+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 8 ve 8

Konu: Hastalara Reçete

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  B?R?NC? DEVÂ

  Ey biçare hasta! Merak etme, sabret. Senin hastal?ğ?n sana dert değil, belki bir nevi dermand?r. Çünkü ömür bir sermayedir, gidiyor. Meyvesi bulunmazsa zayi olur. Hem rahat ve gafletle olsa, pek çabuk gidiyor. Hastal?k, senin o sermayeni büyük kârlarla meyvedar ediyor. Hem ömrün çabuk geçmesine meydan vermiyor, tutuyor, uzun ediyor-tâ meyveleri verdikten sonra b?rak?p gitsin. ?şte, ömrün hastal?kla uzun olmas?na işareten bu darb?mesel dillerde destand?r ki, "Musibet zaman? çok uzundur; safâ zaman? pek k?sa oluyor."  ?K?NC? DEVÂ

  Ey sab?rs?z hasta! Sabret, belki şükret. Senin bu hastal?ğ?n, ömür dakikalar?n? birer saat ibadet hükmüne getirebilir. Çünkü ibadet iki k?s?md?r. Biri müsbet ibadettir ki, namaz, niyaz gibi malûm ibadetlerdir. Diğeri menfi ibadetlerdir ki, hastal?klar, musibetler vas?tas?yla musibetzede aczini, zaaf?n? hisseder, Hâl?k-? Rahîmine iltica eder, yalvar?r. Hâlis, riyâs?z, mânevî bir ibadete mazhar olur.

  Evet, hastal?kla geçen bir ömür, Allah’tan şekvâ etmemek şart?yla, mü’min için ibadet say?ld?ğ?na rivâyât-? sahiha vard?r. Hattâ baz? sâbir ve şâkir hastalar?n bir dakikal?k hastal?ğ?, bir saat ibadet hükmüne geçtiği ve baz? kâmillerin bir dakikas? bir gün ibadet hükmüne geçtiği, rivâyât-? sahiha ve keşfiyat-? sad?ka ile sabittir.(*) Senin bir dakika ömrünü bin dakika hükmüne getirip, sana uzun ömrü kazand?ran hastal?ktan teşekkî değil, teşekkür et.


  (*):el-Elbânî, Sahîhu Câmii’s-Sağîr, 256.
  ÜÇÜNCÜ DEVÂ
  Ey tahammülsüz hasta! ?nsan bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmediğine, mütemadiyen gelenlerin gitmesi ve gençlerin ihtiyarlaşmas? ve mütemadiyen zeval ve firakta yuvarlanmas? şahittir. Hem insan, zîhayat?n en mükemmeli, en yükseği ve cihazatça en zengini, belki zîhayatlar?n sultan? hükmünde iken, geçmiş lezzetleri ve gelecek belâlar? düşünmek vas?tas?yla, hayvana nispeten en ednâ bir derecede, ancak kederli, meşakkatli bir hayat geçiriyor. Demek insan bu dünyaya yaln?z güzel yaşamak için ve rahatla ve safâ ile ömür geçirmek için gelmemiştir. Belki azîm bir sermaye elinde bulunan insan, burada ticaret ile, ebedî, daimî bir hayat?n saadetine çal?şmak için gelmiştir. Onun eline verilen sermaye de ömürdür.
  Eğer hastal?k olmazsa, s?hhat ve âfiyet gaflet verir, dünyay? hoş gösterir, âhireti unutturur. Kabri ve ölümü hat?r?na getirmek istemiyor. Sermaye-i ömrünü bâd-? hava boş yere sarf ettiriyor. Hastal?k ise, birden gözünü açt?r?r. Vücuduna ve cesedine der ki: "Lâyemut değilsin, baş?boş değilsin, bir vazifen var. Gururu b?rak, seni Yaratan? düşün, kabre gideceğini bil, öyle haz?rlan."
  ?şte hastal?k bu nokta-i nazardan hiç aldatmaz bir nâsih ve ikaz edici bir mürşiddir. Ondan şekvâ değil, belki bu cihette ona teşekkür etmek, eğer fazla ağ?r gelse sab?r istemek gerektir.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 02:01 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #2
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Edebiyat bölümüne eklenen ''sacide '' yazısı hastalar ve hastalık hakkında ibret verici bir olay

 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  DÖRDÜNCÜ DEVÂ

  Ey şekvâc? hasta! Senin hakk?n şekvâ değil, şükürdür, sab?rd?r. Çünkü senin vücudun ve âzâ ve cihazat?n, senin mülkün değildir. Sen onlar? yapmam?şs?n, başka tezgâhlardan sat?n almam?şs?n. Demek başkas?n?n mülküdür. Onlar?n mâliki, mülkünde istediği gibi tasarruf eder.
  Yirmi Alt?nc? Sözde denildiği gibi, meselâ gayet zengin, gayet mâhir bir san'atkâr, güzel san'at?n?, k?ymettar servetini göstermek için, miskin bir adama modellik vazifesini gördürmek maksad?yla, bir ücrete mukabil, bir saatçik zamanda, murassâ ve gayet san'atl? diktiği bir gömleği, bir hulleyi o fakire giydirir. Onun üstünde işler ve vaziyetler verir. Harika envâ-? san'at?n? göstermek için keser, değiştirir, uzalt?r, k?salt?r. Acaba şu ücretli miskin adam, o zâta dese: "Bana zahmet veriyorsun, eğilip kalkmakla verdiğin vaziyetten bana s?k?nt? veriyorsun. Beni güzelleştiren bu gömleği kesip k?saltmakla güzelliğimi bozuyorsun" demeye hak kazanabilir mi? "Merhametsizlik, insafs?zl?k ettin" diyebilir mi?
  ?şte, aynen bu misal gibi, Sâni-i Zülcelâl sana, ey hasta, göz, kulak, ak?l, kalb gibi nuranî duygularla murassâ olarak giydirdiği cisim gömleğini, Esmâ-i Hüsnâs?n?n nak?şlar?n? göstermek için, çok hâlât içinde seni çevirir ve çok vaziyetlerde seni değiştirir. Sen açl?kla onun Rezzâk ismini tan?d?ğ?n gibi, Şâfî ismini de hastal?ğ?nda bil. Elemler, musibetler bir k?s?m esmâs?n?n ahkâm?n? gösterdikleri için, onlarda hikmetten lem'alar ve rahmetten şuâlar ve o şuâât içinde çok güzellikler bulunuyor. Eğer perde aç?lsa, tevahhuş ve nefret ettiğin hastal?k perdesi arkas?nda sevimli, güzel mânâlar? bulursun.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 02:01 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  BEŞ?NC? DEVÂ
  Ey maraza müptelâ hasta! Bu zamanda tecrübemle kanaatim gelmiştir ki, hastal?k baz?lara bir ihsan-? ?lâhîdir, bir hediye-i Rahmânîdir. Bu sekiz dokuz senedir, liyakatsiz olduğum halde, baz? genç zatlar hastal?k münasebetiyle dua için benimle görüştüler. Dikkat ettim ki: Hangi hastal?kl? genci gördüm; sair gençlere nispeten âhiretini düşünmeye başl?yor. Gençlik sarhoşluğu yok. Gaflet içindeki hayvânî hevesattan bir derece kendini kurtar?yor. Ben de bak?yordum, onlar?n tahammül dahilindeki hastal?klar?n? bir ihsan-? ?lâhî olduğunu ihtar ederdim. Derdim ki:
  "Kardeşim, senin bu hastal?ğ?n?n aleyhinde değilim. Hastal?k için sana karş? bir şefkat hissedip ac?m?yorum ki, dua edeyim. Hastal?k seni tam uyand?r?ncaya kadar sabra çal?ş. Ve hastal?k vazifesini bitirdikten sonra, Hâl?k-? Rahîm inşaallah sana şifa verir."
  Hem derdim: "Senin bir k?s?m emsalin s?hhat belâs?yla gaflete düşüp, namaz? terk edip, kabri düşünmeyip, Allah'? unutup, bir saatlik hayat-? dünyeviyenin zâhirî keyfiyle hadsiz bir hayat-? ebediyesini sarsar, zedeler, belki de harap eder. Sen hastal?k gözüyle, herhalde gideceğin bir menzilin olan kabrini ve daha arkas?nda uhrevî menzilleri görürsün ve onlara göre davran?yorsun. Demek senin için hastal?k bir s?hhattir; bir k?s?m emsalindeki s?hhat bir hastal?kt?r."

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  ALTINCI DEVÂ

  Ey elemden teşekkî eden hasta! Senden soruyorum: Geçmiş ömrünü düşün ve o ömürde geçmiş lezzetli safâ günleri ve belâ ve elemli vakitlerini tahattur et. Herhalde ya oh, ya ah diyeceksin. Yani, ya "Elhamdü lillâh, şükür," veyahut "Vâ hasretâ, vâ esefâ!" kalbin ve lisan?n diyecek.

  Dikkat et, sana "Oh, elhamdü lillâh, şükür" dediren, senin baş?ndan geçmiş elemler, musibetlerin düşünmesi, bir mânevî lezzeti deşiyor ki, senin kalbin şükreder. Çünkü elemin zevâli lezzettir. O elemler, o musibetler, zevâliyle ruhta bir lezzet irsiyet b?rakm?ş ki, düşünmekle deşilse, ruhtan bir lezzet ak?yor, şükürler takattur ediyor.

  Sana "Vâ esefâ, vâ hasretâ!" dedirten, eski zamanda geçirdiğin lezzetli ve safâl? o hallerdir ki, zevalleriyle senin ruhunda daimî bir elem irsiyet b?rak?p, ne vakit düşünsen o elem yine deşiliyor, esef ve hasret ak?t?yor.

  Madem bir günlük gayr-? meşru lezzet bazen bir sene mânevî elem çektiriyor. Ve muvakkat bir günlük hastal?kla gelen elem, çok günler mânevî lezzet, sevapla beraber, zevâlindeki halâs ve kurtulmaktan gelen mânevî lezzet vard?r. Senin baş?ndaki şimdilik bu muvakkat hastal?ğ?n neticesi ve içyüzündeki sevab? düşün. "Bu da geçer, yâ Hû" de, şekvâ yerinde şükret
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 02:01 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  dua
  dua isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Dost dua - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  41

  Standart

  küçük risaleler büyük risalelerde geçen bölümlerden mi oluşuyor?
  her şey için teşekkürler SANA

 6. #6
  Gayyur can_suyu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Bulunduğu yer
  ankara
  Mesajlar
  128

  Standart

  kardeşim asl?nda k?smen baz? küçük risalelerin büyük bölümü büyüklerden al?nan yerler fakat baz? mektuplar sadece küçüklerde var ,ek olmuş sank?
   • ''''Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde dünyada bıraktığın eserlerede kıymet verme!!!!'''


 7. #7
  Gayyur can_suyu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Bulunduğu yer
  ankara
  Mesajlar
  128

  Standart

  haaa unutmadan ayn? bölüm birden çok risalelerde bulunabiliyor.örn ayetül kübra şualardada var asay-? musadada var
  yada münacat lemalarda,asay-? musada,şualarda var sadece ayn? anlama gelen 1-2 kelime farkl? yazd?r?lm?ş.ihtiyaca göre tekrar yazd?r?lm?ş
   • ''''Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde dünyada bıraktığın eserlerede kıymet verme!!!!'''


 8. #8
  Pürheves arayis_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Mesajlar
  162

  Standart

  Allah raz? olsun kardeş...
  "Maksadımız iman ve ahirettir"

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hastalara bir merhem, bir teselli, manevî bir reçete.
  By fanidünya... in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 02.08.16, 11:57
 2. Hastalara bir merhem, bir teselli, manevî bir reçete, ...
  By fanidünya... in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 16
  Son Mesaj: 20.09.15, 14:57
 3. Günaha Reçete
  By *SAHRA* in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 31.10.13, 17:38
 4. Reçete Istiyorum Reçete
  By ademayd in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 08.01.09, 16:58
 5. Kimsesiz Hastalara Çok Güzel mi Bakılıyor?
  By karatoprak1975 in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 06.03.07, 23:22

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0