?rr-? işarisiyle, ahireti bildikleri ve ?mân ettikleri halde dünyay? ahirete severek tercih etmek ve k?r?lacak şişeyi bâki bir elmasa bilerek r?za ve sevinçle tercih etmek ve âk?beti görmeyen kör hissiyat?n hükmüyle, haz?r bir dirhem zehirli lezzeti, ileride bir batman sâfi lezzete tercih etmek, bu zaman?n dehşetli bir maraz?, bir musibetidir. O musibet s?rr?yla, hakikî müminler dahi bazan ehl-i dalâlete taraftar olmak gibi dehşetli hatada bulunuyorlar. Cenab-? Hak, ehl-i iman? ve Risale-i Nur şakirtlerini bu musibetlerin şerrinden muhafaza eylesin. Amin.

  Sikke-i Tasdik-i Gaybi 173
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 23:10 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 4. #4
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Alıntı ZÜLF?KAR Nickli Üyeden Alıntı
  Cenab-? Hak, ehl-i iman? ve Risale-i Nur şakirtlerini bu musibetlerin şerrinden muhafaza eylesin. Amin.
  Sikke-i Tasdik-i Gaybi 173


  dünyevileşme musibet olarak nitelenmiş..ÇOK MAN?DAR..
  Bu asr?n bir hassas? şudur ki, hayat-? dünyeviyeyi hayat-? bakiyeye bi-lerek tercih ettiriyor. Yani, k?r?lacak bir cam parças?n? baki elmaslara bildiği halde tercih etmek bir düstur hükmüne geçmiş.
  Ben bundan çok hayret ediyordum. Bugünlerde ihtar edildi ki, nas?l bir uzv-u insanî hastalansa, yaralansa, sair âzâ va-zifelerini k?smen b?rak?p onun imdad?na koşar. Öyle de, h?rs-? hayat ve h?fz? ve zevk-i hayat ve aşk? taş?yan ve f?trat-? insaniyede derc edilen bir cihaz-? insaniye, çok esbapla yaralanm?ş, sair letaifi kendiyle meşgul edip sukut ettir-meye başlam?ş; vazife-i hakikiyelerini onlara unutturmaya çal?ş?yor.
  Hem nas?l ki bir cazibedar sefihane ve sarhoşane şâşaal? bir eğlence bulunsa, çocuklar ve serseriler gibi, büyük makamlarda bulunan insanlar ve mesture han?mlar dahi o cazibeye kap?l?p hakikî vazifelerini tatil ederek iştirak ediyorlar. Öyle de, bu as?rda hayat-? insaniye, hususan hayat-? içtimaiyesi öyle dehşetli, fakat cazibeli ve elîm, fakat merakl? bir vaziyet alm?ş ki, insan?n ulvî latifelerini ve kalb ve akl?n? nefs-i emmaresinin arkas?na düşürüp pervane gibi o fitne ateşlerine düşürttürüyor.
  Evet, hayat-? dünyeviyenin muhafazas? için, zaruret derecesinde olmak şart?yla, baz? umur-u uhreviyeye muvakkaten tercih edilmesine ruhsat-? şer’iye var. Fakat, yaln?z bir ihtiyaca binaen helâkete sebebiyet vermeyen bir zarara göre tercih edilmez, ruhsat yoktur. Halbuki bu as?r, o damar-? insanîyi o derece ş?r?nga etmiş ki, küçük bir ihtiyaç ve âdi bir zarar-? dünyevî yüzünden elmas gibi umur-u diniyeyi terk eder.
  Evet, insaniyetin yaşamak damar? ve h?fz-? hayat cihaz?, bu as?rda israfatla ve iktisats?zl?k ve kanaatsizlik ve h?rs yüzünden bereketin kalkmas?yla ve fakr u zaruret, maişet ziyadeleşmesiyle o derece o damar yaralanm?ş ve şerait-i hayat?n ağ?rlaşmas?yla o derece zedelenmiş ve mütemadiyen ehl-i dalâlet nazar-? dikkati şu hayata celb ede ede o derece nazar-? dikkati kendine celb etmiş ki, ednâ bir hâcât-? hayatiyeyi büyük bir mesele-i diniyeye tercih ettiriyor.
  Bu acip asr?n bu acip hastal?ğ?na ve dehşetli maraz?na karş? Kur’an-? Mucizü’l-Beyân?n tiryak misâl ilaçlar?n?n naşiri olan Risale-i Nur dayanabilir ve onun metin, sars?lmaz, sebatkar, halis, sad?k, fedakar şakirtleri mukavemet edebilir. Öyleyse, herşeyden evvel onun dairesine girmeli, sadakatle, tam metanet ve ciddi ihlas ve tam itimadla ona yap?şmak laz?m ki, o acip hastal?ğ?n tesirinden kurtulsun.

  Kastamonu Lahikas?, s. 73, 74.

  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 23:11 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 5. #5
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Bir çok ehl-i dinin hayat?na yak?ndan ya da uzaktan bak?ld?ğ?nda daha çok dünya hayat?n?n konuşulduğu,evlerde saatlerce ehl-i dünyan?n malayani tv programlar?n?n izlendiği,ekonominin ehl-i din için vazgeçilmez gündem maddelerinden olduğu,okuayacak olan çocuklar?m?z?n ahiret hayat?ndan daha çok dünyas?n?n düşünüldüğü ve bu sebeple emr-i ilahi olan kulluğun dünya hayat? için feda edilip çeşitli k?l?flara sar?ld?ğ? görülmektedir.Esas?nda r?za-i ilahi olmas? gereken fillerin art?k r?za-i dünya olduğu bir fitne asr?n?n dehşetli f?rt?nas? içersinde olduğumuzu görüyoruz.Bu f?rt?nadan yegane kurtulma yolu ise Üstad?m?z?n dediği gibi"Risale-i Nur dairesinin yak?n?nda bulunanlar içine girmesse tehlike ihtimali kavidir." hakikatini dikkate almak zorunday?z.Yoksa bu as?rdaki dehşetli maddi ve manevi cereyanlar her şeyi kendine alet ederek telafisi mümkün olmayan yollara bizleri götürebilir.
  Dünyevileşme,ehl-i dini sekülerizm boyutu ile avl?yor.Yani sekülerizm hazc?l?ğ? ve nefsin arzular?n? kabartarak önce dünya sevgisi-dünyan?n 3.yüzü ititbar?yla-tahrik ederek ehl-i dinin birinci önceliğini ve yüzünü dünya sevgisi ve tüketim ç?lg?nl?ğ?na sokarak ahireti bile bile dünya zevklerine feda ediyor.Daha önemlisi de çok mukaddesat?n? feda ettiiryor.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 23:11 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 6. #6
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Aç?klamalar?n?zdan akl?ma üstad?n "Oğlum paşa olsun diye tüm mal?n? verir,haf?z mektebinden al?r,Avrupaya gönderir"sözü geldi.Asl?nda şu an çok normalleşen bu davran?ş?n alt?nda da dindarlar?n dünyevileşmesi var.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 23:11 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 7. #7
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Bir çok Risale-i Nur mensubunun da düştüğü en tehlikeli davran?şlardan birisinin de tüketim ve israf boyutunun olduğuna bizzat şahit olmaktay?z.Halbuki iktisat Risalesinde bahsedilen hakikatler ortadayken dolu dizgin lüks harcamalar ve ev eşyalar?n?n evlerimizde arz-? endam ettiğini görüyoruz.Gelenek ve görenek belas? yüzünden ihtiyaç olmad?ğ? halde yenilenen ve al?nan eşyalar?n hadi hesab? yok.halbuki bu israf durumuna düşmenin kimin dam?na düşüş olduğunu Nur Talebeleriri gayet net biliyorlar.Ancak öyle bir ünsiyet edilmiş ki herkes yap?yor biz yapm?ş?z ne olacak kolayc?l?ğ?na kaçman?n Risale-i Nur hakikatleri ile izah edilir bir yan?n?n olmad?ğ? görülüyor.Hizmet cephesine yap?lan yard?mlarla şahsi ve ailevi tarafa yap?na harcamalar aras?ndaki uçurumu karş?laşt?rmam?z gerekiyor ve bu uçurumun muhasebasini yapmak durumunday?z diye düşünüyorum.Üstad hazretleri"Ve benim maddî ve mânevî herşeyden ferağat mesleğimden ayr?lmayacaklard?r. Yaln?z ve yaln?z Allah r?zas? için çal?şacaklard?r." diyerek bizlere feragat?n maddi ve manevi s?n?rlar?n? çizmiş kanaatindeyim.Ne mutlu ona hakiki talebe olma şerefine nail olabilenlere.Ya Rabbi,bizleri de"maddî ve mânevî herşeyden ferağat mesleğimden ayr?lmayacaklar" olanlardan eyle
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 23:11 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 8. #8
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı Abdulbaki Nickli Üyeden Alıntı
  "Herbir mü'min i'lâ-y? kelimetullah ile mükelleftir. Bu zamanda en büyük sebebi maddeten terakki etmektir"(Divan-? Harbi-Hakikat),"Zira, ilâ-y? kelimetullah?n bu zamanda bir büyük sebebi, maddeten terakki etmektir."(?ki Mekteb-i Musibetin şehadetnamesi)"
  Peki şunu da anlayabilir miyiz burdan? "?'lây-? Kelimetullah, maddeten terakki ile mümkün. Ve bu olmadan bu vazifede tam muvaffak olunamaz."
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 23:11 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 9. #9
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  evet kardeşim burada ilk niyet ve maksat ilay-ı kelimatullah olacak ve maddi terakki ise elbetteki ona hizmet edecek.İlay-ı kelimatullah yerine ilk önce madi terakkiyi koymamız yanlış olur ve Risale-i Nur müellifinin niyet ve metod tarzına uygun olmaz.yani önce amaç madde olmamalı.Önce ilay-ı kelimatullah,sonra maddi terakki olmalı ki sünnete uygun olsun.Düşünün mekke müşrikleri bütün maddi teklifleri Efendimize(asm) verdikleri halde Efendimiz bu teklifi reddetmiştir.Çünkü Efendimiz(asm)'in davası ve amacı iman ve islamiyet önceliklidir.Bu asırda ehl-i din sanırım bu inceliği kaçırıyor.Deniliyor ki önce para olacak ki sonra daha iyi hizmet olsun.Bu bir nevi kırılma ve dünyevileşmenin bir versiyornudur diye düşünüyorum.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 10. #10
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı Abdulbaki Nickli Üyeden Alıntı
  Bir çok Risale-i Nur mensubunun da düştüğü en tehlikeli davran?şlardan birisinin de tüketim ve israf boyutunun olduğuna bizzat şahit olmaktay?z.Halbuki iktisat Risalesinde bahsedilen hakikatler ortadayken dolu dizgin lüks harcamalar ve ev eşyalar?n?n evlerimizde arz-? endam ettiğini görüyoruz.Gelenek ve görenek belas? yüzünden ihtiyaç olmad?ğ? halde yenilenen ve al?nan eşyalar?n hadi hesab? yok.halbuki bu israf durumuna düşmenin kimin dam?na düşüş olduğunu Nur Talebeleriri gayet net biliyorlar.Ancak öyle bir ünsiyet edilmiş ki herkes yap?yor biz yapm?ş?z ne olacak kolayc?l?ğ?na kaçman?n Risale-i Nur hakikatleri ile izah edilir bir yan?n?n olmad?ğ? görülüyor.Hizmet cephesine yap?lan yard?mlarla şahsi ve ailevi tarafa yap?na harcamalar aras?ndaki uçurumu karş?laşt?rmam?z gerekiyor ve bu uçurumun muhasebasini yapmak durumunday?z diye düşünüyorum.Üstad hazretleri"Ve benim maddî ve mânevî herşeyden ferağat mesleğimden ayr?lmayacaklard?r. Yaln?z ve yaln?z Allah r?zas? için çal?şacaklard?r." diyerek bizlere feragat?n maddi ve manevi s?n?rlar?n? çizmiş kanaatindeyim.Ne mutlu ona hakiki talebe olma şerefine nail olabilenlere.Ya Rabbi,bizleri de"maddî ve mânevî herşeyden ferağat mesleğimden ayr?lmayacaklar" olanlardan eyle.
  Evvela duan?za yürekten AM?N diyorum abi.
  Saniyen bu dünyevileşme/sekülarizm Sefih Bat? medeniyetinden girmiş içimize. Ve tamamen insanlar?n heva ve heveslerine hitap eder. Bütün meselesi nefsani arzular? tatmindir. Hedef kitle kad?nlar ve gençler... Kuklas? medya... Ve beraberinde getirdiği en büyük hastal?klardan biri de tüketim hastal?ğ?. Gayr-i zaruriyi zaruret haline getirmiş. ?nsan? fakir, doyumsuz, ihtiyaçlar? bitmeyen, muhta, mücadeleci bir hale sokmuş. Zaten şeriat?n bu medeniyeti reddetmesinin sebebi de ?nsana şeriat?n hedeflediği saadet-i dareyni yaşatamamas?...
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 23:13 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Dünyevileşme...
  By Garip_Maznun in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18.01.09, 00:06
 2. Bu Hikaye Hepimizin Olsun...
  By SeRV-i SiMiN in forum Edebiyat
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.01.09, 08:48
 3. Rasul-u Ekrem'in Uyardığı Tehlike; Dünyevileşme!
  By elips in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 12.11.08, 08:31
 4. Büyük Tehlike: Dünyevileşme - Süleyman Karacelil
  By salihkemal in forum Kitap, Dergi, Albüm Tanıtımları ve E-Kitap Paylaşımları
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 04.11.08, 08:42
 5. İbret-i Alem (Hepimizin Dikkatine..)
  By edeb_ya_Huu in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 19.09.06, 22:58

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0