+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 7 ve 7

Konu: Meraklı Hadiselerle Aklı Sersem Etmek ?

 1. #1
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  Evet, bu zamandaki siyaset kalbleri ifsad edip, asabî ruhlar? azap içinde b?rak?r. Selamet-i kalb ve istirahat-i ruh isteyen adam siyaseti b?rakmal?. Evet, şimdi küre-i arzda herkes ya kalben, ya rûhen, ya aklen, ya bedenen gelen musîbetten hissedarl?ktan azap çekiyor, perişand?r. Bilhassa ehl-i dalalet ve ehl-i gaflet, merhamet-i umûmiye-i ?lahiyeden ve hikmet-i tamme-i Sübhaniyeden habersiz olduğundan, rikkat-i cinsiye sebebiyle nev-i beşerle alakadar olduğundan, kendi eleminden başka nev-i beşerin şimdiki elîm ve dehşetli elemleri ile dahi müteellim olup azap çekiyor. Çünkü, lüzûmsuz ve malayanî bir sûrette vazife-i hakîkiyelerini ve elzem işlerini b?rak?p, afakî ve siyasî boğuşmalara ve kainat?n hadiselerini merakla dinleyerek kar?şarak, ruhlar?n? sersem, ak?llar?n? geveze etmişler. "Zarara raz? olana merhamet edilmez" manas?nda -3- kaide-i esasiyesiyle, şefkat hakk?n? ve merhamet liyakatini kendilerinden selb etmiştir; onlara ac?nmaz ve şefkat edilmez. Ve lüzûmsuz, başlar?na bela getiriyorlar.
  www.risaleara.com  1?rakta çeçenistanda filistinde savaşlar ölümler olmakta biz burdaki

  olaylarla ilgilendigimizde ruhlar?m?z? sersemmi etmiş oluruz


  2 oradaki olaylarla irtibat?m?z nas?l olmal? duam? etmeliyiz yoksa tv

  baş?na geçip düzeltmeye gücümüz olmad?g? olaylar hakk?nda sadece ah

  vah m? etmeliyiz

  3 bir arkadaş ?raga gitmemizin farziyetine degindi din kardeşlerimiz orda iken biz klavye baş?nda nas?l yaz? yazabiliyormuşuuz

  4 biz ?raga gidip savaşmad?g?m?z için Allah bunu bizden sorarm?


  müsait bir zaman?n?zda yard?mc? olurmusunuz
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 02:39 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart  1- Bence dengeyi tuuturmalıyız. Yani kendi dünyevi ve uhrevi iş ve vazifelerimizle meşgul olurken düşünmemiz gereken mevzuları/insanları/olayları da düşünmeli, kafa yormalıyız. Ruhu sersemletme olayı ise hiçbir şeyilde tepkide bulunmama, "bir hikmeti vardır" deyip kendi vazifesini bilmemeyle olur bence.


  2- Her insan ne yapabileceğini biliyordur. Elinden geleni maddi veya manini nitelikli ne olursa olsun yerine getirmelidir. Fakat anlayamadığımız bir şey var ki o da Dua nın gücü ve ehemmiyetidir. Bence zulüm ve işkence gören müslümanlara karşı dünyadaki diğer müslümanlar tam manasıyla dualarını yapsalardı bence bu musibetler daha kolay bertaraf edilirdi, belki de hiç gerçekleşmezdi. Fakat bizler daha dua bile etmiyoruz/edemiyoruz ki başka şeyler düşünelim.


  3 ve 4 - Bir hadis-i şerifte "kıyamete kadar yeryüzünce cihad bitmeyecektir." denilmektedir. Dünyada her zaman silahla cihadın olmadığına göre cihad sadece kılıçla/silahla yapılmaz. Hatta ahirzamanda asıl cihadın kılıçla değil kalemle olacağına dair bölümler okumuştum. Bu sebeplebizim zulüm gören müslüman kardeşlerimize en büyük katkımız gidip oraya savaşmaktır denilemez. Belki birisi silah tutmayı bile bilmiyor, belki orda gidip ayak bağı olmaktan başka birişe yaramayacaktır. Böyle bir kişinin oraya gitmesi çok yararlıdır denilebilir mi? Bu zamanda bence duamızıihlasla yapmalı, yardımın sadece maddi nitelikli değil manevi özellikte de olduğunu unutmayalım.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 3. #3
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Serdengeçti Kardeş güzelce aç?klam?ş,Allah raz? olsun.Özellikle "dua" ile ilgili k?s?m çok önemli,en büyük silah?m?z dua.Dualar?n birleşmesi gerekiyor bu konuda,zulüm gören insanlar? unutmamal?y?z.

  Ben de bu konuyla ilgili üstad?n güzel bir izah?n? eklemek istedim:

  Aziz, s?dd?k kardeşlerim,
  Meyve’nin Dördüncü Meselesindeki bir hakikatin izah?n? eski Said’in afaka bakmak damar?yla ve bana hizmet eden kâtibin Ramazan başlar?nda bayram alâmetini şarkta bir hadisenin tesiriyle heyecanla demesi ve bu Ramazan-? Şerifteki k?ymettar vakitleri radyonun malayaniyat?yla zayi etmemesi için mânen kalbime kaç defa ihtar edildi ki, o geniş ve kar?ş?k f?rt?nal? hakikatin k?saca zararlar?n? beyan eyle. Ben de gayet muhtasar baz? işaretler nev’inde, Risâle-i Nur şakirtlerinin meraklar?n? tadil etmek niyetiyle beyan ediyorum. Fakat hem mesele çok geniş, vaktim de dar, halim de perişan olmas?ndan, anlamas?nda zahmet çekeceksiniz, zekâvetinize güveniyorum.
  Meyvenin o Dördüncü Meselesinde denilmiş ki:
  “Dünya siyasetine kar?şmad?ğ?m?n sebebi: O geniş ve büyük dairede vazife az ve küçük olmakla beraber, cazibedarl?k cihetiyle merakl?lar? kendiyle meşgul eder, hakiki ve büyük vazifelerini onlara unutturur veya noksan b?rakt?r?r. Hem her halde bir tarafgirlik meylini verir, zalimlerin zulümlerini hoş görür, şerik olur” meâlinde orada denilmiştir.
  Şimdi ben de derim ki: Merak yüzünden ve afaki hadisat?n verdiği sarhoşane gafletten zevk alan biçareler! Eğer “?nsan?n f?trat?ndaki merak, insaniyet damar?yla sizin, farz ve lâz?m vazifeniz zarar?na o hadise, o geniş boğuşmalara sevk ediyor. Bu da bir ihtiyac-? manevîdir, f?trîdir” derseniz,
  ben de derim:
  Kat’iyen biliniz ki, insan?n, çok mu’cizâtl? hilkatine merak etmeyip, dikkat etmeyerek iki başl? veya üç ayakl? bir insan görse kemâl-i merakla temâşâs?na dald?ğ? gibi; aynen bu as?rda, nev-i beşerin muvakkat ve fânî, tahripçi geniş hâdiseleri ve zemin yüzünde yüz bin millet ve insan nev’i gibi çok hâdisât-? acîbeye mazhar o milletlerden, her baharda yaln?z birtek ar? milletine ve üzüm tâifesine baksan, bu nev-i beşerdeki hâdisât?n yüz defa daha mûcib-i merak ve rûhânî, mânevî zevklere medar hâdiseler var. Bu hakîkî zevklere ehemmiyet vermeyip beşerin zararl?, şerli, âr?zî hâdiselerine bu kadar merak ve zevkle bağlanmak; dünyada ebedî kalmak ve o hâdiseler dâimî olmak ve herkese o hâdiseden bir menfaat veya zarar gelmek ve o hâdiseye sebebiyet verenlerin hakîkî fâil ve mûcid olmak şart?yla olabilir. Halbuki, havan?n f?rt?nalar? gibi geçici hallerdir. Sebebiyet verenlerin tesirleri pek cüz’î... Ondaki zarar ve menfaati, o vaziyet şarktan, Bahr-i Muhîtten sana göndermez.
  Senden sana daha yak?n ve senin kalbin Onun tasarrufunda ve senin cismin Onun tedbir ve icad?nda olan bir Zât-? Akdesin rubûbiyetini ve hikmetini nazara almay?p, tâ dünyan?n nihâyetinden zarar ve menfaati beklemek ne derece divânelik olduğu târif edilmez.
  Hem imân ve hakîkat noktas?nda, bu çeşit meraklar?n büyük zararlar? var. Çünkü gaflet verecek ve dünyaya boğduracak ve hakîkî vazîfe-i insâniyeti ve âhireti unutturacak olan en geniş dâire ise siyâset dâiresidir. Hususan böyle umûmî ve mücâdele sûretindeki hâdiseler, kalbi de boğuyor. Güneş gibi bir imân lâz?m ki, herşeyde, her vaziyette, herbir harekette kader-i ?lâhî ve kudret-i Rabbâniyenin izini, eserini görsün, ta o zulm-ü zulmette kalb boğulmas?n, imân sönmesin; ak?l, tabiat ve tesadüfe saplanmas?n.
  Hatta ehl-i hakîkat, hakîkat ve mârifetullah? bulmak için, kesret dâirelerini unutmaya çal?ş?yorlar—tâ kalb dağ?lmas?n ve lüzumlu ve k?ymetli şeye sarf etmek lâz?m gelen merak?, zevki, şevki, lüzumsuz fânî şeylerde telef olmas?n. Hatta bu ehemmiyetli s?rdand?r ki, din düsturlar?n?n bir hâdimi olmak cihetinde güneş gibi imânlar taş?yan bir k?s?m Sahâbeler ve onlara benzeyen mücâhidînden, Selef-i Sâlihinden başka, siyâsetçi, ekserce tam müttakî dindar olamaz. Tam ve hakîkî dindar, müttakî olanlar, siyâsetçi olmazlar. Yani, maksad-? aslî siyâsetini yapanlarda din, ikinci derecede kal?r, tebeî hükmüne geçer. Hakîkî dindar ise, “Bütün kâinât?n en büyük gâyesi ubûdiyet-i insâniyedir” diye, siyâsete, aşk-? merak ile değil, ikinci üçüncü mertebede onu dîne ve hakîkate âlet etmeye—eğer mümkünse—çal?şabilir. Yoksa, bâkî elmaslar? k?r?lacak âdî şişelere âlet yapar.
  Elhâs?l: Nas?l ki sarhoşluk, hakîkî vazifelerden gelen elemleri ve ihtiyaçlar? sarhoşlukla muvakkaten unutturduğu cihetle menhus ve k?sa bir zevk verir; öyle de, böyle fânî boğuşmalar? ve hâdiseleri merakla takip etmek bir nevî sarhoşluktur ki, hakîkî vazifelerden gelen ihtiyâcât ve yapmamaktan gelen teellümât? muvakkaten unutturduğu için menhus bir zevk verir. Veya tehlikeli bir ye’se düşüp “Allah’?n rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz” (Zümer Sûresi: 53) âyetindeki emr-i ?lâhiye muhâlefet eder, tokada müstehak olur. Veya “Zulmedenlere en küçük bir meyil göstermeyin; yoksa Cehennem ateşi size de dokunur” (Hûd Sûresi: 113) olan şiddetli tehdid-i ?lâhî tokad?na mazhar olur, zâlimlerin zulümlerine hasbî olarak mânen iştirak eder, bi’l-istihkak cezas?n? da dünyada, âhirette çeker.
  Emirdağ Lâhikas?, s. 52
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 02:39 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Siyasi boğuşmalara karş? söylüyor.
  Onlar? ne merakla takip ediyoruzki.
  onlar ne islam? nede müslümanlar? konuşuyorlar.
  Onlar particilik kavgas?n? yap?yorlar.
  dini bile partine alet ediyorlar.
  bunlar? takip eden sersem olmazda ne olur.
  Amma müslüman kardeşlerimizin baş?na gelenlere karş? dua etmemiz gerekiyor.
  Elimizden başka birşeygelmiyor.
  Orda tam olarak ne için savaş?lacağ? bile belli değildir.

  onun içinittihad? islam?n hakiki olarak oluşmas? için çok çal?şmal?y?z.
  buda atom bombas? olan manevi risalei nuru okumak ve okutmakla olur.

  Bu tür hadiselere bu gözle baksan sersemlik olmuyor.

  Hikmetli düşünmeden kurani birtarzda düşünmeden yap?lan boşboğazlar

  sersem ediyor insan?.

  ah vah yerine cidden duaya.cidden dua olunursa Allah o kardeşlerimizi ve bizi kurtar?r.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 02:39 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  açıklayıcı bilgiler için teşekkürler hepinizden Allah razı olsun

 6. #6
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Hem harp belâs? ise, hizmet-i Kur'âniyemize mühim bir zarard?r. Bizim en fedakâr ve en k?ymettar kardeşlerimizin ekserisi k?rk beşten aşağ? olduğundan, harp vas?tas?yla vazife-i kudsiye-i Kur'âniyeyi b?rak?p askere gitmeye mecbur olacakt?lar. Benim param olsa, hüsn-ü r?zamla, böyle k?ymettar kardeşlerimin herbirisini askerlikten kurtarmak için, bedel-i nakdiye bin lira kadar da olsa verirdim. Böyle yüzer k?ymettar kardeşlerimizin hizmet-i Kur'âniye-i Nuriyeyi b?rak?p maddî cihad topuzuna el atmakta, yüz bin lira kendi zarar?m?z? hissediyordum. Hattâ Zekâi'nin bu iki sene askerliği, belki bin lira kadar mânevî faydas?n? kaybettirdi.
  Her neyse... Kadîr-i Külli Şey, bir dakikada, bulutlarla dolmuş cevv-i havay? süpürüp temizleyerek semân?n berrak yüzünde ziyadar güneşi gösterdiği gibi, bu zulümatl? ve rahmetsiz bulutlar? da izale edip hakaik-i şeriat? güneş gibi gösterir ve ucuz ve dağdağas?z verebilir. Onun rahmetinden bekleriz ki, bize pahal? satmas?n. Baştakilerin başlar?na ak?l ve kalblerine ?mân versin, yeter. O vakit kendi kendine iş düzelir. 16 LEMA

  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 02:40 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 7. #7
  Yasaklı Üye hasandemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  458

  Standart

  Müslimanın din kardeşi için kavl-i dua etmesi iyidir.Ama kavl-i duanın tesirini göstermesi için fiili dua ile birleşmesi lazımdır.Fiili duayı terkederek yapılacak kavl-i dua hiç bir zaman ikisinin birleştiği bir dua halinin tesirine ulaşamayacaktır.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Ne Meraklı Şeysin Sen Öyle
  By slim in forum Mizah
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 21.11.19, 06:33
 2. Allah İçin Sevmek-Buğz Etmek(Nefret Etmek)
  By Ene-Zerre in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 29.06.09, 12:54
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 26.01.09, 15:31
 4. Üçüncü Meraklı Sual
  By karatoprak1975 in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 24.10.07, 15:47
 5. Sersem Nefsim
  By DoktorX in forum Şiirler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 24.09.06, 10:46

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0