İnsan, sair hayvanata muhalif olarak, hanesiyle alâkadar olduğu misillü dünya ile alâkadardır ve akaribiyle münasebetdar olduğu gibi, nev'-i beşer ile de ciddî ve fıtrî münasebetdardır. Ve dünyada muvakkat bekasını arzuladığı gibi bir dâr-ı ebedîde bekasını, aşk derecesinde arzuluyor. Ve midesinin gıda ihtiyacını temin etmeğe çalıştığı gibi dünya kadar geniş, belki ebede kadar uzanan sofraları ve gıdaları, akıl ve kalb ve ruh ve insaniyet mideleri için tedarik etmeğe fıtraten mecburdur, çabalıyor. Ve öyle arzuları ve matlabları var ki, ebedî saadetten başka hiçbir şey onları tatmin etmiyor. Hattâ Onuncu Söz'de işaret edildiği gibi, bir zaman -küçüklüğümde- hayalimden sordum: "Sana bir milyon sene ömür ve dünya saltanatı verilmesini, fakat sonra ademe ve hiçliğe düşmesini mi istersin? Yoksa bâki fakat âdi ve meşakkatli bir vücudu mu istersin?" dedim. Baktım, ikincisini arzulayıp birincisinden "ah" çekti. "Cehennem de olsa beka isterim" dedi.

Asa-yı Musa

----------------
Sair: Diğer, başka.
Hayvanat: Hayvanlar.
Muhalif: Zıt, karşı, aykırı, uymayan.
Hane: Ev.
Alâkadar: İlgili.
Misillü: Gibi, benzeri.
Akarib: Akrabalar, yakınlar.
Münasebetdar: Alakalı, ilişkili, ilgili.
Nev'-i beşer: İnsan türü, insan cinsi, insanlar.
Ciddî: Gerçek ve samimi, ağırbaşlı.
Fıtrî: Yaratılışa uygun.
Muvakkat: Geçici, az bir zaman için.
Arzu: İstek.
Dâr-ı ebedî: Ölümsüz ve sonsuz olan yer (ahiret).
Beka: Sonsuzluk, devamlılık.
Belki: Umulur, ihtimal, olabilir.* Hattâ. *Kat’iyyetle. Dahi. Şüpesiz.
İnsaniyet: İnsanlık.
Tedarik: Ele geçirme, elde etmek, sağlamak.
Fıtraten: Yaratılışça, yaratılıştan, yaratılış bakımından.
Matlab: İstek, arzu.
Ebedî: Sonsuzluk, sonsuzlukla ilgili.
Saadet: Mutluluk.
Tatmin: Doyurma, ihtiyacı tam karşılama, doyuma uşaştırma.
Saltanat: İdare etme gücü, hükümdarlık, yönetme gücü, padişahlık.
Bâki: Sonsuz, ölümsüz olan.
Âdi: Değersiz, sıradan.
Meşakkat: Zahmet, sıkıntı, güçlük, zorluk.